Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Értelmes Tervezettség Mozgalom szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület (rövidítése: ÉRTEM; korábban: Értelmes Tervezettség Munkacsoport) az értelmes tervezettség mozgalmának magyarországi képviselőjeként létrejött egyesület, 2001-ben alakult.[1] Elnöke Farkas Ferenc okleveles vegyészmérnök, tiszteletbeli elnöke Jeszenszky Ferenc fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézetének nyugalmazott főosztályvezetője volt haláláig (2011).[2] Gyakori szószólói közé tartozik még Tasi István kultúrantropológus, vaisnava teológus és Krisna-tudatú szerzetes, aki 2008-ig vezette az egyesületet.[3][J 1]

Tevékenységük főként az általuk hibásnak tartott evolúciós elmélet kritikájából áll. Ennek során igyekeznek az intelligens tervezés koncepcióját a magyar közvéleménnyel megismertetni, valamint igyekeznek elérni nézeteik felvételét a közoktatás tananyagába.[4][5]

Más intelligens tervezést propagáló kreacionista szervezetekkel együtt az ÉRTEM is „materialista elméletnek” ítéli az evolúciót, mely szerintük egy nem bizonyított, problémákkal küszködő hipotézis. Egyúttal véleményük szerint az általunk ismert világ egy „felsőbbrendű intelligens lény tervező munkájának eredménye”.[6] Más hasonló nézeteket valló csoportokhoz hasonlóan az ÉRTEM sem foglal állást ezen intelligens tervező kilétéről, tevékenységének természetéről vagy a tervezés folyamatairól.[6] A mozgalomnak tehát nem létezik kutatási programja vagy tudományos módszerekkel tesztelhető hipotézise.[7]

Elképzeléseik a tudományos közösségben súlytalanok. Nézeteiket nem lektorált folyóiratokban, hanem előadásokkal, újságcikkekkel és könyvekkel igyekeznek elfogadtatni a nagyközönséggel.[8]

Az intelligens tervezést a világ számos tudományos szervezete[9][10][11][12] mellett a Magyar Tudományos Akadémia is állásfoglalásban minősítette áltudománynak.[13] Bár a csoport igyekszik magát megkülönböztetni a nyíltabban vallási motivációjú kreacionista mozgalmaktól,[14][15] az általuk propagált intelligens tervezés nézetét a tudományos közvélemény egyértelműen a vallásos kreacionista mozgalmak közé sorolja,[9] s ezen véleménnyel egybecseng a Kitzmiller kontra doveri iskolaszék per ítélete is, mely nemcsak vallási csoportoktól megkülönböztethetetlennek ítélte nézeteiket,[16] de oktatásukat a körzet állami iskoláinak természettudományos óráin az USA alkotmányának első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyére hivatkozva meg is tiltotta.[17]

Az intelligens tervezés nézete[szerkesztés]

Az 1980-as évek közepén az Egyesült Államokból indult intelligenstervezés-mozgalom szószólói szerint „a világegyetem és az élővilág bizonyos jellegzetességei leginkább egy intelligens ok által magyarázhatók, s nem irányítatlan folyamatokkal, mint a természetes szelekció” .[18][19] Az intelligens tervezés a teleológiai istenérv modern változata azzal a módosítással, hogy nem tesz kijelentéseket a tervező természetéről vagy kilétéről, ezzel próbálván elkerülni a kreacionizmus, mint természettudomány oktatását megtiltó pereket .[20][21][22][23] Legismertebb szószólói az amerikai Discovery Institute nevű konzervatív keresztény agytröszttel állnak kapcsolatban.[24][25]

Az intelligens tervezés hagyományos támogatói elsősorban keresztények,[26] azonban a mozgalom létezik a muzulmán Törökországban is,[27] továbbá a védikus kreacionizmust hirdető Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON)[28][29][30] és a Raëliánus Egyház nevű UFO-vallás[31] is a nézet támogatói közé tartozik.

Az intelligens tervezés története[szerkesztés]

A „creation” és „design” illetve a „creationis” és „intelligent design” kifejezések számának változása az Of Pandas and People című könyv különböző változataiban 1983-tól 1993-ig.[32]

A mozgalom szószólói szerint az intelligens tervezés születése a molekuláris biológia utóbbi évtizedekben bekövetkezett fejlődésének következménye, mely rámutatott az élőlények komplexitására.[33][34][35]

A mozgalom kritikusai,[22] továbbá bírósági döntések[21][36] azonban rávilágítanak arra, hogy a intelligens tervezés az Amerikai Egyesült Államok közoktatásának természettudományos tantervéből egyre inkább kiszoruló vallásos kreacionizmus, majd teremtéstudomány egyszerű átcímkézése.

Az első világháborút követő években a Butler-törvény és az ahhoz hasonló jogi szabályozások Amerika-szerte igyekeztek akadályozni az ember evolúciós származásának oktatását.[37] Az 1950-es évek végén a Szputnyik-sokk következtében a törvényhozás a természettudományos oktatás javítását tűzte ki célul, melynek eredményeként az USA állami iskoláinak felében az evolúciót is tartalmazó tankönyveket használtak.[38] Az 1968-as Epperson kontra Arkansas per döntésében az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az USA alkotmányának első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyére (Establishment Clause) hivatkozva érvénytelenítette azt az Arkansas állam által 1928-ban hozott törvényt, mely megtiltotta az evolúció oktatását a közoktatásban.[39] Az 1987-es Edwards kontra Aguillard per döntése a tudományos kreacionizmus oktatását is alkotmányba ütközőnek találta.[40]

Az Edwards-per döntését követően a később Of Pandas and People néven ismertté vált, Percival Davis és Dean H. Kenyon által 1983 óta előkészületben lévő teremtéstudomány-tankönyv 150 teremtésre utaló szavát (például creation – teremtés; creationism – kreacionizmus, creationist – kreacionista) szisztematikusan intelligens tervezésre utaló kifejezésekre cserélték.[20] Egy esetben azonban az átírás folyamatába hiba csúszhatott, mely a „cdesign proponentsists[J 2] betűsort eredményezte. Erre a hibára a mozgalom kritikusai gyakran mint a kreacionizmus és intelligens tervezés közti „hiányzó láncszemre” hivatkoznak.[41][42][43] A könyv megjelenését követően az Egyesült Államok számos államában indult kampány a természettudományos órákon történő használatáért, mint az „intelligens tervezés elméletét” bemutató kiegészítő tankönyv.[44][45]

1986 – Vázlat az Edwards kontra Aguillard előtt
Biology and Creation („Biológia és Teremtés”)
1993 – Második kiadás
Of Pandas and People („Pandákról és Emberekről”)
2005 – A harmadik, átdolgozott kiadás vázlata
The Design of Life („Az Élet Terve”)
Angol nyelvű eredeti Creation means that the various forms of life began abruptly through the agency of an intelligent creator with their distinctive features already intact—fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, and wings, etc. Intelligent design means that various forms of life began abruptly through an intelligent agency, with their distinctive features already intact— fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, and wings, etc. Sudden emergence holds that various forms of life began with their distinctive features already intact, fish with fins and scales, birds with feathers and wings, animals with fur and mammary glands.
Magyar nyelvű fordítás A teremtés azt jelenti, hogy az élet különböző formái hirtelen jelentek meg egy intelligens teremtő működésének eredményeként, már meglévő megkülönböztető jegyeikkel együtt – a halak uszonyokkal és pikkelyekkel, a madarak tollakkal, csőrrel és szárnyakkal, stb. Az intelligens tervezés azt jelenti, hogy az élet különböző formái hirtelen jelentek meg intelligens tevékenység eredményeként, már meglévő megkülönböztető jegyeikkel együtt – a halak uszonyokkal és pikkelyekkel, a madarak tollakkal, csőrrel és szárnyakkal, stb. A hirtelen felbukkanás úgy tartja, hogy az élet különböző formái már meglévő megkülönböztető jegyeikkel együtt jelentek meg – a halak uszonyokkal és pikkelyekkel, a madarak tollakkal és szárnyakkal, az állatok szőrrel és emlőmirigyekkel.
Kulcsszavak cseréje a „Pandák” néhány változatából. Forrest (2005)[46] és Scott és Matzke (2007)[47] alapján. (A szakaszok fordítása és a kiemelések a szerkesztőtől. Az ÉRTEM interpretációját lásd a jegyzetben.[J 3])
az Ék-dokumentum fedőlapján Michelangelo híres festménye, az Ádám teremtése látható, s a szöveg is több ponton tesz utalásokat a keresztény vallásra.[26][48][49]

1990-ben megalakult a Discovery Institute (DI) nevű konzervatív keresztény agytröszt.[50] Az intézet Center for the Renewal of Science and Culture („Központ a tudomány és kultúra megújításáért”) nevű részlege, melyet kifejezetten azért alapították, hogy „részt vegyen a közoktatásban zajló darwinista vitában”[51] 1996-ban indul el.

A Discovery Institute akcióterve, az Ék-stratégia 1999-ben kiszivárgott az Internetre.[50][52] Az Ék-dokumentum által felvázolt PR-kampány a közvélekedés megváltoztatását, a tömegtájékoztatás, egyes nonprofit szervezetek és politikusok befolyásolását célozza meg.[26] A kritikusok szerint ez a dokumentum demonstrálja leginkább, hogy a Discovery Institute és az intelligens tervezés célja leginkább politikai, s nem tudományos természetű.

2004. december 14–én tizenegy szülő, az American Civil Liberties Union az Americans United for Separation of Church and State és a Pepper Hamilton LLP pert indított a doveri iskolaszék ellen, mely igyekezett megváltoztatni az iskolakörzet tantervét oly módon, hogy az az intelligens tervezést, mint az „élet eredetét magyarázó”, evolúcióval szembeni alternatív tudományos elméletet is tartalmazza. A doveri pandaperként is ismertté vált Kitzmiller kontra doveri iskolaszék ügy[53] döntése alapján az iskolaszék intelligens tervezéssel kapcsolatos szabályzása megsértette az USA alkotmányának első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyét. Az ítélet továbbá kimondta, hogy az intelligens tervezés nem tudomány, s képtelen megkülönböztetni magát kreacionista, így vallásos elődeitől.[54]

Az intelligens tervezés története Magyarországon[szerkesztés]

A következőkben az intelligens tervezés mozgalmának magyarországi története kerül ismertetésre. A leírásban szerepel a mozgalom amerikai történetének néhány fontosabb állomása. Az intelligenstervezés-kreacionizmus mozgalmának kialakulásáról és történetéről az intelligens tervezés története című szócikk ad bővebb felvilágosítást.

1996
 • szeptember Az USA-ban megjelenik Michael Behe Darwin's Black Box (Darwin fekete doboza) című könyve.
 • október Szentpétery Péter Az Iskolakultúra októberi számában közzéteszi „Hol voltál…” (Miért nem fogadom el az evolúciót?) című cikkét. Ebben az írásában Szentpétery még a bibliai teremtéstudományt hirdető szerzőkre hivatkozva veti fel az evolúcióval szembeni „alternatív értelmezések” iskolában történő oktatását.
1998
 • május Az MTA folyóirata, a Magyar Tudomány közreadja Tóth Tibor Tudomány, hit, világmagyarázat című írását.[55]
 • Tasi István olvassa a cikket, és felveszi a kapcsolatot Tóth Tiborral, általa kerül ismeretségbe Jeszenszky Ferenccel, Szentpétery Péterrel és Szabó Attilával.[56] Korábban már mindhárman részt vettek a „teremtéstudomány” (itt: azon nézet, miszerint a bibliai teremtéstörténet természettudományos alátámasztottsággal rendelkezik[J 4]) tudományos alternatívaként történő hirdetésében.[57][58][59]
1999
 • március 12. „A teremtés koronája” – teista konferencia. Felszólal többek között Michael Cremo, Jeszenszky Ferenc és Szentpétery Péter. A konferencia nyilatkozatot adott ki, melynek utolsó bekezdése a következő:
Kérjük ezért az oktatásban, a tantervek kidolgozásában és az ismeretterjesztésben dolgozó szakembereket és tanárokat, hogy az evolúcióelméleteket a felvetett, tudományosan megalapozott kritikai szempontokkal és alternatív magyarázatokkal együtt mutassák be.
Nyilatkozat - „A teremtés koronája” - teista konferencia
Tasi István: Ahol megáll a tudomány (277-279.o)
[60]
 • Megjelenik Tasi István Ahol megáll a tudomány című könyve (LAL Kiadó, Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet), mely az evolúció elméletével szemben a védikus kreacionizmus szemléletét kínálja.
2001
 • Megalakul az Értelmes Tervezettség Munkacsoport.
 • április Megjelenik Szentpétery Péter „Alkotásainak értelmes vizsgálata” című cikke a Theologiai szemlében.[61] Ezen cikkben már túlnyomórészben a Discovery Institute munkatársainak műveire hivatkozik.
2002
 • Megjelenik Michael Behe Darwin fekete doboza című könyvének magyar kiadása (Harmat kiadó).
 • Megjelenik Tasi István és Hornyánszky Balázs A természet IQ-ja című könyve (Kornétás kiadó). A könyv elkészítésében közreműködött többek között Farkas Ferenc is. Az előszót Jeszenszky Ferenc írta. E könyv ugyancsak védikus alternatívát kínál az evolúcióval szemben.
2003
 • Az ÉRTEM levelet fogalmaz meg az Oktatási Minisztérium számára, melyben azt kérik, hogy az iskolákban az „intelligens tervezés elméletét” egyenrangú lehetőségként ismertessék.[4][62][5]
2004
 • 2004-es év végén Tasi István szerkesztésében megjelenik A tudomány felfedezi Istent – Intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa című könyv (Aeternitas kiadó).
2005
 • Megjelenik Tóth Tibor Tudomány, hit, világmagyarázat című könyve (Fókusz kiadó), melynek alapjául a Magyar Tudományban 1998-ban megjelent cikke szolgált. Lektorai Jeszenszky Ferenc, az ÉRTEM alapító tagja és Ruff Tibor, a Hit Gyülekezetének teológusa. Tóth e könyvében következőképpen nyilatkozik az intelligens tervezésről:
Az ID [Intelligent Design - értelmes tervezés] nagy szerepet játszik a szigorúan materialista-ateista tömegek és a közvélemény megszólításában. Legnagyobb eredményeit abban éri el, hogy bibliai kiindulópont nélkül, tudományos konklúzióként is eljuttathat nyitott gondolkodású embereket a világ szellemi eredetének és csodálatos tervezettségének felismeréséhez. Innen már könnyebb eljutni ahhoz, amit a Róm 1,20 keresztény nézőpontból is szemléletesen megvilágít: ahhoz, hogy a Biblia Istenének keze munkájából maga az Alkotó is felismerhető, aki azonos az Intelligens Tervezővel, biztosítva a tervezés és kivitelezés utolérhetetlen összhangját.
Tóth Tibor - Tudomány, Hit, Világmagyarázat (2005)[63]
 • április Az USA-ban zajló Selman kontra Cobb Megyei Iskolakörzet per során – melyhez a körzet iskolaszékének azon döntése vezetett, miszerint az evolúciót tárgyaló tankönyvekre egy figyelmeztető cédulát kell ragasztani, mely szerint az evolúció „csak egy elmélet” és „nem tény”[64] – a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) helyi szervezete támogatásáról biztosította az iskolaszéket, a bírósághoz intézett levelében kifejtve, hogy nem érzik úgy, hogy a cédula előnyben részesítené a keresztény vallást saját nézeteikkel szemben.[65]
 • október 26. Klubbeszélgetés a Mindentudás Egyeteme keretében. Résztvevők: Kampis György, Pléh Csaba, Tasi István, Jeszenszky Ferenc. Kampis az index.hu-nak adott 2008-as interjújában a következőképpen nyilatkozik az eseményről:
Volt korábban egy vitaest az akadémián, amin én is részt vettem, ott megjelentek az értelmes tervezettség hívei beszélgetőpartnerként és a közönség soraiban is. Utána a neten és a médiában olyan beállításokkal találkoztunk részükről, hogy nahát, már az akadémiára is bejutottak. Szó sincs erről, az történt, hogy mi voltunk elég hülyék ahhoz, hogy szóba álltunk velük, különben sehova nem jutottak volna. Azt gondolom most, hogy nem kell foglalkozni ezekkel az emberekkel, nem kell nekik teret adni, főjenek a saját levükben.
Kampis György - index.hu, 2008[66]
 • december 20. Az Amerikai Egyesült Államokban véget ér a doveri pandaper.
2006
Tasi István és Mi van, ha nincs evolúció? című könyve. Kiskunhalas, 2007. október 27.
2007
 • Megjelenik Tasi István Mi van, ha nincs evolúció című könyve (Kornétás kiadó).
 • június 8. Az Európa Tanács által kiadott „A kreacionizmus veszélyei az oktatásban” című jelentés az intelligens tervezésről a következőket tartalmazza: „A kreacionizmus semelyik formájában – ilyen például az 'intelligens tervezés' – sem tényekre alapul, nem használ tudományos érvelést és tartalma szánalmasan inadekvát a természettudományos órák számára”[68]
2008
 • március 3. Az MTA – másik 67 ország tudományos akadémiájához hasonlóan[69] – állásfoglalásban nevezi tudományon kívüli elképzelésnek, mely az evolúciós elméletet áltudományos érvelésekkel kritizálja.[13]
 • május A Védikus Tudományok Kutatóközpontja újabb plakátkampányt indít Budapesten.
 • december A Magyar Tudomány c. folyóirat „Az »értelmes tervezettség« hiedelmének boncolgatása…” címszó alatt több cikket is megjelentet a témával kapcsolatban, köztük Tasi István „Tudomány a bíróságon” című írását is.
2009 – Charles Darwin születésének kétszázadik évfordulója
 • Az ÉRTEM tagjai újabb felhívást intéztek az Oktatási Minisztériumhoz. Eredményt ezúttal sem érnek el.[70]
 • Tasi és Hornyánszky A természet IQ-ja című könyve megjelenik angol nyelven (Nature's IQ, Touchstone). Az angol kiadás előszavát Michael Cremo jegyzi.[71]

A nézet alapfeltevései[szerkesztés]

Egy Gram-negatív baktérium ostorának sematikus ábrázolása. Az intelligens tervezés szószólói a baktériumok ostorát, a véralvadást és az immunrendszert gyakran egyszerűsíthetetlenül összetett rendszereknek nevezik, melyek szerintük az evolúció során nem jöhettek létre. Tudományos vizsgálatok ezt nem támasztják alá.[72]

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az Edwards kontra Aguillard perrel a tudományos kreacionizmus elvesztette a közoktatás természettudományos tananyagába kerülésért vívott harcát, Phillip E. Johnson amerikai jogászprofesszor – akit szokás az intelligens tervezés atyjának is nevezni[73] – lefektette a „teista realizmus” alapjait, mely az intelligens tervezés tudományos életbe történő integrálásának filozófiai alátámasztását hivatott nyújtani. Johnson szerint a fővonalbeli tudomány téved, mivel szerinte evolúciós filozófia dominál benne. Amellett érvel, hogy hiba a tudomány részéről az intelligens tervezés, a teremtő elvetése, mivel ez elkerülhetetlenül kudarchoz vezet.[74] Arra a következtetésre jutott, hogy a kreacionistáknak újra kell definiálniuk a tudományt, hogy az figyelembe vegye a természetfelettit. Erre való törekvésének részeként hozta létre az Ék-stratégiát.[75] Az ék-stratégia szószólói a mereven szembenállnak a materializmussal,[76][77][78] a naturalizmussal[77][79] és az evolúcióval,[80][81][82] s kimondott céljuk ezek eltávolítása a tudomány működéséből és tanításából.[83][84] A Johnson által indított program két prominens résztvevője Michael Behe és William Dembski (mindketten a Discovery Institute munkatársai), akik úgy vélik, az élővilág vizsgálata intelligens tervezés jeleit mutatja.

Az ÉRTEM tagjai gyakran hivatkoznak[34][85][86] Michael Behe egyszerűsíthetetlen összetettségnek nevezett azon érvére, miszerint egyes biológiai rendszerek túlságosan összetettek ahhoz, hogy evolúciós folyamatok során, egyszerűbb, „kevésbé teljes” elődök fokozatos átalakulásával jöhessenek létre. A lektorált publikációkban megjelenő az egyszerűsíthetetlen komplexitásra felhozott példák cáfolatainak[87] ellenére az intelligens tervezés mozgalmának szószólói és más kreacionisták körében ma is népszerű érvnek számít.

Ugyancsak többször hivatkozott érv a William Dembski által specifikált komplexitásnak nevezett nézet.[88][89] Dembski szerint specifikált összetettség akkor van jelen egy konfigurációban, hogyha olyan mintázatot mutat, amely nagy mennyiségű, függetlenül meghatározott információt tartalmaz és egyben komplex is. Demsbki szóhasználatában akkor komplex egy konfiguráció, ha előfordulásának valószínűsége alacsony. Szerinte a specifikáltan összetett struktúrák jelenléte a természetben egy intelligens tervezőre utal. A „specifikált összetettség” nézetét széles körben matematikailag értelmetlennek tartják, és nem épül rá független információelméleti, komplexitáselméleti vagy biológiai kutatómunka sem.[90][91][92] Wesley Elsberry és Jeffrey Shallit tanulmánya rámutat, hogy „Dembski munkája önellentmondásoktól, szóazonosságra alapuló érveléstől, hibás matematikahasználattól, gyenge kutatómunkától és mások eredményeinek félreértelmezésétől hemzseg”.[93]

A 2000-es években az intelligenstervezés-mozgalom szószólóitól – köztük a mozgalom atyjától, Phillip E. Johnsontól,[94] Paul Nelsontól, a Discovery Institute munkatársától[95] és az ÉRTEM tiszteletbeli elnökétől, Jeszenszky Ferenctől[96] is – megjelentek olyan nyilatkozatok, melyek elismerik, hogy az intelligens tervezés az evolúció elméletével kidolgozottságában és tudományos alátámasztottságában nem összemérhető nézet. Michael Behe a Kitzmiller kontra doveri iskolaszék-per során elismerte, hogy az ő fogalomhasználata szerint az „elmélet” kifejezés, melyet az intelligens tervezésre alkalmaz, elég tágan értelmezhető ahhoz, hogy kritériumai szerint az asztrológia (csillagjóslás) is elméletnek minősüljön.[97]

A Mozgalom tagjainak nézetei a tervező kilétéről és a tervezés módszeréréről[szerkesztés]

Az intelligens tervezés szószólói a szélesebb nyilvánosság számára igyekeznek azt kommunikálni, hogy az intelligens tervezés egy tudományos elmélet, s nem tesz a Tervező személyére vonatkozó állításokat.[98] A mozgalom szószólói felvetették lehetséges magyarázatként a földi élet földönkívüli eredetét feltételező pánspermia elméletét, s az időutazó sejtbiológus általi tervezést,[99][100] gyakorlatilag azonban mindegyikük egy természetfeletti teremtő[101] általi teremtést tekinti magyarázatnak. Bár az Értelmes Tervezettség Mozgalmával kapcsolatban úgy nyilatkoznak, hogy a tervező személye és módszere nem vizsgálható tudományos módszerekkel,[102] más fórumokon a vallásuk kinyilatkoztatottnak tekintett írásaiban szereplő eredetmítoszok bizonyos interpretációit állítják be az evolúció (egyben más tudományterületek) tudományos riválisaként[103] (lásd még: tudományos kreacionizmus, védikus tudomány). A következőkben a mozgalom néhány prominens magyarországi képviselőjének nézetei kerülnek bemutatásra.

Tasi István[szerkesztés]

Tasi István – szerzetesi nevén: Isvara Krisna dász – (sz. 1970)[104] kulturális antropológus, vaisnava teológus és lelkész, tagja a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének, s a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára,[104][105] az ÉRTEM alapító tagja. A védikus kreacionizmus és az intelligens tervezés egyik legismertebb magyarországi szószólója. Védikus kreacionizmusnak, Krisna-kreacionizmusnak[106] illetve hindu kreacionizmusnak[107] nevezik a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) által vallott nézeteket az univerzum és az élővilág származásáról.[108][109]

Az ISKCON az evolúciót elutasító vallási csoportok közé tartozik, több tagja az evolúció és a modern evolúciós szintézis aktív ellenzője. Az általuk kinyilatkoztatottnak tekintett indiai szent iratok teremtésmítoszainak az az értelmezése, melyet ők vallanak, szerintük „elfogadható, logikus alternatívát mutat”[110] a mozgalom alapítója által értelmetlennek nevezett[111] evolúciós elmélettel szemben. Az ISKCON „védikus tudományokat” kutató és népszerűsítő tagjai – nem ritkán az alkalmazott módszerek tudományos szigorát, a modellek precizitását, a kutatók becsületességét megkérdőjelezve[112] – gyakran kétségbe vonják a modern tudományok, köztük a biológia, fizika,[112] archeológia, orvostudomány, pszichológia,[113] nyelvészet azon eredményeit, melyek ellentmondani látszanak a védikus iratok általuk történő értelmezésének, nézeteik alátámasztására azonban készek elfogadni anekdotikus, megcáfolt, áltudományos állításokat többek között UFO-észlelésekről és eltérítésekről,[114] fosszilis anomáliákról,[115] testen kívüli élményekről,[116][117] a víz gyógyító célzattal végzett akarattal történő programozásáról,[118] hominid kriptidekről (pl.:jetikről)[119] és egyszerűsíthetetlen összetettségről.[120]

Cquote2.svg Én elképzelhetőnek tartom személy szerint, és vannak sokan, akik elképzelhetőnek tartják, akár ugyanott éltek, akár máshol éltek [a dinoszauruszok és az emberek, ugyanazon időben] Cquote2.svg

– Tasi István, MTV - Záróra, 2007. október 31.[121]

A Tasi István által vallott kreacionista elképzelés szerint a fajok változatlanul, a kezdetek óta mai formájukban lakják élőhelyeiket,[122] egyetlen szuperintelligens őstől származnak, s egy teremtési folyamat során jöttek létre.[123] A nézet szószólói szerint a vaisnava irodalom pontos adatokkal szolgál ezen élőlényeket illetőleg[124] A „védikus rendszertan” nyolcmillió négyszázezer fajt különít el. Bár az élőlények örökíthető jellemzőinek nemzedékről nemzedékre történő fokozatos változását például a szelektív tenyésztésből származó megfigyelések esetében elismerik,[125] azonban szerintük ezen élőlények „alapvető felépítésüket” még földtörténeti korszakokon keresztül sem változtatják meg, evolúció az ISKCON nézete szerint nem játszódik le.[122] A nézet szerint a világban található a fajok száma változatlan, se nem csökken, se nem növekszik. Ha bizonyos fajok a Földön ki is halnak, a világegyetem más tájain – más bolygókon – tovább léteznek.[126]

Tasi István az intelligens tervezést alátámasztandó gyakran hivatkozik az ugyancsak Krisna-hívő Michael Cremo (Ő Kegyelme Drutakarma Prabhu) és Richard L. Thompson (Sadáputa dásza) Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race (Tiltott régészet – Az emberi faj rejtélyes eredete – magyarul csak a rövidített változata, Az emberi faj rejtélyes eredete – A tudomány titkainak szenzációs leleplezése! jelent meg) című könyvére. E kötetben nézetük szerint alátámasztják a védikus írások azon értelmezését, miszerint az ember jelenlegi formájában sokkal régebb óta lakja a Földet, mint amennyire a modern tudományos kutatás eredményeiből, például az archeológiai, paleontológiai és genetikai bizonyítékokból következtetni lehet. Cremo és Thompson műveit (hasonlóan Erich von Däniken és Graham Hancock munkásságához) a tudományos közvélemény áltudománynak, pszeudoarcheológiának tekinti.[127][128][129][130]

Mind a „fiatal föld”, mind a védikus kreacionizmus jellemző eleme a különböző kormeghatározó módszerek eredményeinek kétségbevonása. Míg a fiatal Föld kreacionizmus hívei szerint az univerzum kb. 6000 évvel ezelőtt, egyszeri teremtés során (a semmiből, ex nihilo) jött létre, addig a védikus kreacionizmus szószólói szerint a teremtés ciklikus folyamat, a jelenlegi univerzum pedig kb. százötvenbillió éves.[131] Mindkét nézet tartalmazza azonban azon elemet, hogy a dinoszauruszok és az emberek egy időben kortársak voltak.[121] A bibliai és a védikus értelmezés is egy özönvíznek tulajdonítja pusztulásukat, ennek idejét azonban különböző időpontokra teszik – a fiatal Föld kreacionisták a bibliai özönvíz (kb. i.e. 2500[132]), az ISKCON a Brahmá legutóbbi napjának alkonyakor beköszöntő részleges pusztulás idejére.[133] Tasi részletkérdésnek tekinti, hogy a Mozgalom tagjai között akadnak, akik szerint a Föld kora nem több, mint 6000 év.[134]

Jeszenszky Ferenc[szerkesztés]

Jeszenszky Ferenc 2009 áprilisában

Jeszenszky Ferenc (19322011) fizikus, az MTA Kutatásszervezési Intézetének nyugalmazott főosztályvezetője, az ÉRTEM alapító tagja és tiszteletbeli elnöke. Evangélikus vallású.[135] Keresztény csoportok számára teremtéstudományról szóló előadásokat tartott Magyarországon és más országokban, köztük Lengyelországban is.[57][136] Teremtéstudomány témakörben rendszeresen előad a kreacionista Protestáns Teremtéskutató Kör által szervezett előadásokon[137] – például az általuk szervezett Genezis Tábor keretében is.[138][139][140][141] Magyarra fordította William A. Dembski Intelligens tervezettség – híd a tudomány és a teológia között[142] című könyvét.

Az ausztrál fiatal Föld kreacionista Answers in Genesis nevű szervezet munkatársai, Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati és Carl Wienland által jegyzett Kérdések a kezdethez – a teremtés logikája (The Answers Book – The Most-asked Questions about Creation, Evolution & The Book of Genesis Answered!)[143] című könyvhöz írott ajánlásában méltatja a tudományos kreacionizmust, mely szerinte az utóbbi negyven évben egyre több érvet sorakoztatott fel az evolúció ellen, s tette a teremtést egyre inkább elfogadottá. Véleménye szerint a fiatal Föld kreacionizmust hirdető könyv „segít kiszabadulni a tudomány köntösében megjelenő ateista-materialista világnézet eszmei szorításából”.

Cquote2.svg Az evolúció kérdése az a csatatér, ahol ma Isten seregei és a Sátán seregei megütköznek. Cquote2.svg

– Jeszenszky Ferenc: Keresztyénség vagy evolúció?
Fundamentum Evangéliumi Alapítvány - 91.levélmissziós füzet
[144]

A védikus kreacionista Tasi és Hornyánszky A Természet IQ-ja című könyvéhez írott előszavában a mutációk és szelekció általi evolúció valószínűtlenségéről értekezve Jeszenszky az „univerzum feltételezett évmilliárdjairól” beszél,[145] mely ugyancsak a „fiatal Föld” elképzelésére utal. Jeszenszky a 6000 éves Föld és a több milliárd fényévre lévő csillagok közötti ellentmondás kiküszöbölésére olyan világmodellt fogad el magyarázatnak, mely szerint a Földön eltelt hatezer év alatt a világűrben évmilliárdok telnek el.[146]

A Fundamentum Evangéliumi Alapítvány 91. levélmissziós füzetében Jeszenszky „Kereszténység vagy evolúció?” című írásában az „evolúció kérdését” olyan csatatérként jellemzi, ahol ma az Isten és a Sátán seregei megütköznek.[144]

Jeszenszky aláírója a Darwin Skeptics (hibásan az MTA tagjaként jegyezve)[147] és a Discovery Institute által készített A Scientific Dissent of Darwinism[148] nevű nyilatkozatoknak.

Jeszenszky szerint az evolúció sérti a termodinamika második főtételét, ezért nem játszódhatott le. Bár az érvelés téves voltára évtizedekkel ezelőtt rámutattak (CF001[149]), kreacionista körökben máig általánosan használt.

Farkas Ferenc[szerkesztés]

Farkas Ferenc (sz. 1962) vegyészmérnök, az ÉRTEM alapító tagja és 2008-tól a Mozgalom elnöke. Nem tagja vallási csoportnak.[150] Az ÉRTEM többi tagjával együtt Farkas szintén több sebből vérző, „materialista” elméletnek nevezi az evolúciót, „mely egy természeten kívüli lény létezése nélkül” kívánja megmagyarázni a világot.[151] Behe egyszerűsíthetetlen összetettség érvelése mellett[152] Tasi Istvánhoz hasonlóan Farkas Ferenc ugyancsak használja a védikus kreacionista Michael Cremo Tiltott régészet című könyvét.[153] Farkas Ferenc volt Tasi István szakdolgozati témavezetője a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán; a 2005-ben megvédett szakdolgozat címe: „Eredetmagyarázatok – Az evolúcióelmélet védikus és jelenkori alternatívái”.[154]

Szentpétery Péter[szerkesztés]

Cquote2.svg De minden, mégoly jószándékú meggyőzési kísérlettel szemben egyszerűen emberi jogom azt állítani, hogy minden ősöm (hogy mikortól, mindegy hányadik nagyszülőmmel kezdve, abban lehetnek véleménykülönbségek) ember volt. Rögtön ember, állati elődök nélkül.Cquote2.svg

– Szentpétery Péter: „Hol voltál...?” (Miért nem fogadom el az evolúciót). Iskolakultúra, 1996/10[58]

Szentpétery Péter (sz. 1956) teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető docense,[155] az ÉRTEM alapító tagja. Szentpétery a német fiatal Föld kreacionista Werner Gitt és az ugyancsak fiatal Föld kreacionista John Mackay (az ausztrál Answers In Genesis nevű fiatal Föld kreacionista szervezet társalapítója, jelenleg a Creation Research igazgatója[156]) hatására kezdett kételkedni az evolúcióban és kezdett foglalkozni a „közvetlen teremtéssel”, mint alternatívával.[58] Szentpétery az ÉRTEM-ben végzett tevékenységei mellett ugyancsak részt vesz a keresztény, bibliai kreacionista Protestáns Teremtéskutató Kör által szervezett rendezvényeken.[140][141]

Szentpéterynek az evolúcióval szemben Bibliai ellenvetései vannak. Az evolúciós elmélet (szóhasználatában: „evolúciótan”) és a bibliai teremtéshit összeegyeztethetőségének lehetősége számára nem kielégítő és nem megnyugtató. Szerinte az ember evolúciós származásának a bűn és a halál kérdésében következményei vannak – nézete szerint ha az ember az állatvilág része, akkor az erőszakossága, agressziója Isten előtt is mentségül kell, hogy szolgáljon. Az ember származásával kapcsolatos véleménye, hogy a „teremtésről” kizárólag a Teremtő képes biztos felvilágosítással szolgálni, és ő nem „valamiféle korhoz kötött emberré válást” sugallt. Szentpétery már 1996-ban – az ÉRTEM megalakulása előtt öt évvel – hangoztatta azon nézetét, mely szerint kívánatos lenne, ha legalább a középiskolában, de jobb lenne, ha már az általános iskolában helyet kapnának „alternatív értelmezési lehetőségek”. Szentpétery emberi jogának tartja, hogy azt állítsa, minden őse rögtön ember volt, állati elődök nélkül.[58]

Szabó Attila[szerkesztés]

Szabó Attila (sz. 1956) az ÉRTEM alapító tagja. Biológia-rajz szakos általános- és középiskolai tanár, rajzot és művelődéstörténetet tanít.[59] Ezen kívül a Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskolán (a Hetednapi Adventista Egyházból kivált Keresztény Advent Közösség főiskolája) szerzett diplomát, s ugyanitt a „Biblia és a képzőművészet” című tárgyat oktatja.[157] Már jóval a Mozgalom megalakulása előtt járta az országot „előadásokat, vetítéseket, beszélgetéseket tartva a Biblia, a művészet, a teremtés és evolúció, a természet és az egészséges életmód tárgykörökből”.[59]

Bár a Mozgalom a szélesebb közönség felé azt kommunikálja, hogy a Tervező kiléte és módszerei nem vizsgálhatók tudományos módszerekkel – így kívül esnek a Mozgalom „kutatási területén”, az Értelmes Tervezettség Mozgalom 2006-os konferenciájáról készült „Hogyan jelent meg az élet a Földön – Konferencia a legnagyobb rejtélyről” című DVD-n (Reménység Evangelizációs Központ, 2007) Szabó úgy nyilatkozik, hogy a teremtés esztétikai elemzéséből következtetni lehet a teremtő tulajdonságaira.[158] Érvelését többek között a „fiatal Föld” kreacionista Werner Gitt-től, a Bibliából, továbbá a hetednapi adventisták prófétanőjétől, Ellen G. White-tól vett idézetekkel igyekszik alátámasztani.

A Mozgalom a médiában és az interneten[szerkesztés]

A mozgalom tagjai több alkalommal szerepeltek mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi televíziókban, rádiókban. Tasi István szerepelt többek között a TV2 Frei Dosszié című műsorában,[159][160] a Magyar Televízió Napi Mozaik,[161] Záróra[121] és A sokszínű vallás[162] című műsoraiban. Jeszenszky Ferenc és Farkas Ferenc az MTV Kultúrház című műsorának Darwin-évforduló alkalmából sugárzott adásában szerepeltek.[150] Tasi István gyakori vendége a PAX TV műsorainak is.

2009-ben „Értem” címmel magazinműsort indított a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonában lévő[163] Európa Rádió, melynek ügyvezető igazgatója Bacsó István, a Mozgalom tagja.

A Discovery Institute-hoz hasonlóan az ÉRTEM is nagy hangsúlyt fektet nézeteinek az interneten történő terjesztésére. A mozgalom (a Védikus Tudományok Kutatóközpontjához hasonlóan[164]) a hivatalos honlap mellett 2008 márciusa óta csatornát tart fenn[165] a YouTube-on. A legtöbb 2009 márciusa óta feltöltött, továbbá több korábbi videó esetében az értékelés és a kommentálás lehetőségét a csatorna fenntartói kikapcsolták, vagy már eleve nem engedélyezték.[J 5]

Cquote2.svgHála az elmúlt kommunista éra agymosásának és materialista diktatúrájának, az uralkodó nézet vazallusai megtesznek mindent azért, hogy az érdekeiknek ellentmondó vélemények ne jelenhessenek meg.Cquote2.svg

Az ÉRTEM „szimbolikus képviselője”, Dr. Fejtő R. Miklós a Wikipédiáról - ertem.hu, 2008. július 19.[166]

A Wikipédia szerkesztési elveivel[J 6] kapcsolatban mind a Discovery Institute,[167] mind az ÉRTEM ellenérzéseket fogalmaz meg. 2008-ban az ÉRTEM „szimbolikus képviselőjén”, Dr. Fejtő R. Miklóson (fiktív személy – az egyesület honlapján szemüveges, fehér köpenyes rajzfiguraként ábrázolva) keresztül bírálja a magyar Wikipédiát és szerkesztőit. Az ÉRTEM a Mozgalom honlapján egy olvasói levélre írott válaszban azt kifogásolta, hogy a mozgalom tagjai által végzett szerkesztéseket – melyek nézetük szerint reális képet festenek az egyesületről, tagjaikról és az „elméletről” – a Wikipédia szerkesztői felülbírálják. Ezen írásban az enciklopédia szerkesztőit az „uralkodó nézet vazallusainak” nevezik, akik mindent megtesznek azért, „hogy az érdekeiknek ellentmondó vélemények ne jelenhessenek meg”.[166] Ezt az írást később eltávolították a mozgalom honlapjáról, jelenleg csak bejelentkezett felhasználók érhetik el. Az ÉRTEM honlapján egy újabb cikkben Tasi István az „evolúció kontra intelligens tervezés” témakörében szélsőségesen elfogultként jellemzi az internetes enciklopédiát. Véleménye szerint ugyanaz történik itt, mint az oktatás és a tudományos ismeretterjesztés legtöbb, „az uralkodó szemléletmód iránt elkötelezett, a bírálatokat elfojtó csatornáján”.[168]

A Mozgalom céljai[szerkesztés]

Tasi István, az ÉRTEM korábbi vezetője bemutatja Mi van, ha nincs evolúció? című könyvét.

Az Amerikai Egyesült Államokban a Discovery Institute számos kampányt indított az intelligens tervezés nézetének oktatásáért. Ezek közé tartozik például a Tanítsd a vitát és az Evolúció kritikai elemzése is. Véleményük szerint (s ez a vélemény az ÉRTEM nyilatkozataiban is megjelenik[169]) a tudományos közösségben az evolúciós elmélet érvényessége szakmai vita tárgyát képezi, s erről a vitáról a tanulókat is tájékoztatni kell.[170][171]

Az ÉRTEM – hasonlóan más országokban működő intelligentervezés-kreacionista mozgalmakhoz és egyes vallási szervezetekhez[172][173][174][175][176] – igyekszik elérni az intelligens tervezés nézőpontjának felvételét az iskolák természettudományos tananyagába.[4] A szervezet az intelligens tervezést, mint az evolúcióval szembeni tudományos alternatívát igyekszik bemutatni.[4][177][178] Véleményük szerint az evolúció elméletéről bebizonyosodott, hogy nem tartható, s csupán a „materialista” világkép fenntartása érdekében nem vetik azt el.[171][177][179] Értelmezésükben az evolúció csupán egy ateista, materialista filozófiai irányzat,[180][181] melynek alternatíva nélküli oktatása a természettudományos órákon szerintük az 1993. évi közoktatásról szóló LXXIX. törvény[182] alapján nem jogszerű.[183]

Az evolúció elméletének elfogadottsága a közvéleményben (Miller et al, 2006)[184][J 7]
Az ÉRTEM tervei 2020-ra.[185]

A Mozgalom 2003-ban az Oktatási Minisztériumhoz fordult a tanterv megváltoztatása érdekében, azonban sikert nem értek el.

Charles Darwin születésének kétszázadik évfordulója alkalmából újból az Oktatási minisztériumhoz fordultak, ezúttal a tankönyvek revízióját kérve. Az MR1 Krónika című műsorának kérdésére az Oktatási Minisztérium illetékese azt nyilatkozta, hogy a minisztérium álláspontja nem változott az intelligens tervezés természettudományos tananyagba történő felvételét illetően.[70]

Az ÉRTEM 2009-ben kitűzött hosszú távú céljaként szerepel, hogy 2020-ra a magyar közvélemény 30 százaléka helyett 70 százalék ne higgyen az evolúcióban.[185]

Tudományos szervezetek – köztük az American Association for the Advancement of Science – továbbá a Kitzmiller kontra doveri iskolaszék per ítélete szerint a mozgalom szószólói mesterséges viták fabrikálásával igyekeznek azt a hamis látszatot kelteni, hogy az evolúció „válságban lévő elmélet”, mivel a tudományos közösségben jelentős vita kereszttüzében áll.[186][187][188][189] Csányi Vilmos etológus, az MTA tagja a Magyar Tudomány 1998. szeptemberi számában a következőket írja:

Aki a mai biológiai folyóirat-irodalom évente sok ezernyi kötetéből azt olvassa ki, hogy a biológusok maguk sem értenek egyet az evolúció elméletével, az nem ismeri ezt az irodalmat még töredékeiben sem, nem érdemes vele vitatkozni, mert nincs miről
– Csányi Vilmos, 1998, Magyar Tudomány[190]

Mark Terry az intelligens tervezés, mint tudományos alternatíva oktatásáról a következőket jegyzi meg:

Furcsa az a tudományos forradalom, mely pozícióját középiskolák tananyagában igyekszik megerősíteni, mielőtt maguk a kutatások lezajlanának. Azonban ez a nyilvánvaló szépséghiba eltűnik, ha a forradalom a tudomány újradefiniálásán, és nem új kutatásokon alapszik.
– Mark Terry[191]

Intelligens tervezés és „tudományos prédikáció”[szerkesztés]

Cquote2.svg Előadásaimon az emberek gyakran kérdeztek engem az intelligens tervező kilétéről és az ő [egyes szám, hímnem] teremtési módszeréről. Elmondtam nekik, hogy ez a téma nem része az intelligens tervezés elméletének, így bemutattam nekik a vaisnava világnézetet és személyes meggyőződésemet az ősi védikus szövegek igazságában.

Tapasztalataimat összegezve arra a következtetésre jutottam, hogy a tudományról és intelligens tervezésről folytatott beszélgetések „bevezetésként” használhatók mélyebb prédikációs témákba.Cquote2.svg

Tasi István (Isvara Krishna dasa),
Dandavats.Com, 2008. február 16.[192]

A védikus kreacionizmus nézetét valló Tasi István jegyzi a Mi van ha nincs evolúció? – Intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet című kiadványt. A könyvet megjelenése után a MitNemTudás Egyeteme című bemutató körútján népszerűsítette tíz magyarországi városban, egyetemeken és könyvtárakban.[193] 2008. február 16-án a Dandavats nevű weboldalon[194] beszámol arról, hogy a magyar média érdeklődéssel fogadja nézeteit, több riport és interjú készült vele a könyv kiadásának alkalmából. Említést tesz arról is, hogy az intelligenstervezés-mozgalom magyarországi ága a könyvvel kapcsolatos információkat és megrendelőlapokat küld szét 400 magyarországi középiskolába az ott tanító biológiatanárok részére.[195]

Az Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete számára fontos eszközt jelent az úgynevezett „tudományos prédikálás” (scientific preaching), azaz a tudósok és hibás tanításaik leleplezése, Isten létezésének tudományos elismertetése, annak elfogadtatása, hogy Krisna az élet eredete, s a valódi védikus igazságok bemutatása tudományos terminusokban.[196][197] Tasi könyvét bemutató írásában szót ejt arról is, hogy előadásai közben gyakran az intelligens tervező személyére és a teremtés módszerére terelődik a szó, mely során számot adhat a védikus szövegek igazságában való személyes hitéről, továbbá megjegyzi, hogy véleménye szerint a tudományról és intelligens tervezésről folytatott beszélgetések bevezetőként szolgálhatnak mélyebb prédikációs témákba.[192] A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége a 2007-es évi eseményeket összefoglaló videójában Tasi könyvét „tudományos prédikálásként” mutatja be.[198]

Kiadványok[szerkesztés]

Könyvek
 • Hornyánszky Balázs – Tasi István: A természet IQ-ja. Kornétás Kiadó, Budapest, 2002
 • Tasi István (szerk.): A tudomány felfedezi Istent : intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa. Aeternitas Irodalmi Műhely, Budapest, 2004
 • Tasi István: Mi van, ha nincs evolúció? Kornétás Kiadó, Budapest, 2007
 • Tasi István (szerk.): Intelligens válasz. Spontán evolúció vagy tudatos tervezés révén jött létre az élővilág? Kornétás Kiadó, Budapest, 2009
 • Dr. Jonathan Wells: Darwinizmus és intelligens tervezettség. Kornétás Kiadó, 2010
DVD
 • Jeszenszky Ferenc, Farkas Ferenc, Bacsó István, Szabó Attila: Hogyan jelent meg az élet a Földön – Konferencia a legnagyobb rejtélyről. Értelmes Tervezettség Mozgalom; Reménység Evangelizációs Központ, 2007
 • A kiváltságos bolygó
 • Az élet rejtélyének megfejtése

További információk[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A vezetőcsere 2008-ban, valószínűleg február vagy március folyamán történt. Az Európa Rádió februári riportjában a műsorvezető Tasi Istvánt az egyesület elnökeként üdvözli, a mozgalom honlapja májusban már Farkas Ferencet nevezi meg elnökként.
 2. Kiemelés a szerkesztőtől.
 3. 2009 februárjában az ÉRTEM honlapján megjelentette a Pandák fordítását (fordította: Németh Orsolya és Farkas Ferenc) „A biológiai eredet központi kérdése” címmel (szerzők: Percival Davis és Dean H. Kenyon, kiadó és megjelenési dátum nincs feltüntetve. A cím az Of Pandas and People alcímének - „The Central Question Of Biological Origins” - magyar fordítása). A vonatkozó rész ezen interpretáció szerint a következőképpen hangzik:
  A tervezettség-elméletek szerint mindegyik életforma eleve a saját megkülönböztető jegyeivel jött létre: a halak uszonyokkal és pikkelyekkel, a madarak tollakkal és szárnyakkal, az emlősök szőrzettel és emlőmirigyekkel, és azóta is érintetlenül maradtak.”
  ertem.hu Percival Davis és Dean H. Kenyon (n.d.) A biológiai eredet központi kérdése Archiválva 2009. február 20-i dátummal a Wayback Machine-ben. Fordította: Németh Orsolya és Farkas Ferenc. 2009. február 6.
 4. Azonban az intelligenstervezés-kreacionizmus megjelenését és az intelligenstervezettség-mozgalom megalakulását megelőző Edwards kontra Aguillard perben a Dean H. Kenyon (később a Discovery Institute munkatársa és az intelligens tervezés nézetének képviselője, „fiatal Föld” kreacionista) a következőt nyilatkozza eskü alatt a „teremtéstudományról”:
  „A teremtéstudománynak nem alapvető része a katasztrofizmus, a világméretű özönvíz, a Föld vagy az élet új keletű létrejötte a semmiből (ex nihilo), a [bibliai] fajták koncepciója, vagy más a Teremtés könyvén vagy egyéb vallási szövegen alapuló elképzelés.”
  A per tétje a „teremtéstudomány” állami iskolakban történő oktatása volt. A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a „teremtéstudomány” állami iskolákban történő oktatása alkotmányellenes, mivel egy meghatározott vallást igyekszik előnyhöz juttatni. Bővebben lásd az intelligens tervezés története című szócikkben.
 5. 2009. május 16-án a csatorna 54 videót tartalmazott. Az értékelés 18, a kommentálás 10 videó esetében nem engedélyezett.
 6. A Wikipédia kapcsolódó irányelvei közül:
 7. A felmérésben 32 európai ország, az Amerikai Egyesült Államok és Japán vett részt. Magyarország a sorrendben a 13. helyen szerepel.

Hivatkozások[szerkesztés]

(ahol másképpen nem jelzett, az idézetek a szócikk szerkesztőinek fordításai)

 1. ertem.hu Csupán pislogó molekulahalmazok vagyunk? Bartha Andrea riportja a Manifesztum című folyóirat számára. Elérés: 2008. május 15.
  „A társaságunk neve: Értelmes Tervezettség Munkacsoport, az "ÉRTEM" ennek a rövidítése. A csoport 2001-ben formálódott olyan emberekből, akik kételyeket fogalmaztak meg a darwini evolúcióelmélet iránt. Megalakulásunk egy nemzetközi jelenség magyar vetülete.”
 2. ertem.hu Az Értelmes Tervezettség Mozgalomról Elérés: 2008. május 16.
  „Az Egyesület tiszteletbeli elnöke Dr. Jeszenszky Ferenc fizikus, gyakorló elnöke pedig dr. Farkas Ferenc vegyészmérnök”
 3. Európa Rádió Interjú Tasi Istvánnal. 2008. február. Elérés: 2008. március 3.
  „Tasi István kultúrantropológussal, az Értelmes Tervezettség Mozgalom egyesület elnökével beszélgetünk.”
 4. a b c d ertem.hu' Nyílt levél az Oktatási Miniszterhez. 2003. Elérés: 2008. március 9.
  „[...]elengedhetetlennek tartjuk, hogy az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tankönyvei az evolúcióelmélet hiányosságairól is tegyenek említést, valamint a felsőbbrendű, intelligens alkotó alternatíváját az evolúcióval egyenrangú lehetőségként ismertessék a hallgatókkal.”
 5. a b krisna.hu Intelligens tervezettség konferencia[halott link] 2003. március.
  „A konferencia előadói már jó előre egy merész nyílt levelet fogalmaztak meg az oktatási miniszter részére. Ebben arra kérik, hogy tegyen lépéseket, hogy az iskolákban ne csak az evolúciót, hanem az intelligens tervezés elméletét is oktassák.”
 6. a b ertem.hu Az Értelmes Tervezettség Mozgalomról. Elérés: 2008.30.09.
 7. Teremtéselméletek és tudósok. Elek László beszélgetése Kampis György tudományfilozófussal. Magyar Tudomány, 2006/9 1134. o.
  „Az ID [intelligens tervezés] nem akar tudomány lenni, miközben a tudomány nevével próbál élni – vagy inkább visszaélni. Valahányszor megvizsgálják az ID állításait, mindig kiderül, hogy ezek nem tudományos állítások. Nem azok, mert nem tesztelhetők, meg azért sem, mert nincsenek olyan következményeik, mint a tudományos állításoknak. A tudományos állítás mindig új kutatásokat tesz lehetővé. Az Intelligent Design, ez az új kreácionista mozgalom semmiféle új kutatást nem igényel, nem kíván bevezetni. Valójában megelégedne annak a megállapításával, hogy az evolúció helyett teremtés történt.”
 8. ertem.hu Csupán pislogó molekulahalmazok vagyunk? Bartha Andrea riportja a Manifesztum című folyóirat számára. Elérés: 2008. május 15.
  „Tevékenységünk fő irányvonala a rendezvények szervezése, illetve nyomtatott és internetes publikációk megjelentetése.”
 9. a b National Center for Science Education Defending the Teaching of Evolution in the Public Schools Archiválva 2008. március 28-i dátummal a Wayback Machine-ben - az intelligens tervezést áltudományosnak minősítő számos szervezet listája.
 10. Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences pp. 25. National Academy of Sciences, 1999 [2008. május 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. március 9.)
 11. Royal Society statement on evolution, creationism and intelligent design. Royal Society, 2006. április 11. (Hozzáférés: 2008. január 28.)
 12. American Association for the Advancement of Science AAAS Denounces Anti-Evolution Laws American Association for the Advancement of Science News, February 19 2006.
  „a tudományos közösségben nincs említést érdemlő vita az evolúció érvényességéről”, továbbá „az evolúció a modern tudomány egyik legrobosztusabb és legszélesebb körben elfogadott alapelve”.
 13. a b MTA.hu A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a darwini evolúciós elmélet védelmében. 2008. március 3. Részlet:
  „A Magyar Tudományos Akadémia - hasonlóan 67 ország tudományos akadémiáihoz, köztük az egyik elsőként megszólaló Royal Society-hez - elhatárolódik azoktól a tudományon kívüli elképzelésektől (például Intelligent Design), amelyek a darwinizmus tudományosan megalapozott állításait támadják, eltorzítják, illetve áltudományos érvelésekkel kritizálják.”
 14. ertem.hu Ne mossuk össze az álláspontokat! elérés: 2008. március 9.
  „Az intelligens tervezés elmélete különbözik a kreacionizmus felfogásától.”
 15. ertem.hu Darwin-vita elérés: 2008. március 14.
  „Az Értem különösen azt fájlalja, hogy az Akadémia összemossa a vallási alapon nyugvó kreacionizmust a sokféle világnézetű gondolkodó által vallott értelmes tervezettséggel.”
 16. Kitzmiller v. Dover Area School District; 43. oldal:
  „Az eljárás során bemutatott elsöprő erejű bizonyítékok megerősítették, hogy az intelligens tervezés a kreacionizmus egyszerű újracímkézése, s nem tudományos elmélet.”
 17. Kitzmiller v. Dover Area School District; 197. oldal:
  „[...] mai döntésünk szerint alkotmányellenes az intelligens tervezés, mint az evolúcióval szembeni alternatíva állami iskolákban történő oktatása”
 18. Discovery Institute - Center for Science and Culture: Questions about Intelligent Design. Elérés: 2008. május 8.
  „The theory of intelligent design holds that certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, not an undirected process such as natural selection.”
 19. IDEA - Intelligent Design and Evolution Awareness Center: Intelligent Design Theory in a Nutshell. Elérés: 2008. május 8.
  „The theory of intelligent design holds that certain features of the universe and living things are best explained by an intelligent cause, and are not the result of an undirected, chance-based process such as Darwinian evolution.”
 20. a b Kitzmiller kontra doveri iskolaszék (2005) - Context pg. 32 ff:
  „A Pandák Edwards-per előtti és az az utáni változatát összehasonlítva három bámulatba ejtő dologra lehetünk figyelmesek: (1) a teremtéstudomány definíciója a korai vázlatokban megegyezik az intelligens tervezés definíciójával; (2) a teremtés [creation] szó változatait (kreacionizmus és kreacionista), melyek kb. 150-szer szerepeltek, szándékosan és szisztematikusan »intelligens tervezés« kifejezésre cserélik; és (3) ezen változtatások nem sokkal az Edwards-rer után történtek, melyben a Legfelsőbb Bíróság a teremtéstudományt vallásosnak ítélte, s úgy döntötte, nem tanítható a közoktatás természettudományos óráin.”
  • hivatkozás:
  Edwards kontra Aguillard (1987) - 578. oldal
  „Louisiana állam »Kreacionizmus-törvénye« megtiltja az evolúció oktatását, ha azt nem kíséri a »teremtéstudomány« bemutatása.[…]
  [Ez a] törvény érvénytelen, mivel sérti az alkotmány első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyét (Establishment Clause) azáltal, hogy nem rendelkezik tisztán szekuláris céllal. […]
  [Ez a] törvény megengedhetetlenül előnyhöz juttatja a vallást azáltal, hogy támogatja azt a vallásos hitet, miszerint egy természetfeletti lény teremtette az emberiséget. […]”
 21. a b Kitzmiller kontra doveri iskolaszék - Döntés, 24. oldal:
  „Az intelligens tervezés nem egy új tudományos érvelés, hanem egy igen régi Isten létezése melletti érvelés. [John Haught teológus, a vád tanúja] visszavezette ezt az érvelést legalább a 13. századi Aquinói Szent Tamásig, aki az érvelést szillogizmus formájában fogalmazta meg: »Ahol összetett tervezés létezik, ott léteznie kellett egy tervezőnek - A természet összetett - Így a természetnek kellett legyen egy intelligens tervezője.«”
  „Ezt az érvelést a 19. században Paley tiszteletes továbbfejlesztette, s a védelem tanúi, Behe és Minnich elismerték, hogy az intelligens tervezés melletti érvük, »a részek célszerű elrendezése« megegyezik Paley tervezés mellett felhozott érvével”
  „Az egyetlen szembetűnő különbség a Paley által felhozott érvek és az intelligens tervezés érvei között – mint azt a védelem szakértő tanúi, Behe és Minnich kifejtették –, hogy az intelligens tervezés »hivatalos álláspontja« nem ismeri el, hogy a tervező Isten. Azonban, mint Dr. Haught vallomásában kifejtette, bárkinek, aki a nyugati vallási gondolattal tisztában van, annak azonnal nyilvánvalóvá válik az összefüggés, hogy a taktikai okokból meg nem nevezett tervező Isten.”
 22. a b Forrest, Barbara. „Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals. A Position Paper from the Center for Inquiry, Office of Public Policy (2007. május)”, Kiadó: Center for Inquiry, Inc.. [2011. május 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés ideje: 2007. augusztus 6.)  .
  „Mint korábban kifejtésre került, az intelligens tervezés egyenes ági leszármazottja a kreacionizmus korábbi változatainak. Az Edwards-per után a kreacionisták egy csoportja úgy döntött, magáévá teszi az »intelligens tervezés« terminológiáját annak érdekében, hogy megkísérelje megkerülni a Legfelsőbb Bíróság ezen döntését.”
 23. Catholic World Report: A New Scientific Revolution. Benjamin Wiker. 2000. július. Elérés: 2008. május 8.
  Catholic World Report: Tehát a kreacionizmus megelőzte a modern intelligenstervezés-mozgalmat?
  Dean H Kenyon: Igen. A tudományos kreacionizmus – melynek modern fázisa a korai 1960-as években kezdődött – valójában az intelligens tervezés mozgalmának egyik intellektuális előzménye.
 24. Kitzmiller kontra doveri iskolaszék (2005) - Barbara Forrest vallomása, átirat, 6. nap, október 5.
  Kérdés: A Discovery Institute a vezető szerepet játszott az intelligenstervezés-mozgalomban?
  Válasz: Igen, a Discovery Institute Center for Science and Culture nevű részlege.
  Kérdés: És majdnem minden személy, aki részt vesz az intelligenstervezés-mozgalomban, kapcsolatban áll a Discovery Institute-tal?
  Válasz: Minden vezető, igen.
 25. Who's Who of Intelligent Design Proponents. Science & Religion Guide. Science & Theology News, 2005. november 1. (Hozzáférés: 2007. július 20.) (PDF, Discovery Institute).
  Ki kicsoda? Az intelligens tervezés szószólói: Michael Behe, William Dembski, Stephen Meyer, Jay W. Richards, Jonathan Wells. A dokumentum mindegyiküket a Discovery Institute munkatársaiként jegyzi.
 26. a b c The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „A befolyásos véleményformálókra koncentrálás mellett hagyományos támogatóinkból, a keresztényekből is társadalmi bázist igyekszünk építeni. Ezt főként apologetikus előadásokon keresztül érjük el. Szeretnénk ezzel bátorítást nyújtanáni a hívőknek, ellátni őket azon tudományos bizonyítékokkal, melyek támogatják a hitet, továbbá ezek segítségével szeretnénk nézeteinket „népszerűsíteni” a szélesebb kultúrában.”
 27. Taner Edis: The History of Science Society : The Society. Islamic Creationism: A Short History pp. Newsletter, Vol. 37, No.1. History of Science Society, 2008. január 1. (Hozzáférés: 2008. február 23.)
  „In North America and Europe, the more sophisticated intelligent design variety of creationism exists on the fringes of intellectual life. In the Muslim world, ideas similar to intelligent design tend to be respectable intellectual options. Indeed, intelligent design itself has begun to attract attention in Turkey. Many intelligent design books have been translated, and in 2007 the local government of Istanbul sponsored public meetings promoting intelligent design.”
 28. Frontline - India's National Magazine from the publishers of THE HINDU Vedic creationism in America Archiválva 2007. február 10-i dátummal a Wayback Machine-ben („Védikus kreacionizmus Amerikában”) Volume 23 - Issue 01, Jan. 14 - 27, 2006. elérés: 2008. március 22.
  „Jelenleg az intelligenstervezés-kreacionisták irányítják az antievolúciós perek sortüzét. Azonban nincsenek egyedül. Lelkes támogatókat találtak a Hare Krisnások, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) követői között, akik aktívan terjesztik »védikus kreacionizmusnak«, »krisna kreacionizmusnak« vagy néha »hindu kreacionizmusnak« nevezett elméletüket. A »védikus kreacionizmus« mind a régivágású Biblikus-kreacionisták, mind az újkeletű intelligentervezés-kreacionisták részéről baráti figyelemben részesül. A védikus kreacionisták ezért cserében megtesznek minden tőlük telhetőt a kreacionizmus minden formájának támogatására.”
 29. Frontline - India's National Magazine from the publishers of THE HINDU Vedic creationism in America Archiválva 2007. február 10-i dátummal a Wayback Machine-ben („Védikus kreacionizmus Amerikában”) Volume 23 - Issue 01, Jan. 14 - 27, 2006. elérés: 2008. március 22.
  „Ha a Hare Krisnások remélhetik, hogy belopózhatnak az intelligenstervezés-kreacionisták által megnyitott természettudományi tantermek ajtaján, az intelligens tervezés mozgalmának tagjai felhasználják a Hare Krisnásokat saját imázsuk építésére. Az intelligens tervezést gyakran tudományosnak hangzó keresztény kreacionizmusnak nevezik. Az intelligens tervezés kényelmesen festheti ki magát multikulturális színekkel a Hare Krisnások segítségével. […] »Charles Darwin ellensége a barátunk« - úgy tűnik ez a logika bújik meg működésük mögött”
