Lélek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A magyar néphit szerint a mennyországban minden léleknek van egy égő gyertyája és ameddig az lángol, addig él az ember

.

A lélek szót több értelemben is használjuk, mely így több fogalmat takar, és érdemes külön választani a szellem fogalmától.

Filozófiai, vagy tudományos szempontból a lélek egy olyan közhasználatú szó, amelynek jelentése változó, és rosszul körülhatárolt. A lélek szó körülbelüli jelentéséhez tudományos szempontból közelítő fogalmak a psziché, az érzés, a tudat és az éntudat.

A lélek mint psziché a szellem és a test kapcsolatát valósítja meg. E kapocs a halállal feloldódik, a test elmúlásával a psziché is elmúlik, de a szellem megmarad (ezt a vienne-i zsinat miatt sokan szintén léleknek nevezik, de hogy megkülönböztessük a pneumát a pszichétől, célszerűbb külön szót alkalmazni mert a Biblia is külön szót használ). [forrás?] Számos indián vallás és a hinduizmus szerint az emberen kívül más élőlények is rendelkeznek lélekkel.

A szellem vallásos és spirituális értelemben is - egyes értelmezők szerint - a halhatatlan részt, az ember örök és elpusztíthatatlan eszenciáját, a belső emberét jelenti. Több vallásban felcserélődött az elnevezés a félreértelmezése miatt, de a pszichológia szempontjából a lélek a pszichére értendő. A bibliai antropológia szerint az ember magja a szellem (görögül pneuma, héberül ruach), a teste (szóma) és szelleme között pedig a psziché teremt kapcsolatot. [forrás?] A teljes evangéliumi és pünkösdi-karizmatikus kereszténység, az antropozófia is a szellem örök és halhatatlan voltáról beszél.[forrás?]

A lélek mások szerint az a fajta pszichológiai létforma, amely az öntudat állapotából építkezik. Az öntudat pedig abból merítkezik, amit az élőlény az életében megtapasztal.

A lélek szót a fogalommal rokonítható kifejezésekben is használhatjuk, például lélekemelő feladat, lelkesen végzi a munkáját.

Keresztény felfogás szerint[szerkesztés]

A Biblia teremtéstörténetének központja az ember, aki Isten képmásaként uralkodik a világban. A lélekre sok utalás található a Szentírásban, az Ószövetségben (1.Móz.2,7, 7,22, 4.Móz.11,17-25, 5.Móz. 12,23, 2.Kir.2,9, Jób,32,8-9, Péld.19,2, Ésa.32,15, Ezék.2,2, 3,12), az Újszövetségben pedig különösen Pál apostol (1.Kor.15,44, 2.Kor.6,6, Ap.Csel.2,4, 1.Kor.2,10-12, 6,17, 14,15, 1.Thessz. 5,19,23, 2.Timóth. 1,14, Zsid. 4,12, továbbá Ján.3,8, 4,23-24, 6,63, 7,38-39, 14,26, 1.Ján.5,6).

A kereszténység születésekor még az embert hármasságban (trichotomizmus) fogták fel, szellemnek, léleknek és testnek. A Vienne-i zsinat úgy határozott, hogy az addigra amúgy is elhalványuló szellem fogalmát, illetve a kettős lélek fogalmát eltörli, és bevezeti helyette azt a dogmát, hogy az embernek csak teste és lelke van (dichotomizmus), és a léleknek vannak szellemi tulajdonságai.[1] Az ezt követő bibliafordítások alkalmazkodtak is ehhez a dogmához, és a szellemet következetesen léleknek fordították. Nem véletlen, hogy eredetileg Szent Szellem szerepel azokon a helyeken, ahol a Szentlelket olvashatjuk a magyar fordításokban.[2]

Történelme[szerkesztés]

Az emberiség történelmének a hajnaláig vissza lehet vezetni azt az elképzelést, hogy az elhunyt ember valójában nem halott, nem aludt ki az élete. Ezért a testet is úgy igyekeztek elhelyezni vagy megvédeni, hogy azt ,,ébredéskor" a tulajdonosa használhassa. Ezt később arra az hitre alapozták, hogy létezik egy, a testtől független lélek, amit a halál nem érint.

Egyiptomban visszázs módon, de élők ezrei voltak azon robotmunka áldozatai, hogy egy halottnak az örök élethez vezető úton a teste biztonságot megadják. Az egyiptomi fáraók sokszor 10-20 évig is építtették a sírjukat. A piramisok már nem arra szolgáltak, mint a babiloni zikkuratok tornyai, amelyek elsősorban az istenek tartózkodási helye és szenthelyek voltak mindenki számára. A piramisok elsősorban a fáraónak esetleg a családjának szolgáltak, a halott testnek és az ő lelkének, a ’’ -jának.

A babiloniaknál egy anyagtalan elem kapcsolódik össze a testtel, és ennek az elemnek tulajdonítottak halhatatlanságot.

A régi egyiptomiaknál kezdetben nem egy testtől elkülönülő lélek továbbélésének a gondolata uralkodott, hanem hogy a halál ellenére az egész ember életben marad. Az elképzelések zavarosak, mert a meghalt embernek egy valamilyenféle feltámadását is szintén feltételezték. Emellett figyelemre méltó, hogy nem a testnek a lélekkel való újraegyesülésére gondoltak, hanem az egész embernek egy jobbfajta életére, hiszen az a hiedelem uralkodott, hogy a lélek csak akkor maradhat továbbra is fenn, ha a testtel kapcsolatban marad. Ezekből az elképzelésekből fejlődött ki az egyiptomiaknál az ismert szokás, hogy a holtak testét balzsamozás által fenntartsák, megóvják. Ez pedig a múmiának a halotti kamrában való megőrzését tette szükségessé. Később változtak az egyiptomiak elképzelései, és komplikáltabbak lettek. A régi indiaiaknál is kezdetben hasonló felfogások uralkodtak.[3]

Perzsiában, valamint India egyes népeinél korán megjelent a halhatatlan lélek tana, ahol a lelket, az emberi életelvet tűzként képzelték el (párszi vallás). Ebből az okból tartották előnyösnek a tűz általi temetést (a halottak elégetését), hogy a lélek újra visszatérhessen a maga tulajdonképpeni szülőeleméhez. Az elődöknek áldozatot vittek, hogy lelkeiknek az utat a menny felé megkönnyítsék.

A brahmanizmus pedig a lélekvándorlás bonyolult tanát hirdeti.[4]

A zsidó vallás - amely Kr. e. 16-13. század környékén, Mózes idején formálódott ki - az egyiptomi vallás minden részletét ellenezte, és ellene volt a mágia uralmának a hétköznapi élet felett, ahogy ez a 19. dinasztiában szokásos volt, és ellene volt az “én” túlvilági továbbélésére való fizikai előkészületeknek.[5] Izrael vallása nem állított embereknek nagy emlékműveket, mert egyedül csak Jahve nevezhető nagynak. Szerintük a Teremtő mindenhatóságában való hitük megválaszolja azt a kérdést is, hogy halandó-e az ember, vagy halhatatlan. Vélték, Isten nagysága áll az ember tehetetlenségével szemben, aki életét csak akkor tudja uralni, ha összeköttetésben marad Istennel. Salamon király kiemelte: “Nincs ember, akinek hatalmában volna az éltető lehelet, aki vissza tudná tartani az éltető leheletet, és senki sem ura a halál napjának.[6] Az Ótestamentum úgy ír a halálról, mint egy alvásról.[7] Izrael hite nem a lélek halhatatlanságára épült, hanem egyedül az ő Urának teremtői és szabadító hatalmára, aki a halottakat is képes feltámasztani.[8][9]

Kr. e. az 5. század második felében vonult be a görög hiedelemvilágba az ember halhatatlanságának a hite. Pitagórasz és tanítványai is azt tanították, hogy a lélek egy isteni lehelet, de ami a testbe mint büntetőhelyre van száműzve. Később elsősorban Platón volt az, aki Szókratész befolyása alatt a filozófiához fordult: számára a vallás egy erkölcsi világrendből és a lélek halhatatlanságából állt. Nála e gondolat különös nyomatékra talált hogy a test a lélek börtöne, épp ezért a halál a lélek kiszabadulását jelenti majd ebből a börtönből. Arisztotelész Platón tanítványa volt, így a lelket ő is a test foglyának tekintette. “Intőszózat a filozófiához” című szónoklatában a mulandó testnek és a halhatatlan léleknek a gondolatát egy hasonlat által szemléltette. [10]

A lélek a Bibliában[szerkesztés]

A teremtés történetét olvasva, az élet az első pillanattól kezdve egy döntő feltételtől függött: az Isten iránti engedelmességtől és hűségtől. Engedetlensége által az ember nem csak az édent veszíthette el, hanem az élete is veszélyben volt. “És megparancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.[11] Hogyha pedig engedetlensége által az ember az életét eljátszhatta, akkor ő a teremtetésekor sem bírt halhatatlansággal. Ádámnak csak feltételes volt a halhatatlansága, a halhatatlanság még nem volt az övé; csak a lehetősége előtt állt annak, hogy azt megszerezze; de a bűnesettel elvesztette azt.

A teremtésben az élőlénynek fordított héber szó a nefes hāj.[12] Ez a kifejezés nemcsak az emberre vonatkozik, hanem az állatokra is. A nefes, amit lénynek fordítanak a náfas szóból ered, mely jelentése: lélegezni. Az Újszövetségben ennek görög megfelelője a pszühé. A teremtéstörténetben semmi nem utal arra, hogy az ember lelket kapott volna, vagyis olyasvalami külön egységet, ami a teremtéskor kapcsolódott volna össze az emberi testtel és függetlenül tudna létezni attól.

Az emberi "lélek" nem rendelkezik halhatatlansággal, hanem csak egyedül a Teremtő. Ezek a szavak: “halhatatlanság” és “halhatatlan” egyetlen egyszer sem fordulnak elő az Ótestamentumban. Az Újtestamentumban a halhatatlanság (athanázia) csak három helyen van megemlítve. I. Tim. 6,15-16-ban csak egyedül Istennek van tulajdonítva. A másik két helyen azt magyarázza, hogy a megváltott ember a halhatatlanságot csak Jézus visszajövetelekor kapja meg. A halhatatlanság Isten adománya, amit a feltámadás napján kölcsönöz majd neki.[13]

Az “aphtárzia” szóval is csupán néhány helyen találkozunk, ami romolhatatlanságot, elmúlhatatlanságot jelent, vagy a magyar Biblia örökkévalónak is fordítja. Róm. 2,7. az ítélet napjára a hűség jutalmául említi az embernek. I. Kor. 2. részében Isten ajándékát jelöli, amit az ember a feltámadáskor fog kapni. Róm. 1,23. szerint Isten, mint örökkévaló van szembeállítva a mulandó emberrel. Csak Istennek és Isten Fiának van élete önmagában.[14]

A lélek halhatatlanságának a tana nem biblikus elmélet. Egy új tan tört be a keresztény hitbe, miszerint az ember lelke tulajdonképpen isteni volna, és ezért nem is halhat meg, mialatt a test, “a lélek börtöne” mulandó, és meg kell semmisülnie, hogy a lélek megszabadulhasson ettől a tehertől.[15] Az embernek egy ilyen kettészakítottságáról - egy halandó, értéktelen testre és egy halhatatlan isteni lélekre - a Bibliának nincs tudomása.[16] A teremtésben említett "élet lehelete" nem teszi az embert halhatatlanná.

Ézsaiás próféta könyvében olvassuk: “Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában: mire lehet hát becsülni?[17] A Zsoltárok könyve ezt írja: “Ne építsetek a nagyokra, az emberre, aki nem tud segíteni! Az élet elhagyja, visszatér a porba, s odavan minden terve.[18]

A gazdag ember és a szegény Lázár[szerkesztés]

Akik a lélek halhatatlanságára hivatkoznak, gyakran Jézus egyik példázatát említik, amelyik a gazdag emberről és a szegény Lázárról [19] szól.

Jézus olyan emberekkel száll vitába, akik messzemenőleg anyagi javaikba vetették reménységüket. Hogy ebből a gondolkozásmódjukból felrázza őket, két példázatot mondott el nekik, és mindkettő ezzel a mondattal kezdődik: “Volt egy gazdag ember..”,[20] Hallgatóinak, a gazdag farizeusoknak a reakciója azt is megmutatja, hogy Jézus első elbeszélését példázatként értették, aminek nem volt egyéb tartalma és célja, minthogy az ő pénzszeretetüket hibáztassa. A teljes összhangból világosan kitűnik, hogy mit akart nekik Jézus mondani: a földi áldások legjobb esetben is csak rövid ideig tartók és bizonytalanok. A gazdag ember és a szegény Lázár példázata nem a halottak állapota körül forog, hanem sokkal inkább azt mutatja meg, hogy ez az élet az egyedüli lehetőség az örök életre való felkészüléshez.[10]

Jézus kijelentése a szadduceusokkal folytatott vitájában, ahol a halottak feltámadásáról volt szó, azt mutatja, hogy Isten “Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének” nevezi magát, mert fel fogja támasztani őket. A feltámadás olyan biztos, hogy Isten magát az élők Istenének nevezi. “A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e a Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy mi módon szólt neki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene. Az Isten nem a holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek.[21]

Amikor Jézus ezt a kijelentést tette, még nem voltak feltámasztva az ősatyák - s az örök életre vonatkozó ígéreteket még nem nyerték el.[22] Lázár tehát majd csak a feltámadás napján lehet az “Ábrahám kebelén”.

A Biblia több helyen elmagyarázza, hogy a halottak csak a feltámadás és az ítélet napján fognak felébredni.[23] Tehát nem a halottak birodalma a színtér, hanem a jövőbeli események: a feltámadás és az ítélet. A halál idejétől a bekövetkező feltámadás idejéig semmi kijelentés sincs.

A platóni filozófia feljövetelével kezdték a “hádes”t, a sírt, elevennek elképzelni. Így keletkezett az a gondolat, hogy a gazdag embernek Ábrahámmal folytatott beszélgetését a hádesba helyezzék át. pedig ezt Jézus nem tette. A “hádesba való eltemetés” és a “kínokban való szemfelemelés” között van a halál állapota, amiről Jézus semmit sem mond, mert semmi jelentőséget nem tulajdonít neki. Nem marad semmi indok arra, hogy ezt a közbenső állapotot kidíszítsük.

’Amikor a sírban (seol) az ő szemeit felemelte’ - ez Jézus tanításai értelmében ugyanazt jelenti, mintha azt mondta volna: ’Amikor pedig a halálból felébredt’, vagyis feltámadt, és a (Hinnom völgyében) kínok között találta magát.

A végérvényes szétválasztás az igazak és az istentelenek között csak az utolsó napon történik, noha az egyes embereknek már a haláluk pillanatában eldől, lezárul a sorsuk. Nincs semmi bibliai alapunk arra, hogy a pokolt két különböző részlegre osszuk. Csak a feltámadás hozza a kettéválasztást, mert azt egy vizsgáló ítélet előzi meg. “Mert az embernek Fia eljön az ő Atyjának dicsőségében az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.” (Máté 16,27.) Ez a szöveg érvényes a gazdag emberre és a szegény Lázárra is.

Jézus és a lator[szerkesztés]

Gyakran idézik az ember halál utáni életének bizonyítására Jézus szavait, amit a vele keresztre feszített egyik latornak mondott. Ezzel a kijelentéssel azt akarják bizonyítani, hogy halála után a hívő mindjárt a mennybe megy.

“Uram, emlékezzél meg énrólam, amikor eljössz a Te országodban! És mondta néki Jézus: Bizony, mondom néked: ma velem leszel a Paradicsomban.”[24]

Jézus sohasem hirdetett olyan elképzeléseket az Isten országáról, amilyeneket sok mai keresztény fest magának. Sohasem beszélt arról, hogy követői haláluk után azonnal a “túlvilágba” érkeznének.

Sokan azt hiszik, hogy a lélek a test szennyes börtönének a nemes foglya, és mihelyt az a halál által e börtönéből megszabadul, fent lebeg a fellegek fölött, hogy ott, a lelkek mennyországában örökre boldog legyen. Hogyha valaki csak a maga egyéni üdvösségét tartja szem előtt, akkor nem lehet csodálkozni az ő kereszténységének egoista formáján, sem pedig a szó szoros értelmében vett ,,Istenországa-művének széles területén végzett munkáján!”

Egy problémát érthetővé és tudatossá kell tennünk: általában nem eléggé számolunk azzal, hogy milyen nagy befolyást gyakorolt sok korai keresztény gondolkozására a görög, de különösen a platóni filozófia. Ez rányomta a bélyegét a Biblia fordítására is. például az írásjelek kitevésénél is olyan helyeken, ahol pl. egy vessző a mondat értelmét döntő módon megváltoztatja, sőt egészen az ellenkezőjére fordíthatja. Ha egy bibliafordító egy szövegnél az írásjelet az ő előre megfogalmazott nézetére támaszkodva, a saját elképzelése szerint helyezi ki, akkor az óriási problémákhoz vezethet. Az értelmezési fordításnak épp egy ilyen klasszikus esetével van dolgunk Luk. 23,43-ban. A legtöbb Bibliában a szöveg valahogy így hangzik: “Bizony mondom néked: ma velem leszel a Paradicsomban”. Néhány fordító még egy “még” szócskát is hozzá fűz a “ma” szó mellé, hogy ezt a gondolatot még jobban kiemelje. Így tehát a hangsúly teljesen a “ma” szóra esik abban az értelemben, mintha Jézus ígérete még aznap beteljesedett volna. Nem mindegy, hogy “ma” adta Jézus a kijelentését, vagy pedig “ma” teljesedett be! Ez a kifejezés: “mondom néked ma” a héber, majd az arám szólásmódnak teljesen megfelel, mint ahogy ezt sok ószövetségi íráshely is bizonyítja.[25] Különösen illett ez Jézus keresztre-feszítésének napjához, mivelhogy Jézus az ígéretét ezáltal páratlan módon megerősítette. Sőt mindehhez még halálának harmadik napján Jézus így magyarázta Mária-Magdalénának: “...mert nem mentem még fel az Atyához”,[26] így hát nem lehet és nem szabad a ’ma’ szót a megszokott módon érteni. A szövegben a hangsúly a ’ma’ szóra esik, de a fordításnak a következőképpen kellene hangzania: ’Bizony, mondom néked ma: te velem leszel a Paradicsomban.’

Jézus ezt ígérte a követőinek: "Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."[27] E szavak szerint az igaz hívők csak Jézus 2. eljövetelekor fognak véglegesen egyesülni az Úrral. A lator egyáltalán nem is tudott volna azon a “ma”-i napon a Paradicsomban lenni Jézussal. Maga Jézus sem ment az Ő halála napján a Paradicsomba, hanem a sírba.

Hinduizmus[szerkesztés]

A Mundaka Upanisad alapján [28] a lélek (átman) mérete az atoménak felel meg és csakis tökéletes értelemmel lehet érzékelni. Ez az atomnyi lélek a szívben helyezkedik el és hatását az élőlény egész testére kiterjeszti. Jelen van minden élőlény szívében. Ha a lélek elhagyja a helyét, akkor a vér működése, amely a fúziót idézi elő, megszűnik.[29]

A lelki egész atomnyi részecskéit a napfény részecskéihez hasonlíthatjuk. Ahogy a napfény végtelen sok molekulát tartalmaz, a Legfelsőbb Úr parányi részei az Ő sugarainak atomnyi szikrái, amelyet prabhá-nak vagyis felsőbbrendű energiának neveznek.[29]

A test természeténél fogva mulandó, a lélek ezzel szemben örök és elpusztíthatatlan. Amikor a lélek távozik az anyagi testből, az azonnal bomlásnak indul. A lélek az, ami fenntartja a testet.

A lélek (átman) minőségileg megegyezik a Legfelsőbbel (Brahman), s a testtel szemben nem változik. Néha kúta-sthána-k, állandónak is nevezik. Nem születik, de mivel anyagi testbe költözik, a test megszületik. A lélek nem születik meg és nem hal meg. Minden ami megszületik, az el is pusztul. Mivel a léleknek nincs születése, nincs múltja, jelene és jövője sem. Örökkévaló, mindig létező és eredeti, azaz létrejöttének nincs nyoma a történelemben. A testtel ellentétben soha nem öregszik meg. A test változásai nem befolyásolják a lelket.[30]

A Lélek elhagyva Isteni származását, a személyiséghez kötötté vált, és a világot alkotó ellentétes erők között él. Hosszú korokon át, születésről-születésre vándorol, tetteket hajtva végre, és azok gyümölcseit érlelve. Megfosztva minden hatalomtól, lassan gyűjt bölcsességet, mint eredményét sokrétű tapasztalásának.[31]

Az atomnyi egyéni lélek testbe kerülését a Felsőlélek kegye teszi lehetővé. A Védák - például a Mundaka Upanisad és a Svetásvatara Upanisad - a lelket és a Felsőlelket két madár-baráthoz hasonlítják, akik ugyanazon a fán ülnek. Az egyik madár (az egyéni, atom nagyságú lélek) a fa gyümölcseit csipegeti, miközben a másik (Krisna) csupán figyeli a barátját. A két madár között minőségileg nincs különbség, ám az egyiket elbűvöli a fa gyümölcse, míg a másik csupán szemtanúja barátja tetteinek. A tanú-madár Krisna, a csipegető pedig Ardzsuna. Barátok, de az egyik közülük a mester, a másik pedig a szolga. Az atomnyi lélek vándorlását egyik fáról a másikra , egyik testből a másikba az okozza, hogy megfeledkezik e kapcsolatról.[32] A Lélek, mintegy alvásból ébredve kiemelkedik a homályból, ahol addig eltemetve feküdt. A Bhagavad Gítá történetében Ardzsuna, mint az egyéni Lélek, Kuruksetra csatamezején találja magát, a csatamezőn, amelyet a dharma vagy kötelesség mezejének is neveznek.

lásd még:

Dzsainizmus[szerkesztés]

A dzsainizmus szerint a létezők kategóriába sorolhatók: vannak dzsívák (élők) és adzsívák (élettelenek). A dzsíva (szanszkrit: जीव) eszméje nélkül nem érthető a dzsainizmus, mert a dzsainák minden embernek, állatnak, rovarnak, növénynek, sőt még a földnek, a köveknek, a tűznek, a víznek és a levegőnek is élő lelket tulajdonítanak. Nézetük szerint a világot végtelenül sok dzsíva népesíti be, mindegyik valós, önálló és örök, s tudat, öröm és energia jellemzi őket. E felfogás alapján tanúsítanak oly nagy tiszteletet az élet minden formája iránt, ami a dzsaina hit alapkövében, az ahinszában fejeződik ki.[33]

A dzsívákat (lelkeket) két fő csoportba sorolják: sziddha (megszabadult) és szanszári (világi lények). A dzsain filozófia azt tanítja, hogy minden lélek külön egyéniség, mely soha nem teremtetett, öröktől fogva létező. A lélek az alacsonyabbtól a magasabb állapot irányába fejlődik a karma vagy ok-okozat törvénye alapján. Minden alkalommal új testet ölt, amíg az előző életekből származó karmákat teljesen le nem dolgozza. Végül a karma kötelékeinek elszakításával, megmutatkozik abszolút tisztaságában, és eléri a tökéletességet, a nirvánát, a muktit.[34]

Buddhizmus[szerkesztés]

A buddhizmus tanítása elutasítja az örökkévaló lélek létezésének gondolatát, itt a „lélek nélküli újjászületés tana” jelenik meg (lásd: anatta). Eszerint nem léteznek egyes lelkek elkülönülve egymástól, a dolgok és jelenségek csak más dolgok és jelenségek függvényében léteznek. Amint a dolgok és jelenségek létezését fenntartó okok elmúlnak, a dolgok és a jelenségek is velük múlnak. Ez a függő keletkezés elmélete.

Amerikai őslakók[szerkesztés]

Az észak-amerikai indiánok az életet nagy utazásnak tekintették, ami azzal kezdődött, hogy a lélek levált a Nagy Szellemről (wd), hogy beléphessen egy testbe, amely az Anya Földön él. A halál pedig az a pillanat volt, amikor még egyszer és immár örökre a lélek összeolvadt a Nagy Istennel. [35]

Lásd még[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Dr. Előd István: Katolikus dogmatika, ppek.hu
 2. Katolikus dogmatika – Teremtés – EMBER – Test és lélek
 3. Tobler Gusztáv: Nincs többé halál, 22-23. oldal
 4. Tobler Gusztáv: Nincs többé halál, 23. oldal
 5. William F. Albright: Von der Steinzeit zum Christentum, 270. oldal
 6. Préd. 8,8.
 7. Zsolt. 13, 4  ; V. Móz. 31,16.
 8. Ésa. 26,19 Életre kelnek majd halottaid, és holttestük feltámad.
 9. Dán. 12,2. 13 És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.
 10. ^ a b Tobler Gusztáv: Nincs többé halál
 11. I. Móz. 2,16-17
 12. https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/2/7/t_conc_2007
 13. I. Kor. 15,53-54
 14. Ján. 5,26
 15. Prof. E. Brunner: A halálról és a halálfélelemről
 16. Tobler Gusztáv: NIincs többé halál
 17. Ésa. 2,22.
 18. Zsolt. 146,3-4.
 19. Lukács 16. rész
 20. Luk. 16,1. 19.
 21. Márk 12,26-27.
 22. Zsid. 11,39
 23. Ésa. 26.19. Ján. 6,39-40. Jel. 20,5.
 24. Luk. 23,39-43.
 25. (II. Móz. 34,11. V. Móz. 8,19.
 26. Ján. 20,17
 27. Ján. 14,1-3.
 28. 3.1.9.
 29. ^ a b Bhagavad Gítá - úgy ahogy van, 2.17 - kommentár
 30. Bhagavad Gítá - úgy ahogy van, 2.20 - kommentár
 31. A Bhagavad Gita yogája
 32. Bhagavad Gítá - úgy ahogy van, 2.22 - kommentár
 33. Akadémiai Kiadó: Világvallások → Dzsíva, 2009
 34. Szvámi Sivánanda: Utak a boldogsághoz → dzsainizmus; 2014
 35. Roberto Giacobbo: Mi van odaát?

Külső hivatkozások[szerkesztés]