Ugrás a tartalomhoz

Wikipédia:Nyelvészeti műhely

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Helvetica

A műhely célja a nyelvészettel kapcsolatos ismeretek összegyűjtése, rendszerezése és népszerűsítése.

Nyelvészetműhely

A műhely célja

 • a Wikipédia elnevezési szokásainak betartása (pl. a nyelvekről szóló cikkek elnevezése XXX nyelv legyen, stb.)
 • a nyelvészethez kapcsolódó cikkek megírása/fordítása (pl. szakkifejezések, stb.)
 • egy adott nyelv általános bemutatása
 • a nyelveket bemutató cikkek egységesítése (táblázatok a kapcsolódó adatokkal, a tartalom azonos formára hozása, stb.)
 • a meglévő cikkek szervezése (kategóriák), szükséges kapcsolódó eszközök létrehozásával (sablonok, képek, stb.)
 • interwikisítés, szükség szerint a nemzeti wikikben is
Nyelvet bemutató cikk felépítésére
Példanyelv
Eredeti név
TerületOrszág
Színhelye és használataRégió
Beszélők számaBeszélők száma fő
NyelvcsaládNyelvcsalád
ÍrásrendszerÍrásrendszer
Hivatalos állapot
Hivatalosaz országok, ahol hivatalosan elismert
Nyelvkódok
ISO 639-1xx
ISO 639-2xxx
ISO 639-3xxx

Az infodobozok fejlécszíneinél célszerű alapul venni az angol színeket (térképen).

Szöveges bevezető rész

A nyelv neve, alternatív elnevezése(i), zárójelben az önelnevezés, kiejtéssel (ha lehetséges). A nyelv egyszerűsített besorolása, beszélők közelítő száma, a fontosabb országok vagy területek megnevezése, ahol beszélik. Rövid ismertető az adott nyelvről, nyelvjárások, nyelvváltozatok száma. Mellé beillesztendő a {{nyelv infobox}} sablonnal készült táblázat.

Történet, nyelvváltozatok

A nyelv történetének leírása, nyelvváltozatok rövid ismertetése.

Jelenlegi státus

A nyelv jelenlegi státusa, hol beszélik, hol hivatalos, hol kisebbségi, stb.

Nyelvtan

Rövid nyelvtani összefoglaló, amely tartalmazza:

 • a nyelv írását, kiejtését;
 • hangtani, mondattani jellegzetességeit (összevetve a fontosabb rokon nyelvekével, ha vannak);
 • a nyelv típusát, példákkal illusztrálva (pl. ha agglutináló, néhány szó ragozásának bemutatása);
 • példákat igeragozásra.

Ha túl nagy lenne a nyelvtani rész terjedelme, akkor célszerű különálló alcikkben foglalkozni vele.

Nyelvi példák

E rész tartalmazhat:

 • rövid példaszöveget (pl. pár mondatos szabadon felhasználható idézetet, vagy az adott nyelvű Wikipédiából egy hosszabb szöveget);
 • az adott nyelven készült szabadon felhasználható hangfelvételt (szöveget, dalt, videoklipet);
 • példát a számrendszerre (pl. a tőszámnevek 1-től 10-ig);
 • rövid példát társalgásra az adott nyelven (pl. köszönések, a legalapvetőbb kifejezések).

Források

Ha szükséges meg lehet adni, hogy az adott információk honnan származnak. Ajánlott irodalom:

 • A világ nyelvei, szerk. Fodor István, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. – jelenleg az egyetlen magyar nyelvű, akadémiai nyelvlexikon;
 • Ethnologue: Languages of the World kiadásai (interneten is elérhető) – a világ nyelveinek katalógusa, hasznos információkkal a beszélők számáról, elterjedési területéről, elnevezéseiről, besorolásáról, a rokon nyelvek közötti kölcsönös érthetőségre vonatkozó adatokkal.

Kapcsolódó szócikkek

Kapcsolódó Wiki cikkek listája.

További információk

Külső hivatkozások az adott nyelvvel kapcsolatos oldalakra.

Tekintsd meg a Wikipédia nyelvészeti műhelyű változatát!

Ide mindenképpen be kell illeszteni a - ha van a nyelvhez kapcsolódó - más nyelvű Wikire utaló sablont: {{InterWiki|code=nyelvkód}}. A példa az angol Wikire visz (persze a szöveg itt hibás, hiszen a lap neve kerül bele a linkbe...).

