Apáczai Csere János

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Apáczai Csere János
Élete
Született 1625. június 10.
Apáca
Elhunyt 1659. december 31. (34 évesen)
Kolozsvár
Sírhely Házsongárdi temető
Házastársa Aletta van der Maet
Pályafutása
Alkotói évei 1650-1659
Első műve Disputatio theologica de introductione ad philosophiam sacram (disszertáció, Ultrajecti, 1650)
Fontosabb művei Magyar Encyclopaedia, (Utrecht, 1655)
Disputatio de politia ecclesiastica (Kolozsvár, 1658)
Disputatio philosphica de mente humana (Nagyvárad, 1658.)
Hatottak rá Johann Heinrich Alsted, Francis Bacon, Johann Heinrich Bisterfeld, René Descartes, Porcsalmi András, Petrus Ramus

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Apáczai Csere János témájú médiaállományokat.

Apáczai Csere János, (Johannes Apacius) (Apáca, 1625. június 10.Kolozsvár, 1659. december 31.) filozófiai és pedagógiai író, kálvinista teológus, a magyar művelődés, tudományosság és nevelésügy úttörője, az első magyar enciklopédista.

Székely szabad paraszti családba született, a 17. század jelentős magyar személyisége. Az erdélyi magyar protestáns iskolaügy első kiemelkedő alakja, aki külföldön a franekeri, a leydeni, az utrechti és a harderwijki egyetemeken tanult és 1651 áprilisában Hollandiában avatták teológiai doktorrá, majd feleségül vette Aletta van der Maet utrechti polgárlányt.

A nyugati polgárosult társadalmi életet, a műveltséget, a tudományosságot, a modern iskolarendszert és oktató-nevelési eszméket hozta haza, amikor 1653-ban visszatért Erdélybe. A gyulafehérvári, majd később a kolozsvári kollégium tanára lett. Ő volt a tudományok első magyar összegzője, a Magyar Encyclopaedia[1] megalkotója és megjelentetője, aki a közt szolgáló tevékenységében harmóniát teremtett erdélyi, magyar, európai és egyetemes emberi értékek között.

Élete[szerkesztés]

Nem született tehetős családba, szabad székely vagy elszegényedett nemesi sarjak leszármazottja.[2] Az elemi iskolát szülőfalujában, míg középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte. Itt Porcsalmi András rektor példája gyakorolt rá nagy hatást, aki a mesterségek és tudományok ismeretére magánúton is oktatta. 1643 őszétől a gyulafehérvári főiskola hallgatója, ahol Johann Heinrich Bisterfeld személyében akadt olyan tanítóra, aki az enciklopédikus tudás megszerzésére ösztönözte. Hatására írta: „a szorgalom dühe oly lázba hozott, hogy megragadtam Alstedius nagy Enciklopédiáját, és a hexológiától kezdve egészen a zenéig minden tantételét leírtam…”[3]

De nem sokkal később az isteni gondviselés rendeléséből Kolozsvárról Gyulafehérvárra költöztem. Miután itt tanulmányaimat kétszer szomorú hajótörés érte, végre a kitűnő férfiú, Bisterfeld János Henrik úr tanítványainak társaságába kerülve, olyan tanítóra akadtam, aki a tudományok iránt való lelkesedés dolgában előző tanítómhoz volt hasonló. Gyakran saját fülemmel hallottam, hogy mind nyilvános, mind magántanítása alkalmával nagy szorgalommal és nekibuzdulással ezeket a szavakat véste tanítványai emlékezetébe: „A szentírást az egész enciklopédiának legalább közepes ismerete nélkül senki sem magyarázhatja sikeresen. Annak pedig, hogy szilárd műveltséghez jussunk, nincs hasznosabb módja, nincs előnyösebb útja, mint az, hogy minden dologról rövid vázlatot állítsunk össze, és minden tudomány rövid összefoglalását emlékezetünkbe véssük."
– Apácai Csere János: Magyar Enciklopédia[4]

A tehetséges ifjú tanulmányait 1648 nyarától – a református egyház ösztöndíjasaként – hollandiai egyetemeken kezdte. A franekeri egyetem anyakönyvében 1648. július 22-ei dátummal jegyezték be nevét; majd Leiden, Utrecht, Harderwijk a folytatás következő állomásai, ahol a keleti nyelveken kívül egyéb tudományokban is bővítette ismereteit. Közben utazást tett angol, francia és belga földön. Tanulóévei alatt behatóan foglalkozott a hollandiai szellemi élettel, az Angliából beáramló puritán nézetekkel, Petrus Ramus (Pierre de La Ramée) és René Descartes filozófiájával. 1651-ben az újonnan alapított harderwijki egyetemen teológiai doktori szigorlatot tett. Ő lett az egyetem első doktora. Disszertációjának címe: Disputatio Theologica Inauguralis De Primi Hominis Apostasia…, tárgya az első ember bűnbeesése.[5]

„Magyar encyclopaedia, az az minden igaz es hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása”[6]

Ugyanabban az évben megnősült; Aletta van der Maet jómódú holland polgárlányt vette feleségül. Apósa házában kezdte meg az első magyar nyelvű enciklopédia előmunkálatait. 1652 őszén hozzákezdett nagy művéhez a Magyar Encyclopaedia „avagy minden eddigi feltalált, igaz és hasznos böltsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása megszövegezéséhez.” Ekkor kapta meg Csulai György püspök Erdélybe hazahívó levelét. 1653 nyaráig megszerkesztette és nyomdába adta műve elkészült fejezeteit, majd feleségével és időközben született gyermekével hazaindult, s 1653. augusztus 29-én a nagy múltú szellemi központba, Gyulafehérvárra érkezett. II. Rákóczi György fejedelem a gyulafehérvári kollégium tanárának nevezte ki. 1653. november 11-én De studio sapientiae címmel a bölcsesség tanulásáról tartotta meg székfoglaló beszédét. A költészet tanszékét elfoglalva ezen kívül gondolkodástant, ékesszólást, héber és görög nyelvet, valamint latin klasszikusokat tanított.

A Magyar Logikátska címlapja

1654-ben kinyomtatta a Magyar Logikátska című (az akkor 9 éves I. Rákóczi Ferencnek ajánlott) tankönyvét, hozzákötött tanácsaival a tanulásban elcsüggedt ifjaknak. 1655-ben pedig már a Magyar Encyclopaedia kinyomtatott példányait is kézbe vehette.

De ahogy kibontakozott hatalmas iramú szellemi tevékenysége, úgy fokozódott haladó gondolataival szemben az uralkodó körök haragja. 1655. szeptember 24-én a záróvizsgán Basirius Izsák, a kivégzett I. Károly angol király volt udvari papja, a fejedelem jelenlétében nyilvános vitát provokált. Apáczai kiállt eszméi és a haza szellemi haladásának ügye mellett. Ezért II. Rákóczi György büntetésül megfosztotta állásaitól, de Lorántffy Zsuzsanna közbenjárására – a leégett, de ennek ellenére az oktatási tevékenységet tovább folytató – kolozsvári református kollégiumba helyeztette át.

1656. november 20-án De summa scholarum necessitate earumque inter Hungarorus barbariei causis (Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól) címen és témáról mondta el beköszöntő beszédét. Az iskola nem csupán a fizikai épület meg a technikai berendezés, hanem elsősorban „tanítók és tanulók rendezett társulása, akik az emberi életkörülmények szempontjából hasznos és szükséges ismereteket tanítanak és tanulnak”. A kolozsvári kollégium Apáczaival az élén ilyen iskola lett. Iskolateremtő munkásságát Lorántffy Zsuzsanna és Barcsay Ákos fejedelem is nagyra értékelte.[3]

1658-ban feljebb lépett kezdeményezéseiben, Barcsay Ákos fejedelem elé egy erdélyi magyar felsőoktatási tanszervezet tervét terjesztette a következő című iratában: A magyar nemzetben immár elvégtére egy academia felállításának módja és formája melyben megmutattatik, mind a mely könnyen mindjárást is meglehetne, mind az pedig, mely kicsiny akadályok állottak ebben ennek előtte is ellent. De az ő értelmében vett magyar akadémia eszmei alapkőletételénél tovább nem juthatott. Fiatalon 34 éves korában tüdőbaj törte ketté jelentős tudományos munkásságát. 1659. december 31-én hunyt el az erdélyi magyar protestáns iskolaügy kiemelkedő alakja. 1660. január 9-én helyezték el hamvait a házsongárdi temetőben. Családi tragédia, hogy nem sokkal utána követte a halálba felesége és gyermeke is.[7]

