Hunok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Hun szócikkből átirányítva)
Jump to navigation Jump to search
Az európai hunok birodalmának feltételezett kiterjedése Attila halálakor (453)
A hsziungnu és hun bronzüstök elterjedési területe Eurázsiában. Érdy Miklós gyűjtése nyomán

A hunok Belső-Ázsia sztyeppéiről származó, valószínűleg török nyelvű nomád nép volt. A Kárpát-medencei központú hun birodalom jól ismert az írott forrásokból, a hunok társadalmáról azonban viszonylag kevés feljegyzéssel rendelkezünk.

Kínai nézetek szerint a hsziungnuk voltak a későbbi hunok – azaz a közép-ázsiai és európai hunok – ősei. Alátámasztja ezt, hogy a szogdok a hsziungnukat hunoknak hívták, jogos tehát őket ázsiai hunoknak hívni. Róna-Tas András szerint az európai hunokra nézve ez azonban csak annyit jelent, hogy közöttük a hsziungnu arisztokrácia fontos szerepet játszott, nem is feltétlenül meghatározót.[1] A kínai történészek nagy része tényként kezeli, az európai történészek egy része azonban kételkedik az európai hunok hsziungnu származásában. Walter Pohl, a népvándorlás korával foglalkozó osztrák történész 1999-ben úgy fogalmazott: „Minden amit biztosan tudhatunk a hunok nevéről, hogy a sztyeppei harcos népek egy tekintélyes hatalmi elitjére utal a késő antikvitás korszakában.”[2] A Szegedi Tudományegyetem genetikusainak (Neparáczki Endre, Török Tibor, Pálfi György és munkatársaik)[3] legújabb kutatási eredményei azonban alátámasztani látszanak a hun-magyar rokonságot, azaz a honfoglaló magyarok, továbbá ezen keresztül az európai hunok valószínűsíthetően hsziungnu származását is. Bálint Csanád, a magyar régészet egyik vezető alakja a genetikusok eredményét azon az alapon kritizálta, hogy nem ismeretesek bizonyítottan hun temetők, így bizonyítottan hun genetikai anyag sem létezhet, ami az összehasonlításokat lehetővé tenné.[4]

Hasonló módon tartják a hsziungnukat a heftaliták, vagy másképpen fehér hunok elődeinek is.

A hunok eredete[szerkesztés]

A hunok a kínai feltételezések szerint a hsziungnuk (hiungnuk) leszármazottai lehettek, akik fél évezreden át uralták Belső-Ázsia keleti területeit. (Kínai: 匈奴, pinjin: xiōngnú, egykori ejtése kb.: hiungnu, közelítő mai kiejtés: hsziungnu.) A hsziungnuk birodalma az i. e. 3. századtól a 2. századig állt fenn. Állandóan hadban álltak a kínai seregekkel, ami a kínai nagy fal felépítéséhez is vezetett. A korai Han-dinasztia uralkodója végül legyőzte őket, és ekkor két részre bomlott a hsziungnu törzsszövetsége. A nyugati águkból származhattak a hunok, egyes vélemények szerint az avarok és a magyarok.

A hun népnév elsőként egy 311-es nomád támadásról szóló szogd nyelvű krónikából ismeretes, amikor ezt a nevet a szogdok a hsziungnuk-ra alkalmazták.[1] Azonban a 4. században a hsziungnuk már felőrlődtek, és a pusztai népek között a népnév átvétele ismert szokás.

A 350-es években Közép-Ázsia vagy korabeli nevén Tokharisztán területét egy hódító nomád nép vette birtokába. Uralkodói a Baktriában veretett görög nyelvű pénzérméiken magukat oino néven nevezték, amiből egy *hjóno névalak rekonstruálható. Ugyanekkor kínai források is a hsziungnuk közép-ázsiai megjelenéséről és Szogdia elleni támadásáról értesítenek. A hsziungnu, hun, *hjóno nevek egy tőről fakadhatnak, és feltételezhetően azonos népet jelöltek, amint azt a kínai és szogd írásos források tartalmi egybevetése alátámaszthatja.[5]

Történetük[szerkesztés]

A hunok útja az idők során
A hunok egy 19. századi festményen, V. Checa
Attila és Leó pápa találkozása, a Képes krónika nyomán. Attila lóháton fogadja a gyalogszerrel érkező pápát
Attila és Leó pápa találkozása, Raffaello reneszánsz kori festményén (1514). A pápa lóhátról, elégedetten szemléli, amint Attila és kísérete megretten a két égi szenttől

Amennyiben tehát a hjóno nevű nép azonos volt a hunokkal, akkor a hunok első ismert szállásterülete a közép-ázsiai Tokharisztán volt, ahová a kínai támadások elől vándorolhattak, és ahol jelentős törzsszövetséget alkottak. A korábban itt fennálló alán királyságot (kínai: alan-liao, 阿蘭聊) megdöntötték. Az alánok egy része a Volgán túlra, a Kaukázus északi részéhez vándorolt előlük, a helyben maradtak pedig feltehetőleg összeolvadtak velük.

A másik nagyobb szállásterületük ezzel nagyjából egy időben a Volga vidékén alakult ki, ahová az északi törzsek jutottak el. 375-ben, Balambér (Valamibir) vezetésével átlépték a Volgát, és az egész kelet-európai sztyeppeövezetet uralmuk alá hajtva erős birodalmat hoztak létre. Többek között az itt élő alánokat és gótokat is leigázták. Innen az Al-Duna és a Balkán felé folytatták hódításaikat. A terület megismerése céljából több sikeres hadjáratot vezettek. Még a Keletrómai Birodalom ellen is indítottak hadjáratokat, bár ezek kezdetben csak felderítő portyázások voltak.

Kárpát-medencei hun birodalom[szerkesztés]

Az 5. század elején indultak meg és hatoltak be a Kárpát-medencébe, ahol meg is telepedtek. Attila, a legnagyobb és legismertebb hun király fényes Kárpát-medencei udvaráról egykorú beszámoló is fennmaradt a bizánci követtől, Priszkosz rétortól.

A hunok Ruga, Bleda (Buda) és Attila vezetésével kezdetben a Nyugatrómai Birodalom szövetségesei voltak, hadsereggel támogatva azt a Keletrómai Birodalommal szemben. A két birodalom között a keletrómaiak elleni két nagy hadjárat eredményeként egyensúly alakult ki. Ezt követően Attila király a nyugatrómaiak ellen fordult. 451-ben, a catalaunumi csata eldöntetlenül végződött. Bár magát Aetius győztesnek nevezte, a csatát ő hagyta el, és a Róma elleni hadjárat során semmilyen ellenállást nem tanúsított a hunokkal szemben.

452-ben Attila betört Itáliába, és Róma felé vonult. III. Valentinianus császár Ravenna erős falai mögé menekült, s a pápa tanácsadói is a menekülést javasolták Nagy Leó pápának. Ő azonban a legenda szerint egy különösen finoman megmunkált arany karperecet emelt fel az asztalról, és a következőt mondta: „Ez a hunok munkája. Egy nép, amelyik ilyen műalkotásokra képes, hajlandó lesz az Élet igéjének befogadására is.” Misszionárius munkát hirdetett a hunok között. Kíséretével Mantovánál találkozott Attilával, és sikerült elérnie, hogy a hunok megkíméljék Rómát, és békét kössenek a birodalommal. (Igaz, ebben szerepet játszott az is, hogy a hunok táborában járvány tört ki.)

453-ban, Attila új házassága nászéjszakáján hirtelen meghalt. (Az új feleség neve gyakorlatilag ismeretlen, egyes későbbi források „Ildikó” néven említik.) Ezután fiainak az örökségért folyó viszálykodása meggyengítette a birodalmat. A küzdelemből Ellák került ki győztesen, de már nem bírta hatalmát megszilárdítani. Sorra támadtak ellene a legyőzött és megadóztatott népek, ami a hunok legyőzésével (Nedao melletti csata) és kivonulásával zárult. Ismét korábbi szállásterületükön, a mai ukrán és délorosz sztyeppéken telepedtek le, ahol később összeolvadtak más népekkel. Attila halála és utódainak visszavonulása a végét jelentette a hunok államszervező hódításainak Európában. A VII. század első felében még a mai Ukrajna déli területein alkottak összefüggő törzseket, ezután végleg eltűntek.

A hun hadművészet[szerkesztés]

A hun hadművészet két szakaszra osztható:

 • az Attila előtti ,,klasszikus’’ lovasnomád hagyományokon alapuló, és az
 • Attila hatalomra kerülése utáni letelepedett népekre utaló gyalogoshadászat, természetesen az utóbbi egy folyamat, és nem egyik napról a másikra bekövetkezett változás, ráadásul kölcsönhatásoktól sem mentes. Ez a változás akkor következett be, amikor Attilát trónra segítette egy addig politikai és gazdasági hatalomból nem részesedő germán katonai elit. Az összekötő kapocs pedig zsákmányszerzés, a megszerzett javak elosztása, védelme és biztosítása volt.

A „klasszikus” hun lovas nomád hadművészetet hegyekből lezúduló szélviharhoz (,,ut turbo montibus celsis’’) hasonlították. A hunok taktikája a következő volt: nem nagy tömegekben támadtak, hanem 500-1000 fős csapatokban. A közelharcot lehetőleg kerülték, a csatát sűrű nyilazással kezdték, amely egyrészt ellenségük harcrendjét megbontotta, megtizedelte valamint demoralizálta azt. Amennyiben az ellenség közel került, színlelt megfutamodással maguk után csalták és leshelyen elhelyezkedett csapataikkal rárontottak és megsemmisítették azt, vagy az üldözőiket összezavarták, a szétszóródott csapatok újra hadrendbe tömörültek és a megzavarodott ellenséget lemészárolták. Nagyszámú váltólovat is vittek magukkal, ennek két célja volt: egyrészt a csatába lehetőleg pihent lovon indultak, másrészt ezek szállították nyílvesszőiket és így lehetett biztosítani az ellenségre hulló folyamatos nyílzáport.

A hun stratégia a következő: az ellenfelet addig kell zaklatni, míg döntő csatára kényszerül, az ott ellenállók teljes felszámolása, a lakosság terrorban tartása, az ellenállási gócok kíméletlen összezúzása, egészen addig, míg be nem következik a feltétel nélküli kapituláció. Fontos szerepe van a gyorsaságnak és meglepetésnek, mert hirtelen felbukkanásuk bénító hatású az ellenségük harci moráljára nézve.

Attila azzal, hogy a szövetséges germánokat is bevonta a hadjáratába, megfosztotta magát a hun hadsereg egyik legnagyobb erényétől, a mozgékonyságtól. A professzionális, kis létszámú hun lovasság helyett nagyobbrészt a gyalogos germán tömeghadseregek határozták meg a hadjáratokat. Jól példázza ezt a 447-es keletrómai hadjárata, nem érte el a leromlott falú Konstantinápolyt lassú hadaival. Bár az Utus folyónál győzelmet aratott, nem tudta ellenfelét totálisan megsemmisíteni saját seregének lassúsága miatt. Ennek az állításnak ellentmond az antik leírásokban szereplő gót nehézlovasság.