Témalista
Nyelvészeti témalista – áttekintés és hosszabb távú feldolgozás végett

A, Á

ábécé, abessivus, ablativus, abszolút tő, adaptáció, adat, adatgyűjtés, adessivus, adnominális szószerkezet, affrikálódás, affrikáta, agglutináció, akcióminőség, aktuális mondattagolás (topik, fókusz), alakkiegészülés, alaktan, alakváltozat, alakzat, alany, alanyeset, alanyi igeragozás (általános ragozás), alapnyelv, alapszókincs, alaptag, alárendelés, alárendelő összetett mondat, alkalmazott nyelvtudomány, állandó határozó, állandósult szókapcsolat, állapothatározó, allativus, allegória, állítmány, allomorf, altaji nyelvcsalád, általános nyelvészet, anafora, anagramma, analitikus szerkesztésmód, analógia, antikva, anyanyelv, anyanyelvváltozat, archaizmus, areális nyelvészet, argó, artikuláció, artikulációs bázis, aspektus, aszteriszk, a tergo szótár, azonos alakú szavak, azonos utalás

B

becenév, befejezés, bekezdés, belehallás, bemutatkozás, bennfoglalás (implikáció), beszéd, beszéddallam, beszéd-előállítás, beszédhang, beszédhelyzet, beszédhiba/beszédzavar, beszédlégzés, beszédszakasz, beszédszervek, beszédtett, beszédtöltelék, beszélés néprajza, beszélőközösség, beszélt nyelv, betűejtés, betűfűzés, betűírás, bevezetés, bibliafordítás, birém mondat, bővített mondat, bővítmény

C

causalis-finalis, célhatározó, cím, cirill írás, confixum, coniunctivus

Cs

családfaelmélet, családi helyragok, csonka tő

D

dadogás, dativus, delabializáció, delativus, denazalizáció, denominális, depalatalizáció, determináns, deverbális, dezaffrikálódás, diáknyelv, diakrónia, diftongizálódás, distributiv temporalis, distributivus, disztribúció

E, É

egyenes beszéd, egyetemes nyelvtan, egyeztetés, egynyelvűség, egyszerejtés, egyszerű mondat, ékírás, elativus, elbúcsúzás, elemszilárdulás, elemzés, ellentétes jelentésű szavak, előfeltevés, előhangzó, előíró nyelvtan, elválasztás, elvonás, eredethatározó, eredményhatározó, értelmező, esetrag, esetviszony, essivus, essivus-formalis, essivus-modalis, eszközhatározó, eszperente, esszé, etimológia, etimon, etnometodológia, eufemizmus, eufónia, expresszív

F

factivus, fatikus funkció, fejezet, felhang, felkiáltójel, félmagánhagzó/félmássalhangzó, figura etimologica, filológia, finnugor (és uráli) őshaza, fogalomírás, fok-mérték határozó, fokozás, fonéma, fonémaváltozat (allofón), fonetika, fonetikus átírás, fonológia, forduló, forgatókönyv, forikus elem, formalis, főnév, főnévi alaptagú szószerkezet, főnévi igenév, frazeológia, funkcióige, funkcionális nyelvtan, függő beszéd

G

gemináció (geminálódás), generatív transzformációs grammatika, genitivus, genus, germanizmus, glagolita írás, glosszák, gondolatjel, gót betűs írás, görög írás, graféma, graffiti, grafológia, grammatikai homonímia (azonosalakúság), gyorsírás

H

hámi-sémi nyelvcsalád, hangátvetés, hangbetoldás, hangerősség, hangfekvés, hanglejtés, hangok/hangsorok stílusértéke, hangrendi átcsapás, hangsúly, hangszínezet, hangterjedelem, hangulatfestés, hangutánzás, hangutánzó szavak, hangűr, hangváltozás, hapax legomenon, hasonlat, hasonlító határozó, hasonló alakú szavak, hasonulás, határozó, határozói igenév, határozószó, határozószói alaptagú szószerkezet, helyesírás, helyesírási alapelvek, helyhatározó, hermeneutika, hiányjel, hivatalos nyelv, hivatalos szövegek, homályos stílus, hullámelmélet, huszita helyesírás

I, Í

idegen szó, identifikáció, idézet, idézőjel, időhatározó, igazodás, ige, igei alaptagú szószerkezet, igei igenév, igeidő, igekötő, igemód, igenév, igenévi alaptagú szószerkezet, igényes stílus, igeragozás, ikerszó, ikes igék, ikes igeragozás, ikon, ikonikus, illativus, illeszkedés, improduktív, index, indoeurópai nyelvcsalád, indulatszó, inessivus, infixum, iniciálé, inkongruencia, instrumentalis, intonáció, IPA, irányhármasság, írás, íráselőzmények, írásjegy, írásjel, íráskép, irodalmi mű és nyelvváltozat, irodalmi nyelv, irodalomtudomány, írott nyelv, izoglossza

J

jel, jelentés, jelentésbesugárzás, jelentésbővülés, jelentésfajták, jelentésháló, jelentéshálózat, jelentésjel, jelentésmező, jelentésszűkülés, jelentéstan, jelentéstani összeférhetőség, jelentéstapadás, jelentésváltozás, jelszó, jeltárgy, jelző, jottista-ipszilonista háború (v. vita), jövevényszó

K

kakofemizmus, kalligráfia, kancellária, kapcsolathálózat, kapcsolatjelölő mondatszó (interakciós m.), karoling írásreform, katafora, kauzatív ige, képírás, képző, képzőbokor, kérdés, kérdőjel, kérés, kereszteződő szófaj, kétnyelvűség, kétnyíltszótagos tendencia, kettőshangzó, kettőspont, kettőztetés (reduplikáció), kézirat, kiejtés szerinti írásmód (fonetikus í.), kiesés (elízió), kifejtetlen elem, kód, kódex, kodifikáció, kodikológia, kódváltás, kognitív nyelvészet, koherencia, komment, kommunikáció, kommunikációelmélet, kommunikációs jelentés, kommunikatív képesség, kontextus, konvencionális, kopula, korpusz, köszönés, kötőjel, kötőszó, következtetés, közhely, közlés, közmondás, köznevesülés, köznyelv, krétai írások (lineáris B írás), kurzív, kvantitatív nyelvészet

L

labializáció, laringális, latin betűs írás, lativus, látomás, legenda, lektor, lexéma, likvida, locativus, ly (ellipszilon)

M

magánhangzó, magmondat, magyar nyelvközösség (~ beszélőinek lakhelye, ~ beszélőinek száma, ~ története), majuszkula, mássalhangzó, mássalhangzó-torlódás, mássalhangzótörvények, megkülönböztető jegyek, megszólítás, mellékjel, mellékmondat, melléknév, melléknévi alaptagú szószerkezet, melléknévi igenév, mellérendelés, mellérendelő összetett mondat, mesterséges nyelv, metafora, metonímia, migráció, mindennapi szövegek, miniatúra, mint segédszó, minuszkula, misszilis, mobilizáció, modalis-essivus, modalitás, módhatározó, módosítószó, mondat, mondatátszövődés, mondatfunkciós részek, mondatrész, mondatszó, monoftongizálódás, monológ, morfonológia / morfofonológia, morfológiai természetű szószerkezet, motiváltság, mozaikszó, multiplicativus

N

nagykötőjel, nazális, nazalizáció, nemzetközi szó (műveltségszó), neológia, neologizmus, népetimológia, népnyelv, név, névadás, névelő, névmás, névmási alaptagú szószerkezet, névszó, névszóragozás, névutó, nézőpont, nomenverbum, nuncupativus

Ny

nyelv, nyelvatlasz, nyelvcsalád, nyelvelmélet, nyelvemlék, nyelvhasonlítás, nyelvhasználati színtér, nyelvhelyesség, nyelvi érték, nyelvi eszmény, nyelvi játék, nyelvi készlet, nyelvi kompetencia, nyelvi norma, nyelvi performancia, nyelvi szintek, nyelvi tervezés, nyelvi univerzália (nyelvi univerzálé), nyelvi változás, nyelvi változó, nyelvjárás (hangtani jellemzőik, nyelvtanuk, szókészletük, típusaik), nyelvjárástan, nyelvközösség, nyelvművelés, nyelvpolitika, nyelvrokonság, nyelvszövetség, nyelvtan, nyelvtani kapcsolóelemek, nyelvtani szám, nyelvtani személy, nyelvterület, nyelvtipológia, nyelvtípusok, nyelvtörténet, nyelvtörténeti korszakok, nyelvtudomány, nyelvtudomány története, nyelvújítás, nyelvváltozat, nyíltabbá válás, nyomatékosító nyújtás (emfatikus ny.)

O, Ó

óegyiptomi írások (vö. egyiptomi nyelv), okhatározó, optativus, ortológia

Ö, Ő

önkényesség, őshaza, összeolvadás, összetett kép, összetevős elemzés, összevonás (kontrakció – mint hangváltozás)

P

palatalizáció, paleográfia, palindrom, paradigma, párbeszéd, partikula, partitivus, pont, pontosvessző, pótlónyúlás, pöszeség, praedicativus, Prágai Iskola, pragmatika, predikatív viszony, prefixum, prepozíció, produktivitás, proforma (szómás), protézis, prozódia, purizmus

R

raccsolás, rag, rámutatás, redundancia, réja, rekonstrukció, relatív tő, rendszerkényszer, rendszermondat, réshangúsodás, részeshatározó, retorika, ritmus, rokon értelmű szavak, rovásírás, rövidülés, rubricator, rúna, sacramentarium, sajtó szövegei, segédige, simító folyamatok (lenizációs f.), sociativus, sorvadó hang (redukált hang)

S

spontán szöveg, stilisztika, stílus (stílusárnyalat, stílus és beszédtett, stílus és érzelemkifejezés, stílus és nyelvváltozat, stílus és szövegtípus, stílus és téma, stílushatás, stílustípus, stílusszerkezet), strukturalizmus, sublativus, superessivus

Sz

szabad függő beszéd (átélt beszéd), szaknyelv, szakszó, szállóige, számállapot-határozó, számhatározó, számnév, számnévi alaptagú szószerkezet, származékszó, szegmentálás, szegmentum, személynév, szemiotika, szerkezettagok, szimbólum, szinekdoché, szinesztézia, szinkrónia, szintaxis, szintetikus szerkesztésmód, szleng, szó, szóalkotás, szociolingvisztika, szócsalád, szóelem, szófajtan, szófajváltás, szóhasadás, szóhatár-eltolódás, szóírás, szókép (trópus), szóképzés, szókészlettan (lexikológia), szokványos kifejezésmód, szólás, szóláshasonlat, szómondat, szónoki beszéd, szóösszerántás, szóösszetétel, szórend, szórövidülés, szórványemlék, szószaporítás, szószerkezet (szintagma), szótag, szótagírás, szótagolás, szótár, szótártan (lexikográfia), szóteremtés, szóvegyülés, szöveg, (hangzás, íráskép, szerkezeti egységei, típusai), szövegemlék, szövegmondat, szövegtan, szuffixum, szupraszegmentális eszközök, szupraszegmentum, szünet

T

tagadószó, tagolatlan mondat, tagolt mondat, tárgy, tárgyalás, tárgyas igeragozás (határozott ragozás), tárgyeset, tárgyias kép, társhatározó, tartalmi-logikai kapcsolat, tegezés, tekintethatározó, teljes tő, téma, téma folytonossága, téma-réma viszony a szövegben, tematikus főnév, tematikus szerepek, tempó, temporalis, terminativus, terminológia, tervezett szöveg, tételmondat, tilde (hullámvonal), titkosírás, toldalék, , többjelentésű szavak, többközpontúság, törlés, tőszó, tővéghangzó, translativus-factivus, transzformáció, tranzitív ige és tranzitivitás, tremuláns, tudáskeret, tudományos szövegek, tulajdonnév, tükörszó

U, Ú

új ortológia, újgrammatikusok, unciális írás, uráli nyelvcsalád, utalás, üzenet

V

valenciaelmélet, vándorszó, vessző, világos stílus, virgula, visszaütés (regresszió), vokalizáció, vonzat

Z

zárhangúsodás, zárójel, zárt ë, zártabbá válás, zéró morféma, zönge, zöngésülés, zöngétlenülés, zörej

Zs

zsargon

Teendők

Itt gyűjtjük területenként a szócikkeket, és a velük kapcsolatos teendőket. Bátran szerkeszd át a szócikk melletti szöveget, ha jelentősen javítottál egy lapon, vagy tégy megjegyzést, ha átnézted, és értékelted a vitalapján!

A nyelvészet területei

Nyelvészek

Magyar nyelvészek

Külföldi nyelvészek

Nyelvi játékok

A nyelvi játékok néhány fajtája

Szórekordok

Tagok
Add hozzá magad a listához!
Szerkesztő Mivel foglalkozik Aktív
horvadi fordításelmélet, diskurzuselemzés, pragmatika, de végső soron bármi, ami alkalmazott.
Igen
Kormoskevin fonetika
Igen
audryenne pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvtechnológia, anyanyelv-pedagógia
Igen
Sheol antropológiai nyelvészet, nyelvtipológia, szociolingvisztika
Igen
Roxelan gendernyelvészet, szociolingvisztika, nyelvi tájkép, retorika
Igen
Bogyeszka fonetika, kommunikációtan, helyesírás
Igen
Fejesanna21 dialektológia
Igen
Ádám helyesírás, általános és magyar nyelvészet
Igen
Vica kontaktusnyelvészet
Igen