 30. Frontline - India's National Magazine from the publishers of THE HINDU Postmodernism, Hindu nationalism and `Vedic science' Archiválva 2008. április 12-i dátummal a Wayback Machine-ben („Posztmodenizmus, hindu nacionalizmus és 'védikus tudomány'”) Volume 20 - Issue 26, Dec 20, 2003 - Jan 02, 2004. elérés: 2008. március 29.
  „Az újabb, védikus kreacionizmusnak nevezett elméleteket, melyek a Darwinizmust igyekeznek a Brahman-nal való egységtől való »devolúció« nézetével helyettesíteni, a Hare Krisnások legnagyobb komolysággal vallják”
 31. rael.org Intelligent Design - Message from the Designers Archiválva 2018. március 17-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. május 24.
  „Today, everybody knows that life on earth is either the result of random evolution or the work of a supernatural God. Or is it? In “Message from the Designers”, Rael presents us with a thirdoption: that all life on earth was created by advanced scientists from another world. During a UFO encounter in 1973, he was given the first of a series of messages, face to face, by one of these designers.”
 32. Kitzmiller kontra doveri iskolaszék (2005) – átirat, október 5., 6.nap.
 33. ertem.hu Csupán pislogó molekulahalmazok vagyunk? Bartha Andrea riportja a Manifesztum című folyóirat számára. Elérés: 2008. május 15.
  „Lassan már húsz éve létezik a világon egy alternatív tudományos irányzat, amelynek úgy hívnak, hogy Intelligent Design Movement (az intelligens tervezés mozgalma). Ennek képviselői szerint az élővilágban fellelhető összetettség és tervezettség abból adódik, hogy az anyag hátterében egy magasabb rendű értelem vagy alkotóerő működik.”
 34. a b ertem.hu Csupán pislogó molekulahalmazok vagyunk? Bartha Andrea riportja a Manifesztum című folyóirat számára. Elérés: 2008. május 15.
  „ Az értelmes tervezés irányzata ugyanezen az alapon azt állítja, hogy minél aprólékosabban ismerjük meg az élő szervezetek összetettségét, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy mindez nem lehet véletlenek eredménye.
  Például Michael Behe mikrobiológus azzal hökkentette meg a tudományos világot, hogy rámutatott egy egészen egyszerű baktérium egyik apró szervére. Az E. coli baktérium egy parányi ostorral hajtja magát előre.[…] Michael Behe felhívja a figyelmet arra, hogy a sejtekben található molekuláris gépezetek eredetére nincs kielégítő materialista magyarázat.”
 35. 'Kalocsa TV beszélgetés Tasi Istvánnal Elérés: 2008. május 15.
  „A tervezéselméletet vallók azt állítják – nem csupán a hasukra ütve, hanem a tudományos kutatásaik alapján - hogy az élővilág eredetét vagy például a mikrobiológia által feltárt komplexitást, ami a sejteken belül megtalálható sokkal jobban meg lehet magyarázni, hogyha feltételezünk, elfogadunk egy felsőbbrendű értelmet amely a komplexitásnak ezt a világát létrehozta. […] Annak idején Darwin még nem látott bele a sejtek belsejébe. […] Az elektronmikroszkópok fejlődésével a természettudomány a komplexitás hihetetlen, lenyűgöző összetettségét tátra fel egyetlen sejten belül. […] Ennek az összetettségnek az eredetére nem tudott választ adni a mai tudomány. […] Nem tudunk elképzelni olyan véletlenszerű folyamatokat, amelyek elvezetnének egy ilyen szintű összetettséghez. […] Az intelligens tervezés elmélete kifejezetten egy természettudományos tárgyú elmélet Az egyszerűsíthetetlen összetettsége az élővilágnak egyre inkább arra utal, hogy mindez nem jöhetett létre véletlenül.”
 36. 'Hendren kontra Campbell (1977) – VI. Application of statuatory and constitutional standards. Elérés: 2008. május 15.
  „Megemlítendő, hogy a bíróságok döntését követően a vallásos szószólók igyekeztek módosítani vagy átszabni megközelítésüket az állami törvényhozó testületek és hivatalok befolyására irányuló hatékony lobbitevékenység érdekében. Az álláspontjuk finomítása és a nyelvezetük módosítása időről időre arra kényszeríti a bíróságokat, hogy megerősítsék és átértelmezzék az Első kiegészítés korlátozásait. Ezen csoportok újabb és folytatólagos próbálkozásai ellenére ha lehetséges, a bíróságoknak kötelessége feltárni megközelítésük célját.”
 37. AntiEvolution.org - Anti-Evolution and the Law. Wesley R. Elsberry, 2001. március 4. Elérés: 2008. május 14.
  A kaliforniai állami iskolaszék által kiadott irányelv szerint a tanárok az evolúciót „csak mint elmélet” mutassák be.
  Az észak-karolinai iskolaszék döntése szerint nem használható olyan tankönyv, mely az ember eredetéről más állításokat tesz, mint a Biblia.
  A texas-i állami tankönyvbizottság döntése alapján a tankönyvekből törlni kell az evolúcióra történő utalásokat.
  A törvény törvényen kívül helyezte az evolúció, mint az ember származására adott magyarázat oktatását.
  The louisianai oktatási főfelügyelő elrendelte az evolúció törlését a tankönyvekből.
 38. TalkReason - Creationism/ID. A Short Legal History. Lenny Flank. Elérés: 2008. május 14.
  „1957-ben a Szovjetunió útjára indította első Szputnyik műholdját, mely megingatta az Egyesült Államok intellektuális önelégültségét, és drámaian rámutatott az amerikai természettudományos oktatás alkalmatlanságára. Az új »űrversenyre« adott válaszként a Kongresszus a kiadta a National Defense Foreign Languages Act-hez és a National Defense Education Act-hez hasonló törvényeket, melyek az amerikai tudományos oktatást voltak hivatottak rohammunkában színvonalra hozni. Ezen programok egyike volt a Biological Sciences Curriculum Study, mely 1959-ben indult, hogy új és korszerű biológia tankönyveket készítsen. Szerzőik szakterületükön szakértő tudósok voltak, s a BSCS tankönyvek az evolúciót kiemelten kezelték, mint a biológiai tudományok alapját. Néhány éven belül az ország középiskoláinak közel felében BSCS biológiakönyveket használtak annak ellenére, hogy számos államban érvényben voltak még a tankönyvekre vonatkozó evolúcióellenes törvények.”
 39. Epperson v. Arkansas (1968) – 97. oldal
  „The statute violates the Fourteenth Amendment, which embraces the First Amendment's prohibition of state laws respecting an establishment of religion.”
  „The sole reason for the Arkansas law is that a particular religious group considers the evolution theory to conflict with the account of the origin of man set forth in the Book of Genesis.”
 40. Edwards kontra Aguillard (1987) – 578. oldal.
  „Louisiana's "Creationism Act" forbids the teaching of the theory of evolution in public elementary and secondary schools unless accompanied by instruction in the theory of "creation science."”
  „The Act impermissibly endorses religion by advancing the religious belief that a supernatural being created humankind. The legislative history demonstrates that the term "creation science," as contemplated by the state legislature, embraces this religious teaching. The Act's primary purpose was to change the public school science curriculum to provide persuasive advantage to a particular religious doctrine that rejects the factual basis of evolution in its entirety.”
 41. Nick Matzke: NCSE Resource -- 9.0. Matzke (2006): The Story of the Pandas Drafts. National Center for Science Education, 2006 [2007. október 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. november 14.)
 42. Nick Matzke: Evolution Education and the Law - Blog Archive - Missing Link discovered!. National Center for Science Education, 2006 [2007. január 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. november 14.) (kijelölés az eredeti közlés szerint)
  Creation Biology (1983), p. 3-34:
  “Evolutionists think the former is correct; creationists because of all the evidence discussed in this book, conclude the latter is correct.” (Kép Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben)
  Biology and Creation (1986), p. 3-33:
  “Evolutionists think the former is correct, creationists accept the latter view.” (Kép Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben)
  Biology and Origins (1987), p. 3-38:
  “Evolutionists think the former is correct, creationists accept the latter view.” (Kép Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben)
  Of Pandas and People (1987, creationist version), p. 3-40:
  “Evolutionists think the former is correct, creationists accept the latter view.” (Kép Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben)
  Of Pandas and People (1987, “intelligent design” version), p. 3-41:
  “Evolutionists think the former is correct, cdesign proponentsists accept the latter view.” (Kép Archiválva 2007. október 13-i dátummal a Wayback Machine-ben)
 43. Barbara Forrest: NCSE Resource -- My Role in Kitzmiller v Dover'. National Center for Science Education, 2006 [2007. november 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. november 14.)
 44. Darwinian Struggle: Instead of Evolution, A Textbook Proposes `Intelligent Design' --- Who Did the Designing, It Doesn't Say". Wall Street Journal, 1994. november 14.
 45. Nick Matzke: NCSE Resource. Introduction: Of Pandas and People, the foundational work of the 'Intelligent Design' movement. NCSE, 2004 [2008. október 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. szeptember 24.)
  „Pandas was actively promoted for public school use by creationists, starting in Alabama in 1989 and continuing throughout the 1990's. After 2000, Pandas activity largely died down (the last edition having been published in 1993), but in 2004 the school board in Dover, Pennsylvania accepted an anonymous donation of 50 copies of the Pandas book, now 11 years old. The board subsequently passed a policy mandating the teaching of ID, attracting national media attention.”
 46. ncseweb.org Forrest, B. (2005). Supplement to Expert Witness Report : Kitzmiller v. Dover Area School District. Elérés: 2009. június 1.
 47. Scott, E. C., Matzke, N. J. (2007). „Biological design in science classrooms”. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 8669–8676. o.  [halott link]
 48. The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To replace materialistic explanations with the theistic understanding that nature and hurnan beings are created by God.” […]
  „We are building on this momentum, broadening the wedge with a positive scientific alternative to materialistic scientific theories, which has come to be called the theory of intelligent design (ID). Design theory promises to reverse the stifling dominance of the materialist worldview, and to replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions.”
 49. The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „Five Year Objectives. Spiritual & cultural renewal: Mainline renewal movements begin to appropriate insights from design theory, and to repudiate theologies influenced by materialism; Major Christian denomination(s) defend(s) traditional doctrine of creation & repudiate(s); Darwinism Seminaries increasingly recognize & repudiate naturalistic presuppositions; Positive uptake in public opinion polls on issues such as sexuality, abortion and belief in God”.
 50. a b Discovery's Creation An overview of the origin of the intelligent design movement Archiválva 2011. december 17-i dátummal a Wayback Machine-ben, By Roger Downey, Seattle Weekly, February 1, 2006.
 51. Kansas Evolution Hearings: Jonathan Wells, Bruce Simat, Giuseppe Sermonti, and Ralph Seelke. (Hozzáférés: 2007. augusztus 23.)
  Jonathan Wells: „And in 1996 the center for science and culture was founded at Discovery Institute specifically to address the Darwinian controversy in public education. And I was invited to come up then as a senior fellow.”
 52. Barbara Forrest, The Wedge at Work. Talk Reason, Chapter 1 of the book "Intelligent Design Creationism and Its Critics" (MIT Press, 2001), Hozzáférés ideje: 2007-05-28.
 53. TalkOrigins - Kitzmiller v. Dover Area School District. Utolsó frissítés: 2006. október 28. Elérés: 2008. május 7.
  „[…]the Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District federal court case sometimes called "Scopes II" or the "Dover Panda Trial" by the media.”
 54. Kitzmiller kontra doveri iskolaszék - Konklúzió, 136. oldal
  „[…] az iskolaszék intelligens tervezéssel kapcsolatos szabályzása megsérti az USA alkotmányának első kiegészítésének az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező cikkelyét (Establishment Clause). Ezen döntés meghozatalában megvizsgáltuk azt az alapvető kérdést, hogy tudomány-e az intelligens tervezés. Arra a következtetésre jutottunk, hogy nem az, mi több, az intelligens tervezés nem képes megkülönböztetni magát kreacionista, így vallásos elődeitől.”
