Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga
Szent István emlékmű a Magyarok Nagyasszonya sziklatemplom előtt
Szent István emlékmű a Magyarok Nagyasszonya sziklatemplom előtt
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj dúr pentachord
A kotta hangneme G dúr
Sorok A A B Av
Hangterjedelem V–7 V–7 1–4 V–7
Kadencia 2 (2) 2
Szótagszám 12 12 12 12

Az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga egy Szent István királyról szóló, templomban is énekelt himnusz. Dallama Bogisich Mihály: Őseink buzgóságából való,[1] szövege a Dőri kéziratos énekeskönyvből[2]

Feldolgozás:

Szerző Mire
Bárdos Lajos vegyeskar Musica Sacra I/4
egynemű kar Musica Sacra II/2

Története[szerkesztés]

Kölcsey Ferenc Himnusz című műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a 90. genfi zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől fogva) volt. Népszerű volt – a hatóságok által többször betiltott – Rákóczi-nóta is.

Kodály-feldolgozás[szerkesztés]

A Szent István királyhoz írt himnusz szövegét Kodály Zoltán dolgozta fel teljesen új, általa írt dallammal[3] 1938-ban Ének Szent István királyhoz címmel három formában: fiú vegyeskar (szoprán, alt, basszus szólam), kisebb vegyeskar, nagy vegyeskar.[4][5]

Szövege[szerkesztés]

Mai, „finomított” szöveg[szerkesztés]

Szent István királyhoz

Eredeti szövegváltozat[szerkesztés]

Szent István királyrúl.

Nota: Regnorum Domina etc.

Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.
Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú sírástól szemei.
Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala:
Behomályosodott örvendetes napja.
Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra.
Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hív királynéjában.
Még éltedben minket ennek ajánlottál,
És szent koronáddal együtt feláldoztál.

Névtelen (16. sz.)

Áh! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja,
ki voltál valaha Országunk Istápja.
Hol vagy István király? téged Magyar kíván,
Gyászos öltözetben te előtted sírván.
Rólad emlékezvén tsordulnak könyvei,
búval harmatoznak szomorú mezzej,
lankadnak szüntelen Vitézlő kezej,
nem szünnek iszonyú sírástúl szemej.
Virágos kert vala híres Pannónia,
mely öntöze hiven Szűz MÁRIA.
Kátholika hitnek bő volt szép virágja,
bé homályosodott örvendetes Napja.
Ah! melly nagy változás minden féle Vallás,
már meg szaporodott sok Lelki kár-vallás,
mint rósát a hivség ugy a Pannoniát
rontya eretnekség fonnyaszttya Virágát.
Kertésze e kertnek István király vala,
termesztője ennek ő véle meg hala,
Ennek életében élt a Magyar Ország,
ő halála után lett holt eleven ág.
Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid,
hozzád folyamodunk árva maradékid,
Tekénts István király szomorú hazádra,
fordétsd szemeidet régi Országodra.
Reménségünk vagyon benned, s – Máriában,
mint Magyar hazánk(na)k hiv Királynéjában,
Még éltedben ennek minket ajánlottál,
és sz: Koronával együtt föl áldoztál.
Te hozzád Mária Sz. István Királlyal,
Keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal,
Árva Magyar Ország sírva fohászkodik,
néked mint Anyánk(na)k igy Panaszkodik.

Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763.) (A versszakok kezdőbetűi egy akrosztichont adnak ki: Árvakert.)

Szent István király ábrázolása a Képes krónika kódexben

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
  {
  <<
  \relative c' {
   \key g \major
   \time 3/4
   \tempo 4 = 72 \set Score.tempoHideNote = ##t
   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
%    Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga
    d  g  a  b a g  a a b  c b \tempo 4=24 a\fermata \tempo 4=72 \bar "||" \break
%   ki voltál valaha országunk istápja?
    d, g a  b a g a  a b c b \tempo 4=24 a\fermata \tempo 4=72 \bar "||" \break
%   Hol vagy, István király?
    c  b  a  b a8( g) \tempo 4=24 a4\fermata \tempo 4=72
%   Téged magyar kíván
    c b  a b a8( g) \tempo 4=24 a4\fermata \tempo 4=72 \bar "||" \break
%   gyászos öltözetben, teelőtted sírván.
    d, g a b a g  a b c b a \tempo 4=24 g\fermata \tempo 4=72 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ah, hol vagy ma -- gya -- rok tün -- dök -- lő csil -- la -- ga,
    Ki vol -- tál va -- la -- ha or -- szá -- gunk is -- táp -- ja?
    Hol vagy, Ist -- ván ki -- rály? Té -- ged ma -- gyar kí -- ván
    Gyá -- szos öl -- tö -- zet -- ben, te -- e -- lőt -- ted sír -- ván.
   }
  >>
  }

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bogisich Mihály: Őseink buzgósága imák- és énekekben. Budapest: (kiadó nélkül). 1888. 376. o. I-II. kötet  
 2. 1752., 339. oldal.
 3. Szerzői jogi okok miatt a dallamot nem közölhetjük.
 4. Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillag, YouTube-videó
 5. Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz, YouTube-videó

Forrás[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap