Szerkesztő:12akd

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2015. július 30. csütörtök, Aktuális szócikkszám: 327 528
Ü Z E N E T E K :


E Z   A Z   O L D A L   A   S Z E R K E S Z T Ő   S A J Á T   M U N K A L A P J A


Ha az embernek semmi gondja sincs maga miatt, az Isten iránta való szeretetéből fakadóan, és a jótétemények miatt sem, tudva azt, hogy az Isten törődik vele, – az ilyen remény igaz és bölcs. Ha pedig az ember önmaga gondoskodik saját dolgaiban, és Istenhez imádsággal csak akkor fordul, amikor bajba kerül, amivel önmaga erejéből nem képes megbirkózni, elkezd reménykedni Isten segítségében, – az ilyen remény puszta és hazug. Ugyanis az igazi reménység csupán csak egyedül az Isten Országát keresi … A szív addig nem talál békére, amíg nem birtokolja az ilyen reményt. Ez a remény pedig békét hoz számára, és öröm tölti el őt.

– Szárovi Szent Szerafim orosz remete (1759–1833)

A nyugati gondolkozás azonban már régóta egészen más irányba fordult. Leszokott arról, hogy befelé tekintsen és a végtelen sok jelenség közös gyökerét keresse, hanem kifelé, a jelenségek sokasága felé irányította figyelmét. Megedzette, kifejlesztette a kifelé irányuló gondolkozás eszközét, a kapcsolatokat kutató racionális észt, és meglepő, nagyszerű eredményeket ért el a jelenségvilág kutatásában. A világban rejlő lehetőségek hosszú sorát tárta fel, kifürkészte az anyag sok-sokféle alkalmazhatóságát, s önmagát szoros kapcsolatba hozta azzal az új, szándékosan teremtett világgal, amelyet elméje és találékonysága alakított ki. És eközben megszokta, hogy azt a szemléleti módot, amely mindezt lehetővé tette – az ésszerű, tapasztalható és logikusan ellenőrizhető tényekben való gondolkozást –, egyedül használhatónak tartsa. Leszokott arról, hogy befelé és önmagába tekintsen, s mert kifelé nézve, a jelenségek világában nem találta meg a lelkét, hovatovább arra a meggyőződésre jutott, hogy a lélek csak mese. S innen már csak egy kicsiny lépés odáig, hogy akkor az Isten is csak mese, mert a csupán kifelé tekintő, csak a kapcsolatok rendjében gondolkozó racionális agy semmi szükségét nem érzi ennek a "hipotézisnek".

– Baktay Ervin: előszó Paul Brunton "India titkai" c. művéhez

Mégis-mégis, oly nehéz az sokszor,
Megtalálni itten az igazi utat.

– Aveszta

Óh, Isten, te tudhatod csak,
hogy mi legyen a helyes.
Én csak annyit tudok,
hogy minden tan és minden tanítás
lelkem súlyként nyomja
s közöttük el nem igazodom
s csak újabb vágyódással
ölöm a lelkemet
és segedelmedért,
megváltásomért kiáltozok.

– Aveszta

Értelem nélkül e világ se lehetne, –
de csak az Isten a tudója,
hogy mi mi végre van benne.
Egykoron majd kiviláglik mégis,
hogy mindehol
az eszme irányított mindent
s a rossznak és a jónak is
megvan az ő célja,
és hogy a kezdettel karöltve jár
a dolgoknak vége.

Hogyha gondolatban,
szóval s tetteidben
harcolsz szüntelen a hazugság ellen, –
s helyibe oltod az igazság szerelmét:
bizony megismerted a teremtés célját.

Jártadban, keltedben, utad ahogy hozza –
ha segítséget nyújtsz az embereknek,
ugy igazi munkát végezel a földön
s e munka gyümölcse
az egekben vár rád.

– Aveszta

I am not alone. God is here, as God is everywhere.

– Alaszkai Szent Hermann

Árak[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szerkesztő:12akd/próbalap


A mai nap az a holnap, amely miatt idegeskedtünk tegnap.

Honlapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Forrás könyvek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A keresztény ókor és középkor irodalma magyar nyelven.

ÓKORI KERESZTÉNY ÍRÓK (Nagy Szent Gergelyig [† 604] számítva)

1. Bencés Kiadó 1.1. "Így imádkozzatok!" Egyházatyák tanításai az imádságról és az Úr imádságáról (ford. Szabó Flóris), Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1999, ISBN 963-922-602-5, 335 p 1.2. Sulpicius Severus: Szent Márton élete, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1998, ISBN 963-7819-76-2, 96 p 1.3. Nagy Szent Gergely: Szent Benedek élete, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993, ISBN 963-7819-14-2, 73 p 1.4. Evagriosz Pontikosz: A szerzetes, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2014, ISBN 978-963-314-048-2, 332 p

2. Szent István Társulat: 2.1. Vanyó László (szerk.): "Ókeresztény írók"-sorozat. 2.1.1. (1. Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma 1980, 1988) 2.1.2. 2. Apokrifek, 1980, 1988 2.1.3. 3. Apostoli atyák, 1980, 1988 2.1.4. 4. Euszebiosz egyháztörténete, 1983 2.1.5. 5. Az ókeresztény kor egyházfegyelme, 1983 2.1.6. 6. A kappadókiai atyák, 1983 2.1.7. 7. Vértanúakták és szenvedéstörténetek, 1984 2.1.8. 8. A II. századi görög apologéták, 1984 2.1.9. 9. Szókratész egyháztörténete, 1984 2.1.10. 10. Augustinus: A szentháromságról, 1985 2.1.11. 11. Augustinus: Fiatalkori párbeszédek, 1986 2.1.12. 12. Tertullianus művei, 1986 2.1.13. 13. Szent Athanasziosz művei, 1991 2.1.14. 14. Órigenész az imádságról és a vértanúságról, 1997 2.1.15. 15. Szent Cyprianus művei, 1999 2.1.16. 16. Nagy Szent Baszileiosz művei, 2001 2.1.17. 17. Nazianzoszi Szent Gergely beszédei, 2001 2.1.18. 18. Nüsszai Szent Gergely művei, 2002 2.1.19. 19. Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei, 2006 2.1.20. (20. Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe, 2009) 2.2. Keresztény remekírók sorozat (Budapest, 1940-es évek): 2.2.1. 1. Az apostoli atyák. (ford. Kühár Flóris) 2.2.2. 2. A vértanúság emlékei. (ford. Radó Polikárp) 2.2.3. 3. Szent Ágoston: A keresztény tanításról. 2.2.4. 4. A papi méltóságról. Aranyszájú Szent János: A papságról. Szent Ambrus: Az egyházfiak kötelességei. Szemelvények. 2.2.5. 5. Nagy Szent Gergely: A lelkipásztorság törvénykönyve 2.2.6. 6. Az első szerzetesek és remeték életéből. 1. A Keleti szerzetesek (ford. Szúnyogh X. Ferenc.) 2.2.7. 7. Az első remeték és szerzetesek világából. 2. Az első szerzetesek (ford. Szúnyogh X. Ferenc.) 2.2.8. 8. A szüzességről. Olymposi Szent Methodios, Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston műveiből. (ford. Rajeczky Benjámin) 2.2.9. 9. Az ősegyház szentségi élete. Tertullian(us): De baptismo + Jeruzsálemi Szent Cirill: Catecheses mystagogicae + Szent Ambrus: De mysteriis és De sacramentis. (ford. Kühár Flóris) 2.2.10. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 1. Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.11. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 2. Aranyszájú Szent János homiliái a róm. levélhez. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.12. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 3. Aranyszájú Szent János homiliái a Genezishez. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.13. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 4. A szentatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.14. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 5. A szentatyák beszédei a pünkösd utáni vasárnapokra. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.15. Az egyházatyák szentbeszédeiből. 6. Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire. (szerk. Radó Polikárp) 2.2.16. Szúnyogh X. Ferenc: Az ősegyház imádságos élete. 2.3. Hubai Péter: A megváltó a keresztről (Kopt apokrifek Núbiából), Szent István Társulat, Budapest, 2006, ISBN 963 361 872 X, 301 p 2.4. Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium, Szent István Társulat, Budapest, 1960, 480 p 2.5. Patres – Olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából, Szent István Társulat, Budapest, 2011, ISBN 9789632772462, 690 p 2.6. Vanyó László: "Legyetek tökéletesek..." – Tanulmányok a keresztény aszkézis történetéhez a szerzetesség kialakulásáig, Szent István Társulat, Budapest, 1991, ISBN 963-360-600-4, 303 p (Az utolsó 85 oldal szöveggyűjtemény több ókeresztény művel) 2.7. Szent Ágoston vallomásai, Szent István Társulat, Budapest, 2015, ISBN 9789633615799, 464 p

3. Telosz Kiadó: 3.1. Az apostolok csodálatos cselekedetei (szerk. Dörömbözi János, Adamik Tamás), Bp., Telosz, 1996, ISBN 963-8458-089, 230 p (Tartalom: [1.] János cselekedetei [2.] Péter Rómában [3.] Pál apostol cselekedetei [4.] A szent és elsőként híresnek nevezett András apostol vértanúsága [5.] Tamás apostol cselekedetei) 3.2. Csodás evangéliumok (szerk. Dörömbözi János, Adamik Tamás), Bp., Telosz, 1996, ISBN 963-845-811-9, 195 p (Tartalom: [1.] Jakab prótoevangéliuma [2.] Tamásnak, a zsidó filozófusnak a beszámolója az Úr gyermekkoráról [3.] A Megváltó gyermekségének arab evangéliuma [4.] Pszeudo-Máté evangéliuma [5.] Józsefnek, az ácsnak a története [6.] Fülöp evangéliuma [7.] Az Igazság evangéliuma [8.] Péter evangéliuma [9.] Feljegyzés a mi urunkról, Jézus Krisztusról, amely Pontius Pilátus idejében készült) 3.3. Apokalipszisek (szerk. Dörömbözi János, Adamik Tamás), Bp., Telosz, 1997, ISBN 963-8458-15-1, 197 p (Tartalom: [1.] Mózes apokalipszise [2.] Ezdrás negyedik könyve [3.] Ézsaiás próféta felemelkedése [4.] Jakab apokalipszise [5.] Szent Pál apostol látomása [6.] Teológus Szent János apokalipszise [7.] A Boldogságos Szűz Mária elköltözése "A" változat [8.] A Boldogságos Szűz Mária elköltözése "B" változat [9.] Isten szószólója, Szent János beszámolója a szentséges Istenanya elszenderüléséről [10.] Poimandrés [11.] Sibylla-jóslatok [12.] Az erythraeai Sibylla az utolsó ítéletről) 3.4. Apokrif levelek (szerk. Dörömbözi János, Adamik Tamás), Bp., Telosz, 1999, ISBN 963-8458-17-6, 208 p (Tartalom: [1.] Aristeas levele Philokratéshez [2.] Az Apostolok levele Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus testamentuma [3.] Jakab apokrif levele [4.] Pál levele a laodiceaiakhoz [5.] A korinthosiak levele Pálhoz [6.] Pál levele a korinthosiakhoz a testről [7.] Seneca és Szent Pál levelezése [8.] Péter levele Jakabhoz [9.] Kelemen levele Jakabhoz [10.] Barnabás levele [11.] Titusnak, Pál tanítványának levele a szüzesség állapotáról [12.] Pilátus levelezéséből [13.] Abgár (Abgaros) edesszai fejedelem levélváltása Jézussal [14.] Addai apostol tanítása [15.] Mani: Epistula fundamenti (részletek) [16.] Mani levele Markelloshoz [17.] Levél az égből, avagy Isten Rómába leküldött rendelete, felolvassák a nagyböjt második vasárnapján)

4. Életünk Szerkesztősége: 4.1. Az életadó oszlop. Georgiai szentek és vértanúk legendái (vál., ford. Bíró Margit), Életünk Szerkesztősége, Szombathely, 1990, ISBN 963-02-8706-4, 176 p 4.2. Hajk és Bél harca. A régi örmény irodalom kincsestára (szerk. Schütz Ödön, Pete György), Életünk Szerkesztősége, Szombathely, 1995, ISBN 963-7918-43-4, 310 p

5. JEL Kiadó: 5.1. Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai, JEL Kiadó, Budapest, 2013, ISBN 9786155147333, 256 p 5.2. Szent Ágoston Regulája, JEL Kiadó, Budapest, 2014, ISBN 9786155147425, 132 p 5.3. Szent Pakhomiosz és az Angyali Regula, JEL Kiadó, Budapest, 2015, ISBN 9786155147562, 136 p 5.4. Ókeresztény Örökségünk sorozat: 5.4.1. 1. Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre I. – Karácsonyi ünnepkör 5.4.2. 2. Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre II. – Húsvéti ünnepkör 5.4.3. 3. Az egyházatyák beszédei Mária-ünnepekre 5.4.4. 4. Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire 5.4.5. 5. A III–IV. század szentjei 5.4.6. 6. Isten a szeretet – Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből 5.4.7. 7. Kortárs szentek, kortárs szentekről 5.4.8. 8. Szent Ambrus: A szentségekről; A misztériumokról 5.4.9. 9. Szent Ambrus: A kötelességekről; A bűnbánatról 5.4.10. 10. Alexandriai Kelemen: Protreptikosz – Buzdítás a görögökhöz 5.4.11. 11. Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról I. – I–XXX. beszéd 5.4.12. 12. Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról II. – XXXI–L. beszéd 5.4.13. 13. Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról III. – LI–CXXIV. beszéd 5.4.14. 14. Egeria útinaplója 5.4.15. 15. A szent öregek könyve – A szerzetes atyák mondásainak ábécé-sorrendes gyűjteménye 5.4.16. 16. Lerinumi Szent Vince: Az igaz hit védelmében; Kivonatok Szent Ágoston műveiből 5.4.17. 17. Vak Didümosz: A Szentlélekről 5.4.18. 18. Alexandriai Kelemen: Paidagógosz – A Nevelő 5.4.19. 19. Szent Cyprianus levelei 5.4.20. 20. Gázai Szent Dorotheosz szerzetesi tanításai 5.4.21. 21. Palladiosz: Historia Lausiaca

6. L'Harmattan Kiadó : 6.1. Jób testamentuma (ford. Adorjáni Zoltán), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978-963-236-419-3, 211 p 6.2. Szabó Xavér: Salamon zsoltárai, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978-963-88356-1-1, 161 p 6.3. Perczel István (szerk.) Szent Simeon az új Teológus: Az isteni szerelmek himnuszai, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978-963-236-369-1, 411 p 6.4. Szent Ágoston: Írások a kegyelemről és az eleve elrendelésről (De correptione et gratia, De natura et gratia, De praedestinatione sanctorum), L'Harmattan Kiadó, 2015, ISBN 9789632369563, 268 p 6.5. ΕΥΛΟΓΙΑ – Eulogia sorozatból: 6.5.1. Xeravits Géza – Nacsinák Gergely András (szerk.): Oszlop a hegyen – Stylita Szent Simeon élete, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978 963 236 221 2, 100 p. 6.5.2. Xeravits Géza (szerk.) A próféták élete. Zsidó szentéletrajzok az ókorból, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-236-321-9, 122 p 6.6. Lectio Divina sorozatból: 6.6.1. Baán Izsák (szerk.): Evagriosz Pontikosz a gondolatokról, L'Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN 963 9683 54 X, 152 p 6.6.2. Euagrios Pontikos: Euologioshoz, L'Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-236-430-8, 82 p

7. Kairosz Kiadó: 7.1. Új Teológus Szent Simeon: Huszonöt fejezet az istenismeretről és a teológiáról, Kairosz Kiadó, Budapest, 2000, 102 oldal, ISBN 963-9302-49-X, ISBN: 978-963-930-249-5 7.2. Órigenész: A princípiumokról I-II., Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-948-443-1, 431 p 7.3. Órigenész: Kelszosz ellen, Kairosz Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789636621964, 660 p 7.4. Órigenész: Homíliák a teremtés könyvéhez, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789636623425, 250 p 7.5. Akéda – Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében (szerk. Heidl György), Kairosz Kiadó, 2004, ISBN 9639568449, 150 p 7.6. Municius Felix: Octavius, Kairosz Kiadó, Budapest, 2001, ISBN 963930297X, 144 p 7.7. Szent Ágoston: A keresztény tanításról, Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 9789639302617, 320 p 7.8. Szent Ágoston: Magyarázatok a hitvalláshoz, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 9639484318, 234 p 7.9. Szent Ágoston: Isten városáról I., Kairosz Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 9789637510113, 408 p 7.10. Szent Ágoston: Isten városáról II., Kairosz Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 9789637510786, 328 p 7.11. Szent Ágoston: Isten városáról III., Kairosz Kiadó, Budapest, 2006, ISBN 9789637510427, 436 p 7.12. Szent Ágoston: Isten városáról IV., Kairosz Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 9789636622855, 560 p 7.13. Lactantius: Isteni tanítások – Divinae institutiones, Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 9789636625412, 634 p

8. Egyéb kiadók: 8.1. Egyiptomi Szent Mária és Remete Szent Onúfriosz (ford. Krasznai Judit és Tóth Péter), Terebint, Budapest, 1998, ISBN 963-036-554-5, 64 p 8.2. Kis Filokália. A szívbéli imádság könyve. (vál. Mathias Dietz), Filosz Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9632149181, 188 p 8.3. A törzsek származásáról avagy a kincsesbarlang (ford. Ormos István), Helikon, Budapest, 1985, ISBN 963-207-820-9, 137 p 8.4. Lactantius: Az isteni gondviselésről (Prométheusz könyvek), Helikon Kiadó, Budapest, 1985, ISBN 963-207-788-1, 210 p 8.5. Raffay Sándor: Új szövetségi apokrifusok, Pozsony, 1905 8.6. Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (Árkossy Miklós ford. alapján átdolgozott kiadás), Görögkatolikus Szemle füzetek V. szám, Nyíregyháza, 2014, ISSN 1416-793X, 285 p 8.7. Szent Jeromos: Levelek I-II., Szenzár Kiadó, 2005, ISBN: 9789637014031, 1077 p 8.8. Szent Jeromos: >Nehéz az emberi léleknek nem szeretni< (ford. Adamik Tamás), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1991, ISBN 963-208-072-6, 260 p 8.9. Giovanni Pozzi, Claudio Leonardi: Olasz misztikus írónők, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001, ISBN 963-07-6849-6, 554 p 8.10. Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása. (Collationes Patrum.) 1-2. kötet. Ford. Simon Árkád. Pannonhalma-Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998. 8.11. Johannes Cassianus: A keleti szerzetesek szabályai. (De Institutis coenobiorum.) Ford. Simon Árkád. Pannonhalma--Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998. 8.12. Az isteni és az emberi természetről I. (Görög egyházatyák), Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994, ISBN 963-7978-55-0, 319 p 8.13. Az isteni és az emberi természetről II. (Görög egyházatyák), Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994, ISBN 963-7978-57-7, 353 p 8.14. Nagy Szent Gergely: Moralia, Terebint Bt., Budapest, 2000, ISBN 963-004-102-2, 288 p 8.15. Nagy Szent Bazil: Életszabályok I-III., Nyíregyháza, 1991, 1994, 1995 (168 p, 224 p, 184 p) 8.16. Nagy Szent Bazil: Zsoltárkommentárok, Nyíregyháza, 1998 (260 p) 8.17. Szent Ágoston levelei (1*-29*), ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013, ISBN 9786155257445, 228 p 8.18. Szent Ágoston: A hit és a hitvallás (De fide et symbolo [A hit és a hitvallás], Deagone Christiano [A keresztyén küzdelem], és Sermo ad catechumenos de symbolo [Beszéd a hitvallásról hitjelölteknek]), Koinónia Kiadó, 1999, ISBN: 9789739890359, 136 p 8.19. Szent Ágoston: A boldog életről. A szabad akaratról, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1997, ISBN 963-07-6253-6, 251 p 8.20. Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9633893275, 328 p KÖZÉPKORI KERESZTÉNY ÍRÓK (Luther fellépéségig [1517] számítva) 9. Bencés Kiadó 9.1. Szent Benedek Regulája, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993, ISBN 963 7819 15 0, 80 p 9.2. Clairvaux-i Szent Bernát: Hitünk élete a szeretet, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1997, ISBN 963 7819 73 8, 119 p

10. L'Harmattan Kiadó : 10.1. Lectio Divina sorozatból: 10.1.1. Salernói János: Szent Odó élete, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 978-963-7343-06-3, 119 p 10.1.2. Baán Izsák, Xeravits Géza (szerk.): A remeteélet iskolájában - Válogatott források és tanulmányok, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 102 oldal, ISBN 963 7343 22 9, 102 p 10.1.3. Rievaulxi Boldog Eldréd: A tizenkét éves Jézusról és Lelkipásztorok imája, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 978-963-7343-50-6, 58 p 10.1.4. Clairvaux-i Szent Bernát: Az alázat és a gőg fokairól. A megtérésről, L'Harmattan Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 236 083 6, 116 p

11. Szent István Társulat: 11.1. Sarbak Gábor (szerk.): "Középkori keresztény írók"-sorozat. Budapest, Szent István Társulat. 11.1.1. Az első és második keresztes háború korának forrásai. Vál., ford. Veszprémy László. 1999. 11.1.2. Jan van Ruusbroec: A lelki menyegző. Misztikus írások. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó. 1999. 11.1.3. Magyarország virága. 13. sz.-i források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről. Szerk. J. Horváth Tamás, Szabó Irén. 2001. 11.1.4. Ioannes Saresberiensis: Metalogicon. Ford. Adamik Tamás. 2003. 11.1.5. Hadewijch: A lélek nyelvén. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó, Beney Zsuzsa. 2005. 11.1.6. Canterburyi Szent Anzelm összes művei, Szerk. Sarbak Gábor, 2007 11.2. A jó élet módja. Clairvauxi Szent Bernát neve alatt ismert könyv, Szent István Társulat, Budapest, 1943, 268 p 11.3. Lelovics Lipót: Szent Tamás breviárium, Szent István Társulat, Budapest, 1968, 320 p 11.4. Szent Bonaventura misztikus művei (A lélek zarándokútja Istenbe/Élet fája/A hármas út, avagy a szeretet fellángolása/Beszélgetek a lelkemmel), Szent István Társulat, Budapest, 1991, ISBN 963-360-470-2, 211 p 11.5. Az egyszerűség útja – Assisi Szent Ferenc írásai (szerk. Szedő Dénes), Szent István Társulat, Budapest, 1981, ISBN 963-360-171-1, 337 p 11.6. Kecskés Pál: A lelki élet mesterei írásaiból, Szent István Társulat, Budapest, 1964, 303 p

