Zichy család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök címere, amely azonos a család címerével

A zicsi és vázsonykői gróf Zichy család egy ősrégi magyar főnemesi család, amely mai napig él. A legbefolyásosabb és leggazdagabb magyar családok között tarthatjuk számon.

Család története[szerkesztés]

Története a középkorban[szerkesztés]

Gróf Zichy Károly (17531826) országbíró fiatal korában
A Zichy család kastélya Zichyújfaluban
özvegy gróf németújvári Batthyány Lajosné gróf Zichy Antónia (18161888)
gróf Zichy Géza (18491924) magyar író, drámaíró, színműíró, zeneszerző, zongoraművész, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás

A család őse Zayk Gál lehetett. 1260 körül egyik otthonuk Zajk, Zala vármegyében, a másik a Somogy vármegyei Zics községében volt. A család hosszú ideig Zajknak nevezte magát, majd a 14. században kezdte használni a De Zich családnevet. Péter, Károly Róbert idején Esztergomnál, katonaként esett el. A legkorábbi ismert egyenesági őse a családnak, Paska mester volt. Paska I. Lajos magyar király korában élt, és már akkor használta a Zichy család címerének egy korai változatát: "két szarvasagancs egy lovagi sisakon".[1] Paskának három fiúgyermekéről maradt említés: Zichy László mester, a királyi udvar lovagja ("aule regiæ miles"), és Zichy Jakab mester, akik már 1347-ben I. Lajos magyar király alatt kaptak királyi földadományt Somogy vármegyében, és Zichy Gál.[2]

Zichy Jakab fia Zichy Elek szerepel az oklevelekben 1365 és 1397 között és Zala vármegye alispánja volt.[3] Az egyik gyermeke Zichy Zsigmond lett a család vagyon alapozója, amikor feleségül vette Dáróy Majos lányát, Dorottyát. A köznemesi család akkor már tartozott a Dunántúli középbirtokosok felső rétegéhez, és Zsigmond fia Zichy I. Benedek (14041467) először elvette thapsoni Anthymus Ilonát, Ozsvát lányát, majd halála után a második neje lett szerdahelyi Imreffy Anna, Szerdahelyi Imreffy Imre és gróf Korbáviai Katalin lánya.[4] 1457-ben a zákányi vár került Zichy Benedek és neje, Szerdahelyi Anna kezébe.[5] Szerdahelyi Anna özvegyként szerepel 1475-ben egy pereskedésben.[6] Zichy I. Benedek első feleségétől született szenterzsébeti Terjék Andrásné Zichy Katalin, aki 1474-ben szerzett egy Somogy vármegyei földbirtok csoportot, amely édesanyja oldalán illette őt és gyermekeit.[7] A második nejétől származott Zichy Perpetua Maráczy László férjével szerepelt egy 1495-ben kelt oklevélben.[8] Fivére, a szintén Szerdahelyi Annától származó Zichy II. Benedek, pakosi Paksy Juditot, Paksy Lajos és Parlagi Lúcia lányát vette feleségül.[9]

Története az újkorban[szerkesztés]

Zichy Benedek és Paksy Judit egyik fia, Zichy Rafael 1555. augusztus 20-án szerepel mint zalai alispán. Első felesége egy tehetős zalai köznemesi családból való, szentbalázsi Zele Erzsébet, Zele Balázs és nemes Nádasdy Zsuzsanna lánya. Ez utóbbi báró Nádasdy Tamás nagynénje volt. Zichy Rafael második felesége beregszói Hagymássy Anna lett.[10]

Zichy I. György, Rafael alispán és Zele Erzsébet fia, Moson és Vas vármegye alispánja lett 1592-ben. Három házasságából hét gyermeke született, akik közül Zichy III. Benedek 1623-ban vasvármegyei szolgabíró, 1630-ban követ és később alispán volt. Fia, Zichy Mihály 1635-ben vasvármegyei szolgabíró, a magyar hadsereg ezredese volt, öt fia közül Zichy Ádám 1723-ban Bács megye alispánja, majd a dunántúli kerületi tábla ülnöke, 1732-ben kapta meg a bárói rangot, de utód nélkül halt meg. Az ő leszármazottai Mihály festőművész és Antal, a főrendi ház tagja.

Zichy I. György második fia Zichy I. Pál 1619-ben veszprémi várkapitány. Az ő fia, Zichy I. István, aki már fiatal korában kamarás lett udvarában. Előbb győri várparancsnok, majd országos altábornagy, 1655. június 17-én bárói rangot[11] és királyi tanácsosi címet kapott III. Ferdinánd magyar királytól.[12] 1661-ben koronaőri, 1676-ban pedig grófi rangot kapott, 1681-ben Moson vármegye főispánja, majd főajtónálló, 1690-ben tárnokmester lett. Első felesége de vedredi és ögzenyi Baranyai Mária Magdolna (1616–1652 után) volt. A második, várkonyi Amade Magdolna (†1714) lett. Zichy István nagymértékben hozzájárult a család vagyonának gyarapodásához.

A család köznemesi ága[szerkesztés]

I. Zichy György és a második feleségétől, asszonyfalvi Ostffy Annától, származó fia, Zichy Mihály volt. Se ő se leszármazottai nem éltek főnemesi ranggal, a köznemességen belül maradtak. Zichy Mihály Vas vármegye alispánja volt 1635-től. Első neke szentjakabi Petheő Katalin, a második Dömölky Katalin. Több lánya született, köztük volt, Szelestey Györgyné, nemes Horváth Gáspárné Zichy Orsolya, kisbarnaki Farkas Mihályné Zichy Dorottya, és a fületinci Kelcz családból való Kelcz János felesége Zichy Krisztina. Az egyetlenegy fiúgyermeke Zichy Ferenc volt, akinek a neje Boros Katalin lett. Gyermekük, Zichy Ádám császári kapitány volt, és Franciaországban hunyt el. Az ő felesége szentmártoni Jagudich Zsuzsanna volt, akitől született ifl. Zichy Ferenc, aki feleségül vette senkovici Horváth Katalint, és közös gyermekük fia, Zichy József (†1764), Tolna vármegye alispánja volt. Az ő és Bezerédj Fruzsina (17271765) fia,[13] Zichy Mihály (17581818) táblabíró, Moson vármegye alispánja lett. Felesége nemes Fischer Jozefa (17681843) volt.

Zichy Mihály és Fischer Jozefa fia, Zichy Sándor (17971843), akinek három fiúgyermeke született Eperjessy Julianna (18031887)[14] asszonytól: Zichy Mihály (18271906) festőművész, Zichy István (18271901) királyi kamarás,[15] és Zichy Antal (1826–1898), író, MTA tagja, főrendiházi tag.[16] Zichy Mihály festőművésszel kihalt férfiágon a Zichy család köznemesi ága.[17]

Gróf Zichy István leszármazottjai[szerkesztés]

Zichy István két házasságából származott három fia közül gróf Zichy Ádám (†1701) kamarás, tanácsos, győri kapitány és Moson vármegyei főispán volt. Feleségül vette ghymesi és gácsi Forgách Zsuzsanna grófnőt, a második neje orbovai Jakussith Teréz Róza volt, akitől származtak a gyerekei. Zichy Ádám és Jakussith Teréz fia, gróf Zichy Károly (†1741) Savoyai Jenő seregében harcolt és, mint apja, szintén mosoni főispán volt, majd 1735-ben koronaőr lett. Károly leánytestvére, gróf Zichy Katalin, gróf gyarmati és kékkői Balassa Pál felesége volt.[18]

Ádám testvére Zichy II. István, I. István és Baranyai Magdolna fia, először Szabolcs, később Komárom vármegye főispánja volt, 1693-ban szintén koronaőr lett. II. István jelentős szerepet játszott Várpalota töröktőli visszafoglalásában. Fiai közül gróf Zichy László a komáromi, Péter a szabolcsi főispánságban követte. Zichy László utód nélkül halt meg, gróf Péter gyermekei közül gróf Ferenc győri püspök lett, Zichy László pedig szabolcsi főispán, Miklós szintén szabolcsi főispán volt és vele halt ki II. István ága.

Zichy I. István és Baranyay Magdolna gyermekei közül, aki tovább vitte a családot, gróf Zichy Pál (16401684) Mosoni főispán volt. 1670-ben feleségül vette báró nagykárolyi Károlyi Katalint (16501694), aki hat gyermeket adott neki, aki elérte a felnőtt kort.[18] Fia, Zichy III. János (16731724 k.), királyi tanácsos tartotta fenn a családi vonalat, de két fiával két ágra oszlott a család. III. János 1709-ben feleségül vette Maria Anna Theresia von Thalheim (16911742) bárónőt.[10] Zichy III. János egyik unokája gróf Zichy Károly (17531826) országbíró volt, gróf Zichy István (17151769) és gróf Marie Cäcilie von Stubenberg (17251763) fia.[10]

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés korában, ez a gróf Zichy István 16 úrbéri birtokkal rendelkezett Fejér, Győr, Pozsony és Veszprém vármegyében, összesen 14 458 úrbéri holddal, valamint 790 jobbággyal, 326 zsellérrel, s 213 házatlannal.[19] István bátyja gróf Zichy János Nepomuk (17101764) győri főispán lett. Első neje sárvár-felsővidéki Széchényi Katalin grófnő (17171747), a második sárladányi Schmidegg Franciska (†1778) grófnő volt.[18] Az úrbérrendezés korában, az özvegye Fejér és Veszprém vármegyében 11 úrbéri birtokkal élt, összesen 9165 úrbéri holddal, 639 jobbággyal, 122 zsellérrel és 69 házatlannal.[20] Zichy János Nepomük gyermekei az első feleségétől származtak, Széchényi Katalin grófnőtől, gróf Széchenyi Zsigmond (16811738) és németújvári gróf Batthyány Mária Teréz (†1721) lányától.[21]

Gróf Zichy István és gróf Marie Cäcilie von Stubenberg egy másik fia, gróf Zichy Ferenc (17491812) volt, akinek az unokája gróf németújvári Batthyány Lajosné gróf 'Zichy Antónia volt. Az igen tehetős gróf Zichy Ferencnek Mária Terézia úrbérrendezés korában 62 úrbéri birtoka volt Hont, Moson, Nógrád, Sopron és Zala vármegyében. Összesen 27 394 úrbéri holdja volt, 1588 jobbágya, 513 zsellére és 195 házatlanja.[22] Először 1770. április 30-án vette el Maria Anna von Kolowrat-Krakowsky (17531805) grófnőt, majd halála után 1807. október 26-án Maria Dominika zu Lodron-Laterano und Castelromano (1789-1847) grófnő lett a felesége.[23]

Zichy Ferenc második felesétől született gróf Zichy Ödön (18091848) politikus volt. Édestestvére, az ő bátyja a Sümegen székelő gróf Zichy Domonkos (18081879) veszprémi püspök,[23] egy befolyásos konzervatív egyéniség volt a reformkor táján, aki titokban támogatta a Deák-párt ellenzék vezetőjét, forintosházi Forintos Györgyöt.[24]

Híres családtagok[szerkesztés]

Kastélyok, paloták, kúriák[szerkesztés]

Album[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. SIPOS IMRE - Zics története a középkori Zichy birtoktest pusztulásáig
 2. MNL.DF.76870.1347-11-28
 3. http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy1.html#R
 4. http://genealogy.euweb.cz/hung/dersffy.html
 5. http://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_07/?query=SZO%3D(zichy%20benedek)&pg=205&layout=s
 6. http://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Zichy_okmanytar_11/?query=SZO%3D(zichy%20benedek)&pg=202&layout=s
 7. MOLDF 88634.1474-02-23
 8. MOLDF.82085.1495-04-27
 9. http://genealogy.euweb.cz/hung/paksi.html
 10. ^ a b c http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy2.html
 11. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 11. kötet – 378-380. oldal
 12. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 11. kötet – 380-381. oldal
 13. Szluha Márton (2012). Vas vármegye nemes családjai. II. kötet. Heraldika kiadó, 862. o.
 14. familysearch.org - Zichy Sándorné gyászjelentése
 15. familysearch.org - Zichy István gyászjelentése
 16. familysearch.org – Zichy Antal gyászjelentése
 17. http://www.zichyfamily.com/ - Zichy family tree
 18. ^ a b c http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy2.html#F
 19. Fónagy Zoltán (2013): A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. Adattár II. MTA. Budapest.(1524.o.)
 20. Fónagy Zoltán (2013): A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. Adattár II. MTA, Budapest (1524-1525. o.)
 21. http://genealogy.euweb.cz/hung/szechenyi2.html
 22. Fónagy Zoltán. (2013). A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. Adattár II. MTA. Budapest. (1522-1524. o.)
 23. ^ a b http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy4.html
 24. Molnár András. Deák Ferenc követté választásának ára. Kortesköltségek Zala megyében 1843-ban. In: Századok. 2011. 145. évfolyam. 3. szám. (692.o.)

Források[szerkesztés]