A 370-es években a feltehetően Balambér által vezetett a hun lovascsapatok átkeltek a Volgán, legyőzve az alánokat, az osztrogótokat és a vizigótokat. Ezzel a hunok megindították a nagy európai népvándorlást, a világtörténelem egyik legkiemelkedőbb eseményét. A különféle barbár népek a nyugat felé terjeszkedő hun törzsszövetség és Római Birodalom kettős szorításába kerültek: vagy a hunokkal szembe véreztek el, vagy a rómaiak mértek rájuk vereséget. Ez magyarázza azt, hogy a hunok Nagy Theodosius császár uralma alatt (379394) egyszer sem támadtak a birodalomra, sőt segédcsapatokkal is támogatták. A rómaiak Uldin segítséggel verték le a trónbitorló Maximust, a császárváros környékén fosztogató Gainast (400) és az Észak-Itáliát támadó Radagaist (406). Uldin Arcadius keletrómai császár halála (408. májusa) támadást indított a Keletrómai Birodalom al-dunai határa ellen

A hun birodalom területileg gyarapodott Ruga idejében, aki folytatta elődje politikáját: a nyugat-rómaiakkal jó viszonyt ápolt, míg a kelet-rómaiakkal háborúzott. Ruga nevéhez fűződik Pannonia Primának mint római provinciának hun uralom alá kerülése is. Sajnos kevés adat áll rendelkezésre róla, de ezek alapján is kiváló uralkodó lehetett. Hatalma alatt konszolidálódott a Hun Birodalom. Utóda, Bleda (Mundzsuk csak pár évig uralkodott) nemcsak folytatja, hanem felül is múlja elődei politikáit (435: margusi béke, 440-441: Pannonia Secunda hun fennhatóság alá kerül, 441-442: a chersonnesosi győzelem nyara, 443: Anatolius I. békéje). Bleda alatt a hun birodalom elérte európai történetének csúcsát, legnagyobb kiterjedését és 443-tól évi 2100 font arany megfizetésére kötelezte a Keletrómai Birodalmat.

Jóllehet az utókor a 445-től 453-ig uralkodó Attilát a legnagyobb hun uralkodóként tartják számon, valójában az ő uralkodása már a hanyatlás kezdetét jelenthette. Ebben a korszakban a birodalom nem tudott újabb bevételekre szert tenni, területileg sem gyarapodott. Atilla nem tudott hasonló sikereket elérni a Keletrómai Birodalom ellen, mint elődje, Bleda, sőt Konstantinápoly 450 nyarán megszüntette az adó fizetését. Részben ezzel magyarázzák, hogy Attila a Nyugatrómai Birodalom ellen fordult.

A 451-es galliai hadjárat során a hun lovascsapatok zöme a Perzsia ellen lázadó Armenia megsegítésén ügyködött, így Attila főerői a germán gensek voltak, őket tudta magával vinni a hadjáratra. A serege emiatt igen lassan mozgott, tehát a hun stratégia-taktika szóba sem jöhetett. Hosszú menetelés, városok, falvak felprédálása (Metis, Durocortum, Tricassis) után a sereg Aurelianig (ma Orléans) jutott, és megkezdte ostromát (a Loire hídjának megszerzése volt a célja. Ám Aetius két római légiójával, a maga mellé állított vizigótokkal és a galliai germán segédcsapatokkal ellene vonult. Attila hosszan hátrált, hogy megfelelő helyet találjon az ütközethez. A csata alapvetően döntetlenül végződött, mert egyik fél sem tudta kiaknázni az elért eredményeket. Attila előbb szekérvárába vonult vissza, ahol az öngyilkosság foglalkoztatta, majd másnap visszaindult seregével a Duna-Tisza közére. Aetius nem üldözte, egyrészt megvédte amit akart, másrészt nem volt mivel, hiszen a nyugati gótok elhagyták a táborát.

A rómaiak nem nyugodhattak meg, mert 452 tavaszán Attila lovasaival megjelent a védetlen Itáliában. Lerombolt városok jelezték útját, többek között Aquileia. Az udvartartás Ravennából Rómába menekült. Az ellenállás kilátástalannak és reménytelenek tűnt. Leo pápa vezetésével békeküldöttséget menesztettek Attilához, hogy kímélje meg az örök várost. Máig tisztázatlan okok miatt, Róma védtelensége ellenére Attila önnön nagyságát bizonyítva megkímélte. Rá egy évre meghalt.