12. Helikon Könyvkiadó: 12.1. Harmonia Mundi-sorozat: 12.1.1. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (ford. Veszprémi László), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-2080-57-2, 333 p 12.1.2. Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája (ford. Varga Imre), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-208-037-8, 144 p 12.1.3. Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1992, ISBN 963-208-090-4, 134 p 12.1.4. Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről (ford. Klima Gyula), Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-208-039-4, 165 p

13. Ecclesia Könyvkiadó: 7.1. Lángolj és világíts – Válogatás Szent Bernát műveiből (ford. Golenszky Kandid), Ecclesia Könyvkiadó, Budapest, 1978, ISBN 963-363-907-7, 368 p 7.2. Kempis Tamás: Krisztus követése (ford. Jelenits István), Ecclesia Könyvkiadó, Budapest, 1977, ISBN 963-363-904-2, 584 p (Szalézi Szt. Ferenc Filoteájával együtt)

8. Agapé Kft. 8.1. Ferences források sorozat: 8.1.1. A három társ legendája, Agapé Kft., Szeged, 1995, ISBN 963-8112-70-0, 70 p 8.1.2. Assisi Szent Ferenc művei, Agapé Kft., Szeged, 1993, ISBN 963-8112-15-8, 150 p 8.1.3. Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája, Agapé Kft., Szeged, 1997, ISBN 963-458-083-1, 158 p 8.1.4. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről, Agapé Kft., Szeged, 1996, ISBN 963-8112-07-7, 413 p 8.1.5. Fioretti – Assisi Szent Ferenc Virágoskertje, Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-458-145-5, 199 p 8.1.6. Szent Klára művei és életének forrásai, Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-8112-18-2, 207 p

9. Kairosz Kiadó: 9.1. Hildegard von Bingen: Égi harmóniák. Az Isteni Erők játéka., Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-9484-36-9, 166 p 9.2. Frankfurti Névtelen: Német teológia, Kairosz Kiadó, 2005, ISBN 9789637510267, 178 p 9.3. Clairvauxi Szent Bernát: A kegyelemről és a szabad elhatározásról, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-9406-79-1, 220 p 9.4. Clairvauxi Szent Bernát: A megfontolásról, Kairosz Kiadó, 2005, ISBN 9789637510601, 208 p 9.5. Johannes Duns Scotus: Párizsi előadások, Kairosz Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789636624903, 198 p 9.6. Karthauzi Dénes: Ha valaki üdvözülni akar – Az Atanáz-hitvallás kifejtése, Kairosz Kiadó, 2013, ISBN 9789636626686, 130 p 9.7. Paschasius Radbertus: Az Úr testéről és véréről, Kairosz Kiadó, 2001, ISBN 9789639302983, 228 p 9.8. A templomos lovagrend regulája, Kairosz Kiadó, 2002, ISBN 9789639484085, 336 p 9.9. Teologia sorozat: 9.9.1. Sienai Szent Katalin: Dialógus, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-956-811-2, 477 p 9.9.2. Eckhart Mester: Az értelem fénye. Fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezések, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-662-411-8, 438 p 9.9.3. Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői. Beszédek a misztikus útról, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-940-654-6, 475 p 9.9.4. Eckhart Mester: Beszédek, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-948-442-3, 117 p 9.9.5. Sienai Szent Katalin: Misztikus levelek I-II., Kairosz Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 978-963-662-536-8, 964 p

10. Egyéb kiadók: 10.1. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Első rész), Gede Testvérek, 2002, ISBN: 963929828X, 841 p 10.2. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Második rész 1.) , Gede Testvérek, 2008, 792 p 10.3. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata (Második rész 2.), Gede Testvérek, 2014, 729 p 10.4. Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története. Ford.: Adamik Tamás és Mezey Mónika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010. 10.5. Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód élete, Kalligram Kiadó, 2012, 64 p 10.6. Mózes bar Képha: Paradicsomkommentár, Magyar Könyvklub, 2001, 224 p 10.7. Szent a szentről – Szent Bonaventura: Assisi Szent Ferenc életrajza, Szentföldi Ferencrendi Zárda, Budapest, 1942, 158 p 10.8. Evezz a mélyre – Clairvauxi Szent Bernát műveiből elmélkedési anyag, Korda R. T., Budapest, é.n. (1940 k.), 206 p 10.9. Sík Sándor: Himnuszok könyve – A keresztény himnuszköltészet remekei, Kairosz Kiadó, Budapest, é.n., 963-85632-9-X, 346 p 10.10. Babits Mihály: Amor Sanctus – Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és magyarul, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996, 224 p 10.11. Paolai Szent Ferenc élete, Editorale progetto 2000, 2007, 96 p 10.12. Nikolaosz Kabaszilasz liturgia-magyarázata (ford. Orosz László), Szent Atanáz Gör. Kat. Hit. Főiskola, Nyíregyháza, 1996, 142 p 10.13. Az első monachusok nevelése – A Kármel ősi írásaiból (ford. Diós István), Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2006, 63 p 10.14. Az égi és a földi szépről – Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez (közreadja Redl Károly), Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988, ISBN 963-281-843-1, 518 p 10.15. Csodatévő Takla Hajmánót (vál., ford. Ormos István), Helikon Kiadó, Budapest, 1986, ISBN 963-207-606-0, 164 p 10.16. Assisi Szent Ferenc Virágos kertje – Fioretti (ford. Kaposy József), Athenaeum, é.n., (1940 k.), 446 p (különlegessége a függelékben Fráter Egyed testvér élete és mondásai) 10.17. A lelki élet ferences mesterei sorozat: 10.17.1. Szt. Bonaventura: A lélek útjai Istenhez. 1940. 10.17.2. Meyer, Wendelin: Szt. Bonaventura lelkigyakorlatos vázlatai. 1941. 10.17.3. Szt. Bonaventura: A tökéletesség kis tükre. 1941. 10.17.4. Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka. (1941) 10.17.5. Philomena: Régi ferences himnuszok. (szerk. Szedő Dénes.) 1942. (2. kiad. Ferences himnuszok. Uo., 1944) 10.17.6. Szt. Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel. 1941. 10.17.7. Szt. Bonaventura: Elöljárók aranykönyve. 1944. 10.17.8. Virágszálak Szt. Ferenc és társai életéből. 3. kiad. 1943. 10.17.9. Lull, Ramon: Imádónak és imádottnak könyve. 1943. 10.17.10. Lyra Coelestis. Szerk. Váth János. 1944.


Későbbi források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

K e l e t i[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Orosz, egyéb szláv, szír, kopt, stb.:
 1. Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása (összeáll. és ford. Hidász Ferenc), Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom, 1996, ISBN 963-002-017-3, 112 p
 2. A zarándok elbeszélései (ford. Korzenszky Richárd), Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1994, ISBN 963-781-941-x, 269 p
 3. Bălan, Ioanichie: A moldvai szerzetesek élete (ford. Korányi Mária és Pikler Mihály) Budapest, Odigitria–Osiris, 2002, ISBN 9633893283, 144 p
 4. Bălan, Ioanichie: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel, L'Harmattan Kiadó, 2008, ISBN 9789632361130, 124 p
 5. Mózes bar Képha (813–903): Paradicsomkommentár, Magyar Könyvklub, 2001
 • Muszlim:
 1. Nizámi Arúzi: Ritkaságok gyűjteménye, Európa kÖnyvkiadó, Budapest, 1984, ISBN 9630734664, 179 p
 • Zsidó:
 1. Josephus Flavius: A zsidók története (ford. Révay József), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980
 2. Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról, Helikon, Budapest, 1984
 3. Alexandriai Philón: De vita contemplativa, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2008
 4. (Alexandriai Philó: Mózes élete (ford. Fischer Gyula), é. n., Népszerű Zsidó Könyvtár -> több más mű!)
 5. Philón: Mózes élete, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994, ISBN 963-7978-53-4
 6. Ábrahám ibn Daud (1110–1180): A Magasztos hit, Logos kiadó, 2004
 7. Maimonidész: A tévelygők útmutatója, Logos Kiadó, Budapest, 1997 (reprint)
 8. Szádja Gáon (882–942): Hittételek és vélemények könyve (arabból fordította Hegedűs Gyöngyi), Goldziher Intézet – L'Harmattan, 2005 ISBN 963-7343-34-2
 9. Huber Lipót: A Talmúd. Különös tekintettel az Újszövetségre, Budapest, 1897
 10. Slomo Ganzfried, R. Joszef Káró: A Sulchan Aruch kivonata I-III., Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest, 1998
 11. Szabó Xavér: Salamon zsoltárai, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978-963-88356-1-1, 161 p
 12. A próféták élete. Zsidó szentéletrajzok az ókorból (ford. Xeravits Géza), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-236-321-9, 122 p
 13. Jób testamentuma (ford. Adorjáni Zoltán), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978-963-236-419-3, 211 p

Egyéb[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Dr. Weisz Ker. János: Világtörténet 1-22., Temesvár, 1905
 2. (Huber Lipót: A vérvád és vérgyilkosságok története + Sulchan Aruch, München, 1998)
 3. (Colette Sirat: A zsidó filozófia a középkorban, Logos Kiadó, Bp., 1999)
 4. (Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Fordította Bódogh-Szabó Pál. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004.)
 5. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-VIII., Budapest, 1943
 6. Püski Levente: Magyarország a XX. században I-V., Babits Kiadó, 2000 ([1])

Történelmi életrajzok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1. kötet Pór Antal: Csák Máté (1260-1321) Terjedelme: 170 oldal + 6 tabló Ára: 3.800 Ft

2. kötet Szabó Károly: Kún László (1272-1290) Terjedelme: 192 oldal + 4 tabló + 2 melléklet Ára: 3.900 Ft

3. kötet Pór Antal: Keszei Miklós (13??-1366) Terjedelme: 126 oldal + 4 tabló Ára: 3.200 Ft

4. kötet Áldási Antal: Alsáni Bálint (13??-1408) Terjedelme: 136 oldal + 6 tabló Ára: 3.500 Ft

5. kötet Pór Antal: Nagy Lajos (1326-1382) Terjedelme: 628 oldal +19 tabló Ára: 11.700 Ft

6. kötet Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja (1370-1395) Terjedelme: 192 oldal +7 tabló +3 melléklet Ára: 6.500 Ft

7. kötet Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király (1440-1490) Terjedelme: 416 oldal + 15 tabló + 4 melléklet Ára: 8.500 Ft

8. kötet Fraknói Vilmos: Bakócz Tamás (1442-1521) Terjedelme: 220 oldal + 12 tabló Ára: 5.400 Ft

9. kötet Berzeviczy Albert: Beatrix királyné (1457-1508) Terjedelme: 696 oldal +18 tabló +1 melléklet Ára: 12.900 Ft

10. kötet Tóth- Szabó Pál: Szatmári György (1457-1524) Terjedelme: 316 oldal + 8 tabló + 1 melléklet Ára: 6.000 Ft

11. kötet Fraknói Vilmos: Werbőczi István (1458-1541) Terjedelme: 380 oldal + 11 tabló Ára: 7.900 Ft

12. kötet Márki Sándor: Dózsa György (1470-1514) Terjedelme: 536 oldal + 15 tabló Ára: 9.900 Ft

13. kötet Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János (1473-1504) Terjedelme: 332 oldal + 9 tabló + 5 melléklet Ára: 7.000 Ft

14. kötet Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos (1480-1534) Terjedelme: 160 oldal +4 tabló + 2 melléklet Ára: 3.900 Ft

15. kötet Majláth Béla: Maylád István (1502-1550) Terjedelme: 120 oldal + 4 tabló + 1 melléklet Ára: 3.400 Ft

16. kötet Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén (1505-1556) Terjedelme: 230 oldal +11 tabló Ára: 5.800 Ft

17. kötet Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje (1505-1558) Terjedelme: 458 oldal + 18 tabló Ára: 9.600 Ft

18. kötet Thallóczy Lajos: Zay Ferenc (1505-1570) Terjedelme: 172 oldal + 10 tabló + 2 melléklet Ára: 4.600 Ft

19. kötet Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas (1576-1594) Terjedelme: 140 oldal + 8 tabló Ára: 3.900 Ft

20. kötet Veress Endre: Izabella királyné (1519-1559) Terjedelme: 516 oldal + 14 tabló + 2 melléklet Ára: 9.500 Ft

21. kötet Szádeczky Lajos: Békés Gáspár (1520-1579) Terjedelme: 104 oldal + 11 tabló + 1 melléklet Ára: 9.500 Ft

22. kötet Szabó László: Forgách Ferencz (1535-1577) Terjedelme: 228 oldal + 10 tabló Ára: 5.500 Ft

23. kötet Veress Endre: Berzeviczy Márton (1538-1596) Terjedelme: 228 oldal + 7 tabló Ára: 5.000 Ft

24. kötet Erdélyi Pál: Balassa Bálint (1551-1594) Terjedelme: 252 oldal + 5 tabló 5 melléklet Ára: 5.900 Ft

25. kötet Veress Endre: Kakas István (1558-1603) Terjedelme: 168 oldal + 6 tabló Ára: 4.200 Ft

26. kötet Mika Sándor: Weiss Mihály (1569-1612) Terjedelme: 220 oldal + 8 tabló Ára: 5.500 Ft

27. kötet Fraknói Vilmos: Pázmány Péter (1470-1637) Terjedelme: 344 oldal + 14 tabló + 9 melléklet Ára: 9.600 Ft

28. kötet Ferenczi Zoltán: Rimay János (1573-1631) Terjedelme: 264 oldal + 8 tabló Ára: 5.200 Ft

29. kötet Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert (1574-1633) Terjedelme: 244 oldal + 3 tabló + 1 melléklet Ára: 4.600 Ft

30. kötet Gindely Antal és Acsády Ignácz: Bethlen Gábor (1580-1629) Terjedelme: 264 oldal + 15 tabló Ára: 5.700 Ft

31. kötet Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna (1582-1632) Terjedelme: 108 oldal + 4 tabló + 1 melléklet Ára: 3.500 Ft

32. kötet Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György, (1593-1648) Terjedelme: 424 oldal + 6 tabló + 4 melléklet Ára: 8.500 Ft

33. kötet Kubinyi Miklós: Thurzó Imre (1598-1621) Terjedelme: 172 oldal + 11 tabló + 2 melléklet Ára: 4.600 Ft

34. kötet Ipolyi Arnold: Nyáry Krisztina, (1604-1641) Terjedelme: 132 oldal + 5 tabló + 3 melléklet Ára: 3.600 Ft

35. kötet Acsády Ignácz: Széchy Mária (1610-1679) Terjedelme: 268 oldal + 10 tabló Ára: 5.700 Ft

36-37. kötet Széchy Károly: Zrínyi Miklós (1620-1664) Terjedelme: 1526 oldal + 30 tabló + 4 melléklet Ára: 30.000 Ft

38. kötet Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György (1621-1660) Terjedelme: 212 oldal + 10 tabló + 2 melléklet Ára: 4.900 Ft

39. kötet Deák Farkas: Béldi Pál (1621-1679) Terjedelme: 216 oldal + 13 tabló + 2 melléklet Ára: 4.900 Ft

40. kötet Szilágyi Sándor: Rákóczy Zsigmond (1622-1652) Terjedelme: 184 oldal + 5 tabló + 2 melléklet Ára: 4.500 Ft

41. kötet Merényi Lajos: Esterházy Pál (1635-1713) Terjedelme: 282 oldal + 11 tabló Ára: 6.700 Ft

42. kötet Dézsi Lajos: Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702) Pápai Páriz Ferencz (1649-1716) Terjedelme: 332 oldal + 6 tabló Ára: 6.600 Ft

43. kötet Angyal Dávid: Thököly Imre (1657-1705) Terjedelme: 582 oldal + 32 tabló + 3 melléklet Ára: 13.500 Ft

44-45-46. kötet Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Terjedelme: 2054 oldal + 88 tabló + 1 melléklet Ára: 45.000 Ft

47. kötet Marczali Henrik: Mária Terézia (1717-1780) Terjedelme: 332 oldal + 17 tabló + 23 melléklet Ára: 7.500 Ft

48. kötet Széchy Károly: Gvadányi József (1728-1801) Terjedelme: 320 oldal + 13 tabló + 5 melléklet Ára: 7.500 Ft

49. kötet Fest Aladár: Dévay Pál (1735-1800) Terjedelme: 414 oldal + 8 tabló Ára: 7.800 Ft

50. kötet Morvay Győző: Fekete János (1741-1803) Terjedelme: 248 oldal + 11 tabló Ára: 5.500 Ft

51. kötet Fraknói Vilmos: Széchenyi Ferencz (1754-1820) Terjedelme: 384 oldal + 118 tabló Ára: 7.900 Ft

52. kötet Császár Elemér: Ányos Pál (1756-1784) Terjedelme: 256 oldal + 6 tabló Ára: 5.400 Ft

53. kötet Szinnyei Ferencz: Bacsányi János (1763-1845) Terjedelme: 210 oldal + 48 tabló + 1 melléklet Ára: 4.700 Ft

54. kötet Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc (1790-11838) Terjedelme: 210 oldal + 61 tabló + 2 melléklet Ára: 5.000 Ft

55-56. kötet Zichy Antal: Széchenyi István (1791-1860) Terjedelme: 1008 oldal + 12 tabló + 3 melléklet Ára: 18.900 Ft

57. kötet Meller Simon: Ferenczy István (1792-1856) Terjedelme: 402 oldal + 10 tabló Ára: 7.900 Ft

58. kötet Dézsi Lajos: Jósika Miklós (1794-1865) Terjedelme: 452 oldal + 8 tabló Ára: 8.200 Ft

59. kötet Bodnár István és Gárdonyi Albert: Bezerédj István (1796-1856) Terjedelme: 832 oldal + 6 tabló Ára: 13.500 Ft

60. kötet Márki Sándor: Horváth Mihály (1809-1878) Terjedelme: 388 oldal + 6 tabló Ára: 7.400 Ft

61. kötet Ferenczi Zoltán: Eötvös József (1813-1871) Terjedelme: 304 oldal + 8 tabló + 3 melléklet Ára: 6.700 Ft

Fáraó újítás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szerkesztő:12akd/Fáraók

Világtérképek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Idézet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kolumbán[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

San Colombano.jpg
Az erényes életet csak következetes szigorral valósíthatod meg. Ne engedj az elhatározásodból, és rendszeres önmegtagadásokkal, természeted kérlelhetetlen fékentartásával küzdj kitartóan. Persze eleinte nem lesz sikerélményed, de lassanként le fogod győzni magad!

– Szent Kolumbán

Mutass példát,
élj bűntelenül,
légy következetes.

– Szent Kolumbán

Imádkozz napjában
Böjtölj napjában
Tanulj napjában
Munkálkodj napjában

– Szent Kolumbán

Jacopo Todi[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Hívságos fény után
A világ mért lohol,
Amely ma még ragyog,
S holnap már nincs sehol,
Oly könnyen elhasad,
Oly gyorsan szétomol,
Mint fazekas müve,
A rossz agyagcsupor.

Megbízhatóbb a jég
Hátára írt betű,
Mint a világi fény,
Ha még oly gyönyörű.
Édeseket ígér
De magja keserű.
Hogy bízzál benne, hisz
Arasznyi idejű!

Törékeny üvegen
Lépdelni biztosabb,
Mint a hitvány világ
Amikkel csalogat.
Csak illanó gyönyört,
Csak üres álmokat,
Csak hazug szenvedélyt,
Csak hiúságot ad.

Mondd, hol van Salamon.
A hajdan glóriás?
Hát Sámson hova lett,
A bajnok óriás?
S az ékes Absolon,
Aki szép volt, csodás?
S a nyájas jóbarát,
A kedves Jonatás?

Mondd, Caesar hova tünt,
Császárok elseje?
Hát Xerxes hova lett
S a lakomák vele?
Hova ment Tullius,
A szónokok feje?
És Aristoteles,
Mesterek mestere?


Olyannyi századok,
Oly sok nagyúr, kevély,
Erős birodalom
És büszke hadvezér,
Gőgös világnagyok
És annyi szenvedély:
Csak egy szemvillanás,
És mindez véget ér.

Világi pompa, fény,
Jaj, kurta ünnepély!
Öröme, mint a test
Árnyéka, annyit ér.
Attól von el, ami
Örökös jót igér.
Nyomában életed
Rossz tévutakra tér.

Férgek falatja te,
Egy markolásnyi por,
Harmatcsepp, semmiség;
Miért fuvalkodol?
Hogy holnap élsz-e még,
Ennyit sem tudhatol:
Addig míveld a jót,
Mig itt sáfárkodol!

Mi néked oly becses,
A test hát ennyit ér.
Mint a mezők füve:
Az Irás így beszél,
Úgy elsodortatik,
Ha jő könnyűcske szél,
Az emberélet is,
Akár a falevél.

Ne mondd, hogy a tiéd,
Mi elveszíthető.
Mit a világ adott,
Vissza is kéri ő.
Hát fölfelé legyen
Szíved reménykedő:
Csak egy a boldog itt,
A világmegvető.


– Todi Jakab (1230–1306) A világ hiúságáról.

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.


Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)


Családfa[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Családfa sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
*

 
 
*

 
         
     
  havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
     
   
1

*

 
OO   
'
*

 
2

*

 OO   
                   
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Más sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Előd:
Frank Birodalom
(843962) Utód:
Német Királyság
Előző
Az állam helyreállítása Oszmán fennhatóság alatt
Bolgár fejedelem
Coat of arms of Bulgaria (1881-1927).svg

1879 – 1886
Következő
I. Ferdinánd
12akd
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Életrajzi adatok
Született [[]]. [[.]]
[[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja lengyel király
Édesanyja [[]]
12akd
Spárta királya
Uralkodási ideje
Kr. e.  – Kr. e.
Elődje spártai király
Utódja spártai király
Életrajzi adatok
Született Kr. e.
Elhunyt Kr. e.
Édesapja spártai király
12akd
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja havasalföldi fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
12akd
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja bolgár cár
Édesanyja nem ismert a neve


12akd
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja moldvai fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
'
havasalföldi fejedelem
[[Kép:|220px]]
Uralkodásának ideje
[[]]. – [[]]. - alkalommal

Alap[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Villamosok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Könyvek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szentek, kereszténység[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Bible.malmesbury.arp.jpg Ez a szerkesztő olvassa a Szentírást.


Történelem[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Magyar történelmi tár:


Révai Lexikon[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • 1. A-Arany, 1911
 • 2. Arány-Beke, 1911
 • 3. Béke-Brutto, 1911
 • 4. Brutus-Csát, 1912
 • 5. Csata-Duc, 1912
 • 6. Dúc-Etele, 1912
 • 7. Etelka-Földöv, 1913
 • 8. Földpálya-Grec, 1913
 • 9. Gréc-Herold, 1913
 • 10. Hérold-Jób, 1914
 • 11. Jób-Kontúr, 1914
 • 12. Kontúr-Lovas, 1915
 • 13. Lovas-Mons, 1915
 • 14. Mons-Ottó, 1916
 • 15. Ottó-Racine, 1922
 • 16. Racine-Sodoma, 1924
 • 17. Sodoma-Tarján, 1925
 • 18. Tarján-Vár, 1925


Középkori egyetemes történeti források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2005. május 20., 11:56

 • Szigorlatok – Források a középkori egytetemes történeti írásbeli szigorlatra. A szigorlati írásbeliben csak alább felsorolt források közül jelölünk ki forrásfelismerésre, illetve forráselemzésre szövegeket. Mindez nem érinti a szigorlati olvasmányjegyzéken található követelményeket, melyek a szigorlat szóbeli részére vonatkoznak. Források:
 1. Abaelardus, Szerencsétlenségeim története. Helikon, Bp. 1985.
 2. Assisi Szent Ferenc művei. Agapé, Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993.
 3. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről. Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993. 21-143.
 4. Compagni, Dino, Krónikája korának eseményeiről. Bukarest, Kriterion, 1989.
 5. Duby, Georges – Duby, Andrée, Jeanne d'Arc perei. Európa, Bp. 1989.
 6. Einhard, Nagy Károly élete. Franklin Társulat, Bp. 1901.
 7. Froissart krónikája. Vál.: Kulcsár Zsuzsa, Gondolat, Bp. 1971.
 8. Gergely, Nagy Szent, Szent Benedek élete. Bencés K., Pannonhalma 1993. és In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 229–269.
 9. Izidor, Sevillai, A gótok, vandálok és szvébek története. Hispánia Kiadó, Szeged 1998.
 10. Iordanes, Getica. A gótok eredete és tettei. L’Harmattan, Bp. 2004.
 11. Komnéné Anna, Alexias. Officina, Bp. 1943. és Lectum, Szeged 2002.
 12. Liudprand, Történeti munkái. (Antapodosis, Nagy Ottó császár tettei, A konstantinápolyi követség története.) In: Középkori krónikások VI–VII. Athenaeum, Bp. 1908.
 13. Marosi Ernő (szerk.), A középkori művészet történetének olvasókönyve, XI–XV. század. Balassi, Bp., 1997. 89–115.: Suger: Könyve a kormányzása alatt történet dolgokról.
 14. Ottó, Freisingi, I. Frigyes császár tettei. In: Középkori krónikások. XV–XVI. kötet. Athenaeum, Bp. 1913.
 15. Ottó, Freisingi, Krónika. In: Középkori krónikások. XII–XIV. kötet. Athenaeum, Bp. 1912. 59-67., (Előszavak), 314-367. (VI. 32. – VII. 35.)
 16. Paulus Diaconus, A longobárdok története. In: Középkori krónikások. I. kötet, Brassói Lapok, Brassó, 1901.
 17. Piccolomini, Aeneas Silvius, Pápa vagy zsinat? Helikon, Bp. 1980.
 18. II. Piusz pápa feljegyzései. Balassi, Bp. 2001.
 19. Prokopios, Titkos történet. Helikon, Bp. 1984.
 20. Rimbertus, Anskarius. In: Középkori krónikások. X. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 37–106.
 21. Sulpicius Severus, Szent Márton élete. Bencés Kiadó, Pannonhalma 19982.
 22. Szent Benedek Regulája. In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 102–183. ld. még: Szent Benedek Regulája. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993.
 23. Veszprémy László (vál.), Az első és második keresztes háború forrásai. Szent István Társulat, Bp. 1999. 13-128.: Névtelen krónikás, a frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei.
 24. Villani testvérek, A három Villani krónikája. In: Középkori krónikások. VIII–IX. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 80-304.
 25. Villehardouin, Geoffroy, Bizánc megvétele. Európa, Bp. 1985.


 • A fentieken kívül a szöveggyűjteményből az megjelölt oldalakon szereplő szemelvények ismerete kötelező: Sz. Jónás Ilona (szerk.), Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század. Osiris, Bp. 1999.

A szöveggyűjtemény on-line változata elérhető: [3]

1. VII. Konstantin rendelete a katonabirtokok védelméről: 33-34.

2. Tours-i Gergely szemelvények (A frankok történetéből címen): 84-92.

3. Beda szemelvények (Kelták és germánok harca Britanniáért címen): 93-96.

4. A száli frankok törvénykönyve (Lex Salica részletek): 99-111.

5. Capitulare de litteris colendis: 153-154.

6. Capitulare de villis: 154-159.

7. Domesday Book részletek (Szemelvények a Domesday Bookból, illetve A Végítélet Könyvéből: Chester város számadása, valamint Oxford és Oxfordshire szokásai címeken): 179-180., 360-362.

8. Eudes blois-i gróf levele Róbert királyhoz: 184-185.

9. Raoul Glaber krónikájának részletei (Éhínség; Az Isten békéje intézmény szerveződése: Raoul Glaber Históriájából, valamint A templomok újjáépítése és Ereklyék feltalálása címeken): 187-189., 191-192.

10. A tulujes-i zsinat határozataiból: 189-191.

11. V. Vilmos, Aquitánia hercege (Adhémar de Chabannes krónikájából): 193-194.

12. A társadalom három rendje (Adalbéron de Laon): 194-195.

13. A velenceiek kiváltságai a jeruzsálemi királyságban (1124): 220-222.

14. Widukind szemelvények (I. Henrik megválasztása német királlyá, valamint I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása címeken): 233-235.

15. A normann hódítás Angliában („Florence of Worcester” és Guillaume de Jumièges szemelvények): 236-239.

16. A Clarendoni Konstitúciók (1164): 253-256.

17. A Clarendoni Assize (1166): 256-258.

18. A Magna Carta-mozgalom (Az angol rendiség kialakulása címen, szemelvény Matthew Paris krónikájából): 263-264.

19. Szemelvények a Magna Cartából: 264-266.

20. IX. (Szent) Lajos: Enseignements (Tanácsok a jó kormányzáshoz címen részletek a műből): 269-270.

21. Az 1314-es francia nemesi ligamozgalom egyik szövetséglevele (IV. (Szép) Fülöp ellenzéke címen): 271-272.

22. II. Frigyes kiváltságlevele az egyházfejedelmek számára (1220): 272-273.

23. Szemelvények a Mainzi Konstitúciókból: 273-275.

24. Korai ciszterci szövegek (A ciszterci rend 1134. évi szabályzatából és Clairvaux címeken): 287-291. (Valamint lásd még: Lékai Lajos, Ciszterciek. Eszmény és valóság. Budapest, 1991, 414-432. és Redl Károly (szerk.), Az égi és földi szépről. Források a későantik és középkori esztétika történetéhez. Budapest, 1988, 275-284.)

25. A IV. lateráni zsinat eretnekek elleni rendelkezése (Eretnekek elleni törvény címen): 294-295.

26. I. Gelasius pápa levele Anastasios császárhoz (494): 296.

27. A Constantinusi Adománylevél (Donatio Constantini): 298-303.

28. I. Ottó kiváltságlevele a római egyház számára (Ottonianum): 304-307.

29. A pápaválasztást szabályozó dekrétum (1059): 307-309.

30. VII. Gergely a pápai hatalomról (Dictatus Papae): 313.

31. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmének dokumentumai: 314-319.

