Ősmagyar vallás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
„Babba (Mária) kapcsolata a régi Nagyasszony emlékeiként tisztelt napoltárkövekkel nyilvánvaló"[1]

Az ősmagyar vallás kifejezés a kereszténység felvétele előtti magyar hitvilágot jelenti, mindazokat a mitológiai képzeteket, lényeket, és a világ keletkezésére, felépítésére és működésére vonatkozó elgondolásokat, melyek egy többnyire egységes mitológia, pogány kori államvallás részét képezték. Az egységesítő, összefogó tényezője e vallási hit- és hiedelemrendszernek a mennyei erők pártfogásából és támogatásával uralkodó nagyfejedelem személye volt; ennek megnyilvánulását vezérkultusznak hívjuk.[2]

A magyar mitológia képzeteinek egy része nyelvünkben a mai napig megmaradt (bár többnyire megváltozott jelentéssel, mint a lidérc esetében), más részük keveredett a magyarokkal kapcsolatba került vallások, főként a kereszténység elemeivel (így az ördög vagy a boldogasszony szavak).

A kereszténység előtti magyar államvallás valószínűleg egy, a sámánizmus és a tengrizmus néven ismert hiedelemrendszerek sajátosan magyar[3] elemekkel kiegészült változata. A „magyar ősvallás” pontos mibenlétével, elemeivel kapcsolatban azonban a tudományos életen belül, és azon kívül is különféle elméletek léteznek, így jelenleg nincs egységes kánonja a magyar ősvallásnak és a magyar mitológiának. (Ehhez az is hozzátartozik, hogy egyes alakok, történetek a különböző időben és helyen történt gyűjtésekben eltérhetnek vagy akár ellent is mondhatnak egymásnak.) Egyes feltevések szerint az ősmagyar vallás szerkezetében a kereszténységhez hasonlított, de tartalmában eltért tőle. Az ősi magyar vallás számos eleme továbbélve fontos részét képezte a középkori magyar keresztény gondolatkörnek.[4]

László Gyula őstörténész, Vargyas Lajos nyomán,[5] a régi magyar hitvilág keleti elemei közé a következőket sorolja: "ördög mint teremtő (demiurgos), a világ teremtése a tengerből fölhozott homokból, a nap és a hold elrablása és megszerzése, a föld a cethal hátán (Adynál is fölmerülő néphagyomány), a pünkösdi király, a lóversenyek, a bikafékezés, a birkózás, a táltosparipa (gyakran 6-7-8 lábbal), a hősök birkózása (mind mélyebbre vágja ellenfelét a földbe), az ember alakú, sokfejű sárkány, a vashegy a világ tetején."[6] Kiszely István ehhez hozzáfűzi: az égig érő fa, a kancatejfürdő, a kacsalábon forgó kastély.[7]

A világ szerkezete[szerkesztés]

A magyar mitológia világfelépítésében a samanisztikus háromszintű modellt követi, mely szerint egy ún. középső világ az általunk ismert fizikai valóság, ebben a világban él az ember és rajta kívül a földön élő természetfeletti lények. Ezen a világon kívül létezik még egy ún. felső világ vagy jó szellemek világa, illetve egy alsó világ vagy rossz szellemek világa. Más archaikus világfelépítésekhez hasonlóan a magyar mitológiában is egy mitológiai vagy szent közép az, amihez a világszerkezet viszonyul. Ezt általában a világfa, égig érő fa, vagy más néven tetejetlen fa szimbóluma jeleníti meg. A háromszintű világban a mindennapi ember a középső világban él, azonban szükség van arra, hogy a fizikai világon túl létezőkkel, a nálunk hatalmasabb lényekkel, a szentséggel megmaradhasson a kapcsolat. A világ szintjei között az erre (isteni tulajdonságai, testi elváltozásai, képességei alapján és a szentség vagy származás által) kijelölt személy, a sámán vagy táltos biztosítja a kapcsolatot.

