Szerkesztő:12akd

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2015. május 28. csütörtök, Aktuális szócikkszám: 307 787
Ü Z E N E T E K :


E Z   A Z   O L D A L   A   S Z E R K E S Z T Ő   S A J Á T   M U N K A L A P J A


Ha az embernek semmi gondja sincs maga miatt, az Isten iránta való szeretetéből fakadóan, és a jótétemények miatt sem, tudva azt, hogy az Isten törődik vele, – az ilyen remény igaz és bölcs. Ha pedig az ember önmaga gondoskodik saját dolgaiban, és Istenhez imádsággal csak akkor fordul, amikor bajba kerül, amivel önmaga erejéből nem képes megbirkózni, elkezd reménykedni Isten segítségében, – az ilyen remény puszta és hazug. Ugyanis az igazi reménység csupán csak egyedül az Isten Országát keresi … A szív addig nem talál békére, amíg nem birtokolja az ilyen reményt. Ez a remény pedig békét hoz számára, és öröm tölti el őt.

– Szárovi Szent Szerafim orosz remete (1759–1833)

A nyugati gondolkozás azonban már régóta egészen más irányba fordult. Leszokott arról, hogy befelé tekintsen és a végtelen sok jelenség közös gyökerét keresse, hanem kifelé, a jelenségek sokasága felé irányította figyelmét. Megedzette, kifejlesztette a kifelé irányuló gondolkozás eszközét, a kapcsolatokat kutató racionális észt, és meglepő, nagyszerű eredményeket ért el a jelenségvilág kutatásában. A világban rejlő lehetőségek hosszú sorát tárta fel, kifürkészte az anyag sok-sokféle alkalmazhatóságát, s önmagát szoros kapcsolatba hozta azzal az új, szándékosan teremtett világgal, amelyet elméje és találékonysága alakított ki. És eközben megszokta, hogy azt a szemléleti módot, amely mindezt lehetővé tette – az ésszerű, tapasztalható és logikusan ellenőrizhető tényekben való gondolkozást –, egyedül használhatónak tartsa. Leszokott arról, hogy befelé és önmagába tekintsen, s mert kifelé nézve, a jelenségek világában nem találta meg a lelkét, hovatovább arra a meggyőződésre jutott, hogy a lélek csak mese. S innen már csak egy kicsiny lépés odáig, hogy akkor az Isten is csak mese, mert a csupán kifelé tekintő, csak a kapcsolatok rendjében gondolkozó racionális agy semmi szükségét nem érzi ennek a "hipotézisnek".

– Baktay Ervin: előszó Paul Brunton "India titkai" c. művéhez

Mégis-mégis, oly nehéz az sokszor,
Megtalálni itten az igazi utat.

– Aveszta

Óh, Isten, te tudhatod csak,
hogy mi legyen a helyes.
Én csak annyit tudok,
hogy minden tan és minden tanítás
lelkem súlyként nyomja
s közöttük el nem igazodom
s csak újabb vágyódással
ölöm a lelkemet
és segedelmedért,
megváltásomért kiáltozok.

– Aveszta

Értelem nélkül e világ se lehetne, –
de csak az Isten a tudója,
hogy mi mi végre van benne.
Egykoron majd kiviláglik mégis,
hogy mindehol
az eszme irányított mindent
s a rossznak és a jónak is
megvan az ő célja,
és hogy a kezdettel karöltve jár
a dolgoknak vége.

Hogyha gondolatban,
szóval s tetteidben
harcolsz szüntelen a hazugság ellen, –
s helyibe oltod az igazság szerelmét:
bizony megismerted a teremtés célját.

Jártadban, keltedben, utad ahogy hozza –
ha segítséget nyújtsz az embereknek,
ugy igazi munkát végezel a földön
s e munka gyümölcse
az egekben vár rád.

– Aveszta

I am not alone. God is here, as God is everywhere.

– Alaszkai Szent Hermann

Árak[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szerkesztő:12akd/próbalap


A mai nap az a holnap, amely miatt idegeskedtünk tegnap.

