Jelző

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A jelző valamely dolog vagy élőlény tulajdonságát, mennyiségét vagy birtokosát fejezi ki. Bármely főnévvel kifejezett mondatrészt (például alany, tárgy stb.) bővíthet. Szórendje a minőség és mennyiségjelző esetén kötött, a jelzett szó előtt áll.

Osztályozás[szerkesztés]

Minősítő jelzők[szerkesztés]

Szófajukat tekintve melléknevek vagy számnevek, vagy azok névmásai, vagyis nem egyeznek meg a jelzett szó szófajával.

Minőségjelző[szerkesztés]

A minőségjelző a jelzett szó minőségét, tulajdonságát, terjedelmét fejezi ki, vagy pontosan megjelöli, vagy kiemeli a jelzett szót. Szófaja lehet melléknév, melléknévi igenév vagy melléknévi névmás.

 • melléknévvel: sárga autó, fekete esernyő
 • melléknévi igenévvel: induló vonat, befejezett feladat
 • névmással (melléknévi névmások):
  • kérdő: milyen ...?, "Milyen könyvet vigyek?"
  • mutató: ilyen .., olyan .., "Ilyen esernyőt veszek."
  • vonatkozó, határozatlan és általános névmások: amilyen .., valamilyen .., bármilyen .., semmilyen ..valamilyen...

Mennyiségjelző[szerkesztés]

A mennyiségjelző a jelzett szó mennyiségét fejezi ki. Szófaja legtöbbször számnév vagy számnévi névmás.

 • számnévvel: száz újság, sok ruha
 • névmással (számnévi névmások):
  • kérdései: mennyi ..?, hány ..? + az alaptag
  • mutató: ennyi, annyi
  • vonatkozó, határozatlan és általános névmások: amennyi, valamennyi, bármennyi, semennyi

Kijelölő jelzők[szerkesztés]

Főnévi névmások a főnévi mutató névmás kivételével, és általában a sorszámnevek:

 • kérdő névmás: melyik ..?, "Melyik könyvet vigyem el?"
 • vonatkozó, határozatlan és általános névmások: amelyik, valamelyik, bármelyik, mindegyik, semelyik; minden .., egyes .., más ..
 • egyik .., másik .., első .., második .., utolsó ..; "A másik ajtót nyisd ki!"

Főnévi jelzők[szerkesztés]

Demonstratív jelző[szerkesztés]

 • Főnévi mutató névmások: "ez a(z) ..", "az a(z) .."

Birtokos jelző[szerkesztés]

A birtokos jelző az őt alárendelő szóval együtt többféle viszonyt fejezhet ki. Ezek közül három:

 • tulajdonosi viszony: a tanuló könyve
 • rész-egész viszony: az autó belseje
 • személyek összetartozása: a lány apja

A birtokos jelző szófaja legtöbbször főnév, vagy birtokos jelzős szerkezetben használható főnévi névmás.
Kétféle használata létezik:

 • A jelző -nak, -nek ragos alakja + határozott névelő + jelzett szó: "Az asztalnak a lába..."
  Ebben a formában a jelzőnek nem kell a jelzett szó előtt állnia, a mondatban máshol is elhelyezkedhet: "...a lába az asztalnak.."
 • A jelző rag nélkül a jelzett szó előtt áll, hasonlóan a minőség vagy mennyiségjelzőkhöz, névelő nélkül. "..az asztal lába.."

A birtokos jelzős szerkezetben a jelzett szón birtokos személyjellel jelezzük a birtokviszony fennállását, ami egyúttal a birtokos nyelvtani személyét és számát is megadja. Amennyiben a birtokos első vagy második személyű, úgy a birtokos jelzőt csak nyomatékosítás végett tesszük ki: "Az én autóm", "A te házad". Harmadik személyű birtokos esetén a birtokost igény szerint megnevezzük, vagy szintén használható a személyes névmás is kihangsúlyozás végett, azonban T/3 birtokos esetén az E/3 személyes névmást használjuk: "Az ő országuk".
A birtokos jelzős szintagma legtöbbször határozott, erre utaló névelő nélkül is. Birtokviszony fennállást deklaráló mondatban azonban határozatlan: "Van (egy) testvérem." Harmadik személyű birtokos esetén itt kötelező a -nak, -nek ragos alak használata, hiszen itt tudjuk a határozott névelőt határozatlanra cserélni: Gábornak van (egy) testvére.

 • Névmással:
 • A jelző személyes vagy mutató névmás:"(Az én) labdám..", "..ennek az ajtaja..", "..annak a lábát.."
  Mint látható, személyes névmásnál - ha használjuk a névmást - a rövid, ragozatlan alakot használjuk, mutató névmásnál a hosszú, -nak, -nek ragos alakot. És fontos különbséget tenni: "..ennek az ajtónak.." Az "ennek" itt minőségjelző.
 • A jelző kérdő névmás:
  • Főnévi: Kinek a(z) ..(j)a/e?, Minek a(z) ..(j)a/e?: "Kinek a tolla...?", "Minek a belseje..?"
  • Főnévi-kijelölő: Melyikünk ..(j)a/e?, Melyikőtök..?, Melyikük..?; Melyiknek a(z) ..?, Melyeknek a(z) ..?
  Vonatkozó, határozatlan és általános névmások ennek mintájára..

A nyelvtani határozottság jelzői[szerkesztés]

 • Határozott névelők: "a", "az"
 • Határozatlan névelő: "egy"

Az értelmező[szerkesztés]

[1]

A jelzett szó elmaradása[szerkesztés]

Lőrgyiknek nevezzük azokat a szavakat a mondatban, amelyeknek jelzői jelentésértékük van, de a jelzett szavuk hiányzik, így az eredetileg a jelzett szóhoz kapcsolódó jeleket, ragokat, vagy névutókat maguk veszik fel. Így keletkeznek a következő szavak:

 • -m, -d, ja/je, a gyerek labdája... -> enyém, tied, ővé, a gyereké (birtokos személyjel -> birtokos névmás)
 • ez az asztal, arra a székre -> ez, arra
 • melyik virágnak, másik országba -> melyiknek, másikba
 • szép könyveket, öt almát -> szépeket, ötöt

A jelzőt kifejező szófajok[szerkesztés]

 • A melléknév és a számnév a minősítő jelzőt kifejező két fő szófaj: kék ég, száz autó. Más, ebben a funkcióban melléknév értékű szavak is lehetnek minősítő jelzők:
 • A főnév leginkább a birtokos jelző kifejezője: a diáklány füzete. Főnév értékű szó is betöltheti ezt a funkciót:
 • A névmások közül a kijelölő értelműek (melyik, másik) jelzőként igazából determinánsi szerepet töltenek be, valójában nem helyettesítenek névszót (főnevet, melléknevet, vagy számnevet)
 • A főnévi mutató névmás főnevet helyettesít; jelzőként magát a jelzett szót "helyettesíti", megismétli. Jelzőként a magyar és idegen nyelvek nyelvtanában is igazából névelői szerepe van.
 • Nem tekintjük jelzőnek a demonstratív jelző viselkedésére hasonlító például következő eseteket: "ott a házban", "innen a hegyről". Ezek nem töltenek be névelői funkciót.

A magyar nyelvben a főnév lehet minősítő jelző is, de csak korlátozott mértékben (poliuretán habszivacs), mivel többnyire összetett szó előtagjaként tölti be ezt a szerepet. Viszont például az újlatin nyelvekben fordított a helyzet: az elöljárószós főnévnek gyakran van jelzői funkciója.
Gyakran a tulajdonneveket is vissza lehet vezetni jelző + jelzett szó szerkezetre (Széchenyi Könyvtár, Petőfi Sándor Általános Iskola, Temes megye). Azonban a nyelvtan a teljes szókapcsolatot a dolog tulajdonneveként kezeli. Mondatelemzéskor ezért nem bontjuk fel az ilyen szerkezeteket jelző + jelzett szóra.

A jelző fogalma különböző nyelvek nyelvtanában[szerkesztés]

Nem minden nyelv hagyományos nyelvtana kezeli egyformán a jelzőt. A magyar nyelvtanokhoz hasonlóan kezelik ezt a mondatrészt a román nyelvtanok,[2] de a franciák[3] és az angolok[4] két külön mondatrésznek tekintik a melléknév által és a főnév által kifejezett jelzőt:

Angol Francia Román Magyar
Attributive adjective
Épithète liée
Atribut
Jelző
a beautiful girl une belle fille o fată frumoasă egy szép lány
Angol Francia Román Magyar
Noun adjunct / Attributive noun
Complément du nom
Atribut
Jelző
the neighbour’s daughter la fille du voisin fata vecinului a szomszéd lánya
Angol Francia Román Magyar
Noun adjunct / Attributive noun
Complément du nom
Atribut
Összetett szó előtagja
an iron gate un portail en fer o poartă de fier vaskapu

Hivatkozások[szerkesztés]

 1. Balogh Judit [1999]: A jelző és az értelmező. Magyar Nyelvőr, 2. szám (április–június).
 2. Avram, Mioara [2001]: Gramatica pentru toţi (Nyelvtan mindenkinek). Humanitas, Bukarest.
 3. Grevisse, Maurice [1964]: Le bon usage. Grammaire française (A helyes nyelvhasználat. Francia nyelvtan). Éditions J. Duculot, S. A., Gembloux.
 4. What is a noun adjunct? és Dixon, R. M. W. [1999]: Adjectives (Melléknevek). K. Brown & T. Miller (Eds.), Concise encyclopedia of grammatical categories (A nyelvtani kategóriák rövid enciklopédiája), 1-8. Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-08-043164-X.