A kapcsolattartó változatai[szerkesztés]

A természetfeletti képességű emberek között találjuk a táltost és a sámánt, akik egyes értelmezésekben ugyanazt fedik, máshol a táltos a sámánhoz hasonló, de tőle sok tekintetben különböző személy. A táltos és a sámán kiválasztott, általánosságban a szentség elrendelése nyomán. Természetfeletti ismertetőjegyei általában már születésekor megnyilvánulnak: például „több csonttal” születik (fogakkal vagy tíznél több ujjal, mint Ady Endre). De a táltos születhet csillaggal a vállában, valamint aranyfoga és aranyhaja is lehetett (lásd gömöri népmesék). A sámánnak és a táltosnak tulajdonított képességek:

 • A jövendölés képessége
 • Az időjárás szabályozása, jégesőt vagy vihart okozni vagy eloszlatni azt
 • A táltosok viaskodhattak kerekek, vörös és kék lángok, szürke és pej csődörök, füstös és szőke bikák képében, melynek célja az időjárás jóra vagy rosszra fordítása volt. Némely esetekben a világ uralásáért is harcba szállnak a Fél-világok bajnokai (lásd Szőlő-Szült-Kálmány és Világ-Griffmadár-Vitéz harca).

A felső világ lényei[szerkesztés]

Isten[szerkesztés]

A magyar mitológia központi, teremtő istensége az Isten, Öregisten, Atyaisten, Jóisten, Aranyatyácska, magyarok Istene. Nevei a neki tulajdonított jellemzőket mutatják. Eredeti formájában nem azonos a kereszténység istenfogalmával, hanem a török Tengri és a csuvas Tură (teremtő) magyar változata.[8] Neve Tiān és Tengri formában a kínai és mongol hitvilágban is megjelenik, sőt azok központi figurája, vagyis e megnevezés - és véle a Tengri-hit - Ázsia nagy részén elterjedt volt.[9]

Boldogasszony[szerkesztés]

A csíki székelyek, a gyimesi csángók és Moldova csángóságának egy része a csíksomlyói kegyszobrot „Babba Máriának, a Napba öltözött Boldogasszonynak” nevezik[10]

A Boldogasszony és a Nagyboldogasszony összetett alakja a magyar mitológiának, eredete, szerepe és értelmezése azonban a mai napig vitákat szül. Ehhez többek között az is hozzájárul, hogy a huszadik századra a Boldogasszony alakja teljesen egybemosódott Szűz Mária alakjával.

 • A tudósok egy része szerint a Boldogasszony és Nagyboldogasszony ugyanazt az alakot jelöli, és a keresztény Szűz Mária alakjával azonos, egyenesen a kereszténységből származó elem.[11]
 • Más értelmezésekben a Boldogasszony a kereszténység előtt jóval korábban létező mitológiai alak, akit Babba Mária néven ismer a hagyomány. A székely és csángó családok életében fordulópontot jelent, amikor a kisgyerek a Holdra mutatva, felismeri Babba Máriát. Neve a gyimesi csángók körében élő Babba Mária elnevezés, aki egy holdistennő, a Holdat nevezik Babba Máriának, a holdvilágot „Babba Mária lámpásá"-nak, a csintalankodó gyereket pedig a Holdra mutogatva azzal ijesztgetik, hogy „megver a Babba Mária". A népi vallásosságban azonossá vált Máriával, Jézus anyjával, az új hit a régire épült a pogány magyarok között. A keresztény Szűz Mária csak a magyarok körében Boldogasszony, tehát a Boldogasszony nem egy általános keresztény elem, hanem inkább az ősi magyar hitvilág egy részének továbbélése keresztény elemekkel kiegészítve.[12]
 • A „baba” szóalak igen régi, már a sumerek is tiszteltek Baba nevű anyaistennőt.
 • Emellett két külön alakról is lehet szó, feltételeznek anya-lánya viszonyt is a Nagyboldogasszony és a Boldogasszony között.
 • Eredeti neve nagy valószínűséggel a babba lehetett (Gyimes környékén ma is él a hagyomány). A csángóknál még ma is szokásban van, hogy a csíksomlyói búcsú előtt hajnalban megnézték a felkelő napot (imádkoztak) a Kis-Somlyó hegyéről. Úgy tartották ő babba, benne van babba.
 • Elképzelhető a babba sztyeppei eredete is, akár a hun eredet is (mivel náluk nagyon dívott az anya-kultusz).

További felsővilági lények[szerkesztés]

Szélanya: A világfa ágai között lakozó öregasszony, aki a szeleket engedi ki barlangjából.

