Jehova Tanúi kritikája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Jehova Tanúit a kívülállók gyakran kritizálják, hogy a doktrínáik gyorsan változnak, rengeteg beteljesületlen és félrevezető jóslatot tettek, félrefordítják és félreértelmezik a Bibliát, a híveket és a mozgalmat autokratikus módon vezetik, a vérátömlesztést még életveszélyes helyzetekben is megtagadják és nem jelentik a szexuális visszaélések eseteit a hatóságoknak.

Új Világ Bibliafordítás[szerkesztés]

A Tanúk szerint a saját bibliafordításuk, az Új Világ fordítás adja vissza a leghitelesebben a héber-arámi és görög eredeti szövegek jelentését, ezzel szemben számos bibliatudós azt állítja, hogy a fordítás teológiailag elfogult.[1][2][3] John Ankerberg baptista teológus azzal vádolta az Új Világ Fordítás fordítóit, hogy olyan fordítást készítenek, amelyek a "saját előítéleteiknek és bibliátlan teológiájuknak" felel meg.[4]

Az egy igaz egyház[szerkesztés]

A Jehova Tanúi a többi egyházat (a kereszténység nagy egyházait is) a Sátán által felhasznált szervezeteknek tekintik, és elvetik; magukat tartják Jehova Isten egyetlen földi szervezetének, kizárólagos közlési csatornájának. E szerint Isten nemzetét a „keresztényiség” alkotja – vagyis kizárólag Jehova tanúi.[5] Egykori vezetőjük, J.F. „Judge” Rutherford (1869-1942) erőteljesen kijelentette, hogy minden más keresztény felekezet hamis, és nem kedves Jehova Istennek.[6]

Úgy vélik, hogy Krisztus 1918-ban megítélte az összes magát kereszténynek valló vallást,[7] és tizennyolc hónap elteltével a Krisztust képviselő csoportok és vallások közül [8] csak az ő mozgalmuk felelt meg Isten elvárásának.[9] Az Őrtorony Társulat kiadványai azt állítják, hogy a világ más vallásai hamisan ábrázolták Istent, és gyűlölettel töltötték meg a világot.[10] A Jelenések 17:3–6-ban említett "Nagy Babilont" és a "paráznák anyját" a „hamis vallásokkal” azonosítják.[11]

A világvége jóslatok[szerkesztés]

Számtalanszor jósolták a világ végét, hogy az rövidesen bekövetkezik. Az Őrtorony kiadványai egy sor jóslatot fogalmaztak meg Krisztus második eljövetelével és Isten Királyságának eljövetelével kapcsolatban, amelyek mindegyike beteljesületlen maradt. Az 1878-ra, 1881-re, 1914-re, 1918-ra és 1925-re vonatkozó jóslatokat később újraértelmezték a mozgalom eszkatologikus keretének megerősítéseként.[12] Később várakozásokat fűztek az Armageddon 1975-ös elérkezéséhez is,[13] majd utána a társaság vezetése bocsánatot kért a tagoktól.

1876-ban Russell átvette azt a hitet, amelyet néhány adventista prédikátor hirdetett, miszerint Jézus eljövetele vagy jelenléte 1874-ben kezdődött, és hogy a kicsiny nyáj összegyűjtése a nagy csúcspontot megelőzően folyamatban van. Russell úgy számolt hogy az „aratás” 1878-ban befejeződik.[14]
Ezután Russell a Studies in the Scriptures (Bibliatanulmányok) című kiadványa 1914 októberét jelölte meg a „pogányok idejének végeként”.[15] A zsidók visszatérnek Isten kegyeibe, a „névleges egyház” elbukik, a végső harc Krisztus és a Sátán között véget ér, a világ birodalmai megdőlnek és Krisztus összegyűjti az övéit; a szentek a mennybe kerülnek, ahol uralkodnak vele, és elkezdődik a millennium.[16]
1894-ben írta az Őrtorony: 1914 vége a bajok végének a dátuma lesz.[17]
Az első világháború 1914. júliusi kitörése után Russell 1914-et az Armageddon kezdeteként értelmezte újra.
1916-ban azt mondták, hogy a világháború a "szentek" elragadtatásában ér véget.[18]
1920-ban azt jelezték, hogy 1925-re megalakul a Messiás királysága, és békét hoz a világra. Isten elkezdi helyreállítani a földet. Ábrahám, Izsák, Jákób és a többi, Istenhez hűséges ember és pátriárka feltámad.[19]
Ugyanebben az évben (1920) jelentette meg Rutherford a következő művét: Milliók élnek most, akik sohasem fognak meghalni![20]
1938: Az Armageddon már túl túl közel van, mint hogy a hívők megházasodjanak vagy gyermeket vállaljanak.[21]
1941: Már csak "hónapok" vannak hátra Armageddonig.[22]
1961: Az Ébredjetek! iratuk kijelentette, hogy Armageddon "a 20. században el fog jönni... Ez a generáció látni fogja a beteljesülését".[23]
1966: 1975 őszén 6000 éves lesz az ember megteremtése, és „helyénvaló” hogy Krisztus ezeréves uralma elkezdődik.[24] „Az idő elfogyott, ez nem kérdés”.[25]
1971: „Jehova csatája” „hamarosan, a huszadik századon belül” elkezdődik.[26]
1984: "Sok jel" utal arra, hogy a "vég" közelebb van, mint a 20. század vége.[27]
1989: Az Őrtorony kijelenti, hogy az 1. században megkezdett keresztény misszionáriusi munka „a mi 20. századunkban befejeződik”.[28] Később, amikor a folyóirat kötött kötetekben újra megjelent, a „XX. századunkban” kifejezést a kevésbé specifikus „napjainkban” kifejezés váltotta fel.

Bibliai értelmezések[szerkesztés]

A doktrínák változása[szerkesztés]

A Jehova Tanúi doktrínáit a Vezető Testület állapítja meg,[29] és a felekezet nem tűr nézeteltérést a tagok más irányú gondolkodásával szemben.[30] Azok a tagok, akik a kezdeti figyelmeztetések után továbbra is nyíltan nem értenek egyet a mozgalom tanításaival, kizárhatók.[31][32]

Bár az Őrtorony Társulat irodalma azt állítja, hogy a Társulat alapítóját, Charles Taze Russellt Jehova Szentlelke vezérelte, amelyen keresztül „isteni megismeréseket” kapott,[33] Russell óta lényegesen megváltoztatták a tanaikat, és számos tanítását elhagyták.[34] Ilyenek például:

 • Krisztus királysága uralkodásának kezdetének dátuma.
Russell azt tanította, hogy 1878-ban kezdődött ez,[35] később, 1920-ban az Őrtorony Társulat 1914-re módosította a dátumot.[36]
Az Őrtorony legkorábbi számai alapján Russell azt hirdette, hogy az „utolsó napok” 1799-ben kezdődtek, és 1914-ben érnek véget.[37] Még 1927-ben és 1928-ban is az Őrtorony kiadványai azt állították, hogy az utolsó napok kezdete 1799. Aztán 1929-ben az utolsó napok kezdete 1914-re változott.
 • Az igaz keresztények feltámadása
Miután 1878-ban meghiúsultak azok a jóslatok, amelyek szerint Krisztus kiválasztott „szentjei” a mennybe kerülnek,[38] Russell 1878-tól kidolgozta azt a tanítást, hogy az „Úrban meghaltaknak” azonnali mennyei feltámadásuk lesz.[39] Az Őrtorony 1925-ben megerősítette a tant,[40] de két évvel később azt állította, hogy ez téves,[41] és hogy a hűséges keresztények azonnali mennyországi feltámadásának kezdete 1918-ban történt meg.[42]
 • A zsidók szerepe Isten Királyságában
Russell Nelson H. Barbour nézetét követte, és úgy gondolta, hogy 1914-ben Krisztus királysága átveszi a hatalmat az egész föld felett, és a zsidók, mint nép, vissza fognak térni Isten kegyeibe.[43] 1889-ben Russell azt írta, hogy a „pogány idők” 1914-es befejezésével Izrael „vaksága” alábbhagy, és áttérnek a keresztény hitre.[44] Rutherford a Life (1929) című könyvében arról ír, hogy a zsidók visszatérése Palesztina régiójába azt jelzi, hogy a vég nagyon közel van, mert „először a zsidók részesülnek a kegyelemben, és csak azután mindazok, aki engedelmeskednek az Úrnak”.[45] 1932-ben ezt a hiedelmet feladták, és ettől az időponttól kezdve az Őrtorony Társulat azt tanította, hogy egyedül a Tanúk jelentik Jehova Izrael népét.[46]
 • A "Nagy Babilon" bukása
Az 1879-es Sioni Őrtoronyban a Nagy Babilonnal azonosítottak minden keresztény egyházat, „amely azt állítja magáról, hogy Krisztusnak eljegyzett tiszta szűz, de valójában egyesült a világgal.[47]
Russell azt tanította, hogy a "hamis vallás világbirodalmának" bukása 1878-ban történt, és 1914-re megjósolta "Babilon" teljes pusztulását.[48] A Társaság 1917-ben azt állította, hogy a hamis vallás végső pusztulása a következő évben, 1918-ban fog bekövetkezni, elmagyarázva, hogy Isten elpusztítja a "nagy" egyházakat, és hogy a kereszténység el fog eltűnni.[49]
 • A "hű és értelmes szolga" identitása
 • A "felsőbb hatalmak" (Róma 13,1) kiléte
 • A Vezető Testület funkciója
 • A kizárt személyekkel való bánásmód

Jézus elfoglalja a helyét égi trónján[szerkesztés]

Egy bibliai jóslatot a Dániel könyve próféciái alapján 1914-re vonatkoztattak. Ez az időpont Jézus láthatatlan uralmának kezdetét jelöli. A kijelentésnek, mely szerint a Dániel könyve szövegében található információk alapján következtetett Charles T. Russel 1914-re, mint Krisztus uralmának kezdetét, és a "pogányok meghatározott idejének" végére. Ezen jelentőségteljes eseményt annak bizonyítására használták, hogy az 1914-es dátumot a Krisztusi uralom kezdetének kell tekinteni. A Dániel könyvében található 2520 napot évekre váltva, majd az így kapott időt Kr. e. 607-ből (Jeruzsálem pusztulása) leszámítva jutottak el az 1914-es időpontra.[50]

Jeruzsálem bukása[szerkesztés]

Az ékírásos felirat megemlíti Jeruzsálem II. Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor) általi első meghódítását Kr. e. 597-ben.

Jehova Tanúi azt állítják, hogy Jeruzsálemet a babilóniaiak Kr.e. 607-ben rombolták le, és ezután pontosan hetven évig teljesen lakatlan volt.[51] Ez a dátum nagy fontosságú abban, hogy ebből 1914 októberét számították ki, amikor szerintük létrejött az égben Isten Királysága,[52] azaz 2520 évvel Kr.e. 607 októbere után.[53][54]

A Jehova Tanúi közösségén kívül a kutatók azonban nem támasztják alá a Kr. e. 607-es dátumot,[55] hanem Jeruzsálem pusztulását egyöntetűen K. e. 588-587. körülire, azaz mintegy húsz évvel későbbre teszik.[53][56]

II. Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor) először Kr. e. 598-ban indított hadjáratot a Júdai Királyság ellen, és sikerült is elfoglalnia Jeruzsálem városát.[57] A Mezopotámiában megtalált ékírásos ún. Nabukodonozor krónika (BM 21946) a Kr. e. 605–594 közötti évekről számol be. Az ékírásos tábla alapján II. Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor) az uralkodásának 7. évében, Kr. e. 597. március 2-án foglalta el Jeruzsálemet, véget vetve Jójákin júdai király uralkodásának.[58] Nabukodonozor kifosztotta Jeruzsálemet és a templomot is, és a zsákmányát Babilonba szállította, Jeruzsálemben pedig Jójákin nagybátyját, Cidkija-t (Sedekiás) nevezte ki Júda vazallus királyává.[59]

Cidkija (Sedékiás) júdai király fellázadt a babiloniak ellen és szövetségre lépett II. Uahibré egyiptomi fáraóval. II. Nabú-kudurri-uszur ezután visszatért Júdába, azzal a céllal, hogy újra elfoglalja Jeruzsálemet (2Királyok 25:1). Kr. e. 589 januárjában kezdte meg újra Jeruzsálem ostromát.[60] Az ostrom hosszú ideig, 18–30 hónapig tartott.[61] Salamon templomát és a várost ekkor kifosztották és lerombolták, a megmaradt júdeai zsidók többségét pedig az ún. babiloni fogságba vitték. A régészeti bizonyítékok azt bizonyítják, hogy a város ekkor tűz által pusztult el.[62]

Jézus = Mihály arkangyal[szerkesztés]

Egy kínoszlop ábrázolása. Nézetük szerint Jézus kínoszlopon halt meg

Jézust Mihály arkangyallal, egy – az ábrahámi vallásokban – általánosan elfogadott módon teremtménynek tekintett entitással, azonosítják,[63]Órigenészhez, továbbá sok más, az egyetemes zsinatokon elítélt ókeresztény teológushoz és gyülekezethez hasonlóan. Különösen a görögkeleti dogmatika tagadja az angyalkrisztológiát.

Kereszt helyett kínoszlop[szerkesztés]

Jézus nem kereszten, hanem kínoszlopon halt meg.[64] Nézetük szerint az Újszövetségben keresztnek fordított görög szóra nincs bizonyíték, hogy az keresztrúddal ellátott oszlopra utalna.[65]

A kritikusok szerint – bár az első századokból csak kevés tárgyi emlék maradt fenn, amely Krisztus kivégzését ábrázolja, viszont egyetlen sincs köztük, amely kínoszlopra utalna. A kínoszlop az ókori Közel-Kelet azon szokására jellemző, amelyen a már kivégzett, halott bűnözőket mutogatták elrettentő példaként. Ezzel szemben a római kereszt egyszerre volt kínzó, kivégző és elrettentő eszköz. Jézus keresztre feszítésekor a büntetést és okát hirdető táblát – amely biztos nem egy kis darab papír volt – a feje fölé, és nem a kezei fölé szögezték.[66] Továbbá Jézus kezeit az evangéliumok alapján szegekkel (többes szám) verték át,[67] és nem csupán eggyel, ahogy a Jehova tanúi tanítják.[68]

Teremtés vs. evolúció[szerkesztés]

A közösség kiadványai megpróbálják megcáfolni az evolúció elméletét, a bibliai teremtéstörténet javára,[69][70] de "nem kreacionisták" azon az alapon, hogy nem hiszik, hogy a föld hat szó szerinti nap alatt jött létre.[71][72] Bár Biblia a hat napos teremtés minden egyes napjánál hangsúlyozza, hogy „lett este, lett reggel, következő nap”, ők ennek ellenére úgy gondolják, hogy ez nem 24 órás napokat jelöl, hanem más időszakokat.[73]

Nézetük szerint Jehova Isten a Genezis és a Tóra szerzője, aki ihlette Mózest a könyvek megírására.[74]

Ezzel szemben szinte minden mai bibliatudós egyhangúlag egyetért abban, hogy Mózes könyvei sok más szerző munkája volt, amelyet több évszázadon át írtak.[75]

Bibliai tévedhetetlenség[szerkesztés]

A Bibliát történelmileg pontos dokumentumnak tekintik, és az abszolút tekintélynek, amellyel a hívek élnek.[76] A Biblia „bölcsességét” és a próféciáit tévedhetetlennek tartják.[77][78]

Ezzel szemben a Biblia 6 napos teremtésről és világméretű özönvízről beszél és az Újszövetség több verse is olyan kijelentéseket tartalmaz, mely alapján Jézus megígérte a közeli, a kortársai életében megtörténő visszatérését.[79]

Nincs pokol[szerkesztés]

Szerintük, ahogy sok más újprotestáns és kiliaszta (millenarista) kisegyház szerint, az embernek nincs halhatatlan lelke-szelleme, a halállal teljesen megsemmisül, és majd Isten teremti újjá emlékezetéből a feltámadáskor.[80] Jehova tanúi elvetik az örök gyötrelem tanítását [81] (részlegesen hisznek az egyetemes, végső üdvösségben).

Jelenések könyve[szerkesztés]

Az ENSZ a Jelenések könyvének fenevadja[szerkesztés]

Az elmúlt évtizedekben nagy port kavart az ENSZ-szel való érintettsége. Úgy tanítják, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a bibliai Jelenések könyve véres fenevadja (Jel 17,3), és a Máté 24:15-ben szereplő „pusztulást okozó utálatos dolog”; hogy ez lesz az eszköz a szervezett „hamis vallás” elpusztítására világszerte;[82] és minden más politikai hatalomhoz hasonlóan ez is elpusztul, és helyébe Isten mennyei királysága lép.[83][84]

Jel. 17:3.: „És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala” (Károli)

A jelenések könyve értelmezése[szerkesztés]

Bővebben: A jelenések könyve: a különféle keresztény irányzatok értelmezésének összehasonlítása

A közösség[szerkesztés]

A volt tagok szinte totalitáris belső vezetéssel vádolják a szervezetet.[85] Sok kívülálló olyan szektának írja le, amely „megpróbálja kontrollálni a hívők érzelmeit, gondolatait, információit és viselkedését”.[86] A „szekta” konkrét kritikája azt a felfogást tükrözi, hogy ez nem egy „legitim vallás”, hanem egy szélsőséges csoport, amely teljes engedelmességet követel, és kényszert, sőt elmekontrollt is gyakorol.[85] A tagok nem vitathatják a Biblia vagy a közösség vezető testületének kijelentéseit.[76]

Nők[szerkesztés]

Arra a kérdésre, hogy hogyan tekintenek a nőkre a a közösségen belül, egy egykori gyülekezeti „vén” azt mondta, hogy "a férfi kiegészítő társaként" tartják őket, és hozzátette: "Alá kell vetnie magát a férjének, aki a család feje, és aki meghoz minden fontos döntést". [86]

A nők nem taníthatnak a gyülekezetben, nem tarthatnak nyilvános előadásokat, nem mondhatnak nyilvános imákat.[86]

Kiközösítés és a kizártak[szerkesztés]

A közösség olyan kizárást (kiközösítés) gyakorol, amit a volt tagok kegyetlennek és sértőnek neveznek.[85]

A kiközösítésre vonatkozó szabályokat 1981-ben terjesztették ki azokra is, akik önként váltak ki a szervezetükből.[87] Azokat, akik elhagyják a hitet, "hitehagyottaknak" nevezik, és azóta "kiközösítik" őket. A kifejezés olyan formális kiutasításra és az elkerülésre vonatkozik, ahol a hívőknek a továbbiakban a kizártakkal "tilos beszélni és még csak nem is köszönnek nekik".[86] A szervezet ezzel a bibliai résszel védekezik a kizárt tagok elkerülése ellen: „Távolítsátok el magatok közül a gonosz embert.” (1. Kor. 5,13) [88]

Egy házaspár, amely elhagyta a közösséget, arról számolt be, hogy a Jehova tanúin belül maradt családjuk eltávolodott tőlük. Többé nem kaptak meghívást olyan családi eseményekre, mint az esküvő, temetés, családi összejövetelek; nem kaptak tájékoztatást a családban történt születésekről, betegségekről vagy halálesetekről.” [76]

Egy eset alapján amikor egy gyülekezeti „vén” elveszítette a hitét, és kihívást jelentett a csoportnak, „annyira nyomást gyakoroltak rá, hogy végül egy folyóba ugorva öngyilkos lett”.[86]

A nem tagokkal való kapcsolat[szerkesztés]

A híveiket arra utasítják, hogy ne ápoljanak szoros kapcsolatot ápoljanak azokkal, akik nem részei a hitnek. A „világi” embereket rossz befolyásúnak tekintik. Azt tanácsolják a tanúknak, hogy ne csatlakozzanak a közösségen kívüli csoportokhoz, és szintén elriasztják őket a felsőoktatástól.[89]

Arra tanítják a híveiket, hogy amikor valaki kívül áll tőlük, megrontja a külvilág, és elkerülhetetlenül bűnbe és hamis boldogságba süllyed.[90]

Vérátömlesztés[szerkesztés]

A vérátömlesztés megtagadásában az Ó- és Újszövetségre hivatkoznak; bizonyos ókori zsidó szövegek alapján [91] úgy gondolják, hogy Isten akarata „tartózkodni a vértől”, amely szöveg alapján nem fogadnak el vérátömlesztést, és nem adnak saját vért transzfúzió céljából.[92]

A doktrínát 1945-ben vezették be, és azóta néhány változáson ment keresztül. A csoport azon tagjait, akik önként elfogadják a transzfúziót, azokat úgy tekintik, mint akik elhagyták Isten előírását és ezután a közösség tagjai elkerülik őket.[93][94][95][96] Bár Jehova Tanúinak többsége elfogadja a tant, egy kisebbség nem.[97][98]

Akkor is megtagadják a vérátömlesztést, ha az illető életveszélyben van. Azt mondják, a Biblia arra utasítja a híveket, hogy tartózkodjanak a vértől, ami kizárja a transzfúzió elfogadását. „Ez egy közvetlen parancs a Bibliában, de egyre gyakrabban látunk olyan orvosi bizonyítékokat is, amelyek azt mutatják, milyen előnyei vannak annak, ha nem fogadjuk el a vérátömlesztést” – mondja egy hívő.[76] Idézi a 2010-es haiti földrengést, ami az kritikus vér- és felszereléshiányt is okozott, és azt állítja, hogy sokan túlélték a „vértelen” műtétet. Ezzel szemben a katasztrófa idején az Egészségügyi Világszervezet, a Vöröskereszt és az orvosi jótékonysági szervezetek kétségbeesetten kértek nemzetközi véradást az életek megmentése érdekében.[76]

A vérátömlesztés tilalma haragot vált ki az érintett volt Tanúkból, és megdöbbenést és értetlenséget a külső szemlélőkben.[85] A kritikusok szerint a közösség évezredes orvosi hiedelmekre támaszkodik, és nézetük szerint a vérátömlesztés ugyanaz, mint a vér táplálkozás szempontjából történő elfogyasztása.[99] A Biblia vértörvényei az élet iránti tiszteleten és annak a vérrel való kapcsolatán alapulnak.[100]

A szexuális visszaélések és gyermekbántalmazások[szerkesztés]

Jehova Tanúi azt állítják, hogy szigorú irányelvekkel rendelkeznek a gyermekek védelme érdekében, hozzátéve hogy a legjobb módja a gyerekek védelmének a szülők oktatása; továbbá azt is állítják, hogy nem támogatnak olyan tevékenységeket, melyek elválasztják a gyermekeket a szüleiktől. [101][102][103][104]

Számos kritika éri Jehova Tanúit, amiért az irányelveik és a valláson belüli sajátos kultúrájuk elősegítik a szexuális visszaélések leplezését.[105] A csoportot kritika érte a "két tanú szabály" miatt, melyet a belső fegyelmi eljárások során alkalmaznak. Ezt a szabályt az 5Mózes 19:15 és a Máté 18:15-17 bibliai szövegekre alapozzák, amely alapján előírják egy második tanú szükségességét, amennyiben a vádlott tagadja a helytelenség elkövetését. [106][101][107] Azokban az esetekben, amikor a megkívánt bizonyítékok hiányoznak, az Őrtorony Társaság útmutatása az, hogy a gyülekezeti "vének bízzák Jehovára" az ügyet.[108]

A főhivatal egyik volt dolgozója, Barbara Anderson elmondása alapján ez az irányelv gyakorlatilag egy szemtanú vallomását teszi szükségessé a gyermekmolesztálás bebizonyításához, "ami lehetetlenség". Anderson szerint az irányelvek "inkább a pedofilokat védik, semmint a gyermekeket". [109]

2015-ben egy bírósági ügyet nyert meg egy brit nő és 275 ezer GBP kártérítést kapott, akit gyermekkorában bántalmazott a Jehova Tanúi lelkésze.[110] Ez az ítélet csak két hónappal azután született, hogy egy másik ügyben a kaliforniai esküdtszék 28 millió dolláros kártérítést ítélt meg egy nőnek a gyermekkori szexuális zaklatása miatt.[111]

A közelmúltban a közösség ausztráliai fióktelepeit vizsgálták, miután kiderült, hogy eltitkolták a gyermekbántalmazást.[85]

Egyéb, keresztény nézetek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Metzger, Bruce M. (1953. április 1.). „The Jehovah's Witnesses and Jesus Christ”. Theology Today 10 (1), 74. o. DOI:10.1177/004057365301000110.   See also Metzger, "The New World Translation of the Christian Greek Scriptures," The Bible Translator (July 1964).
 2. McCoy, Robert (1963. január 1.). „Jehovah's Witnesses and Their New Testament”. Andover Newton Quarterly 3 (3), 15–31. o. „The translation of the New Testament is evidence of the presence in the movement of scholars qualified to deal intelligently with the many problems of Biblical translation. ... In not a few instances the New World Translation contains passages which must be considered as 'theological translations.'” 
 3. Haas, Samuel S. (1955. december 1.). „Book Review: New World Translation of the Hebrew Scriptures, Vol. I by New World Bible Translation Committee”. Journal of Biblical Literature 74 (4), 282–283. o. DOI:10.2307/3261681. „this work indicates a great deal of effort and thought as well as considerable scholarship, it is to be regretted that religious bias was allowed to colour many passages.” 
 4. Ankerberg, John and John Weldon, 2003, The New World Translation of the Jehovah's Witnesses
 5. Megosztott egyház — Fennmaradhat? — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR. wol.jw.org. (Hozzáférés: 2022. július 8.)
 6. J.F. Rutherford. „Religion is a Snare and a Racket”.  
 7. Revelation—Its Grand Climax at Hand!, Watch Tower Bible & Tract Society, 1988, p. 56.
 8. Revelation—Its Grand Climax at Hand!, Watch Tower Bible & Tract Society, 1988, pp. 259–260.
 9. The Watchtower, January 15, 2008, p. 24.
 10. "Babylon the Great Indicted", The Watchtower, April 15, 1989, page 23.
 11. Őrtorony Kiadványok Indexe 1986–2021: Nagy Babilon[halott link]
 12. Őrtorony Kiadványok Indexe 1986–2021: Prófétai jelentőségű dátumok[halott link]
 13. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1200274123[halott link]
 14. N.H. Barbour & C.T. Russell, Three Worlds and the Harvest of This World, Rochester, NY, 1877, pg 36-48, 124.
 15. Russell, Charles Taze (1889). The Time is At Hand. Studies in the Scriptures. Vol. 2. Allegheny, PA: Tower Publishing Co. pp. 76, 77.
 16. Chryssides, George D. (2010). "How Prophecy Succeeds: The Jehovah's Witnesses and Prophetic Expectations". International Journal for the Study of New Religions. 1 (1): 27–48. doi:10.1558/ijsnr.v1i1.27. ISSN 2041-952X.
 17. Sion's Watch Tower 1894 Jul 15, 226 p.
 18. Penton, James. Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah's Witnesses. University of Toronto Press, 46. o. (1997). ISBN 978-0802079732 
 19. J. F. Rutherford. Millions Now Living Will Never Die, 97. o. (1920) „Based upon the argument heretofore set forth, then, that the old order of things, the old world, is ending and is therefore passing away, and that the new order is coming in, and that 1925 shall mark the resurrection of the faithful worthies of old and the beginning of reconstruction, it is reasonable to conclude that millions of people now on the earth will be still on the earth in 1925.” 
 20. J. F. Rutherford: Millions Now Living Will Never Die! 2005. ISBN 978-1-4116-2898-4 Hozzáférés: 2023. február 12.  
 21. J. F. Rutherford. Face the Facts and learn the only one way of escape, 46–50. o. (1938) 
 22. The Watchtower, September 15, 1941, p. 288
 23. Awake!, February 22, 1961, p. 8
 24. Life Everlasting in Freedom of the Sons of God [archivált változat]. Watch Tower Bible and Tract Society of New York and International Bible Students Association, 29–35. o. (1966). Hozzáférés ideje: 2022. augusztus 15. [archiválás ideje: 2012. február 20.] , as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, pages 238–239.
 25. Talk by F. W. Franz, Baltimore, Maryland 1966, cited by Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom, Watch Tower Society, and by Raymond Franz, Crisis of Conscience, pages 238–239.
 26. The Nations Shall Know That I Am Jehovah – How?, Watch Tower Bible & Tract Society, 1971, p. 216.
 27. The Watchtower, March 1, 1984, pp. 18–19
 28. The Watchtower, January 1, 1989, p. 12.
 29. "Case Study 29: Transcript (day 155)", page 6, Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, July 2015.. [2017. november 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. augusztus 15.)
 30. "Loyal to Christ and His Faithful Slave", The Watchtower, April 1, 2007, page 24, "When we loyally submit to the direction of the faithful slave and its Governing Body, we are submitting to Christ, the slave's Master."
 31. Questions from Readers (1986. április 1.) „if a Christian (who claims belief in God, the Bible, and Jesus) unrepentantly promotes false teachings, it may be necessary for him to be expelled from the congregation.” 
 32. "Shepherd the Flock of God". Watch Tower Society, 90. o. „If one obstinately is speaking about or deliberately spreading false teachings, this may be or may lead to apostasy. If there is no response after a first and a second admonition, a judicial committee should be formed.” 
 33. "Flashes of Light - Great and Small", The Watchtower, May 15, 1995, page 17.
 34. Raymond Franz, Crisis of Conscience, Commentary Press. 420 pages. Hardback ISBN 0-914675-24-9. Paperback ISBN 0-914675-23-0. 4th edition (June 2002), page 184.
 35. Studies in the Scriptures Vol. II 1889 p. 239, Studies in the Scriptures Volume III 1891 p. 234, Studies in Scriptures Vol. IV 1897 p. 621.
 36. "Gospel of the Kingdom". The Watch Tower. July 1, 1920. "It is well known that at this time the first universal Gentile empire was established, with Nebuchadnezzar as the ruler; and the Gentile times beginning there covered a period of seven symbolic times, or 2,520 years. The date of the beginning being 606 B.C., it would follow that the Gentile times would end in 1914; i. e., the legal lease of power would at that time expire and then the time would be due for him 'whose right it is' to receive and exercise kingly authority."
 37. Thy Kingdom Come, 1891, page 23.
 38. M. James Penton, Apocalypse Delayed, University of Toronto Press, pages 20, 23.
 39. M. James Penton, Apocalypse Delayed, University of Toronto Press, page 23.
 40. Watchtower, February 1, 1925, page 371.
 41. Watchtower, May 15, 1927, page 151.
 42. Watchtower, June 1, 1927.
 43. M. James Penton, Apocalypse Delayed, pages 21, 46.
 44. C.T. Russell, The Time Is At Hand, Watch Tower Society, 1889, as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, page 190, 204.
 45. Life, Watch Tower Society, 1929, page 170, as cited by Edmond C. Gruss, The Jehovah's Witnesses and Prophetic Speculation, Presbyterian and Reformed Publishing Co, 1972, page 87.
 46. J. F. Rutherford. Vindication, Book Two (1932). pp. 257–258, as cited by M. James Penton. Apocalypse Delayed. p. 65.
 47. Kiszabadultak a hamis vallásból — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR. wol.jw.org. (Hozzáférés: 2023. január 11.)
 48. Watch Tower, June 15, 1911, as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, page 188.
 49. The Finished Mystery, 1917, p. 485, 258, 513 as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, pages 206–211.
 50. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1102005159?q=
 51. A város falait i. e. 607. tammúz 9-én törték át. Egy hónappal később, áb 10-én Nabukodonozor képviselője, Nebuzáradán megérkezett a legyőzött városba, és nekilátott a rombolásnak... Kezdetét vette a 70 évig tartó elhagyatottság időszaka, pontosan úgy, ahogy meg lett jövendölve. - Jeruzsálem: Elhagyatottság és helyreállítás. (Hozzáférés: 2023)
 52. Mit tár fel Dániel 4. fejezete és a bibliai kronológia az 1914-es évről? | Bibliai kérdések (magyar nyelven). JW.ORG. (Hozzáférés: 2023. január 9.)
 53. a b Edmond C. Gruss, Jehovah's Witnesses and Prophetic Speculation, Presbyterian and Reformed Publishing Co, 1972, ISBN 0-87552-306-4 Page 42.
 54. Mit tár fel Dániel 4. fejezete és a bibliai kronológia az 1914-es évről? | Bibliai kérdések (magyar nyelven). JW.ORG. (Hozzáférés: 2023. január 11.)
 55. Alan Rogerson, Millions Now Living Will Never Die, Constable, 1969, page 105, "Secular historians put this date as 586 or 587 BC but the Witnesses, following Russell, place it at 607 BC."
 56. E. J. Bickerman: Nebuchadnezzar And Jerusalem. 2007–01–01. ISBN 978-90-474-2072-9 Hozzáférés: 2023. január 11.  
 57. Ephʿal, Israel (2003). "Nebuchadnezzar the Warrior: Remarks on his Military Achievements". Israel Exploration Journal. 53 (2): 178–191. JSTOR 27927044
 58. D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldean Kings in the British Museum (London: Trustees of the British Museum, 1956) 73.
 59. Smith-Christopher, D. L. (1997-01-01), "Reassessing the Historical and Sociological Impact of the Babylonian Exile", Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Conceptions, Brill, pp. 7–21, doi:10.1163/9789004497719_008, S2CID 244932444
 60. (2004. március 1.) „When Did Jerusalem Fall?”. Journal of the Evangelical Theological Society, 29. o. „The first date is taken from Ezek 24:1, where it is said that the final siege of Jerusalem began in the tenth month of the “ninth year.” ... The tenth month of that year corresponds roughly to January 589 BC.” 
 61. Malamat, Abraham (1968). "The Last Kings of Judah and the Fall of Jerusalem: An Historical – Chronological Study". Israel Exploration Journal. 18 (3): 137–156. JSTOR 27925138. The discrepancy between the length of the siege according to the regnal years of Zedekiah (years 9–11), on the one hand, and its length according to Jehoiachin's exile (years 9–12), on the other, can be cancelled out only by supposing the former to have been reckoned on a Tishri basis, and the latter on a Nisan basis. The difference of one year between the two is accounted for by the fact that the termination of the siege fell in the summer, between Nisan and Tishri, already in the 12th year according to the reckoning in Ezekiel, but still in Zedekiah's 11th year which was to end only in Tishri.
 62. Finkelstein, Israel; Silberman, Neil Asher (2002). The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts. New York: Free Press. p. 307. ISBN 0-684-86912-8. OCLC 44509358. Intensive excavations throughout Jerusalem have shown that the city was indeed systematically destroyed by the Babylonians. The conflagration seems to have been general. When activity on the ridge of the City of David resumed in the Persian period, the-new suburbs on the western hill that had flourished since at least the time of Hezekiah were not reoccupied.
 63. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/2017166#h=13:0-14:200
 64. https://wol.jw.org/hu/wol/tl/r17/lp-h?q=k%C3%ADnoszlop
 65. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1200004456#h=3
 66. Mt 27:37
 67. Jn 20:25
 68. Archivált másolat. [2018. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 18.)
 69. Life—How Did It Get Here? By Evolution Or By Creation?, Watchtower Bible & Tract Society, 1985
 70. Was Life Created?, Watchtower Bible & Tract Society, 2010
 71. Awake!, May 8, 1997, p. 12
 72. The Watchtower, September 1, 1986, p. 30
 73. Ellentmond a tudomány a teremtési beszámolónak? - Ébredjetek! – 2006. (Hozzáférés: 2023)
 74. A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos..: 1Mózes, 1992, Watch Tower
 75. McDermott, John J. (2002). Reading the Pentateuch: a historical introduction. Pauline Press. ISBN 978-0-8091-4082-4
 76. a b c d e Jehovah’s Witnesses take to streets as busy heathens are rarely home (angol nyelven). the Guardian, 2015. július 14. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 77. Ne vezessen félre a világ bölcsessége! - Az Őrtorony hirdeti Jehova királyságát (tanulmányozásra szánt kiadás) – 2019. (Hozzáférés: 2023)
 78. A Biblia – A pontos próféciák könyve (6. rész) Az utolsó napok (Ébredjetek! 2012. okt.). (Hozzáférés: 2023)
 79. Mt 10,23 ; Mt 26,63-64 ; Márk 9,1
 80. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1200002155
 81. Vajon létezik pokol? Mit tanít erről a Biblia? — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR. wol.jw.org. (Hozzáférés: 2023. január 11.)
 82. "No Calamity Will Befall Us". The Watchtower. november 15, 2001. p. 19.
 83. Archivált másolat. [2018. december 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. január 11.)
 84. https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1101988033#h=23:0-24:801
 85. a b c d e Forum, Canopy: "Why Are Jehovah’s Witnesses Persecuted?" by Mathew N. Schmalz (amerikai angol nyelven). Canopy Forum, 2022. szeptember 16. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 86. a b c d e Ex-Jehovah's witness reveals secrets of the religious group (angol nyelven). The Independent, 2018. január 10. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 87. "Disfellowshiping—How to View It", The Watchtower, September 15, 1981, pages 23, as cited by M. James Penton, Apocalypse Delayed, University of Toronto Press, page 299–300.
 88. Do Jehovah’s Witnesses Shun Those Who Used to Belong to Their Religion? (angol nyelven). JW.ORG. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 89. Parents—What Future Do You Want for Your Children? (angol nyelven). JW.ORG. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 90. Anonymous: A moment that changed me: quitting the Jehovah’s Witnesses | Anonymous (angol nyelven). the Guardian, 2016. június 9. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 91. 1Mózes 9:4; 3Mózes 17:10; 5Móz 12:23; ApCsel 15:28,29
 92. Jehova Tanúi és a vérkérdés — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR. wol.jw.org. (Hozzáférés: 2023. január 11.)
 93. (1999. december 1.) „Bioethics of the refusal of blood by Jehovah's Witnesses: Part 3. A proposal for a don't-ask-don't-tell policy.”. Journal of Medical Ethics 25 (6), 463–8. o. DOI:10.1136/jme.25.6.463. PMID 10635499.  
 94. (2001. január 6.) „Bioethical aspects of the recent changes in the policy of refusal of blood by Jehovah's Witnesses”. BMJ 322 (7277), 37–39. o. DOI:10.1136/bmj.322.7277.37. PMID 11141155.  
 95. Jehovah's Witnesses drop transfusion ban. BBC News, 2000. június 14. [2004. június 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 11.)
 96. Jehovah's Witnesses Public Affairs Office press release, June 14, 2000.
 97. (2000) „Why some Jehovah's Witnesses accept blood and conscientiously reject official Watchtower Society blood policy”. Journal of Medical Ethics 26 (5), 375–380. o. DOI:10.1136/jme.26.5.375. PMID 11055042.  
 98. Without fanfare, Jehovah's Witnesses quietly soften position on blood transfusions. National Post, 2012. december 20. [2013. január 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. december 28.)
 99. Reasoning From the Scriptures. Watch Tower Society. 1989. p. 73.
 100. Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patient's motives.. (Hozzáférés: 2023)
 101. a b Jehovah's Witnesses Official Media Web Site: Protecting Children from Abuse. web.archive.org, 2009. november 23. [2009. november 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. április 26.)
 102. Jehova Tanúi Szentíráson alapuló álláspontja a gyermekvédelemmel kapcsolatban | Információs csomag (magyar nyelven). JW.ORG. (Hozzáférés: 2020. április 26.)
 103. Hogyan védd meg a gyermekedet? — Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR. wol.jw.org. (Hozzáférés: 2020. április 26.)
 104. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2029%20-%20Findings%20Report%20-%20Jehovahs%20Witnesses.pdf (PDF). Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Australia (Report). 9., 28. oldal.
 105. Goodstein, Laurie. „Ousted Members Say Jehovah's Witnesses' Policy on Abuse Hides Offenses”, The New York Times, 2002. augusztus 11. (Hozzáférés: 2020. április 26.) (amerikai angol nyelvű) 
 106. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2029%20-%20Transcript%20-%20Jehovahs%20Witnesses%20-%20Day%20152%20-%2004082015.pdf (PDF) Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Australia (Report). 67., 72. o.: in the absence of a confession or circumstantial evidence or other indicators, would we act judicially on one witness as the courts would do, the answer would be no, and I don't see that changing, in harmony with the scriptures. ... Q. Insofar as a second witness is concerned, is that requirement covered by, for example, scientific evidence? A. Certainly. Q. So if there was some external forensic scientific or direct evidence which is not of an observer to the incident, but someone who observes some corroborative aspect to the incident, that would be sufficient, would it? A. The answer is yes... we, as the case files will show, have disfellowshipped people for being in an inappropriate setting where there is some allegation.
 107. https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Case%20Study%2029%20-%20Transcript%20-%20Jehovahs%20Witnesses%20-%20Day%20155%20-%2014082015.pdf (PDF). Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Australia (Report). 44. ,45. o.
 108. Shepherd the Flock of God. Brooklyn, New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 2010. 72. oldal 
 109. http://www.nbcnews.com/id/21917798” 
 110. Woman abused by Jehovah's Witness minister wins £275k damages (angol nyelven). the Guardian, 2015. június 19. (Hozzáférés: 2023. január 10.)
 111. Jehovah's Witnesses silencing techniques are as terrifying as child abuse (angol nyelven). the Guardian, 2015. március 2. (Hozzáférés: 2023. január 10.)