456/457 telén Dengitzik és Ernak első támadása a pannóniai osztrogótok ellen: Valamer visszaveri őket, ezután erőt gyűjtenek a Dnyeper környéki hun szállásokon. 459-ben Dengitzik és Ernak Bassianát ostromolja mert rokon népüket a sadagarokat meg akarják támadni az osztrogótok. 466/467 Dengitzik szekerestől, népestől átkel a befagyott Dunán, és betör Dacia Rispensisbe. Két évig tárgyal, földet és aranyat akar. 469-ben a fejével egy karón végzi. Ernak szövetségbe lép a kelet-rómaiakkal, és a Kárpátok déli részénél teljesít szolgálatot. Ő lesz a székelyek Csaba királyfija.

Fehér hunok[szerkesztés]

Toharisztánban 456-ban a Heftal-dinasztia került hatalomra, amiről Toharisztán lakóit heftalitáknak nevezték. A heftalitákat a szanszkrit források húna néven emlegették, amikor betörtek Indiába, és ott újabb birodalmat alapítottak („fehér hunok”).

A közép-ázsiai heftaliták uralmát a türkök támadása döntötte meg. Amikor I. Justinianus bizánci császár (527-565) egy türk követséget fogadott 531-ben, ez a párbeszéd zajlott közte és a követek között:

„Vajon a heftaliták városban laknak avagy falvakban?” Így feleltek a követek: „Uram, ez a nép városokban lakik.” „Tehát” - szólt közbe a császár, „ti nyilván valamennyi városukat elfoglaltátok?” „Úgy van” - felelték a követek.[forrás?]

Attila birodalmából kivált kisebb birodalmak[szerkesztés]

Attila halálával megszűnt a hunok közti összetartó erő, birodalmuk kisebb törzsszövetségi keretekre oszlott, amelyek vezetői Attila fiai leszármazottjai közül kerültek ki. Irnek hunjai visszavonultak a meotiszi őshazába. Scythia Minorban maradt hunok másik részét Dengizik vezette, akit ugyan megöltek egy csatában, de valószínűleg leszármazottjai folytatták az uralkodást. Később a források néhol beszámolnak egy-egy hun uralkodóról, mint például a Morava folyó mellett élő Mundóról, aki az osztrogót Theoderikkel harcolt a gepidák ellen. 682-ben egy Izrael nevű keresztény misszionárius püspök a Kaukázusban és Dagesztánban élő hunokról számol be. Izrael püspök leírja, hogy „keresztény templomok épültek a hunok országában”, beszámol a hunok Derbenttől északra fekvő fővárosáról, „a fénypompás Varachanról”, amelynek utcái, terei vannak, ahol „ügyes ácsok” dolgoznak, akik egy állatmotívumokkal díszített hatalmas keresztet is állítottak, ötvöseik pedig arany- és ezüstszobrokat készítenek.[forrás?]

A hunok beolvadása más népekbe[szerkesztés]

Míg a heftalita hunok Közép-Ázsia déli részén és Indiában uralkodtak, a részben valószínűleg ugyancsak heftalita eredetű avarok ismét a Kárpát-medencében szerveztek államot.

A Fekete-tenger északi vidékén volt a Kárpát-medencéből visszavonuló hunok utolsó állama. Ezen a területen alakult ki az onogur törzsszövetség. Az onogur uralkodók Attilától és utódaitól származtak, és feltehetően az onogur törzsek kialakításában is részt vettek a hunok. Az onogur törzsszövetségbe tartoztak a magyarok, a bolgártörökök és a mai csuvasok ősei is. (Lásd még: kettős honfoglalás) Az ősmagyarok műveltsége mindig szoros rokonságban volt a sztyeppén élő rokon népekével. Nemcsak a kulturális hasonlóságokra, hanem genetikai eredményekre, valamint középkori, külföldi és magyar krónikákra is támaszkodik a hun-magyar rokonság elmélete.

A Kaukázus és a Kaszpi-tenger közötti területen jutottak hatalomra a kazárok is, akik mintegy három évszázadon át tartották fönn államukat. A kazárok is lehettek részben hun eredetűek.

Hun-magyar rokonság[szerkesztés]

A magyar történetírás kezdetétől a 18-19. századig a magyarok és a hunok közös származásának tana egyöntetűen elfogadott volt Magyarországon és külföldön egyaránt.[6] A finnugor nyelvrokonság kutatásának erősödésével, és az ennek kapcsán kialakított uráli őshazából való elvándorlás - kizárólag nyelvészeti érveken alapuló - hipotézisének terjedésével, amellyel a hunoktól való származás látszólag nehezen lett volna összeegyeztethető, a hun-magyar rokonságot egyre többen megkérdőjelezték, nem látván elég mellette szóló bizonyítékot. Egyes történészeink amellett érveltek, hogy a hagyomány csak a 12. században, külföldről jutott volna el Magyarországra, ez a hipotézis azonban semmivel sem igazolható. Róna-Tas András szerint a hagyomány már Árpád-kor elején, Salamon uralkodása idején is jelen volt.[7]

A legújabb genetikai eredmények is összeegyeztethetők a honfoglalók hsziungnu (ázsiai hun) származásával, míg a - korábban feltételezett - finnugor származásának ellentmondanak.[3] A szerzők ugyanezen genetikai eredményekben az európai hunok hsziungnu származásának bizonyítékát is látják. A kulturális rokonság ténye szintén széles körben elfogadott. A nyelvi rokonság (annak ellenére, hogy a hun nyelv alig ismert) szintén valószínűsíthető, mivel a hun nyelvet minden rokonítási kísérlet alapján valamilyen eurázsiai makrocsaládba sorolható csoportba tartozó nyelvnek találták, ahová a magyar is tartozik (és így valójában a finnugor nyelvrokonság még a hun-magyar nyelvrokonságnak sem mondana ellent, a genetikai és kulturális rokonságot meg végképp nem cáfolja).

A hunok régészeti hagyatéka[szerkesztés]

A hunok művészetét bemutató füzet borítóképe
Üst Klösz György fényképén

A hun vándorlás vagy hun mozgalom útját világosan kirajzolják az áldozati üstök, a cikáda fibulák, a hun diadémák, az arany méltóságjelvények és az aranycsatok, valamint az utóbb interetnikussá váló és a germán előkelők által átvett koponyatorzítás. A hun előkelők temetkezéseire jellemző volt a sírtól külön elrejtett halotti áldozat; ilyen a Pécs-Üszögpusztán előkerült leletegyüttes (kard aranylemezes tokborítása és rekeszdíszes függőgombja, reflexíj aranyborítása, aranyozott pálcarudas zabla, nyeregkápa aranyborítása, arany kantárdíszek), és a kiemelkedő nagyszéksósi lelet (arany nyakperec, aranycsatok, nyereg- és kardhüvelydíszek, lószerszámveretek, rekeszdíszes arany szíjvégek, faedények aranypántjai és egy perzsa borostyánkehely). Ugyancsak egy hun előkelő sírjához kapcsolódó áldozati együttes került elő Bátaszéken. Csornán találták meg az eddig egyetlen hiteles hun aranydiadémot egy női csontváz koponyáján. E rekeszdíszes aranydiadémok a sztyeppei viselet jellegzetes tartozékai voltak. A hun kor másik jellegzetes viseleti tárgya a nagy szárnyú rovart utánzó cikádafibula.