A középső világ lényei[szerkesztés]

A tündérek[szerkesztés]

A tündérek csodálatosan szép nőnemű lények, nevük valószínűleg a tündököl, elcsábít, illetve tünékeny, fel- és eltűnik szavakból ered. Élhetnek túlvilági helyeken, többek között víz alatti palotákban. Egyes gyűjtések szerint a Csallóközben régen tündérek laktak.

A szépasszony[szerkesztés]

A szépasszonyok hiedelemköre is a boszorkány cselekedeteivel rokonított, jóllehet ezeket külön hiedelemlényként tartjuk számon: a tilalmas helyek tabujának megsértése, a szépasszony táljába való belelépés már a boszorkányok tetteinek széles skáláját bővíti. A néphit szerint újszülött csecsemőket rabolt, férfiakat csábított el, az ördöggel hált. Ellentétben a tündérrel, csak rossz tetteket hajtott végre.

A boszorkány[szerkesztés]

A tündérek ellentéte a csúf öregasszony képében lefestett boszorkány vagy a „vasorrú bába”. (A vasorrú bába nem azonos a boszorkánnyal.[13])

A sárkány[szerkesztés]

A magyar mitológia sárkánya a balkáni sárkányalakokhoz hasonlóan alapvetően időjárásdémon, többek között a jégesőt is sárkány okozza. Úgy tartották, hogy olyan kígyókból és halakból lesznek sárkányok, amik 7 éven keresztül mocsárban élnek. A táltos feladatai közé tartozhat a sárkánnyal való harc, de nem a fizikai világsíkon, hanem szimbolikus, vagy szellemi síkon. A „sárkányharc-történetekben” a táltos az égbe emelkedik, hogy a felhők között megküzdjön a sárkánnyal, hogy ezzel elűzze a rossz időt.

A garabonciás[szerkesztés]

Természetfeletti erejű személy, a táltosokhoz hasonlóan foggal születik. Rongyos köpenyben, kezében könyvvel kopogtat be a házakba: tejet vagy tojást kér. Egész köcsög tejet kell eléje tenni: ha eltagadják, megmondja, hogy van a háznál tej, és fenyegetődzik: „majd adnál, de már késő lesz”. Büntetésül vihart, jégverést okoz vagy könyvéből „kiolvassa” a sárkányt és azon lovagol a falu fölött. A sárkány hosszú farka lesöpri a házak tetejét, a fákat pedig tövestől kicsavarja. A garabonciás ellen harangozással lehet védekezni. Bűvös könyve segítségével a levegőbe tud emelkedni. Sárkány húsából tesz a nyelve alá, akkor nem érzi a nap közelében a hőséget.

A lidérc[szerkesztés]

A lidérc vagy lúdvérc nevének eredetét nem ismerjük. Alakja rendkívül összetett, a 20. századi folklór ugyanakkor már csak gonosz-démoni vagy mulatságos tyúk-alakjában őrzi. A lidérc a régi magyar néphit szerint az emberre ráül, megnyomja, megszopja (mellbimbóit megduzzasztja), néha vérét szívja.[14]

Lüdérc[szerkesztés]

A magyar ősi hiedelmek egészét tekintve leginkább három vonása tűnik ki: a tüzes alakban való megjelenés, a szexuális jelleg, valamint a segítőszellem-jelleg. A lüdérc egy szexuális démon, ami általában hímnemű, és az ellenkező nemmel tart kapcsolatot, de lehet nő is. A földre leszállva emberi alakot ölt (általában régi szerető, vagy meghalt házastárs képében jön).[15]

Markoláb[szerkesztés]

Egy égitestfaló mitikus lény, neki tulajdonítják a nap-, ill. holdfogyatkozást.

További lények[szerkesztés]

Az ungvári várkertben található turulszobor feje

Mitikus állatok nagyon gyakoriak a magyar mítoszokban, köztük:

 • a turul (Attila és Árpád címerében is szerepel[16])
 • a griffmadár
 • a csodaszarvas
 • a fehér ló
 • manók és törpék – alacsony növésű, erős, hosszú hajú és szakállú lények
 • óriások – a világ peremén élő hatalmas termetű lények

Az alvilág lényei[szerkesztés]

Ördög[szerkesztés]

Az Isten ellenpárja az ördög, aki kezdetben a sötétség, gonoszság általános szimbóluma volt, később szerepét és tulajdonságait a keresztény mitológia alakította. Egyes gyűjtésekben az Isten és az Ördög a teremtéskor együtt alakítja ki a világot. Amikor a jó és gonosz nagyjából egyforma hatalommal vesz részt a világ teremtésében illetve küzd egymással, dualizmusnak, dualista hitvilágnak nevezzük. A perzsáknál, a zoroasztriánus vallásban is megtaláljuk keleti megfelelőjét. Úgy az ősi perzsa “tűzimádó” (helyesebben: tűztisztelő), mint az eurázsiai hitek (pl:taoizmus) többsége erősen dualisztikus volt. A perzsa hitvilágban Ahura Mazda (Ormuzd, a legfelsőbb jó) és Angra Mainju (Ahrimán, a legaljasabb rossz) korokon átívelő küzdelme az idők végezetén Ahura Mazda győzelmével fog zárulni. A magyar ősvalláshoz legközelebb álló példa azonban az ótörök Erlik.

A Rábaközi táltos hagyományokban az ördög mint őr-dög, tehát őrzőszellem szerepel. Amely az embereknek segíthet is, óvhatja (ördöngös, ördöge van(mint pozitív értelmű kifejezés)) is őket, de némelyik akadályozza, bajt hoz annak a fejére akit követ. Lásd még: Máté Imre: Yotengrit

Kísértetek[szerkesztés]

A lidércek mint túlvilági lények mellett a túlvilágra került lelkek, a szellemek és kísértetek jellemzően a kereszténység elfogadása után nyerték el jelentőségüket, az ősi mondákban a lelkekkel együtt a feltámadt holtakat jelentették.

Betegségdémonok[szerkesztés]

A népi gyógyítás és a hitvilág szorosan összefonódik.

 • guta az agyvérzés, néha az infarktus démona
 • nyavalya az epilepszia démona, gyakran összefoglaló kifejezés a betegségekre
 • Gyík a torokgyík és a torokfájás démona
 • Szent Antal tüze az orbánc, kiütések, lázas állapot szelleme
 • Fene rosszindulatú daganatos betegségek démona
 • Döghalál a pestis vagy kolera démona
 • Igézet a fejfájás és a láz démona
 • Ijedtség a különböző pszichikus bajok démona
 • Mirigy

További démonok:

 • Mumus a kisgyermekek ijesztgető szelleme
 • Mókár
 • Huskotabagó ijesztgető szellem, főleg a Vasi hegyhát és a Bakony környékén

A vezérkultusz jelentősége, az ősi magyar államvallás kialakulása, szerepe az etnogenezisben (néppé alakulás)[szerkesztés]

A kazárokhoz és dunai bolgárokhoz hasonlóan, a magyarságnál is megteremtődött a vezérek kultusza. Ennek ékes példái Botond vitéz és Lél vezér története.[17] Még a keresztény középkor lovagszentjét, László királyt is keleti eredetű hősmonda népe nevében kiálló vitézeként szerepeltetik.[18] A vezérkultusz tehát, keresztény köntösben kissé átalakulva/kiegészülve, de tovább élt a magyarság lelkében.

A vezér ill. nagyfejedelem a napot megszemélyesítő, megszentelt vezető volt. Felsőbb hatalmak akaratából és támogatásával uralkodott.[19] A földi világ az égi világnak vetülete,kiterjesztése, tehát amint a vezér ill. nagyfejedelem rosszul uralkodik, uralma alatt nagy csapások történnek, ez azt jelenti, hogy elveszítette a felsőbb erők támogatását, és élete feláldozásával át kell adnia helyét a mennyei erőktől kedveltebb utódjának.[20] Ez magyarázhatja Álmos feláldozását, úgy jelképes mint valóságos értelemben, a Kárpát-medencébe történő belépéskor. Szabados György történész (MTA Történettudományi Intézet) az egyik Szent István-legenda leírása nyomán megengedhetőnek tartja, hogy Álmos saját uralmát, vérvonalát megőrzendő számos rokonát tette el láb alól, ezáltal lőn alkalmatlanná belépni a Kárpát-hazába.[21] A vérrokonok közti viszály később is meg-megjelent az Árpád-ház története során[22].

A népüket képviselni tudó, hivatott hősökben való bizodalom mellett a földi szent fejedelem mintájára, annak légbe vetült másaként kialakult a Felső-Ég-Istenbe vetett hit, a Mindenség-Fejedelmének képzetével, a samanizmusnál magasabb rendű vallásos meggyőződés, afféle pogány kori államvallás. A különféle eredetű, különféle pogány hiedelmeket valló, sőt a tételes vallások tanaitól is megérintett népelemek egységbe forrtak össze, s a világmindenségről alkotott képzeteikben - a hitéletüket híven tükröző temetkezési szokások[23] és művészetük tanúsága szerint - legfeljebb árnyalatnyi különbség észlelhető.[24]

Állatok a régi magyar hiedelem- és gondolatvilágban[szerkesztés]

Az oroszlán[szerkesztés]

Az oroszlán szerepe a régi hitvilágában: bátorság, nemesség, merészség megjelenítője, a királyi hatalom jelképe és védelmezője. Mivel az oroszlán az „állatok királya” néven is ismert, ezért sokszor királyi házak címerében is előfordul, mint pl. Anglia és Dánia esetében. Magyar vonatkozásban is a királyság egyik jelképe. Imre király, III. László és II. András címereiben is előfordul, de a III. Béla király által építtetett esztergomi királyi várkápolna életfás oroszlánjai is jelentősek. „A szentély alsó részét sávszerűen sorakozó címerkorongokkal díszítették, melyek az új királyi címer állatját, a lépő oroszlánt foglalják magukban. Ma csak kettőnek a töredéke látszik,[25] eredetileg oldalanként hét volt, akként elhelyezve, hogy az oroszlánok a szentély két végétől számítva, egymással szemben haladtak az apszisfal közepén elhelyezett királyi trón felé s azt mintegy védelmezték.”[26] Egyik lábukat felemelve lépkedő, dekoratív megoldású olívazöld oroszlánok lépkednek, mögöttük vörös alapon stilizált okkersárga életfa látható, melynek ágai úgy szertekanyarognak, hogy a körben semmi üres hely ne maradjon. A keretdísz vörös, ugyanilyen színű a külső szegélye is, míg a fehér pontozásokkal díszített gyöngysorszerű két belső sávja s az oroszlánok szeme fekete.[27] Keleti örökségünk fontos maradványa áll előttünk, mely igen ősi, mezopotámiai jelkép. Erre utal az oroszlánok hátsó combján található tízlevelű rozetta és az oroszlánok hasán a négy ékjel. Elég ehhez az ókori keleti emlékeket futólag áttekinteni.[28][29] Hasonló oroszlánok maradványait találták meg Vitéz János palotájában is.[30] Az oroszlánok szintén rajta vannak a X. századi koronozási jogar kristálygömbjén is, sőt – Bakay Kornél szerint –, a mellső combjukon ott az ékjel is. Az Árpádoknak, más néven a Turul-dinasztiának tehát címerállatuk volt az oroszlán.[31]

A kutya[szerkesztés]