Hitvallása és tanácsai[szerkesztés]

Tégy oly célt fel, amelyre soha senki nem ért. Mert szép dolog a középszerű tudós emberekkel elérkezni, de szebb még a legtudósbakkal egyarányú messze hagyíttani, a legszebb penig mindeneket fellyülhaladni, és a nagy hegynek oly részében állani, ahová soha senki maga erejétől nem hághatott, s talám soha nem is hág.

– Apáczai Csere János

„Ha - mondotta, vallotta Apáczai 1656-os kolozsvári beköszöntőjében - olyan korba csöppentünk bele, melyben a bölcsességet és annak professzorait lyukas garasra sem becsülik - semmivel sem többre, mint a legnagyobb tudatlanságot -, akkor essünk kétségbe? Hagyjuk faképnél az iskolát? Nem! Szégyenen és gyalázaton keresztül nekifeszülve az erény felé kell törekednünk! A jelenkori gyalázatért kétszeresen megfizet majd gyalázóinknak az utókor, csak lankadatlanul igyekezzünk azt megérdemelni."

Egészségedre mindazáltal gondot viselj, mert anélkül dolgodban el nem járhatsz. Állj inkább, mint ülj; fuss, mint menj; soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd. Az munka közt virágzik a virtus. Nem is lehet derekas dolog, úgy tetszik, az melyhez fáradtság nélkül juthatsz. Qui cupit, capit omnia. [Aki törekszik, mindent elér.] Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. No tehát, ha mellyedben vagyon még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak egy szikrája maradt, távul, távul légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok, keményeket, keményeket keress, tűzön, vízen, kősziklákon, havasokon járj, kelj. Scyllákot, Syrteket, Charybdeket kergess. Valahol ez földön nehéz dolgot hallasz, ott teremj. Ez indulatodnak sarkából csak az halál vessen ki.

Műveiben, művének folytatóiban holta után is él az ember. Legjelentősebb műve a Magyar Encyclopaedia, amely nagyobb részében természettudományos, bölcseleti, matematikai kérdésekkel és a „csinálmányok” világával foglalkozik. („A csinálmány oly dolog, mellyel a természeti dolog az ember szükségére a mesterség által jobban alkolmaztatik el.”) Külön érdeme, hogy az általa tárgyalt tudományterületeken magyar szakkifejezéseket használt. A tudomány, az értelmiség nyelve a latin volt, így e nyelvi fordulat azt is jelezte, hogy a magyar nép széles körei számára kívánta hozzáférhetővé tenni a tudást.

Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű logika megalkotása is. Felismerte a logika és a logikus gondolkodás kiemelkedő fontosságát. Prométheusz az ő felfogásában egyszerre hozta le kezében a tüzet és fejében a logikát. De ugyanakkor azt is felismerte, hogy „a tisztán logikus tisztán szamár”.

Apáczai mindenekelőtt nevelő volt. A magaviselésnek két részei vannak: a jóra való indulat és annak megcselekedése. Ehhez négy dolog kivántatik: az egyenesség, eszesség, erősség és a mértékletesség. Gyakorlati célt tartott szem előtt elméleti munkásságában is. Enciklopédiájának címlapján rögzítette, hogy minden igaz és hasznos bölcsességet össze kíván gyűjteni, rendszerbe foglalni, és magyar nyelven mindenki használatára bocsátani. Nagy volt az akarata és a tudása is. Művelődéstörténetünk magvetője, a hazai tudományosság és nevelésügy úttörője, akinek példájából nemzedékek merítettek erőt.[3]

„Ez az, derék olvasóm, amire elöljáróban akartalak figyelmeztetni” - zárja Apáczai a Magyar Enccyclopaedia igaz bölcsességre törekvő olvasójához intézett műve Előszavát -„Az én számomra fölöttébb szükséges volt ez, de azt hiszem, a te számodra sem volt teljesen haszontalan. Valószínűleg világosan kitűnik mindebből, hogy azok közül, aki tanulmányaikban elő tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok.”[8]