Honlapok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Forrás könyvek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

K e l e t i[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Szír, kopt, etióp:
 1. Vak Didümosz (313–398): A Szentlélekről, Jel Kiadó, 2012, ISBN 9786155147173, 240 p.
 2. Kis Filokália. A szívbéli imádság könyve. (vál. Mathias Dietz), Filosz Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9632149181, 188 p
 3. Egyiptomi Szent Mária és Remete Szent Onúfriosz (ford. Krasznai Judit és Tóth Péter), Terebint, Budapest, 1998, ISBN 963-036-554-5, 64 p
 4. Csodatévő Takla Hajmánót (vál., ford. Ormos István), Helikon Kiadó, Budapest, 1986, ISBN 963-207-606-0, 164 p
 5. "Így imádkozzatok!" Egyházatyák tanításai az imádságról és az Úr imádságáról (vál., ford. Szabó Flóris), Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1999, ISBN 963-922-602-5, 335 p
 6. A szent öregek könyve (ford. Baán István), JEL Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789639670747, 410 p
 7. A törzsek származásáról avagy a kincsesbarlang (ford. Ormos István), Helikon, Budapest, 1985, ISBN 963-207-820-9, 137 p
 8. Hubai Péter: A megváltó a keresztről (Kopt apokrifek Núbiából), Szent István Társulat, Budapest, 2006, ISBN 963 361 872 X, 301 p
 • Örmény, grúz:
 1. Az életadó oszlop. Georgiai szentek és vértanúk legendái (vál., ford. Bíró Margit), Életünk Szerkesztősége, Szombathely, 1990, ISBN 963-02-8706-4, 176 p
 2. Hajk és Bél harca. A régi örmény irodalom kincsestára (szerk. Schütz Ödön, Pete György), Életünk Szerkesztősége, Szombathely, 1995, ISBN 963-7918-43-4, 310 p
 • Orosz, egyéb szláv:
 1. Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása (összeáll. és ford. Hidász Ferenc), Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom, 1996, ISBN 963-002-017-3, 112 p
 2. A zarándok elbeszélései (ford. Korzenszky Richárd), Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1994, ISBN 963-781-941-x, 269 p
 3. Bălan, Ioanichie: A moldvai szerzetesek élete (ford. Korányi Mária és Pikler Mihály) Budapest, Odigitria–Osiris, 2002, ISBN 9633893283, 144 p
 4. Bălan, Ioanichie: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel, L'Harmattan Kiadó, 2008, ISBN 9789632361130, 124 p
 • Muszlim:
 1. Nizámi Arúzi: Ritkaságok gyűjteménye, Európa kÖnyvkiadó, Budapest, 1984, ISBN 9630734664, 179 p
 • Zsidó:
 1. Josephus Flavius: A zsidók története (ford. Révay József), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980
 2. Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról, Helikon, Budapest, 1984
 3. Alexandriai Philón: De vita contemplativa, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2008
 4. (Alexandriai Philó: Mózes élete (ford. Fischer Gyula), é. n., Népszerű Zsidó Könyvtár -> több más mű!)
 5. Philón: Mózes élete, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994, ISBN 963-7978-53-4
 6. Mózes bar Képha (813–903): Paradicsomkommentár, Magyar Könyvklub, 2001
 7. Ábrahám ibn Daud (1110–1180): A Magasztos hit, Logos kiadó, 2004
 8. Maimonidész: A tévelygők útmutatója, Logos Kiadó, Budapest, 1997 (reprint)
 9. Szádja Gáon (882–942): Hittételek és vélemények könyve (arabból fordította Hegedűs Gyöngyi), Goldziher Intézet – L'Harmattan, 2005 ISBN 963-7343-34-2
 10. Huber Lipót: A Talmúd. Különös tekintettel az Újszövetségre, Budapest, 1897
 11. Slomo Ganzfried, R. Joszef Káró: A Sulchan Aruch kivonata I-III., Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest, 1998
 12. Szabó Xavér: Salamon zsoltárai, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978-963-88356-1-1, 161 p
 13. A próféták élete. Zsidó szentéletrajzok az ókorból (ford. Xeravits Géza), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-236-321-9, 122 p
 14. Jób testamentuma (ford. Adorjáni Zoltán), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 978-963-236-419-3, 211 p

N y u g a t i[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Szent Jeromos: Levelek I-II., Szenzár kiadó, Budapest, 2005
 • Kairosz Kiadó
 • Harmonia Mundi sorozat
 • Vanyó László (szerk.): "Ókeresztény Örökségünk"-sorozat. (Kötetenként különböző fordítók, nem csak Vanyó L.) /Budapest/, Jel Kiadó.
 1. Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. 1. Karácsonyi ünnepkör. 1995.
 2. Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. 2. Húsvéti ünnepkör. 2002.
 3. Az egyházatyák beszédei Szűz Mária-ünnepekre. (3.) 2002.
 4. Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire. (4.) 1996.
 5. A III-IV. század szentjei. 1999.
 6. Isten a szeretet. Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből. Ford. Orosz Athanáz. 2002.
 • Bazil, Nagy Szent: Életszabályok. 1--3. kötet. Ford. Orosz László. Nyíregyháza, Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 1991, 1994, 1995.
 • Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása. (Collationes Patrum.) 1--2. kötet. Ford. Simon Árkád. Pannonhalma--Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998.
 • Johannes Cassianus: A keleti szerzetesek szabályai. (De Institutis coenobiorum.) Ford. Simon Árkád. Pannonhalma--Tihany, Magyar Bencés Kongregáció, 1998.
 • Vanyó László (szerk.): "Ókeresztény írók"-sorozat. Budapest, Szent István Társulat.
 1. Az ókeresztény egyház és irodalma. 1979.
 2. Apokrifek. 1979.
 3. Apostoli atyák. 1979.
 4. Euszebiosz Egyháztörténete. Ford. Baán István. 1983.
 5. Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Ford. Erdő Péter. 1983.
 6. A kappadókiai atyák. 1983.
 7. Vértanúakták és szenvedéstörténetek. 1984.
 8. A II. századi görög apologéták. 1984.
 9. Szókratész Egyháztörténete. 1984. Ford. Baán István.
 10. Aurelius Augustinus: A Szentháromságról. Ford. Gál Ferenc. 1985.
 11. Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek. 1986.
 12. Tertullianus művei. 1986.
 13. Szent Athanasziosz művei. 1991.
 14. Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról. 1997.
 15. Szent Cyprianus művei. 1999.
 16. Nagy Szent Baszileiosz művei. 2001.
 17. Nazianzoszi Szent Gergely művei. 2001.
 18. Nüsszai Szent Gergely művei. 2002.


Egyéb[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Dr. Weisz Ker. János: Világtörténet 1-22., Temesvár, 1905
 2. (Huber Lipót: A vérvád és vérgyilkosságok története + Sulchan Aruch, München, 1998)
 3. (Colette Sirat: A zsidó filozófia a középkorban, Logos Kiadó, Bp., 1999)
 4. (Regnault, Lucien: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Fordította Bódogh-Szabó Pál. Budapest, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2004.)

Fáraó újítás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szerkesztő:12akd/Fáraók

Világtérképek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Idézet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kolumbán[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

San Colombano.jpg
Az erényes életet csak következetes szigorral valósíthatod meg. Ne engedj az elhatározásodból, és rendszeres önmegtagadásokkal, természeted kérlelhetetlen fékentartásával küzdj kitartóan. Persze eleinte nem lesz sikerélményed, de lassanként le fogod győzni magad!

– Szent Kolumbán

Mutass példát,
élj bűntelenül,
légy következetes.

– Szent Kolumbán

Imádkozz napjában
Böjtölj napjában
Tanulj napjában
Munkálkodj napjában

– Szent Kolumbán

Jacopo Todi[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Hívságos fény után
A világ mért lohol,
Amely ma még ragyog,
S holnap már nincs sehol,
Oly könnyen elhasad,
Oly gyorsan szétomol,
Mint fazekas müve,
A rossz agyagcsupor.

Megbízhatóbb a jég
Hátára írt betű,
Mint a világi fény,
Ha még oly gyönyörű.
Édeseket ígér
De magja keserű.
Hogy bízzál benne, hisz
Arasznyi idejű!

Törékeny üvegen
Lépdelni biztosabb,
Mint a hitvány világ
Amikkel csalogat.
Csak illanó gyönyört,
Csak üres álmokat,
Csak hazug szenvedélyt,
Csak hiúságot ad.

Mondd, hol van Salamon.
A hajdan glóriás?
Hát Sámson hova lett,
A bajnok óriás?
S az ékes Absolon,
Aki szép volt, csodás?
S a nyájas jóbarát,
A kedves Jonatás?

Mondd, Caesar hova tünt,
Császárok elseje?
Hát Xerxes hova lett
S a lakomák vele?
Hova ment Tullius,
A szónokok feje?
És Aristoteles,
Mesterek mestere?


Olyannyi századok,
Oly sok nagyúr, kevély,
Erős birodalom
És büszke hadvezér,
Gőgös világnagyok
És annyi szenvedély:
Csak egy szemvillanás,
És mindez véget ér.

Világi pompa, fény,
Jaj, kurta ünnepély!
Öröme, mint a test
Árnyéka, annyit ér.
Attól von el, ami
Örökös jót igér.
Nyomában életed
Rossz tévutakra tér.

Férgek falatja te,
Egy markolásnyi por,
Harmatcsepp, semmiség;
Miért fuvalkodol?
Hogy holnap élsz-e még,
Ennyit sem tudhatol:
Addig míveld a jót,
Mig itt sáfárkodol!

Mi néked oly becses,
A test hát ennyit ér.
Mint a mezők füve:
Az Irás így beszél,
Úgy elsodortatik,
Ha jő könnyűcske szél,
Az emberélet is,
Akár a falevél.

Ne mondd, hogy a tiéd,
Mi elveszíthető.
Mit a világ adott,
Vissza is kéri ő.
Hát fölfelé legyen
Szíved reménykedő:
Csak egy a boldog itt,
A világmegvető.


– Todi Jakab (1230–1306) A világ hiúságáról.

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.


Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)


Családfa[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Családfa sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cseh fejedelem
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 

* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
* [[]]
† [[]]. [[.]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
*

 
 
*

 
         
     
  havasalföldi fejedelem
*

 
 
*

 
 
     
   
1

*

 
OO   
'
*

 
2

*

 OO   
                   
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 
   1    1    1    1    1

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Más sablonok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Előd:
Frank Birodalom
(843962) Utód:
Német Királyság
Előző
Az állam helyreállítása Oszmán fennhatóság alatt
Bolgár fejedelem
Coat of arms of Bulgaria (1881-1927).svg

1879 – 1886
Következő
I. Ferdinánd
12akd
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Lengyelország királya
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje lengyel király
Utódja lengyel király
Életrajzi adatok
Született [[]]. [[.]]
[[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja lengyel király
Édesanyja [[]]
12akd
Spárta királya
Uralkodási ideje
Kr. e.  – Kr. e.
Elődje spártai király
Utódja spártai király
Életrajzi adatok
Született Kr. e.
Elhunyt Kr. e.
Édesapja spártai király
12akd
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Havasalföld fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje havasalföldi fejedelem
Utódja havasalföldi fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja havasalföldi fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
12akd
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Bolgár cár
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje bolgár cár
Utódja bolgár cár
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja bolgár cár
Édesanyja nem ismert a neve


12akd
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Moldva fejedelme
Uralkodási ideje
[[]]. [[.]] – [[]]. [[.]]
Elődje moldvai fejedelem
Utódja moldvai fejedelem
Életrajzi adatok
Született [[]]
Elhunyt [[]]. [[.]]
[[]]
Édesapja moldvai fejedelem
Édesanyja nem ismert a neve
'
havasalföldi fejedelem
[[Kép:|220px]]
Uralkodásának ideje
[[]]. – [[]]. - alkalommal

Alap[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Villamosok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Könyvek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szentek, kereszténység[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Bible.malmesbury.arp.jpg Ez a szerkesztő olvassa a Szentírást.


Történelem[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Magyar történelmi tár:


Révai Lexikon[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • 1. A-Arany, 1911
 • 2. Arány-Beke, 1911
 • 3. Béke-Brutto, 1911
 • 4. Brutus-Csát, 1912
 • 5. Csata-Duc, 1912
 • 6. Dúc-Etele, 1912
 • 7. Etelka-Földöv, 1913
 • 8. Földpálya-Grec, 1913
 • 9. Gréc-Herold, 1913
 • 10. Hérold-Jób, 1914
 • 11. Jób-Kontúr, 1914
 • 12. Kontúr-Lovas, 1915
 • 13. Lovas-Mons, 1915
 • 14. Mons-Ottó, 1916
 • 15. Ottó-Racine, 1922
 • 16. Racine-Sodoma, 1924
 • 17. Sodoma-Tarján, 1925
 • 18. Tarján-Vár, 1925


Középkori egyetemes történeti források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2005. május 20., 11:56

Szigorlatok Tanszéki honlap Források a középkori egytetemes történeti írásbeli szigorlatra

A szigorlati írásbeliben csak alább felsorolt források közül jelölünk ki forrásfelismerésre, illetve forráselemzésre szövegeket. Mindez nem érinti a szigorlati olvasmányjegyzéken található követelményeket, melyek a szigorlat szóbeli részére vonatkoznak.

Források:

Abaelardus, Szerencsétlenségeim története. Helikon, Bp. 1985.

Assisi Szent Ferenc művei. Agapé, Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993.

Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről. Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993. 21-143.

Compagni, Dino, Krónikája korának eseményeiről. Bukarest, Kriterion, 1989.

Duby, Georges – Duby, Andrée, Jeanne d'Arc perei. Európa, Bp. 1989.

Einhard, Nagy Károly élete. Franklin Társulat, Bp. 1901.

Froissart krónikája. Vál.: Kulcsár Zsuzsa, Gondolat, Bp. 1971.

Gergely, Nagy Szent, Szent Benedek élete. Bencés K., Pannonhalma 1993. és In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 229–269.

Izidor, Sevillai, A gótok, vandálok és szvébek története. Hispánia Kiadó, Szeged 1998.

Iordanes, Getica. A gótok eredete és tettei. L’Harmattan, Bp. 2004.

Komnéné Anna, Alexias. Officina, Bp. 1943. és Lectum, Szeged 2002.

Liudprand, Történeti munkái. (Antapodosis, Nagy Ottó császár tettei, A konstantinápolyi követség története.) In: Középkori krónikások VI–VII. Athenaeum, Bp. 1908.

Marosi Ernő (szerk.), A középkori művészet történetének olvasókönyve, XI–XV. század. Balassi, Bp., 1997. 89–115.: Suger: Könyve a kormányzása alatt történet dolgokról.

Ottó, Freisingi, I. Frigyes császár tettei. In: Középkori krónikások. XV–XVI. kötet. Athenaeum, Bp. 1913.

Ottó, Freisingi, Krónika. In: Középkori krónikások. XII–XIV. kötet. Athenaeum, Bp. 1912. 59-67., (Előszavak), 314-367. (VI. 32. – VII. 35.)

Paulus Diaconus, A longobárdok története. In: Középkori krónikások. I. kötet, Brassói Lapok, Brassó, 1901.

Piccolomini, Aeneas Silvius, Pápa vagy zsinat? Helikon, Bp. 1980.

II. Piusz pápa feljegyzései. Balassi, Bp. 2001.

Prokopios, Titkos történet. Helikon, Bp. 1984.

Rimbertus, Anskarius. In: Középkori krónikások. X. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 37–106.

Sulpicius Severus, Szent Márton élete. Bencés Kiadó, Pannonhalma 19982.

Szent Benedek Regulája. In: Szennay András (szerk.), Népek nagy nevelője... . Szent István Társulat, Bp. 1981. 102–183. ld. még: Szent Benedek Regulája. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1993.

Veszprémy László (vál.), Az első és második keresztes háború forrásai. Szent István Társulat, Bp. 1999. 13-128.: Névtelen krónikás, a frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei.

Villani testvérek, A három Villani krónikája. In: Középkori krónikások. VIII–IX. kötet, Athenaeum, Bp. 1909. 80-304.

Villehardouin, Geoffroy, Bizánc megvétele. Európa, Bp. 1985.

A fentieken kívül a szöveggyűjteményből az megjelölt oldalakon szereplő szemelvények ismerete kötelező: Sz. Jónás Ilona (szerk.), Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század. Osiris, Bp. 1999.

A szöveggyűjtemény on-line változata elérhető: [2]

1. VII. Konstantin rendelete a katonabirtokok védelméről: 33-34.

2. Tours-i Gergely szemelvények (A frankok történetéből címen): 84-92.

3. Beda szemelvények (Kelták és germánok harca Britanniáért címen): 93-96.

4. A száli frankok törvénykönyve (Lex Salica részletek): 99-111.

5. Capitulare de litteris colendis: 153-154.

6. Capitulare de villis: 154-159.

7. Domesday Book részletek (Szemelvények a Domesday Bookból, illetve A Végítélet Könyvéből: Chester város számadása, valamint Oxford és Oxfordshire szokásai címeken): 179-180., 360-362.

8. Eudes blois-i gróf levele Róbert királyhoz: 184-185.

9. Raoul Glaber krónikájának részletei (Éhínség; Az Isten békéje intézmény szerveződése: Raoul Glaber Históriájából, valamint A templomok újjáépítése és Ereklyék feltalálása címeken): 187-189., 191-192.

10. A tulujes-i zsinat határozataiból: 189-191.

11. V. Vilmos, Aquitánia hercege (Adhémar de Chabannes krónikájából): 193-194.

12. A társadalom három rendje (Adalbéron de Laon): 194-195.

13. A velenceiek kiváltságai a jeruzsálemi királyságban (1124): 220-222.

14. Widukind szemelvények (I. Henrik megválasztása német királlyá, valamint I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása címeken): 233-235.

15. A normann hódítás Angliában („Florence of Worcester” és Guillaume de Jumièges szemelvények): 236-239.

16. A Clarendoni Konstitúciók (1164): 253-256.

17. A Clarendoni Assize (1166): 256-258.

18. A Magna Carta-mozgalom (Az angol rendiség kialakulása címen, szemelvény Matthew Paris krónikájából): 263-264.

19. Szemelvények a Magna Cartából: 264-266.

20. IX. (Szent) Lajos: Enseignements (Tanácsok a jó kormányzáshoz címen részletek a műből): 269-270.

21. Az 1314-es francia nemesi ligamozgalom egyik szövetséglevele (IV. (Szép) Fülöp ellenzéke címen): 271-272.

22. II. Frigyes kiváltságlevele az egyházfejedelmek számára (1220): 272-273.

23. Szemelvények a Mainzi Konstitúciókból: 273-275.

24. Korai ciszterci szövegek (A ciszterci rend 1134. évi szabályzatából és Clairvaux címeken): 287-291. (Valamint lásd még: Lékai Lajos, Ciszterciek. Eszmény és valóság. Budapest, 1991, 414-432. és Redl Károly (szerk.), Az égi és földi szépről. Források a későantik és középkori esztétika történetéhez. Budapest, 1988, 275-284.)

25. A IV. lateráni zsinat eretnekek elleni rendelkezése (Eretnekek elleni törvény címen): 294-295.

26. I. Gelasius pápa levele Anastasios császárhoz (494): 296.

27. A Constantinusi Adománylevél (Donatio Constantini): 298-303.

28. I. Ottó kiváltságlevele a római egyház számára (Ottonianum): 304-307.

29. A pápaválasztást szabályozó dekrétum (1059): 307-309.

30. VII. Gergely a pápai hatalomról (Dictatus Papae): 313.

31. VII. Gergely és IV. Henrik küzdelmének dokumentumai: 314-319.

32. John of Salisbury szemelvények a pápaságról, illetve Bresciai Arnoldról: 320-324.

33. III. Ince Venerabilem kezdetű bullája (1202): 334-335.

34. VIII. Bonifác Unam sanctam kezdetű bullája (1303): 339-341.

35. Műveletlen területek termővé tétele (XII. század): 347-348.

36. Lucca város kiváltságlevele (1081): 359-360.

37. II. Fülöp megerősíti a beauvais-i kommuna szokásjogát (1182): 365-367.

38. A rajnai városok szövetsége (1254): 373-374.

39. A firenzei igazságszolgáltatás ordinamentumai (1293): 383-400.

40. A courtrai-i csata és előzményei az Annales Gandenses szerint (A flandriai városok és Franciaország címen): 400-406.

41. A firenzei céhstatútumokból: 426-427.

42. VIII. (Palaiologos) Mihály és a Genovai Köztársaság szerződése (1261): 449-451.

43. A Hanza első közös határozatai (1260-1264): 457-458.

44. Hitelügylet rendezése a champagne-i vásáron (1298): 474-475.

45. A reimsi érseki iskola és Gerbert d’Aurillac (Richer krónikájából): 493-494.

46. Robert de Courson párizsi egyetemi statútuma, 1215 (részletek): 495.

47. Franciaország, 1356-1358 (szemelvények az ún. Chronique Normande du XIVe siècle-ből és a Grandes Chroniques de France-ból, a szöveggyűjteményben A poitiers-i csata, A rendi gyűlés összehívása, A rendi gyűlés követelései, A párizsi zavargások 1357 áprilisában, valamint Felkelés Párizsban 1358 februárjában címeken): 498-504.

48. Jeanne d’Arc levele az angol királyhoz (1429): 508-509.

49. A francia parasztság és a Jacquerie (Jean de Venette krónikájából): 514-516.

50. Parasztfelkelés Angliában, 1381 (a yorki Mária-apátság krónikájából): 519-524.

51. A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében (Poggio Bracciolini levele alapján): 528-533.

52. Jan Žižka levele a plzeni szövetséghez: 535.

53. IV. (Luxemburgi) Károly önéletrajza (részletek): 543-547.

54. A Német Aranybulla, 1356 (részletek): 547-548.

55. A grünwaldi csata, 1410 (Jan Długosz krónikájából): 550-553.

56. Philippe de Commynes: XI. Lajos jellemzése (részlet emlékirataiból): 570-571. ELTE BTK Történelem Szakos Portál E-mail:.szerkesztoseg@vipmail.hu

Családfák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Külső családfás képek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • kings rulers&f=false
 • kings rulers&f=false
 • [3]
 • [4] 5-7. o.
 • [5] 12., 18., 22-23., 26., 27-28., 33., 52., 56., 69., 72., 99., 102., 107., 124., 134., 135., 141., 144., 145., 147., 148., 149., 151., 153., 155. o.
 • kings rulers&f=false, 179-186. o.
 • [6], 885-904. o.
 • [7], 47., 52., 78., 132., 154-5., 211., 249., 256., 336-7., 358., 382-3., 432-3., 462., 510., 536-7., 556-7., 608-9. o.
 • [8], 127-163. o.
 • [9] 90., 111., 153., 170., 172., 175., 178., 181., 182., 189., 193., 198., 217., 220., 222., 225., 227., 230., 232., 237., 242., 243., 248., 250., 251., 256., 257., 262., 263., 267., 270., 271., 275., 301., 318., 327., 338., 347., 350., 355., 361., 370., 378., 383., 453., 455., 457., 464., 486., 517., 519., 535., 538., 540., 542., 562., 571.
 • [10] 432-443. o.
 • [11]
 • [12]
 • [13] 222. o.
 • [14], XVI. o.
 • [15] 18-19., 70-71., 136-7., 214-5., 262-3., 326-7.
 • [16] 185. o.

A kozmosz 1 éve[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kozmosz története egy évben

A világegyetem története az ősrobbanástól napjainkig egyetlen évbe sűrítve (15 milliárd év - 365 nap)

 • január 1. ősrobbanás
 • május 1. a Galaxis kialakulása
 • szeptember 14. a Föld keletkezése
 • szeptember 25. az élet megjelenése
 • október 2. az első kőzetek
 • október 9. az első baktériumok és algák
 • november 12. az első fotoszintetizáló növények
 • december 1. jelentős oxigéntartalmú atmoszféra kialakulása
 • december 17. a gerinctelenek megjelenése
 • december 21. a rovarok megjelenése, az állatok letelepedése a szárazföldön
 • december 26. az emlősök megjelenése
 • december 27. a madarak megjelenése
 • december 30. az emberszabásúak megjelenése
 • december 31. az ember megjelenése
  • 13:30 a majmok és az ember közös őseinek felbukkanása
  • 22:30 az ember megjelenése
  • 23:00 a kőeszközök elterjedése
  • 23:59:00 a barlangfestészet megjelenése
  • 23:59:35 az első városok
  • 23:59:50 az ókori birodalmak létrejötte
  • 23:59:51 az ábécé feltalálása
  • 23:59:53 a trójai háború
  • 23:59:56 Krisztus születése
  • 23:59:57 a tizedesszámok feltalálása
  • 23:59:59 a reneszánsz
  • 24:00:00 napjaink

Biblia[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Be nem vett, de a Bibliában megemlített iratok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név
Hely
Az Úr harcainak könyve 4Móz, 21:14
Jásár könyve Józs, 10:13 + 2Sám, 1:18
Salamon cselekedetei 1Kir, 11:41
Izrael királyainak könyve 1Krón, 9:1
Izrael királyainak krónika könyve 1Kir, 14:19
Sámuelnek, a nézőnek könyvei 1Krón, 29:29
Nátán próféta könyve 1Krón, 29:29
Gádnak, a nézőnek könyve 1Krón, 29:29
A silóbeli Ahija prófétálásai 2Krón, 9:29
Semája próféta könyve 2Krón, 12:15 + 13:22
Jéhunak Jósafát királyra vonatkozó könyve 2Krón, 20:34
Ézsaiás próféta könyve Uzziásról 2Krón, 26:22
Jeremiás siratódala Jósiásról 2Krón, 35:25
Hozáj (vagy a látnok) szavai 2Krón, 33:18–19
A néző Iddó látomásai 2Krón, 12:15 + 13:22
Jehdó Jeroboám ellen írt látomásai 2Krón, 9:29

Be nem vett iratok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név
Az első szüleinek testamentuma
Éva apokalipszise (S) gnosztikus irat
Lámekh könyve
Énókh I. könyve[1] (S)
Jubileumok könyve[1] (S)
József és Asenáth[2] (S)
A 12 pátriárka végrendelete[1][2] (S)
Mózes apokalipszise[1] (S)
Illés apokalipszise (S)
Ezsdrás IV. könyve[1] (S)
Összetevői:
 • Ezsdrás V. könyve
 • Ezsdrás IV. könyve (héber apokalipszise)
 • Ezsdrás VI. könyve

Lásd még:

Újszövetség[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Típus
Név
Bevett iratok
Evangéliumok Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Páli levelek Pál levele a rómaiakhoz
Pál második levele a korinthusiakhoz
Pál második levele a korinthusiakhoz
Pál levele a galatákhoz
Pál levele az efézusiakhoz
Pál levele a philippibeliekhez
Pál levele a kolosszeiekhez
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
Pásztori levelek Pál első levele Timóteushoz
Pál második levele Timóteushoz
Pál levele Tituszhoz
Pál levele Filemonhoz
A zsidókhoz írt levél
Egyetemes levelek Jakab levele
Péter első levele
Péter második levele
János első levele
János második levele
János harmadik levele
Júdás levele
Prófétai könyv A jelenések könyve
Típus
Név
Be nem vett iratok
Gyermekség evangéliumok Jakab protoevangéliuma
Tamás gyermekkor-evangéliuma
Pszeudo-Máté evangéliuma
Szír gyermekség evangélium
József az ács
Keresztelő János evangéliuma
Örmény gyermekség evangélium
Zsidókeresztények evangéliumai Nazareusok evangéliuma
Ebioniták evangéliuma
Héberek evangéliuma
Rivális evangélium változatok Marcion evangéliuma
Mani evangéliuma
Apelles evangéliuma
Bardanes evangéliuma
Basilides evangéliuma
Cerinthus evangéliuma
Logiongyűjtemény Tamás evangéliuma
Passió evangéliumok Péter evangéliuma
Nikodémosz evangéliuma
Bertalan evangéliuma
Bertalan kérdései
Jézus Krisztus feltámadása
Párbeszédek Jézussal Jakab evangéliuma
Tamásnak, a Vitázónak Könyve
A Megváltó dialógusa
Júdás evangéliuma
Mária evangéliuma
Fülöp evangéliuma
Egyiptomiak görög evangéliuma
Jézus Krisztus bölcsessége
Általános dokumentumok Jézussal kapcsolatban Az igazság evangéliuma
Péter gnosztikus apokalipszise
Pisztisz Szophia
A nagy Seth második tanítása
Séthi szövegek Jézussal kapcsolatban János apokrifonja
Az Egyiptomiak kopt evangéliuma
Pál kopt apokalipszise
A háromalakú Protannoia
Rituális diagrammok Ophite diagramm
Jeú két könyve
Apostolok cselekedetei András apostol cselekedetei
Barnabás apostol cselekedetei
János apostol cselekedetei
Vértanúk apostol cselekedetei
Pál apostol cselekedetei
Pál apostol és Thekla cselekedetei
Péter apostol cselekedetei
Péter és András apostolok cselekedetei
Péter és Pál apostol cselekedetei
Péter apostol és a tizenettő cselekedetei
Fülöp apostol cselekedetei
Pilátus cselekedetei
Tamás apostol cselekedetei
Xantippe, Polyxena és Rebekka cselekedetei
Az apostolok cselekedetei utólsó fejezete
András és Bertalan apostolok cselekedetei a párthusok között
Levelek Barnabás levele
Kelemen levele 1.-2.
Pál apostol levele a korinthusiakhoz
Nem egyenlő a Korinthusiakhoz írt 1. és 2. levéllel.
Ignatiusnak a Smyrnaiakhoz írtott levele
Ignatiusnak a efézusiakhoz írott levele
Ignatiusnak a magnesiaiakhoz írott levele
Ignatiusnak a rómaiakhoz írott levele
Ignatiusnak a philadelphiaiakhoz írott levele
Ignatiusnak a tralliánokhoz írott levele
Ignatiusnak Polycarphoz írott levele
Polycarpnak a filippibeliekhez írott levele
Diognetus levele
Laodiceaikhoz írott levél
Az ifjabb Seneca levele
A korinthusiakhoz írott harmadik levél
Péter apostolnak Fülöphöz írott levele
Apokalipszisek Pál apokalipszise
Pál kopt apokalipszise
Péter apokalipszise
Péter gnosztikus apokalipszise
Pszeudo-Methodius apokalipszise
Tamás apokalipszise
István apokalipszise
Jakab első apokalipszise
Jakab második apokalipszise
Hermas pásztora
Mária haláláról Mária hazamentele
Az Istenanya elalvása
Mária származása
Egyvelegek Apostoli dekréták
Nepos könyve
Az apostolok kánonjai
A barlang kincsei
Didakhé
Szent Jakab liturgiája
Origenész vezeklése
A Kelemen iratok
Pál imája
Sextus szentenciái
Physiologus
Töredékek A Megváltó evangéliuma
A naaszénusok himnusza
A Fayyum töredék
Márk titkos evangéliuma
Oxyrhynchus evangéliumok
Az Egerton evangélium

Iszlám államok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Iszlám államok.png

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. ^ a b c d e http://lexikon.katolikus.hu/A/apokrif%20iratok.html
 2. Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen <ref> tag; nincs megadva szöveg a(z) slav nevű ref-eknek