A kutya khthonikus (az alvilághoz tartozó halottkísérő, közvetítő, a gonosz társa, az alvilági erők eszköze) lény és lélek hordozó állat. Innen származnak az olyan rossz értelmű szólásaink, mint a „kutya szülte, ebadta, kutya fajta, kutya-fáját”.[32] A kutyák közvetítenek föld és ég között védik a halott lelkét és kísérik a túlvilágon. Szárazság idején a földbe temetett kutyát okolja a magyar néphagyomány. Hogy a szárazságnak vége szakadjon meg kell keresni és ki kell ásni a kutyát. Ipolyi az állatáldozatokat még az emberáldozatok helyettesítésének véli. Dr. Vörös szerint viszont a kutya/farkas áldozat nem tartozik a szertartások ezen körébe. Dienes István a kutya szerepének tisztázása végett felveti a kenézlői és a gádorosi nyakörves kutyaábrázolások vereteit. Noha Szőke B. egyszerűen ünnepi, vadászatokon használt lószerszám díszeiként határozza meg ezeket, ők a kérdést az egész pogány hitvilág, a honfoglalás kori állatábrázolások szellemi hátterébe ágyazva vizsgálták. Az a tény, hogy a vadászó (kutya) és a vadászott (szarvas) állat különválasztva szerepel, továbbá, hogy a gádorosi leleten a kutya nyakán – a kenézlőihez hasonló – hármas tojásmintával jelzett nyakörv látható. A 10-13. század közötti 15 település és 18 temető feltárásából, 32 kutyacsontváz és 23 különálló koponya került elő. Ami azt jelentheti, hogy a ló áldozat mellett a kutya áldozatok is fontos szerepet töltöttek be a honfoglaló és a kora középkori magyarok életében. A nomád népek hitvilágában a lelket (értsd. íz) a fej (esetünkben a koponya) foglalja magában. Így ez az áldozat képviseli egyrészt az állatot, másrészt közvetítő szerepet is betölt. Ezeket a testrészeket edénybe helyezve temették el, amire, mint az íz „tartó edényére” nagy figyelmet kell szentelnünk. Barba Rafael így fejtegeti a temetők tartalmát további cikkében: A feltárt temetőkben 9 esetben halottal együtt, 1 helyütt utólag rátemetett, 4 ízben pedig sírok között, különálló gödörben eltemetett kutyát, illetve kutyakoponyát sikerült azonosítani. Más a helyzet a települések ásatásainál. Itt az előfordulás sokkal változatosabb. Házba temetés 5 lelőhelyen, kemencébe 4, gödörbe 5, verembe 2, árokba 2 és cserépfazékba 1 helyen történt.[33]

A temetések mellett kutyát áldoztak a halálozási évfordulók (halotti torok) alkalmával is. A településeken feltárt bizonyítékok legtöbbje esetén baj elhárító, bűbáj törő célra kell gondolnunk. Egy másik szokás érdekes lelete egy Visegrádról származó lelet, ami egy 10-11. század között élt nő felnégyelésének képe. A nőt a temetőtől távol földelték el az akkori szokás szerint és mellé 6 kutyát temettek. A kutyák közül 3-at a felismerhetetlenségi összekaszaboltak, a többit pedig csak simán megölték. A szokás értelmében az elítélt húsából, csontjaiból evett kutyákat is kegyetlenül lemészárolták.[34] Az ilyen cselekedetben átesett ember számára nem jöhet el a keresztény felfogás szerinti feltámadás. Visszatérve a dolog szimbolikája az elítélt "kutya" (az ember) és a "tisztátalan" kutya (állat) össze Népi szóláskészletünk is érdekes bizonyítékokat is sorol fel. Például ilyen az „ebek harmincadjára kerül/jut” kifejezés, vagy az „átesett az ebek harmincadján” mondás, ami Csefkó Gy. szerint, az „ebek szájába került / az ebek kivették belőle a vámot” Az ebadta, ebtől származik kifejezéssel ellentétes az „ebadóban hagy” szólás.

Szent ill. tisztelt állatok szerepe[szerkesztés]

Az eurázsiai népek többségének gondolatvilágában a szent vagy tisztelt állatok nagy becsben állottak. A tisztelt állat onnan ismerhető meg, hogy nevét nem szabad kimondani. Pusztán valamilyen jellemzője kapcsán szabad rá utalni. A magyar hitvilágban kettő ilyen van: a szarvas és a farkas. Szarvas, aminek szarva van, farkas, aminek farka van. A névhasználat alapján bizonyosnak tűnik, hogy e két állatot a magyarság hagyományosan nagy tisztelettel övezte (pozitív vagy negatív értelemben). A szarvas és a farkas ellentétpárt képeznek egymással: a szarvas (szelídsége, növényevő természete okán) a nőiesség, míg a farkas (ragadozó volta, merészsége okán) a férfiasság megtestesítője.

A szarvas[szerkesztés]

László Gyula szerint: "(...) mind az onogur-avar-magyar népnél, mind pedig Árpád magyarjainál kimutatható a szkíta hagyományréteg. Nekünk is szarvas volt az ősi istenasszonyunk, vezető állatunk, akárcsak a szkítáknak."[35] A mi csodaszarvasmondánkban egyfelől vezérlő állat, másfelől pedig termékenységszimbólum, hiszen általa leli meg Hunor és Magor a királylányokat és népes kíséretüket, akiktől aztán -a krónikák szerint- hunok és magyarok népes sokasága ered.

A kereszténység felvétele után felvett jelentései: Évenként lehullatott és újra növesztett agancsa révén a fához kapcsolódó egyetemes jelkép: az örök megújulás, az újjászületés, a Nap, illetve Krisztus szimbóluma. A hosszú életnek, a halhatatlanságnak, a bőségnek és a termékenységnek a jelképe.

A korai keresztény művészet kedvelt témája az élet vizének kútjából, az „igaz élet” paradicsomi fájának tövéből eredő folyókból ivó szarvas.

A gyorsaságnak is a szarvas a jelképe.

A ló[szerkesztés]

Az ősi magyar nép a fehér lovat nagy becsben tartotta. A táltos feláldozta őket máglyán, rendszerint csaták előtt (a siker érdekében). Hérodotosz írja, hogy mikor elfoglaltak egy földet, szintén egy lovat áldoztak fel, mert hitük szerint „a lopott föld elveszti termőképességét”.[36] Őseink egy fehér lóval vásárolták meg az országot Szvatopluktól a monda szerint, ez tehát egybevág. Ha ingyen foglalták volna el, az lopott földnek számított volna, ezért valamit adniuk kellett cserébe. Ilyen értelemben tehát a fehér lóval kapcsolatos hiedelmek a szkíta hitvilág továbbélésének tekinthetőek.

Ha a lovas meghalt, vele temették a lovát is. Bőrét lenyúzták és egy karóra feszítették, majd pár napig száradni hagyták. A „húzza a lóbőrt” mondás arra a recsegő hangra utal, amikor a lóbőrt a karóra feszítették.

A farkas[szerkesztés]