Emlékezete[szerkesztés]

Az Apáczai Csere Jánosról szóló irodalom válogatott bibliográfiája több mint ötszáz feldolgozást tartalmaz.[9] Magyarországon és Romániában is utcákat[10][11] és tudományos-oktatási intézeteket (Például Apáczai Csere János Elméleti Líceum Kolozsvár, Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pécs, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium Budapest, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Győr) neveztek el róla. Névadója továbbá az Apáczai Csere János-díjnak és az Apáczai-díjnak.

Sírkövétől az emléktáblákig[szerkesztés]

 • Sírja a házsongárdi temetőben ismeretlen helyen van. Síremléke Sz. Nagy Géza jóvoltából Sz. Nagy Gézával és Néb Mária színésznővel közös sírkertben található.
 • Budapest V. kerületében 1951 óta utca viseli a nevét.
 • A Magyar Posta 1954-ben adott ki bélyeget az arcképével.
 • Emléktábla őrzi emlékét a hollandiai Harderwijk központjában.[13]
 • Apácán található szülőháza helyén álló épületet emléktábla jelöli. Üzenete: „Soha tudományi fegyveredet kezedből le ne tedd”.[14]

Az irodalomban[szerkesztés]

Intézményekben[szerkesztés]

Művének folytatásában[szerkesztés]

Raffaello Sanzio: Az Athéni iskola (1509)

Művei[szerkesztés]

 • Disputatio theologica de introductione ad philosophiam sacram. Ultrajecti, 1650
 • Disputatio theologica inauguralis. Hardetwick, 1651
 • MAGYAR ENCYCLOPAEDIA. Az az, MINDEN IGAZ ÉS HASZNOS Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása. APATZAI TSERE JANOS által. Ultrajecti, 1653 - [Mai nyelvű átiratban/olvasatban: Magyar Enciklopédia. Az az minden igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása Apáczai Csere János által. Utrecht, 1653-1655][1]
 • Oratio de studio sapientiae. (Gyulafehérvár, 1653)
 • MAGYAR LOGICATSKA mellyet a' kitsindedek számára írt APATZAI JANOS, egy a' tudomány dolgában meg kivántatot TANATS-tsal egyetemben. FEJERVÁRAT. Nyomtatta Maior Marton. M.DC.LIV. [Mai nyelvű átiratban/olvasatban: Magyar logikácska, melyet a kicsindedek számára írt Apáczai [Csere] János. Gyulafehérvárott. Nyomtatta Major Márton. 1654]
 • Disputatio de politia ecclesiastica. Claudiopoli, 1658
 • Disputatio philosphica de mente humana. Nagyvárad, 1658
 • Catechesis secundum dogmata Calvini. Amstelodami, Év nélkül
 • A magyar nemzetben immár el végtére egy académia felállításának módja és formája. Pest, 1872. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. III. k. 2. sz. Szabó Károly fedezte föl és kiadta bevezetéssel. Apáczai ezen munkáját Szabó Károly szerint 1658 végén írhatta; a kéziratot az Aranka György-féle gyűjteményből Mikó Imre gróf vette meg, ki azt az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirattárának ajándékozta.)
 • Oratio de summa scholaruum necessitate earumque inter Hungaros barbarici causis. (1656. nov. 20. beköszöntője beírva a kolozsvári református kollégium albumába.) [Toldy szerint még némely tudós levelei.]
 • Johannes Apacius Csere: Oratio de summa scholarum necessitate earumque inter Hungaros barbariei causis; bev. Felméri Lajos; Typ. Kovács A., Claudiopoli, 1894
 • Apáczai Cseri János paedagogiai munkái; összegyűjt., latin beszédek ford., jegyz. Hegedűs István; Franklin, Bp., 1899
 • Szemelvények Apáczai Csere János pedagógiai műveiből; összegyűjt., bev. Neményi Imre; Singer-Wolfner, Bp., 1900
 • Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei; összeáll., bev., jegyz., latin szöv. ford. Orosz Lajos; Tankönyvkiadó, Bp., 1956 (Neveléstörténeti könyvtár)
 • Magyar enciklopédia, 1-2.; sajtó alá rend. Molnár József; Akadémiai, Bp., 1959-1961
 • Magyar encyclopaedia; sajtó alá rend., bev. Bán Imre, jegyz. Gyenis Vilmos; Szépirodalmi, Bp., 1959 (Magyar klasszikusok)
 • Apáczai Csere János válogatott munkái, 1-2.; összeáll., bev., jegyz. Szigeti József; Ifjúsági, Bukarest, 1965 (Tanulók könyvtára)
 • Magyar logikácska és egyéb írások; bev., vál., jegyz. Szigeti József; Kriterion, Bukarest, 1975 (Téka)
 • Magyar encyclopaedia, az az minden igaz és hasznos böltseségnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra botsátása / Epistolae. Ultrajecti 1653-1655 Waesberg / Oratio de studio sapientiae; tan. Arató Ferenc; hasonmás kiad.; OPKM, Bp., 1975
 • Disputatio theologica inaguralis de primi hominis Apostasia; tan. Arató Ferenc; fakszimile kiad., eredeti: Typis Egberti Arnoldi, Hardervici, 1651; OPKM, Bp., 1976
 • Magyar encyclopaedia; sajtó alá rend., bev., jegyz. Szigeti József; Kriterion, Bukarest, 1977
 • Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról...; latinból ford. Orosz Lajos; előszó, jegyz. Szigethy Gábor; Magvető, Bp., 1981 (Gondolkodó magyarok)
 • Magyar logikácska és egyéb írások; előszó, vál., jegyz. Szigeti József; Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 2001 (Téka)
 • Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei; összeáll., bev., jegyz., latin szöv. ford. Orosz Lajos; 3. jav., bőv. kiad.; OPKM, Bp., 2003
 • Magyar encyklopaedia, avagy Minden eddig feltalált, igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása; összeáll. Kovátsné Németh Mária, szerk. Esztergályos Jenő; Apáczai, Celldömölk, 2004

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Magyar Enciklopédia. mek.oszk.hu. (Hozzáférés: 2015. március 26.)
 2. Apáczai Csere János (1625-1659). erdelyweb.hu. (Hozzáférés: 2015. február 15.)
 3. a b c Szinnyei, 1891
 4. Apácai Csere János: Magyar Enciklopédia, mek.oszk.hu
 5. A tudományok első magyar összegzője: Apáczai Csere János (magyar nyelven). magyar-irodalom.elte.hu. (Hozzáférés: 2015. február 6.)
 6. Magyar encyclopaedia, mek.oszk.hu
 7. Szigethy, 2003
 8. Magyar logikácska
 9. AZ APÁCZAI CSERE JÁNOSRÓL (1625–1659) SZÓLÓ IRODALOM VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA” (magyar nyelven) (pdf) (Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István és V. Molnár László vezetésével.), 1-48 old.. o. (Hozzáférés ideje: 2015. február 15.)  
 10. Istoria străzilor: Strada Argeș (román nyelven). madeincluj.org. (Hozzáférés: 2015. február 15.)
 11. Budapest, V. kerület Apáczai Csere János utca (magyar nyelven). holvan.hu. (Hozzáférés: 2015. február 15.)
 12. Gy. Szabó Béla: Apáczai Csere János emlékének (metszet) (magyar nyelven). gyszabo.hu. (Hozzáférés: 2015. február 17.)
 13. Gergely András. „Apáczai-emléktábla Harderwijkben” (magyar nyelven), Kiadó: História folyóirat. [2015. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés ideje: 2015. február 17.)  
 14. Apáczai Csere János emléktábla Apáca - Apáca erdélyi műemlék (magyar nyelven). utazzerdelybe.hu. (Hozzáférés: 2015. február 17.)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Nyomtatásban megjelent anyagok[szerkesztés]