A hun korszak talán legismertebb tárgyai a két vagy négy darabban öntött, majd összeforrasztott bronzüstök. Ugyanilyen bronzüstök a belső-ázsiai (Ordosz-vidéki) hsziungnu lelőhelyekről is nagy számban kerültek elő. Elterjedésük jól tükrözi a hsziungnuk és hunok uralmának kiterjedését. Magyarországon Törtelről és Hőgyészről ismerünk ép példányokat. Ugyanakkor a hsziungnuk és a 4. század utolsó harmadában megjelenő európai hunok azonosítását többen erősen vitatják. Maga a hun nép megfigyelése régészeti szempontból problematikus: amit az írásos források hunokként emlegetnek, az egy fiatal férfiakból álló, változó összetételű és mozgékony csoport lehetett. Azt se feledjük, hogy a Hun Birodalom meglehetősen heterogén volt, egyaránt magában foglalt török, iráni és germán népelemeket.

A hun nyelv[szerkesztés]

A hunok megítélése a későbbi korokban és ma[szerkesztés]

Első világháborús németellenes propaganda

A kínai bokszerlázadás idején II. Vilmos német császár a Kínába induló csapatokhoz intézett beszédben azt mondta, legyenek félelmetesek, mint a hunok. Erre alapozva az első világháborús brit és amerikai propaganda gyakran nevezte „hunoknak” a németeket, amikor brutalitásukat akarta kihangsúlyozni.

Másrészt azonban Párizsban, ha az ember betér az Eiffel-torony környékén lévő Szent Leó templomba, a diadalíven Attilát látja, aki lován vágtat a Szentatya, I. Leó pápa ellen.

A hunok megítélése a mai köztudatban országonként változó. Ma már a kínaiak elismeréssel szólnak a hsziungnukról, akikkel közel egy évezreden át harcoltak, tőlük a lovasnomád harcművészeteket eltanulták, és államukat ezáltal megvédték, megerősítették. A nyugati világban ezzel szemben máig kettős a hunok megítélése.

A hunok világbirodalmának gyors összeomlása okot is ad erre a kettős megítélésre. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy az európai Hun Birodalmat megszervező Balambér, majd Ruga és testvére, a Himnuszban is szereplő Bendegúz („gyorslövő”, törökös nevén Mundzuk), különösen pedig Attila idejében nemcsak nagy katonai erő, hanem magas fokú sztyeppei civilizáció és fejlett állami élet jellemezte a hunokat. [8]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ^ a b Róna-Tas András. IV.2 A hsziungnuk és a hunok., A honfoglaló magyar nép. Balassi Kiadó Budapest, 1997. ISBN 963-506-140-4 
 2. Pohl, W. (1999): Huns. P. 501. In Bowersock, G. W., Brown, P. and Grabar, O. (eds): Harvard Encyclopedia of Late Antiquity. Cambridge, Massachusetts, London.
 3. ^ a b Neparáczki Endre: A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel (Ph.D. értekezés. Szegedi Tudományegyetem. 2017)
 4. Szürrealizmus, genetika és egyebek: rövid reagálás a „honfoglalók ősei hunok voltak” felvetésre.
 5. Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
 6. http://www.korkep.sk/cikkek/tudomany/2016/01/03/szazotven-eve-nem-fordult-ekkorat-a-magyar-ostortenet
 7. Magam is nagy kételyekkel kezdtem meg a vizsgálatot. Alapos kutatások során azonban arra az eredményre jutottam, hogy a magyar királyi udvarban a 11. század közepén élt a hun leszármazás tudata, legalábbis mint a hatalmi legitimáció hivatkozási alapja. Erről 1984-ben a düsseldorfi német tudományos akadémia előtt előadást is tartottam Ethnogenezis és államalapítás címmel, amelyben többek között annak hitelességét és körülményeit vizsgáltam, hogy 1063-ban Salamon király anyja, Anasztázia, Attila kardjaként adott át egy fegyvert Ottó bajor hercegnek. (…) Arra az eredményre jutottam, hogy nincs alapunk abban kételkedni, hogy a kardot mint Attila kardját adták át, akármit is gondoltak róla, vagyis a magyar uralkodóháznak a 11. század közepén volt egy, a nyugati hagyományozástól független hun tudata. A kard valójában nem volt Attila kardja, és ez a hun leszármazási tudat természetesen hamis tudat volt.Nyelvtörténet és őstörténet (1991).
 8. Michael, Duffy. Hun (angol nyelven). First World War.com - Encyclopedia (2006) 

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Könyvek[szerkesztés]

 • Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Budapest 1940 (reprint: Budapest 1986).
 • Bakay Kornél (1997, 1998): Őstörténetünk régészeti forrásai. I. II. Miskolc;
 • Bérczi Sz: (2000): Katachi U Symmetry in the Ornamental Art of the Last Thousands Years of Eurasia. FORMA, 15/1. 11-28. Tokyo
 • Bérczi Sz. (2004): The Role of Curie Principle in Understanding Composite Plane Symmetry Patterns: New Ethnomathematic Relations in Ancient Eurasian Ornamental Arts from Archaeologic Finds of the Period 1. M. B. C. and 1. M. A. D. FORMA, 19/3. pp. 265–277. Tokyo
 • Csáji László Koppány: A sztyeppei civilizáció és a magyarság, Napkút Kiadó, Budapest, 2007
 • Erdélyi I., Sugár L. (1982): Ázsiai lovas nomádok. Gondolat, Budapest;
 • Érdy Miklós: Hun lovastemetkezések. Székesfehérvár 2001.
 • Garam Éva: A tiszafüredi avar kori temető. Akadémiai Kiadó, Budapest 1995.
 • von Gamber O. (1978): Waffe und Rüstunk Eurasiens. Klinkhardt und Biermann, Braunschweig;
 • Ghirshman, R. (1964): Persia. From the Origins to Alexander the Great. Thames and Hudson, London;
 • Götz L. (1994): Keleten kél a Nap. Püski, Budapest, ISBN 963-8256-30-3
 • Huszka J. (1930): A magyar turáni ornamentika története. Pátria, Budapest;
 • von Jettmar K. (1964): Die Frühen Steppenvölker. Baden-Baden;
 • Iordanes: Getica. A gótok eredete és tettei. Közreadja: Kiss Magdolna. L´Harmattan Kiadó, Bp. 2005.
 • Kiss Magdolna: Gót vezéregyéniségek a Római Birodalomban. GeniaNet Kiadó Pécs, 2008.
 • Kiss P. Attila: Germán népek részvétele a hunok hadjárataiban. Hadtörténelmi Közlemények 2010/1–2,
 • László Gyula (1974): A népvándorláskor művészete Magyar-országon. Corvina, Budapest;
 • Lukácsy K. (1870): A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei örmény eredeti kútfők után. Kolozsvár;
 • Okladnyikov A. P., Martinov A. I. (1983): Szibériai sziklarajzok. Gondolat, Budapest;
 • Rolle R. (1980): Die Welt der Skythen. Bucher, Luzern und Frankfurt;
 • Rugyenko Sz. I. (1953): Kultura naszelényija gornava Altaja v szkifszkoje vrémja. Akademija Nauk Sz. Sz. Sz. R. Moszkva i Leningrad;
 • Talbot-Rice, T. (1965): Ancient Arts of Central Asia, Thames and Hudson, New York;
 • Thompson, E. A.: A hunok. Szukits 2003;
 • Tolsztov Sz. P.: Az ősi Chorezm, Hungária, Budapest, 1950, valamint Turán Print, Garfield, N.J., 1986
 • Marácz L., Obrusánszky B. szerk. (2009): A hunok öröksége. Hun Idea Kiadó, Budapest
 • Varga Géza: Székely rovásjelek hun tárgyakon, Írástörténeti Kutatóintézet, 1996.
 • Várady László: Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik. Budapest, 1961.;
 • Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története

Weblapok, cikkek[szerkesztés]

Régészeti leletek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • ókor Ókorportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap