Apostol

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A tizenkét apostol (orthodox ikon)

Apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik. A szó a görög απόστολος szóból ered, melynek jelentése: küldött. A görög aposztolosz szó pedig az apostello igéből ered, melynek jelentése kiküldeni. Az apostolokról elsősorban a Bibliában, különösen az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.

Az evangéliumokban[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jézus tanítványai közül kiválasztott tizenkettőt, és apostoloknak nevezte el őket.[1] Gyakran csak egyszerűen Tizenkettőnek nevezi a szöveg a tizenkét apostolt. A tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsére utal. A három szinoptikus evangélista hozza az apostolok névsorát, ám ezek között apróbb eltérések vannak.

Máté (10,2kk) a következő listát tartalmazza:

A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.

A felsorolás sorrendjét kivéve ezzel gyakorlatilag megegyezik Márk (3,16kk) leírása. Márk Jakabnak és Jánosnak melléknevet is adott, ők a mennydörgés fiai.

Lukács (6,13kk) felsorolásában a kánai Simont zelótának nevezi, Tádét pedig Júdásnak, Jakab testvérének.

A János evangélium nem sorolja fel az apostolokat, viszont megemlíti őket. János evangéliumában két ízben megjelenik Natánael (1,45kk; 21,2), akiről a szinoptikusok nem beszélnek. Nem mondja róla, hogy apostol, viszont Jézus feltámadása után az apostolok közösségében említi. Natánaelt a szinoptikus Bertalannal szokás azonosítani, ugyanis az Apostolok cselekedeteiben (1,13) a felsorolásban neve Bertalan helyén áll.

Táblázatos formában összefoglalva:

Sz. Máté Márk Lukács Megjegyzések
1 Simon Péter Simon Péter Simon Péter
2 András, Péter testvére András András, Péter testvére
3 Jakab, Zebedeus fia Jakab, Zebedeus fia Jakab
4 János, Jakab testvére János, Jakab testvére János
5 Fülöp Fülöp Fülöp
6 Bertalan Bertalan Bertalan János evangéliuma alapján Natanaellel azonosítják
7 Tamás Tamás Tamás
8 Máté, a vámszedő Máté Máté
9 Jakab, Alfeus fia Jakab, Alfeus fia Jakab, Alfeus fia
10 Tádé Tádé Júdás, Jakab testvére
11 Kánai Simon Kánai Simon Zelóta Simon
12 Iskarióti Júdás Iskarióti Júdás Iskarióti Júdás
Caravaggio (1573–1610) festménye Tarzuszi Saulról, aki a Damaszkuszi úton találkozott Jézussal és Pál lett : Megtérés a damaszkuszi úton (Santa Maria del Popolo templom, Róma)

Az Apostolok cselekedeteiben[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Iskarióti Júdás, miután Jézust elárulta, öngyilkos lett. Ezért Jézus mennybemenetele után azok közül, akik végig együtt voltak velük, az apostolok Júdás helyére Mátyást választották (1,15kk). A választás kritériumát így írja le a szöveg: Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.

Az Apostolok cselekedeteinek nagy alakja Tarzuszi Saul, aki a Damaszkuszi úton találkozott Jézussal. Az eddigi üldözőből Pál, a pogányok apostola (Róm 11,13) lett.

Az Újszövetség a legtöbb apostol életéről nem sok adatot közöl. Gyakran megelégszik csak nevüknek említésével. Péterről, Jánosról, az áruló Júdásról van több részlet, illetve Szent Pálról. Jelentős azonban a Biblián kívüli hagyományképződés az apostolok személyével kapcsolatban. Ezekről részletesebben az egyes apostolok szócikkei szólnak.

A tizenkét apostol[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A tizenkét apostol kiválasztása az evangéliumok szerint

Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett

Máté evangéliuma

"Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, 18Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont 19és az iskarióti Júdást, aki később elárulta"

Márk evangéliuma

"Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket: Simont, akit Péternek hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot és a Zélótának nevezett Simont, aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti Júdást, aki később árulója lett."

Lukács evangéliuma

"Az első tanítványok. Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!" E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: "Mit akartok?" Így feleltek: "Rabbi - ami annyit jelent, mint Mester -, hol lakol?" "Gyertek, nézzétek meg!" - mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved." Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: "Gyere és kövess!" Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: "Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát." "Jöhet valami jó Názáretből?" - kérdezte Natánael. "Gyere és győződjél meg róla!" - felelte Fülöp. 47Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság." Natánael megkérdezte tőle: "Honnét ismersz?" Jézus így válaszolt: "Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál." Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!"

János evangéliuma

A képeken az apostolokat az attribútumaikkal ábrázolták. Az ikonográfiában attribútumnak [2] nevezik azokat a jelképes, jelvényszerű tárgyakat, esetleg ember- vagy állatalakokat, melyek az ábrázolt személyt vagy allegóriát teszik felismerhetővé. Az attribútumok többnyire az ábrázolt személy kezében, oldalán vagy lábánál vannak és mindig életének egy fontos eseményére vagy vértanúságára utalnak:

 • Péter: Kulcs - Máté evangéliuma (16:19) alapján a mennyek országának kulcsa
 • János: Kehely - "Meg tudjátok-e inni a kelyhet, melyet én inni fogok?" kérdezte Jézus János apostoltól Máté evangéliuma (20:22) szerint.
 • Idősebb Jakab: Vándorbot
 • András: Andráskereszt - diagonális kereszt, nevét András apostolról kapta, akit Patrasban egy ilyen kereszten feszítettek meg.
 • Júdás Tádé: Alabárd - vértanúságára utal
 • Simon: Fűrész - Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, hogy kettéfűrészelték őket
 • Fülöp: Bot - a kis-ázsiai Hierapoliszban szenvedett vértanúságot és egy bottal kiűzött egy kígyót, Mars templomának szent állatát
 • Máté: Pénzes zacskó - Máté az adószedő eredeti foglalkozására utal
 • Pál: Kard - Pál apostolt pogányok végezték ki Rómában Kr. u. 67-ben. Pál római polgárjoggal rendelkezett, ezért karddal lefejezték
 • Tamás: Mérőléc - Szent Tamás sok templomot épített missziós tevékenysége során, ezért ábrázolják őt mérőléccel
 • Bertalan: Kés - vértanúságára utal,mivel késsel nyúzták meg
 • Fiatalabb Jakab: kallózófa - vértanúságának eszközére utal. Vértanúsága ugyanis egy posztófeldolgozóhoz kötődik, aki kallózófával a szerszámával agyonverte, amikor az apostolt ledobták a jeruzsálemi templomból

További apostolok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az újszövetség az említett Tizenkettőn és Pálon kívül másokat is apostoloknak nevez - így pld. Pál apostol a Filippiekhez írt levelében nevezi így Epafrodituszt (Phil 2:25).

Mennybemenetele előtt Jézus megígérte apostolainak a Szentlelket, aki fölkészítette őket a tanúságtételre ,,Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8; vö. Lk 24,48). Akik Jézus kísérői voltak földi életében, azoknak szólt a fölszólítás: ,,Ti tanúi vagytok ezeknek (Lk 24,48). De csak ők? Nem! Akit Jézus Lelke az ő szolgálatára kiválaszt, az mind tanúja és apostola Jézus Krisztusnak! Így az a férfi is, akit az Apostolok Cselekedetei nevével és származásával együtt mutat be: ,,József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia (ApCsel 4,36). Más helyen pedig azt mondja róla, hogy ,,derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel (ApCsel 11,24).

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]