Nomád népként őseink nemegyszer találkoztak a toportyánokkal, s számtalan negatív, ördögi jelzőt kapcsoltak hozzájuk, mint minden erős, károsnak ítélt jószághoz teszik azt még ma is. Ennek ma is élő, kézzel fogható jele az a régies szitok forma, mely ekként hangzik: „A fene egye meg!” vagy „A fene vinné el!” Fene a farkas szó archaikus alakja, egyes vélemények szerint egyfajta ártó szellemet is e néven neveztek, s ezt tudva máris értelmet nyer a szitok.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Takács, György. Babba Mária - adalékok a magyarság őshitének istenanya alakjához. Debrecen: Főnix könyvek, 71. o (2002). ISBN 963-86315-1-1 
 2. lásd alább: vezérkultusz-fejezet.
 3. Ékes példája ennek a "magyarok Istene" szófordulat, mely sajátosan magyar istenfogalmat feltételez.
 4. Pár jelentős példa: 1) vezérkultusz - szakrális király (Szt István, Szt László stb); 2) Ősi boldogasszony - csíksomolyói Babba Mária; 3) Csodaszarvas-monda - szarvas gyertyákkal (gyújtatlan-gyulladó, oltatlan-aludó) agancsain, mely István királyt vezérli a kereszténységbe; 4) Oroszlán, mint a királyság jelképe, stb.
 5. Vargyas Lajos: Honfoglalás előtti, keleti elemek a magyar folklórban. Történelmi Szemle 1977/1: 107-121. old
 6. László Gyula: Árpád népe. Helikon Kiadó, Budapest, 1988. 133.old
 7. http://www.kiszely.hu/istvan_dr/021.html Kiszely István: A magyar nép őstörténete - Az ősmagyarok hitvilága
 8. Chuvash Dictionary: Chuvash-English Dictionary. samahsar.blogspot.hu. (Hozzáférés: 2016. február 4.)
 9. Lásd: Tengri-szócikk.
 10. Az ősmagyarok hitvilága, istvandr.kiszely.hu
 11. Szűz Mária tiszteletében felrémlik a magyarság ősi kultusza
 12. Napbaöltözött Asszony ikonográfiája
 13. Erről lásd Solymossy Sándor: „A vasorrú bába és mitikus rokonai”. Budapest, 1991
 14. Magyar néprajzi lexikon -lidérc
 15. Az emberi világ démonikus lényei "nyomó” lények: lidércnyomás, „nyomó” boszorkány, nora
 16. László Gyula, i.m. 137.old
 17. "Hősi epikánk töredékeit itt-ott felcsillantó krónikáinkból is kitűnik, hogy e hősök egész népük képviselőiként kerekednek felül ellenségeiken, mint Botond, vagy buknak el, mint Lél." Dienes István: A honfoglaló magyarok. Corvina kiadó, 1974, Budapest, "Hereditas"-sorozat, 55.old
 18. Dienes 1974, 55.old.
 19. "A Nap-jelkép mindenekelőtt a szent fejedelemhez, a kündühüz kötődött, akinek a méltóságnevében is a török kün, "nap" szó lappang. Olyan kivételes lény volt a magyarok hite szerint, mint a türkök szent kagánja vagy a kazárok szakrális királya, aki az Égtől született, s így felsőbb erők, az Ég rendeléséből szervezte meg birodalmát, szabott törvényt, s tette boldoggá, gazdaggá népét. (Dienes 1974, i.m.56. old)
 20. Kialakult egy égi sugallatú rend képzete, melynek földi letéteményese a nagyfejedelem, aki az "Ég csúcsáról" támogatva, egész népe érdekében végzett varázsos tevékenységéhez segítséget nyer, s ha pártfogói kegyét elveszti, elöregszik, vagy népét csapás éri, élete feláldozásával át kell adnia helyét a földöntúli erőktől kedveltebb utódjának. (Dienes 1974, 56. old)
 21. https://www.youtube.com/watch?v=NPOxHVzL56Q
 22. Néhány eset: István-Koppány, Salamon és a hercegfiak, Kálmán és Álmos herceg stb.
 23. Például: a hétrétegű másvilág megjárásához hét nyílcsúcs velük adása; sajátos szemfedő alkalmazása, lovas temetkezés, stb.
 24. Dienes 1974, 56.old
 25. A mű 1938-as állapotokat tükröz
 26. Gerevich Tibor: Magyarország román kori emlékei. Budapest, 1938, 95.old
 27. Kádár Zoltán: Az esztergomi oroszlános freskók eredetéről. Komárom megyei múzeumok közleményei 1 (1968) 133-154. old.
 28. Tukulti Ninurta asszír palotájának falfestménye a Kr. e. 13. századból. - Az örmény irepúni palota falfestménye, Kr. e 8. század. - A girszui fogadalmi tábla. Kr. e. 2430 körül. - Az Arslan Tas-i asszír istenábrázolás, Kr. e. 8. század. - Asszír pecsétlők, Kr. e. 9–8. század. - Az Alaca Höyük-i kőfaragványok, Kr. e. 1400 körül. - A bet seani asszír kőreliefek, Kr. e. 1400 körül. Lásd: Winfried Orthmann: Der Alte Orient. Propyläen Kunstgeschichte in achtzähn Bänden. Berlin, 1975, XVII.t. XLVI.t., 88. kép, 217. kép, 273. kép, 344. kép, 418. kép.
 29. Paolo Matthiae: Geschichte der Kunst im Alten Orient 1000-330 v. Ch. Die Großreiche der Assyrer, Neu Babylonier und Achämeniden. WBG, Darmstadt, 1999, 104., 254. old.
 30. Dercsényi Dezső: Esztergomi királyi palota (1975), 26.old
 31. Bakay Kornél: Az Árpádok országa. Budapest, 2002, 427-430.old.
 32. Barba Rafael Péter: A kutyához fűződő babonák, hiedelmek
 33. Kutya a néphitben
 34. "… megérdemelte, hogy emberek közönséges halálából kirekesztve, kutyához illő hirtelen halállal haljon meg, és mint valami kutya a kutyák sorsában részesüljön.” Ezért „kutyáknak lett eledele”, „…és eltávozván e világból az alvilág foglya lett…” De fia és szolgája sem kerülhették el sorsukat: „kutyák falták fel az utcán holttestüket csontjaikkal együtt”.
 35. László Gyula: Árpád népe. Helikon Kiadó, Budapest, 1988, 133. old
 36. Herodotus mentions in his Histories an Eastern custom, where sending a white horse as payment in exchange for land means casus belli. This custom roots in the ancient Eastern belief that stolen land would lose its fertility. Lásd: Fehér ló (mitológia)(wd)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]