A hetednapi adventisták kritikája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A hetednapi adventisták kritikája magába foglalja a tanításaikkal, nézeteikkel, gyakorlataikkal és Ellen White „prófétaságával” kapcsolatos megfigyeléseket.

A hetednapi adventisták a tanításaikban főleg a bibliai hetedik nap, azaz a szombat szentségére és Krisztus közeli második eljövetelére, így a végidő eseményeire összpontosítanak.

A szombat[szerkesztés]

A szombat megünneplésében elsősorban a teremtéstörténetre [1] és a Tízparancsolat 4. pontjára [2] hivatkoznak.[3] Kiemelik azt is, hogy szombaton (a megváltás csúcspontja után), a törvényt betartva Krisztus is pihent a sírban.[3]

Az adventisták a bibliai leíráshoz alkalmazkodva, a teremtéstörténetet szó szerint veszik, mi szerint hat napon át lett megteremtve a világ, „lett este és reggel”, Isten mindig a Föld teljes fordulatára várt, mielőtt a következő nagyobb tettéhez belefogott, majd végül 24 órát pihent és „megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon nyugodott el minden munkájától” – írja a Biblia.[4]

A zsidó-keresztény hagyomány alapján a Tórát, azaz az Ószövetség első öt könyvét Isten sugalmazta Mózesnek.[5] Ezzel szemben a mai bibliatudósok szinte egyhangúlag egyetértenek abban, hogy „Mózes könyvei” sok szerző munkája volt, amelyet több évszázadon át írtak.[6] A mai tudomány elutasítja a bibliai teremtés szó szerinti felfogását, más ősi héber elbeszélésekkel egyetemben.

A kritikus teológusok alapján a történet Istent antropomorfisztikusan tünteti fel, hogy hat napon át teremt és a hetedik napon megpihen. Isten nem a Föld fordulatához és földi napokhoz fog igazodni a tetteiben. A bibliai teremtéstörténetet a zsidó vallás hét napos kultuszához igazították.

Az Ószövetségben a zsidó próféták kiemelték azt, hogy a szombat Isten és a népe közötti jel,[7] amit a mai adventisták is szívesen emlegetnek, magukra vonatkozóan, mint örökké tartó jelet.[3] Nézetük szerint az utolsó napokban, amiben már benne élünk, a negyedik parancsolat szombatja lesz a nagy vitapont, amely Isten mai népe és vele szemben állók között áll, akik hűtlenné váltak.[8] A prófétaasszonyuk, E. G. White látomásai között szerepelt a „vasárnapi törvény” „próféciája”, amely az utolsó napok forgatókönyvének fókuszpontja.[9][10]

Ellen G. White alapján

»A végső küzdelem központi kérdése a szombat. A szombat lesz a nagy próbakő. A szombat jelzi a hűségesek és igazak, valamint a hűtlenek és törvényszegők közötti határvonalat.« [11]

»Amerika, a vallásszabadság országa erőszakot követ el az emberek lelkiismeretén, a pápasággal egyesülve, arra kényszerítve az embereket, hogy a hamis szombatot (vasárnapot) tiszteljék, a Föld minden népét ráveszik példájuk követésére.[12]

1875-ben ezt írta:

A vallásszabadság megszűnik a szabadsággal kérkedő országunkban. A szombat kérdése kapcsán dől el az egész világot átjáró küzdelem. [13]

1888-ban jelent meg:

Nagy válság vár Isten népére. Országunk (az USA) nagyon gyorsan megkísérli mindenkire ráerőszakolni a hét első napjának (a vasárnap) szent napként való megünneplését. [14]

Ellen White a 19. század végén írta meg The Great Controversy (A nagy küzdelem) című könyvét, az Egyesült Államokban uralkodó körülmények hátterében. Világképe megoszlott a római katolikusok és a protestánsok között. Egy apró adventista közösséghez tartozott, amelyet nem szívesen láttak. Olyan korban élt, amikor állami és országos szintű politikusok gyakran sok mindent megtettek a vasárnapi istentisztelet betartatása érdekében. Megtapasztalta, hogy egyes államokban a szombattartókat börtönbe is zárták.[15] Élete során sokszor elmondta, hogy a vég közeledtével a vallásszabadság megszűnik létezni az Egyesült Államokban, a protestáns vezetők szövetséget kötnek a pápasággal és a spiritizmussal és a „vasárnapi törvények” betartatása miatt a szombatünneplők üldöztetése alakul ki.[16]

Ellen White világa már nem létezik. Az adventistáknak fel kell tenniük maguknak a kérdést: A Biblia tényleg szól arról, hogy könyörtelen vasárnapi törvényeket vezetnek be az utolsó napokban? Fel kell ismerni, hogy a vasárnapi törvény „forgatókönyve” főként csak Ellen White-nak a Jelenések próféciái értelmezésén alapul.[15]

Krisztus második eljövetele[szerkesztés]

Az adventisták hirdetik, hogy a küszöbön van Krisztus második eljövetele és ezzel a jelenlegi világ vége, amelyet különböző bibliai szövegekre és azok sajátos értelmezésére alapoznak.[17] Nézetük szerint a végidőkre vonatkozó legtöbb bibliai prófécia teljes beteljesülése, a világ jelenlegi állapotával együtt azt jelzi, hogy ez az esemény igen hamar bekövetkezik.

Az Újszövetség több verse is olyan kijelentéseket tartalmaz, mely alapján Jézus megígérte a követőinek a visszatérését, de legtöbb esetben úgy, hogy mielőtt az a nemzedék, amelynek személyesen beszél, eltűnik:

Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony, mondom nektek: nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia. [18]

A főpap erre így szólt hozzá: »Megesketlek téged az élő Istenre: mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?« 
Jézus azt felelte neki: »Te mondtad. De mondom nektek: most már látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin«. [19]

»Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.« [20]

»Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől, a föld végétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek.« [21]

Jégus ígéretei alapján az 1. századi, legkorábbi keresztények Jézus bármely pillanatban megtörténő visszatérését várták.[22] Majd közel 2000 éven át a keresztények számtalan nemzedékének jelentős része teljes szívvel hitte, hogy Jézus visszatérése küszöbön áll és a történelem folyamán nem egyszer időpontokat is megállapítottak ehhez. Ezek közül a 19. század közepén a millerita mozgalom, amelyik 1843-ra, majd 1844-re datálta Jézus visszatértét. Jézus visszatérése ezen dátumokon sem következett be, hanem csak a hívők nagy csalódása, amelyből aztán az adventista egyház is létrejött.

A Jézus Krisztus visszatérésének közelségébe vetett hit azonban nem veszett el, a legkorábbi adventista hívők hitét is jellemezte: Jézus hamarosan eljön! Ellen G. White, aki már több mint száz éve elhunyt, még a 19. század folyamán többször figyelmeztette a hívőket: A vég nagyon közel van.[23][24] Ez a hit adta az energiát az adventista prédikációkhoz, az evangélizációkhoz, a közösség küldetéséhez. »Igen, Krisztus jön, nagyon hamar jön! A világnak tudnia kell. Fel kell készülnünk és figyelmeztetni kell a világot.« A 19. századi egyházalapítástól, szinte az egész 20. század folyamán állandó üzenet volt, hogy "az idő nem elég hosszú már ahhoz", hogy karriered legyen, hogy hosszabb távra berendezkedj e világban.[25]

Elmúlt két világháború. Aztán regionális háborúk és feszültségek jöttek (Korea, Fekete-Afrika, Vietnám, Jom Kippur, kubai rakétaválság, Jugoszlávia stb). Az ember megjelent a világűrben és a Holdon. A tudomány hatalmasat fejlődött, de a világunk az önmegsemmisítés szélére került. Napjainkban az adventisták a hírekből szóló aktuális, – természeti, társadalmi – katasztrófákat próbálják összekapcsolni a keresztény Szentírás kijelentéseivel. Olyan témákat osztanak meg egymással és a kívülállókkal, amelyektől remélik, hogy "felébresztik" vagy a megtérésre ösztönözve megijesztik őket, mert Krisztus visszatérte "küszöbön áll". Egyesek számára termékeny talajjá válik az összeesküvés-gondolkodáshoz.

Az adventisták bár felhagytak Krisztus visszatérte pontos dátumának meghatározásával, de a kritikusok nem tudják megérteni, hogy az egyház teológusai és hívei miért nem tudják elfogadni a prófécia kudarcát? Kétezer év eltelt azóta, hogy Jézus – az evangéliumok alapján – kijelentette, hogy hamarosan, a kortársai halála előtt visszatér, és mintegy 170 év azóta, hogy az adventisták tovább harsogják a "hamarosan" szót.[26]

Ellen G. White[szerkesztés]

A hetednapi adventisták ragaszkodnak ahhoz, hogy a hitvallásuk csak a Bibliára támaszkodik. Ezt az állítást azonban megkérdőjelezi, hogy egyidejűleg elkötelezettek Ellen G. White próféciái mellett, amelyeket az egyház számára mérvadónak tekintenek.

Az adventista hitelvek alapján:

Szentírás arról tanúskodik, hogy a Szentlélek egyik ajándéka a prófécia. Ez az ajándék a maradék egyház azonosító jele, és úgy gondoljuk, hogy Ellen G. White szolgálatában nyilvánult meg. Írásai prófétai tekintéllyel beszélnek, és vigaszt, útmutatást, tanítást és helyreigazítást nyújtanak az egyháznak. [27]

Az adventista mozgalom Ellen G. White írásait ihletettnek és hitelesnek tartja és nézetei, látomásai náluk a Biblia értelmezésének egyik kulcsává vált. Geoffrey Paxton anglikán lelkész alapján "a Biblia helyett E. G.. White-hoz fordulnak, hogy megtudják, mit üzen Isten." [28]

Az adventistáknak két "ihletett" igazságforrásuk van: a Biblia és Ellen G. White írásai. Védekezve ők azt mondják, hogy a Biblia az elsődleges útmutatási forrásuk. Ezt nevezik "nagyobb fénynek", White írásait pedig "kisebb fénynek".[29] Hisznek benne, hogy amit Ellen G. White írt, az eredeti, amelyet Isten Lelke mutatott meg és sugalmazott neki.

Azonban az egyházon kívül számosan vádolták meg plagizálással. Ezek közül az egyik, a Conybeare és Howson, a 19. század egyik nagy kiadója által indított per, Ellen G. White és kiadója, a The Review & Herald ellen volt. Eszerint a Conybeare és Howson kiadó 1855-ös könyvéből Ellen G. White kiterjedt másolatot vett át az ugyanebben az évben kiadott Sketches from the Life of Paul (Vázlatok Pál életéből) című könyvébe.[30] A bizonyítékkal szembesülve az adventisták abbahagyták Ellen G. White e könyvének kiadását, és nem is adták ki újra, amíg a Conybeare és Howson szerzői joga le nem járt.[31]

A plágiumvádakra reagálva 2017-ben Robert Olson, az adventista Ellen G. White Estate titkára úgy védekezett, hogy "Az egyház nem tagadja White asszony másolásának felhalmozott bizonyítékait... de White-nak olyan memóriája volt, hogy sok esetben öntudatlanul használta más írók kifejezéseit és szóválasztásait".[32] A cikkíró szerint a pszichológusok vizsgálták a jelenséget, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy az emberek képesek lennének valaki más által írt teljes részeket felmondani, abban a hiszemben, hogy a sajátjaik.[32]

Az adventista egyházon belül is hosszú ideje vita folyik arról, hogy E. G. White írásai mennyire sugalmazottak.[33] A legtöbb adventista hívő az egyház hitelvei alapján azt állítja, hogy prófétaként az ihletettség minősége ugyanaz, mint a Biblia szerzőinél.[34] Eközben mások ezzel ellentétes álláspontot képviselnek, hogy írásai nem Istentől ihletettek. Egyik kritikusa Walter T. Rea (1922–2014) egykori hetednapi adventista lelkész volt, aki 1982-ben kiadta a The White Lie (A fehér hazugság) című könyvet, amelyben E. G. White másolatairól számolt be.[35] Könyvében azt állította, hogy White írásainak akár 80-90%-a is plagizálva volt.[36]

Egyéb, keresztény nézetek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Megáldotta Isten és megszentelte a hetedik napot, mert azon nyugodott el minden munkájától. - 1Móz 2,3
 2. 2. Móz. 20, 8-11
 3. a b c 20. tétel: A Szombat (magyar nyelven). Hetednapi Adventista Egyház. (Hozzáférés: 2023)
 4. 1Móz 2,3
 5. Robinson, George (2008). Essential Torah: A Complete Guide to the Five Books of Moses. Knopf Doubleday. ISBN 9780307484376
 6. McDermott, John J. (2002). Reading the Pentateuch: a historical introduction. Pauline Press. ISBN 978-0-8091-4082-4
 7. 2Móz 31:13; Ez 20:20
 8. Ellen G. White írásai - Az utolsó napok eseményei. adventista.hu. (Hozzáférés: 2023. január 7.)
 9. BIZONYSÁGTÉTELEK - TANÁCSOK A GYÜLEKEZETEKNEK - A KÖZELGŐ VÁLSÁG. (Hozzáférés: 2023)
 10. AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI - VASÁRNAP-TÖRVÉNY. (Hozzáférés: 2023)
 11. Bizonyságtételek 3. - Szemelvények E. G. White írásaiból: A végső harc. (Hozzáférés: 2022)
 12. BIZONYSÁGTÉTELEK 6. KÖTET: Korunk feladata
 13. AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI: A NYOMORÚSÁG RÖVID IDEJE, (Ev, 1875, 236. o.). {LDE 144.1}
 14. MIND PRÓFÉCIÁK AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI - A NYOMORÚSÁG RÖVID IDEJE - RH Extra, Dec. 11, 1888. {LDE 144.2}. (Hozzáférés: 2023)
 15. a b Are Sunday Laws Coming? (amerikai angol nyelven). Adventist Today, 2018. december 7. (Hozzáférés: 2023. január 8.)
 16. AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI: Amikor a protestantizmus a szakadékon át kinyújtja karját, hogy megragadja a római hatalom kezét; amikor a mélység felett eléri, és kezet szorít a spiritizmussal, amikor e hármas egység befolyása alatt országunk, mint protestáns és republikánus kormány megtagadja alkotmányának elveit és gondoskodik a pápai hamisság és csalás terjesztéséről, akkor tudhatjuk, elérkezett Sátán csodás működésének ideje, és a vég közel van. - 5T 451 (1885). {LDE 131.4} Az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező. - NK 396, 397, 400. {LDE 131.3}
 17. 25. Krisztus második eljövetele (magyar nyelven). Hetednapi Adventista Egyház. (Hozzáférés: 2023. január 7.)
 18. Máté 10,23
 19. Mt 26,63-64
 20. Mk 9:1
 21. Márk 13:26-30
 22. I. Thessz 4:15-18
 23. KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE - YRP 159.3. (Hozzáférés: 2023)
 24. Bizonyságtételek 1. kötet ; 8. kötet 
 25. The Problem with Believing that Jesus’ Return Is Imminent (amerikai angol nyelven). Adventist Today, 2022. december 15. (Hozzáférés: 2023. január 7.)
 26. Why We Can No Longer Defend a Fearful Urgency about Jesus’ Return (amerikai angol nyelven). Adventist Today, 2021. április 9. (Hozzáférés: 2023. január 7.)
 27. SD Adventist Church: Fundamental Beliefs. (Hozzáférés: 2023)
 28. Geoffrey Paxton: The Shaking of Adventism, 156
 29. EllenWhite.Org Website - Are Ellen White’s writings a “lesser light”? (“Lesser Light, Greater Light”) (angol nyelven). ellenwhite.org. (Hozzáférés: 2023. január 8.)
 30. White, Ellen G. (1855). Sketches from the Life of Paul. Hagerstown, Maryland: Review & Herald
 31. Stewart, Charles E. (May 8, 1907). "A Response to an Urgent Testimony from Mrs. Ellen G. White".
 32. a b The Great Controversy Over Plagiary: The Last Interview of Walter Rea (angol nyelven). spectrummagazine.org. (Hozzáférés: 2023. január 7.)
 33. Ellen G. White® Estate: Not Verbally Inspired. whiteestate.org. (Hozzáférés: 2023. január 8.)
 34. Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists (angol nyelven). www.adventistarchives.org. (Hozzáférés: 2023. január 8.)
 35. Walter T. Rea (1932-2014): W. Rea (1982) The White Lie. Hozzáférés: 2023. jan. 8.  
 36. From Controversy to Crisis: An Updated Assessment of Seventh-day Adventism by Kenneth Samples. Christian Research Journal 11:1 (Summer 1988)