32. John of Salisbury szemelvények a pápaságról, illetve Bresciai Arnoldról: 320-324.

33. III. Ince Venerabilem kezdetű bullája (1202): 334-335.

34. VIII. Bonifác Unam sanctam kezdetű bullája (1303): 339-341.

35. Műveletlen területek termővé tétele (XII. század): 347-348.

36. Lucca város kiváltságlevele (1081): 359-360.

37. II. Fülöp megerősíti a beauvais-i kommuna szokásjogát (1182): 365-367.

38. A rajnai városok szövetsége (1254): 373-374.

39. A firenzei igazságszolgáltatás ordinamentumai (1293): 383-400.

40. A courtrai-i csata és előzményei az Annales Gandenses szerint (A flandriai városok és Franciaország címen): 400-406.

41. A firenzei céhstatútumokból: 426-427.

42. VIII. (Palaiologos) Mihály és a Genovai Köztársaság szerződése (1261): 449-451.

43. A Hanza első közös határozatai (1260-1264): 457-458.

44. Hitelügylet rendezése a champagne-i vásáron (1298): 474-475.

45. A reimsi érseki iskola és Gerbert d’Aurillac (Richer krónikájából): 493-494.

46. Robert de Courson párizsi egyetemi statútuma, 1215 (részletek): 495.

47. Franciaország, 1356-1358 (szemelvények az ún. Chronique Normande du XIVe siècle-ből és a Grandes Chroniques de France-ból, a szöveggyűjteményben A poitiers-i csata, A rendi gyűlés összehívása, A rendi gyűlés követelései, A párizsi zavargások 1357 áprilisában, valamint Felkelés Párizsban 1358 februárjában címeken): 498-504.

48. Jeanne d’Arc levele az angol királyhoz (1429): 508-509.

49. A francia parasztság és a Jacquerie (Jean de Venette krónikájából): 514-516.

50. Parasztfelkelés Angliában, 1381 (a yorki Mária-apátság krónikájából): 519-524.

51. A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében (Poggio Bracciolini levele alapján): 528-533.

52. Jan Žižka levele a plzeni szövetséghez: 535.

53. IV. (Luxemburgi) Károly önéletrajza (részletek): 543-547.

54. A Német Aranybulla, 1356 (részletek): 547-548.

55. A grünwaldi csata, 1410 (Jan Długosz krónikájából): 550-553.

56. Philippe de Commynes: XI. Lajos jellemzése (részlet emlékirataiból): 570-571. ELTE BTK Történelem Szakos Portál E-mail:.szerkesztoseg@vipmail.hu

Családfák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Külső családfás képek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • kings rulers&f=false
 • kings rulers&f=false
 • [4]
 • [5] 5-7. o.
 • [6] 12., 18., 22-23., 26., 27-28., 33., 52., 56., 69., 72., 99., 102., 107., 124., 134., 135., 141., 144., 145., 147., 148., 149., 151., 153., 155. o.
 • kings rulers&f=false, 179-186. o.
 • [7], 885-904. o.
 • [8], 47., 52., 78., 132., 154-5., 211., 249., 256., 336-7., 358., 382-3., 432-3., 462., 510., 536-7., 556-7., 608-9. o.
 • [9], 127-163. o.
 • [10] 90., 111., 153., 170., 172., 175., 178., 181., 182., 189., 193., 198., 217., 220., 222., 225., 227., 230., 232., 237., 242., 243., 248., 250., 251., 256.,
  257., 262., 263., 267., 270., 271., 275., 301., 318., 327., 338., 347., 350., 355., 361., 370., 378., 383., 453., 455., 457., 464., 486., 517., 519., 535., 538., 540., 542., 562., 571.
 • [11] 432-443. o.
 • [12]
 • [13]
 • [14] 222. o.
 • [15], XVI. o.
 • [16] 18-19., 70-71., 136-7., 214-5., 262-3., 326-7.
 • [17] 185. o.

A kozmosz 1 éve[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kozmosz története egy évben

A világegyetem története az ősrobbanástól napjainkig egyetlen évbe sűrítve (15 milliárd év - 365 nap)

 • január 1. ősrobbanás
 • május 1. a Galaxis kialakulása
 • szeptember 14. a Föld keletkezése
 • szeptember 25. az élet megjelenése
 • október 2. az első kőzetek
 • október 9. az első baktériumok és algák
 • november 12. az első fotoszintetizáló növények
 • december 1. jelentős oxigéntartalmú atmoszféra kialakulása
 • december 17. a gerinctelenek megjelenése
 • december 21. a rovarok megjelenése, az állatok letelepedése a szárazföldön
 • december 26. az emlősök megjelenése
 • december 27. a madarak megjelenése
 • december 30. az emberszabásúak megjelenése
 • december 31. az ember megjelenése
  • 13:30 a majmok és az ember közös őseinek felbukkanása
  • 22:30 az ember megjelenése
  • 23:00 a kőeszközök elterjedése
  • 23:59:00 a barlangfestészet megjelenése
  • 23:59:35 az első városok
  • 23:59:50 az ókori birodalmak létrejötte
  • 23:59:51 az ábécé feltalálása
  • 23:59:53 a trójai háború
  • 23:59:56 Krisztus születése
  • 23:59:57 a tizedesszámok feltalálása
  • 23:59:59 a reneszánsz
  • 24:00:00 napjaink

Biblia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Be nem vett, de a Bibliában megemlített iratok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név
Hely
Az Úr harcainak könyve 4Móz, 21:14
Jásár könyve Józs, 10:13 + 2Sám, 1:18
Salamon cselekedetei 1Kir, 11:41
Izrael királyainak könyve 1Krón, 9:1
Izrael királyainak krónika könyve 1Kir, 14:19
Sámuelnek, a nézőnek könyvei 1Krón, 29:29
Nátán próféta könyve 1Krón, 29:29
Gádnak, a nézőnek könyve 1Krón, 29:29
A silóbeli Ahija prófétálásai 2Krón, 9:29
Semája próféta könyve 2Krón, 12:15 + 13:22
Jéhunak Jósafát királyra vonatkozó könyve 2Krón, 20:34
Ézsaiás próféta könyve Uzziásról 2Krón, 26:22
Jeremiás siratódala Jósiásról 2Krón, 35:25
Hozáj (vagy a látnok) szavai 2Krón, 33:18–19
A néző Iddó látomásai 2Krón, 12:15 + 13:22
Jehdó Jeroboám ellen írt látomásai 2Krón, 9:29
 • Be nem vett iratok
Név
Az első szüleinek testamentuma
Éva apokalipszise (S) gnosztikus irat
Lámekh könyve
Énókh I. könyve[1] (S)
Jubileumok könyve[1] (S)
József és Asenáth[2] (S)
A 12 pátriárka végrendelete[1][2] (S)
Mózes apokalipszise[1] (S)
Illés apokalipszise (S)
Ezsdrás IV. könyve[1] (S)
Összetevői:
 • Ezsdrás V. könyve
 • Ezsdrás IV. könyve (héber apokalipszise)
 • Ezsdrás VI. könyve

Lásd még:

Iszlám államok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Iszlám államok.png

Cikklista[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Sablonok kivételével.

2008.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2009.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2010.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2011.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2012.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2013.[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. ^ a b c d e http://lexikon.katolikus.hu/A/apokrif%20iratok.html
 2. Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen <ref> tag; nincs megadva szöveg a(z) slav nevű ref-eknek