Hit Gyülekezete

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hit Gyülekezete
Hit Gyülekezete istentisztelete a Hit Parkban
Hit Gyülekezete istentisztelete a Hit Parkban

Vallás Kereszténység
Felekezet pünkösdi-karizmatikus
Lelkészi vezető Németh Sándor
Tisztsége vezető lelkész
Tagság Az összes felajánló száma 1 194 934 vagyis ezt felvetítve a teljes lakosságra becsülhető a hívek száma
Alapítva 1979
Székhely Budapest
Technikai szám 0279

A Hit Gyülekezete weboldala

A Hit Gyülekezete egy magyarországi alapítású és központú keresztény felekezet, a pünkösdi-karizmatikus mozgalom egyik jelentős képviselője. Az 1979-ben kis imacsoportból indult gyülekezet dinamikusan növekvő felekezetté vált, ma már az országhatárokon túl is vannak közösségei. A 2001. évi népszámlálás alapján[1] a tizenkettedik legnagyobb volt a hazai felekezetek közül.

Vezető lelkésze Németh Sándor.

Története[szerkesztés]

A kezdetektől a rendszerváltásig[szerkesztés]

A gyülekezet 1979-ben indult Budaörsről, egy öt fős imacsoportból. Németh Sándort és Juditot a világszerte elismert bibliatanító, Derek Princekente fel” szolgálatvégzésre.

A független pünkösdi-karizmatikus közösség a rendszerváltásig csak illegalitásban tudta istentiszteleteit megtartani. Rendezvényeit, vezetőit a kommunista titkosszolgálat megfigyelés alatt tartotta. 1989-re a budapesti gyülekezet létszáma már elérte a 2000 főt,[2] amikor is az állam a Hit Gyülekezetét az 1895. évi XLIII. törvénycikk[3] alapján elismert vallásfelekezetté nyilvánította.

A rendszerváltástól 1998-ig[szerkesztés]

A gyülekezet aktívan részt vett a demokratikus átalakulások létrejöttében. Sok hívő járult hozzá szavazatával is, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) párttá váljon (a Szabad Kezdeményezések Hálózatából). Az ezerkilencszázkilencvenes évek során szoros maradt a párt és a felekezet kapcsolata: a hívek kopogtató cédulákat gyűjtöttek, valamint Hack Péter és Mészáros István László képviselőként bejutott a parlamentbe az SZDSZ színeiben. Az ezredforduló után azonban fokozatosan elhidegült egymástól a felekezet és a párt.[4][5]

A felekezet 1990-ben Budapesten Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet néven megalapította államilag akkreditált teológiai főiskoláját, mely 1995 óta Szent Pál Akadémia néven működik.[6]

A gyülekezet 1995–98 között a Budapest Sportcsarnokban tartotta összejöveteleit, melyek átlagos létszáma 10 000 fő körül volt.[2] Ezeken istentiszteleteket tartottak (számos külföldi vendég részvételével) és kereszteltek is.

1998-tól napjainkig[szerkesztés]

1998. október 10. óta a budapesti gyülekezet saját tulajdonú ingatlanában, a budapesti Hit Csarnokban tartja istentiszteleteit, ahol továbbra is évi több alkalommal tartanak nemzetközi konferenciákat (többnapos összejöveteleket). Ebben az időszakban is rendszeresen fogadtak külföldi vendégprédikátorokat (pl. Benny Hinn, Rodney Howard Brown, Marilyn Hickey, Derek Prince, Jerry Savalle, Creflo Dollar és Mahesh Chavda).

A gyülekezet vezetőségének néhány tagja bizonyos hitbeli és egyházvezetési kérdésekben nem értett egyet Németh Sándorral és a vezetőség nagy részével. Miután reformprogramjukat elutasították, kiváltak a gyülekezetből és néhány száz hívővel új gyülekezeteket alakítottak Budapesti Autonóm Gyülekezet néven. A reformerek célja a presbiteri (testületi) gyülekezetvezetés volt, a helyi gyülekezetek autonómiájával összekapcsolva. A gyülekezet vezetősége elhatárolódott az új tipusú egyházvezetéstől és megerősítette Németh Sándor vezetőpásztori tekintélyét .[7]

A Hit Gyülekezete gazdálkodásával szemben ekkor és ezután megfogalmazott vádakat az elkövetkező években 18 APEH vizsgálat követte, valamint az egyház betiltását célzó parlamenti interpelláció és számos negatív hangvételű hír a médiában.[8] A vizsgálatok mindegyike lezárult: a gyülekezetet és Németh Sándort a hatóságok egyik felhozott vádpontban sem találták vétkesnek.

A sajtó egyes orgánumai továbbra is időről időre kapcsolatba hozzák a gyülekezetet kétes hírű emberekkel, olyan esetben is, amikor lényegi kapcsolat nem mutatható ki.[9] Németh Sándor meggyőződése, hogy az új keresztény cionizmus korunk egyik legfontosabb, profetikus mozgalma. 2019-ben Tamás Gáspár Miklós filozófus az egyik provokatív publicisztikájában az „amerikai keresztyén cionizmus[10] belhoni zászlóvivőjének” aposztrofálta a gyülekezetet.[11]

Az egyháznak mára (2020) mintegy háromszáz közössége működik az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, továbbá Svájcban, Németországban, és az Egyesült Államokban is. A vidéki gyülekezeteknek is egyre nagyobb része tartja saját tulajdonú ingatlanban istentiszteleteit.

A gyülekezet nagy hangsúlyt helyez a médiában való megjelenésre. Fontosabb orgánumai:

 • Hit rádió – A Hit Gyülekezete online rádiója, a nap 24 órájában sugároz. Magyarország leghallgatottabb online egyházi rádiója[12]
 • Hetek – a gyülekezet közéleti hetilapja[13]
 • Új Exodus – a gyülekezet teológiai folyóirata[14]
 • ATV – a gyülekezethez közeli cégek többségi tulajdonában lévő televíziós csatorna[15]
 • Vidám Vasárnap – a gyülekezet élőben közvetített vasárnapi istentisztelete az ATV-n[16]

Hitalapelvek[szerkesztés]

(Az alábbi összefoglaló egyéni látásmódot tükröz; pontosan lásd a gyülekezet honlapján.[17])

 1. A Biblia Isten igéje, és szó szerint értendő
 2. Szentháromság
 3. A megváltás és újjászületés elégséges és egyedüli feltétele a Krisztusba vetett hit.
 4. Újjászületés: aki hisz, hit által születik újjá, vízkeresztség által.
 5. A karizmák (csodák, gyógyítások, nyelveken szólás) az első századi egyházban jelen voltak, és ma is léteznek.
 6. A vízkeresztség (alámerítkezés) megtérés után a bűnök bocsánatára történik.
 7. A „Szent Szellemmel való betöltekezés” vagy „Szent Szellem-keresztség” létezik (jelei a karizmák). Nem azonos az alámerítkezéssel.
 8. Angyalok: engedelmességre teremtett, lelki (másképp szellemi) formában létező, szolgáló lények.
 9. Egyetemes egyház: Krisztusnak egy egyetemes „láthatatlan” egyháza van, mely a bármely egyházhoz tartozó igaz hívőkből áll (ez általában is a Protestantizmus-ra jellemző).

Megváltottá válás folyamata[szerkesztés]

 1. Bűnbánat
 2. Megalázkodás Isten előtt
 3. Krisztusba vetett hit, Krisztus helyettesítő áldozatának személyes elfogadása.
 4. Hit: Krisztus nevének segítségül hívása
 5. Bűnmegvallás őszintén, megtört szívvel
 6. Megkeresztelkedés egyéni elhatározás alapján, felnőtt vagy gyermek korban, vízben történik teljes alámerítkezéssel, a bűnök bocsánatára.
 7. A bűnök elhagyása mellett fontos Krisztus követése, és az Istennek odaszánt élet, ez a gyakorlatban és hosszú távon nem lehetséges Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül.

Az egészség és gyógyulás[szerkesztés]

"Aki [Krisztus] a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg." Péter 1. levele, 2. fejezet 24. vers

"És monda nekik [Jézus]: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak; Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak." Márk evangéliuma, 16. fejezet 15–18. vers

Jólét és áldott élet[szerkesztés]

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." Korinthusbeliekhez írt 2. levél, 8. fejezet 9. vers

Kapcsolat más neoprotestáns felekezetekkel[szerkesztés]

A keresztény közösségek közötti egységet a Biblia által meghatározott feltételek teljesülése esetén támogatják:

Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

– Efézusiakhoz írt levél 4. rész 3-6.

Olyan egyházakkal tartanak fenn hitéleti kapcsolatot, amelyekkel a fentebb felsoroltakban egységben tudnak lenni: ezek a teljesevangéliumi egyházak. A többi egyház esetében a hangsúlyt arra teszik, hogy azok egymás lelkiismereti szabadságát kölcsönösen tiszteletben tartsák, miközben mindenki végzi a munkát, amit helyesnek lát, mivel végeredményben mindenki munkáját Jézus Krisztus fogja megítélni (1 Korinthus 3,11–13).

Számos külföldi gyülekezettel kapcsolatban vannak, szinte minden kontinensről: fogadnak hallgatókat a Szent Pál Akadémián, adnak szolgálatokat, és rendszeresen fogadnak külföldi vendégszolgálókat, mint Marilyn Hickey,[18] Creflo Dollar,[19] Jerry Savelle,[20] és mások.

Ökumenizmus[szerkesztés]

A történelmi egyházakkal hitéleti kapcsolatot nem tartanak fent, így egyetlen egyházzal sem, amelyik az Ökumenizmus zászlaja alatt áll. Pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozó protestáns (még pontosabban neoprotestáns) egyházként a katolikus tanítások egy részét elfogadhatatlannak tartják, mivel (Luther Mártonhoz hasonlóan) a római katolikus egyház számos gyakorlatát inkább a pogány hagyományok, semmint a bibliai tanítások közvetítőjének tartják,[21] a katolikus hitre térést „csapdának” titulálják.[22] Az ökumenizmusban a katolikus egyház rekatolizáló szándékát látják érvényre jutni.[23]

Az 1980-as 1990-es években a más egyházak és irányzatok ellen sokszor szarkasztikus stílusú ellenpropagandájuk volt az egyik oka annak, hogy ők maguk is a kritika kereszttüzébe kerültek, sajátos tanbeli látásuk, valamint az extrém stílusú összejöveteleik pedig teológiai jogalapot nyújtottak a sértetteknek az elhatárolódásra. A másik – tőlük függetlenül elindított – magyarországi hitmozgalmi teológiát valló egyháztól, a Krisztus Szeretete Egyháztól annak indulásától fogva teljes mértékben elhatárolódtak.[24]

Tagsága[szerkesztés]

Tagsági díj és belépési nyilatkozat nincsen. Bárki látogathatja az istentiszteleteket bármiféle kötelezettség nélkül.

A felekezethez tartozók számáról pontos adat nem áll rendelkezésre; a gyülekezet maga sem tart fenn nyilvántartást tagjairól.

A 2001. évi népszámlálás adatai[1] szerint 3708-an vallották magukat a felekezethez tartozónak. Ez alapján a gyülekezet a tizenkettedik legnagyobb felekezet volt Magyarországon.[25] Ez az adat azonban valószínűleg nem volt egyenlő a tényleges tagsággal, mivel a népszámláláskor nem volt kötelező a vallás megjelölése, illetve a Hit Gyülekezete külön kérte is követőit, hogy tagadják meg a válaszadást. Ezt a felekezet részben az akkori politika kisegyházellenességével indokolta, a népszámlálást is e politika eszközeként értelmezte. A 2011-es a népszámláláson 18 202 fő volt a magukat a felekezethez tartozóknak vallók száma.[26]

2012. évi felajánlás: 57,192 millió forint (5.), 25 814 Fő (4.)[27] A gyülekezet az egyszázalékos adófelajánlók száma (2010-ben 18 643 fő[28]) alapján a negyedik, a felajánlott összeg (2010-ben 61 731 389 forint[28]) alapján az ötödik a hazai egyházak sorrendjében. A felajánlások száma és a gyülekezet által 75-80 ezresnek mondott taglétszám közötti szembetűnő különbség kérdést vet fel a gyülekezet által becsült létszám valódiságát illetően. Annál is inkább, mert a Hit Gyülekezete azok közé az egyházak közé tartozik, amelynek tagjai fegyelmezettebbek az adófelajánlások tekintetében, és sokkal inkább egyházukat részesítik előnyben minden más egyházzal szemben. Az összes felajánló száma 1 194 934 vagyis ezt felvetítve a teljes lakosságra becsülhető a hívek száma. Az egy főre eső átlagos felajánlott összeg (2009-ben 3463 forint) megkérdőjelezi azt a korábbi vélekedést, miszerint a felekezet tagjai kifejezetten a módosabbak közül kerülnek ki.

Rendelkezés éve Felajánlók száma[28] Felajánlott összeg (teljes)[28] Felajánlott összeg (fejenkénti átlag)
2013[29] 28 074 75 699 978 Ft 2696 Ft
2012[30] 25 814 57 192 466 Ft 2215 Ft
2011[31] 25 727 70 951 515 Ft 2757 Ft
2010[32] 19 238 63 510 321 Ft 3301 Ft
2009 17 501 60 620 439 Ft 3463 Ft
2008 16 376 56 087 626 Ft 3425 Ft
2007 13 521 48 667 855 Ft 3600 Ft
2006 12 452 42 813 783 Ft 3438 Ft
2005 11 638 38 194 402 Ft 3282 Ft
2004 11 085 35 937 887 Ft 3242 Ft

A Hit Gyülekezete gyakorlatilag valamennyi magyarországi városban megalapította helyi közösségét, valamint találhatók más európai illetve ázsiai és afrikai gyülekezetei is.

Ismertebb tagok és/vagy a gyülekezettel kapcsolatba hozható ismert személyek[szerkesztés]

A gyülekezet ismertebb tagjai:

A gyülekezet megalakulásának 20 éves évfordulóján a meghívott vendégek között megjelentek például:

Szervezeti felépítése, működése[szerkesztés]

A Hit Gyülekezete az önfenntartó egyházmodell híve. Az 1%-os adófelajánlásokon és az iskoláknak járó normatívákon kívül más állami támogatást nem vesz igénybe, a hívek támogatják önkéntes adományaikkal és bibliai (nem kötelező) tizedeikkel (jövedelmük 10%-ának felajánlásával), emellett az aktivisták társadalmi munkájukkal járulnak hozzá a szervezeti működéshez. Szemben egyes híresztelésekkel, az ilyen segítő szolgálatok, az adományok és a bibliai tized fizetése a kezdetektől fogva önkéntes alapon történik, a Biblia ide vonatkozó felhívásainak hirdetésére válaszul ajánlják fel együttműködésüket a gyülekezet létét fontosnak tartó hívők (lásd például Máté 23,23; Lukács 11,42; 1 Mózes 14,20; 2 Mózes 35,21).

Az egyháznak mintegy háromszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, továbbá Svájcban, Németországban és az Egyesült Államokban is.

A gyülekezetek jelentős része saját tulajdonú ingatlanban rendezi istentiszteleteit, melyek közül a csaknem 8000 fő befogadására alkalmas budapesti Hit Csarnok a legnagyobb, de Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban is több mint ezer személyes istentiszteleti csarnokban működnek a Hit Gyülekezete helyi közösségei. A Hit Gyülekezete Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Nyíregyházán és Salgótarjánban működtet általános iskolát, Kecskeméten és Pécsett pedig óvodát. Az egyház államilag akkreditált teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia Budapesten működik.

A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványt szintén a gyülekezet hozta létre.

A Hit Gyülekezete könyvkiadója, az Új Exodus Kiadó eddig közel egymilliós példányszámban jelentetett meg könyveket ismert keresztény szerzők tollából. A közösség zenei CD-i, kazettái százezres nagyságrendben keltek el eddig.

Összejövetelek jellegzetességei[szerkesztés]

Istentisztelet[szerkesztés]

A Hit Gyülekezete igyekszik hű maradni a Bibliához, amely az istentiszteletet nem köti rituális formához, de bizonyos alkotórészeiről beszél:

 • dicséret, dicsőítés: Isten kegyelmének hirdetése és magasztalása énekszóval (szívvel-lélekkel), hangszerekkel, tapssal, tánccal…
 • imádás: az Úr jelenlétében való leborulás, Isten elismerése abszolút Úrként, Neki való hódolás;
 • igehirdetés: az írott Ige felolvasása és magyarázata, valamint a Szent Szellemtől kapott üzenetek átadása;
 • tanítás: a Szentírás mélyebb összefüggéseinek feltárása;
 • bizonyságtevés: a hívők beszámolója Jézus Krisztus bennük, értük és mellettük végzett munkájáról;
 • adakozás (a hívő szabad akarata alapján)
 • ima (könyörgés, hálaadás, közbenjárás stb.), amely által Isten népe kifejezi háláját a már elvett áldásokért, és természetfölötti segítségért fordul Urához;
 • úrvacsora: valóságos közösség Jézus Krisztus testével és vérével, ami minden áldás forrása;
 • a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak működése által (például gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi áldásért stb. történő ima).

Az istentiszteleteken a fentiek bármelyike – a helyi gyülekezet szükségeinek megfelelően – előtérbe kerülhet és meghatározhatja az egész összejövetel jellegét. Istentiszteletet szabadban és zárt helyen (magánházaknál, imaházban, sportcsarnokban stb.) egyaránt tartanak.

Nyelveken szólás[szerkesztés]

Többek között a következő Biblia versek alapján értelmezik.

A Szent Szellem karizmáinak egyike; idegen nyelvű vagy magas rendű „angyali” nyelveken való titkos beszédnek (Pál első levele a Korinthusiakhoz, 14:2, 13:1). Általában a hallgatóság illetve a nyelveken szóló számára sem érthető meg intellektuális úton; azonban egyfajta „szellemi realitásként” mégis értelmes beszéd, érthető nyelvre fordítása (pontosabban megmagyarázása) is lehetséges a gyülekezet számára egy második, külön képesség vagy karizma, a „nyelvek magyarázata” által (Pál első levele a Korinthusiakhoz, 14:13).

Célja az Istennel való magas rendű, titkos kommunikáció, és mint ma is élő egyházi megtapasztalást, a Szent Szellemmel való betöltekezés legelső külső jelének tartják, azonosnak az apostolok cselekedetei 2. részében leírt pünkösdi, de több hasonló újszövetségi eseménnyel is (például Apostolok cselekedetei, 10:46, 19:6 ). Evangéliumi jel (például Márk evangéliuma, 16:17 alapján).

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

 1. a b www.nepszamlalas.hu Archiválva 2014. január 2-i dátummal a Wayback Machine-ben A népesség vallás, felekezet, vallási közösség stb. főbb korcsoport és nemek szerint a 2001. évi népszámlálás adatai alapján
 2. a b Hit Gyülekezete Archiválva 2007. június 1-i dátummal a Wayback Machine-ben a gyülekezet honlapja
 3. 1895. évi XLIII. törvénycikk. [2007. november 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 11.)
 4. katolikus.hu Archiválva 2007. július 3-i dátummal a Wayback Machine-ben – Sajtószemle (1999. június 30.)
 5. Élet és Irodalom Archiválva 2007. március 14-i dátummal a Wayback Machine-ben – Rádai Eszter interjúja Hack Péterrel az SZDSZ-ből való kilépése után
 6. Szent Pál Akadémia honlapja Archiválva 2007. január 1-i dátummal a Wayback Machine-ben – Történet
 7. Németh Ferenc: A Hit Gyülekezete elleni polémia
 8. Bohács Zoltán: A hatalom célkeresztjében - Új Exodus - Teológiai és Hitéleti Folyóirat. [2007. október 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. június 29.)
 9. Tasnádi vallást vált? Archiválva 2009. február 12-i dátummal a Wayback Machine-ben (borsonline)
 10. Az új keresztény cionizmus Amerikai teológiai lap: globális mozgalom lett Izrael támogatása Archiválva 2019. augusztus 26-i dátummal a Wayback Machine-ben, hetek.hu
 11. TGM: Zsidókat jobbra át Archiválva 2019. augusztus 25-i dátummal a Wayback Machine-ben, merce.hu
 12. http://www.hitradio.hu
 13. http://www.hetek.hu/
 14. http://www.ujexodus.hu/
 15. http://www.atv.hu/
 16. Archivált másolat. [2009. március 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. május 7.)
 17. (angolul) Hit Gyülekezete – Németh Sándor – Vidám Vasárnap Archiválva 2006. március 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
 18. Archivált másolat. [2009. július 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. április 28.)
 19. http://www.creflodollarministries.org/
 20. Archivált másolat. [2009. február 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. április 28.)
 21. Hit Gyülekezete Archiválva 2007. október 14-i dátummal a Wayback Machine-ben – Kulcsár Árpád: A pápaság színeváltozásai
 22. Új Exodus Archiválva 2007. december 11-i dátummal a Wayback Machine-ben – Kulcsár Árpád: Csapdák Istent keresőknek
 23. Hit Gyülekezete Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben – Szőllősi Tibor: Mi a baj az ökumenizmussal?
 24. Új Exodus, 1992. ill X. évfolyam 2. szám. Hollywoodi mérce
 25. hetilap.hetek.hu Archiválva 2007. október 9-i dátummal a Wayback Machine-ben Hetek 2001. január 13.
 26. KSH népszamlálasi adatok 2011. [2013. december 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. április 27.)
 27. 1% NAV Archiválva 2013. december 10-i dátummal a Wayback Machine-ben NAV 2012.
 28. a b c d APEH Portál Archiválva 2010. január 24-i dátummal a Wayback Machine-ben Kimutatás a 2008. évi Szja 1%-ának a 2009. évi adózói rendelkezéséről a 2009. rendelkező évre érvényes technikai számmal rendelkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzatok számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben (2009. december 31.)
 29. 2013 évi rendelkezések. [2013. október 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 5.)
 30. 2012 évi rendelkezések. [2012. október 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 5.)
 31. 2011 évi rendelkezések. [2014. január 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 5.)
 32. 2010 évi rendelkezések. [2014. január 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 5.)
 33. Az élet győz - beszélgetés Balogh Ferenccel Archiválva 2007. október 26-i dátummal a Wayback Machine-ben (hit.hu)
 34. a b c d e Húsz év az úton Archiválva 2007. december 12-i dátummal a Wayback Machine-ben (hetek.hu)
 35. Hit (interjú Gera Zoltánnal, origo.hu)
 36. http://hvg.hu/velemeny/20050519.aspx[halott link]
 37. https://index.hu/belfold/hackattack08/
 38. Nagyon érdekes honatyák (G-H) (index.hu, 2000. október 30.)

További információk[szerkesztés]