 • Erdélyi János: Apáczai Csere János ösmertetése. Sárospataki Füzetek, 1859
 • Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai, 1867
 • Ormándy Miklós: Apácai Cseri János életrajza és botanikai munkássága; Papp Ny., Kolozsvár, 1879
 • Szily Kálmán: Apáczai Encyclopaediája mathematikai és fizikai szempontból. Természettudományi Közlöny, 1889. pp. 465–470.
 • Gyalui Farkas: Apáczai Csere János életrajzához és műveinek bibliográfiájához; Ajtai Ny., Kolozsvár, 1892
 • Neményi Imre: Apáczai Csere János mint paedagógus. Neveléstörténeti tanulmány; Lampel, Bp., 1893
 • Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus. Neveléstörténeti tanulmány; Hornyánszky Ny., Bp., 1897
 • Stromp László: Apáczai Cseri János. Egy csángó fiú története; Hornyánszky, Bp., 1904 (Egyházunk nagyjai)
 • Kremmer Dezső: Apáczai Cseri János élete és munkássága; Politzer, Bp., 1911
 • Neményi Imre: Apáczai Csere János. Születésének háromszázadik évfordulójára; Lampel, Bp., 1925
 • Tavaszy Sándor: Apáczai Csere János személyisége és világnézete. Születésének háromszázadik évfordulójára; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1925 (Minerva könyvtár)
 • Herepei János: Scholabeli állapotok Apáczai Csere János Kolozsvárra jövetele előtt; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1943 (Erdélyi tudományos füzetek)
 • Fogarasi Béla: Apáczai Csere János logikájáról. (Széljegyzetek a haladó magyar gondolat történetéhez.) Filozófiai előadások és tanulmányok. Bp., 1952.
 • Lázár György: Apáczai Csere János Természet és Társadalom, 1954.
 • Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp., 1958., 2. bőv. kiad. Bp., 2003. (A róla szóló irodalommal. A bibliográfiai függeléket összeáll.: V. Molnár László, Gazda István.)
 • Herepei János: Apáczai és kortársai; MTA KESz, Bp.–Szeged, 1966 (Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez)
 • C. Norbert Pablé: Philosophie und Pädagogik im Werke Csere Janos Apaczais; Juris, Zürich, 1970
 • Herepei János: Apáczai és kortársai. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 2. (Szerk.: Keserű Bálint). Bp.–Szeged, 1966.
 • Fábián Ernő: Apáczai Csere János. Kolozsvár, 1975.
 • Mészáros István: Apáczai és az enciklopedikus rendszertáblázatok. Pedagógiai Szemle, 1975
 • Apáczai Csere János. 1625-1659; szerk. Király László; Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda Sajtóosztály, Bp., 1975 (Studia et acta ecclesiastica N. S. Studia ecclesiastica)
 • Gyárfás Endre: Apáczai; Gondolat, Bp., 1978
 • Benkő Samu: Századokat egybekötő emlékezet. Haladás és megmaradás. Bp., 1979
 • Szász János: Felhőjáték Franekerben. Bukarest, 1980.
 • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. 124–126. o. ISBN 963-85433-5-3
 • Apáczai Csere János emlékezete; összeáll., fotók Móser Zoltán; Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda, 2000.
 • Apáczai Csere János emlékezete. 'Én gondolkodom, azért vagyok' Szerk.: Kovács Sándor Iván. Bp.: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2004. 280 p.
 • Kovátsné Németh Mária: Apáczai Csere János-Magyar enciklopédia, Apáczai Kiadó, 2004
 • Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében; szerk. Péntek János; Lucidus, Bp., 2004 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • Magyarok a nagyvilágban. 350 éves a Magyar encyclopaedia; szerk. Kovátsné Németh Mária; Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata, Győr, 2006 (Társasági füzetek Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata)
 • Lengyel Réka: Apáczai Csere János In: Nemzeti évfordulóink 2009. Főszerk.: Estók János. Bp., 2008. 11. p.
 • Apáczai Csere János; szerk. Dráviczki Sándor, Pornói Imre, Palotayné Lengváry Judit; Jedlik-Okteszt, Nyíregyháza, 2010 (Pedagógushivatás)
 • Szászi Andrea: Apáczai Csere János; RPI, Bp., 2012 (Kontaktus)

Internetes anyagok[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Wikiquote-logo.svg
A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak Apáczai Csere János témában.