 55. Magyar Tudomány Tudomány, hit, világmagyarázat. Magyar Tudomány, Tóth Tibor, 1998.05. 602-616. oldal.
 56. ertem.hu Csupán pislogó molekulahalmazok vagyunk? Bartha Andrea riportja a Manifesztum című folyóirat számára. Elérés: 2008. május 15.
  „Mondhatnám, hogy az Intelligens Tervező szándéka lehetett, hogy az útjaink keresztezték egymást. Különböző publikációkban már olvastuk egymás írásait; például a Magyar Tudomány folyóiratban találkoztam prof. Tóth Tibor informatikus cikkével - ez még 1998-ban történt -, aki a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének igazgatója. Ő írt egy bátor hangvételű ismertetést az intelligens tervezés elméletéről. Igazi csoda volt számomra, hogy a Magyar Tudomány ezt le is közölte. Felvettem vele a kapcsolatot, majd általa ismerkedtem meg például Dr. Jeszenszky Ferenc fizikussal és Dr. Szentpétery Péterrel, aki evangélikus lelkész és egyetemi docens, vagy Szabó Attila biológia-rajz szakos tanárral. Azután elhatároztuk, hogy ha már van egy közös nevezője a mondanivalóknak, akkor ezt ismertessük meg a világgal.”
 57. a b The Unity of the Spirit - Evolution, Intelligent Design, and Creation[halott link] - Ferenc Jeszenszky. Elérés: 2008. május 4.
  „He has also been active for many years in lecturing on Creation Science to Christian groups in Hungary and elsewhere including at several of our summer conferences in Poland.”
 58. a b c d Péter, Szentpétery (1996). „„Hol voltál...?” (Miért nem fogadom el az evolúciót)”. Iskolakultúra (1996/10), 102 - 110. o.  
 59. a b c Tasi István (szerk.). A tudomány felfedezi Istent. Budapest: Aeternitas Irodalmi Műhely, 222. o. (2004). ISBN 9632163176 
 60. Tasi István. Ahol megáll a tudomány. Somogyvámos: LAL Kiadó, a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet közreműködésével, 277-279. o. (1999). ISBN 963-86034-1-0 
 61. Szentpétery Péter: „Alkotásaink értelmes vizsgálata”. Theologiai Szemle, 2001. 44. évfolyam 2. szám 76-84. oldal
 62. Tasi István (szerk.). A tudomány felfedezi Istent. Budapest: Aeternitas Irodalmi Műhely, 21-22. o. (2004). ISBN 9632163176 
 63. Tóth, Tibor. Tudomány, Hit, Világmagyarázat. Focus, 176-177. o. (2005). ISBN 963-9468-40-1 
 64. A cédula szövege angol nyelven a következő:
  „This textbook contains material on evolution. Evolution is a theory, not a fact, regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, studied carefully, and critically considered.
  Approved by Cobb County Board of Education Thursday, March 28, 2002”
 65. Selman v. Cobb County School Distinct, No. 05-10341-I Archiválva 2006. január 17-i dátummal a Wayback Machine-ben. „Az atlantai ISKCON érdekelt ezen fellebbezés kimenetelében, mivel általánosan érdekelt a vallás és vallászabadság kérdéseiben […] Az atlantai ISKCON nem érzi úgy, hogy a cédula előnyben részesítené a kereszténységet a védikus vagy hindu nézőponttal szemben.”
 66. index.hu A tudás nem demokratikus. Interjú Kampis Györggyel. 2008. július 1. Elérés: 2009. március 17.
 67. index.hu Vajda Gábor - Krisnával a szkepszis ellen. 2005. március 11.
 68. The dangers of creationism in education. Európa Tanács. [2007. július 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. augusztus 3.)
 69. ncseweb.org InterAcademy Panel - IAP Statement on the Teaching of Evolution. 2006. június 21. Elérés: 2009. március 22.
 70. a b MR1 Krónika 2009. február 9.
 71. Hornyánszky Balázs, Tasi István. Nature's I.Q.. Badger, CA: Torchlight Publishing (2009). ISBN 978-0-9817273-0-1 
 72. Kitzmiller kontra doveri iskolaszék 76. oldal
  „Behe professzor az egyszerűsíthetetlen komplexitás koncepcióját csupán néhány kiválasztott rendszerre alkalmazza: (1) a baktérium ostorára, (2) a véralvadás folyamataira és (3) az immunrendszerre. Ellentétben Behe professzor állításaival […] Dr. Miller lektorált tanulmányokban közölt bizonyítékokra alapozva bemutatta, hogy ezen rendszerek valójában nem egyszerűsíthetetlenül összetettek.”
 73. ertem.hu Az élet kódja. Elérés: 2008. május 17.
  „Johnson azt mondta: tudós nem vagyok, de ügyvéd igen, és meg tudom állapítani, ha valaki rosszul érvel. Ő is írt egy könyvet, ami egy csapásra bestseller lett. A címe: Darwin on trial. Ízekre szedte a tudományos darwinizmus érvrendszerét. Johnsont tekintik a modern intelligens tervezés mozgalom atyjának”
 74. Johnson, Phillip E. 1995. Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law & Education. InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois.
 75. Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals. Archiválva 2007. június 30-i dátummal a Wayback Machine-ben (pdf) A Position Paper from the Center for Inquiry, Office of Public Policy Barbara Forrest. May, 2007, Hozzáférés ideje: 2007-06-12.
 76. Dealing with the backlash against intelligent design William Dembski. 2004.
  „From our vantage, materialism is not a neutral, value-free, minimalist position from which to pursue inquiry. Rather, it is itself an ideology with an agenda. What's more, it requires an evolutionary creation story to keep it afloat. On scientific grounds, we regard that creation story to be false. What?s more, we regard the ideological agenda that has flowed from it to be destructive to rational discourse. Our concerns are therefore entirely parallel to the evolutionists?. Indeed, all the evolutionists? worst fears about what the world would be like if we succeed have, in our view, already been realized through the success of materialism and evolution. Hence, as a strategy for unseating materialism and evolution, the term "Wedge" has come to denote an intellectual and cultural movement that many find congenial.”
 77. a b Phillip Johnson, Defeating Darwinism by Opening Minds, 1997, pp. 91-92
  „Ha megértjük időnket, tudjuk, el kell ismernünk Isten valóságát azáltal, hogy szembeszállunk a materializmus és naturalizmus hódításával az elme világában. Sok barátom segítségével kifejlesztettem egy stratégiát ennek véghezvitelére […] Úgy nevezzük a stratégiánkat: az »Ék«.” (91-92. oldal)
  „Hogy azakat a szavakat használjam, melyeket Jézus tanított - mi a kősziklára alapozás és mi a homokra alapozás? A keresztények azt mondják, a szikla Isten, és bízniuk kell Isten Jóságában, annál inkább, mikor a gonosz és a szenvedés jelenléte kétkedésre késztet.” (66-67. oldal)”
 78. The Soul of Silicon George Gilder. The Acton Institute, May 1 1997
  „The overthrow of matter in physics and biology requires a return to the social issues that are treated in Rerum Novarum and Centesimus Annus. … The great moldering corpse of modern materialism still overshadows and stultifies academic philosophy and contemporary culture, and its fumes even creep insidiously and pervasively through the corridors and carrels of the leading schools of divinity.”
 79. " The Intelligent Design Movement William Dembski.
  „The most severe challenge to theology over the last two hundred years has been naturalism. Within western culture, naturalism has become the default position for all serious inquiry. From biblical studies to law to education to art to science to the media, inquiry is expected to proceed only under the supposition of naturalism. …If fully successful, Intelligent Design will unseat not just Darwinism but also Darwinism's cultural legacy.”
 80. Commending President Bush Archiválva 2011. április 14-i dátummal a Wayback Machine-ben William Dembski. (PDF file)
  „…there is an immediate payoff to intelligent design: it destroys the atheistic legacy of Darwinian evolution. Intelligent design makes it impossible to be an intellectually fulfilled atheist. This gives intelligent design incredible traction as a tool for apologetics, opening up the God-question to individuals who think that science has buried God”
 81. Dealing with the backlash against intelligent design William Dembski. 2004.
  „Hence, as a strategy for unseating materialism and evolution, the term "Wedge" has come to denote an intellectual and cultural movement that many find congenial.”
 82. The Faith That Dare Not Speak Its Name[halott link] Jerry Coyne. The New Republic, August 11 2005.
  „»But there are deeper motivations. I think at a fundamental level, in terms of what drives me in this is that I think God's glory is being robbed by these naturalistic approaches to biological evolution, creation, the origin of the world, the origin of biological complexity and diversity. When you are attributing the wonders of nature to these mindless material mechanisms, God's glory is getting robbed…And so there is a cultural war here. Ultimately I want to see God get the credit for what he's done - and he's not getting it.« William Dembski, quoted.”
 83. The Discovery Institute's "Wedge Document" elérés: 2008. március 29.
  „To defeat scientific materialism and its destructive moral, cultural and political legacies.” […]
  „Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture seeks nothing less than the overthrow of materialism and its cultural legacies. Bringing together leading scholars from the natural sciences and those from the humanities and social sciences, the Center explores how new developments in biology, physics and cognitive science raise serious doubts about scientific materialism and have re-opened the case for a broadly theistic understanding of nature.”
 84. Darwinism is Materialist Mythology, Not Science Archiválva 2011. július 25-i dátummal a Wayback Machine-ben Phillip E. Johnson. DarwinReconsidered.org.
 85. ertem.hu Hogyan jelent meg az élet a Földön? - Konferencia a legnagyobb rejtélyről. Elérés: 2008. május 17.
  „ Elsőként Michael Behe mikrobiológus hívta fel arra a figyelmet, hogy ha valaki figyelmesen megnézi ezt a kis gépezetet (amelynek a mérete a hajszál végének háromezred részével egyenlő), akkor az emberek által készített elektromotorok juthatnak róla az eszébe.”
 86. ertem.hu A baktérium ostora Elérés: 2008. május 17.
  „Egy nem egyszerűsíthető rendszer: az E. coli baktérium ostorának motorja. Ennek összetevői nem állhattak össze lépcsőzetesen, évmilliók alatt. […] Minthogy a bakteriális flagellum szükségképpen legalább három részből - propellerből, rotorból és motorból - áll, tovább nem egyszerűsíthetően összetett rendszer. Vagyis a flagellum fokozatos evolúciója kapcsán - a csillókéhoz hasonlóan - hatalmas akadályok mutatkoznak.”
 87. Ruling, Kitzmiller v. Dover Area School District, page 64
  „Behe professzor egyszerűsíthetetlen összetettséggel kapcsolatos állításait lektorált kutatási publikációk cáfolják, s a tudományos közösség nagymértékben elutasítja azokat.”
 88. etrem.hu Az élet rejtélyének megfejtése. Elérés: 2008. május 17.
  „A Design Inference [A kikövetkeztetett tervezettség] című könyvében a matematikus William Dembski jelentős áttörést ért el a tervezettségi érvek megfogalmazásában. Dembski beazonosította, hogy melyek egy tárgy azon jellemzői, amelyek hatására azt mondjuk róla, hogy előzetes, intelligens tevékenység hozta létre. […] Dembski szerint az emberek helyesen állapítják meg az intelligencia közreműködését olyankor, amikor egy nagyon valószínűtlen tárgyat vagy eseményt szemlélnek, amely egy felismerhető mintára is ráillik.”
 89. ertem.hu Eltalálnád-e százszor a sötétben a célt? Elérés: 2008. május 17.
  „Ahelyett, hogy olyan nehezen megfogható tulajdonságokat keresne, mint a »cél« vagy a »tökéletesség« – amelyeket csak szubjektív értelemben lehet megfogalmazni – annak a jelenlétét kutatja, amit meghatározott komplexitásnak nevezünk, vagyis egy objektív mércét alkalmaz.”
 90. Rich Baldwin, (2005). Information Theory and Creationism
 91. Mark Perakh, (2005). Dembski "displaces Darwinism" mathematically – or does he?
 92. Jason Rosenhouse, (2001). How Anti-Evolutionists Abuse Mathematics Archiválva 2005. május 16-i dátummal a Wayback Machine-ben The Mathematical Intelligencer, Vol. 23, No. 4, Fall 2001, pp. 3-8.
 93. Wesley Elsberry and Jeffrey Shallit, (2003). Information Theory, Evolutionary Computation, and Dembski’s “Complex Specified Information”
 94. Michelangelo D’Agostino: In the matter of Berkeley v. Berkeley (pdf). Berkeley Science Review pp. 31-35. [2007. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. november 3.) 2006 tavasza.
  „Nem hiszem, hogy jelenleg rendelkeznénk az intelligens tervezés elméletével, melyet a darwini elmélettel összehasonlítható alternatívaként javasolni tudnánk, mely – bármilyen hibákat is tartalmaz – egy teljesen kidolgozott elképzelés. Nincsen intelligenstervezés-elmélet, mely összehasonlítható lenne vele. A mozgalomhoz tartozó tudományos személyek feladata egy pozitív elmélet kidolgozása. Többen közülük meg vannak róla győződve, hogy ez lehetséges, de ezt még bizonyítaniuk kell. Az oktatási szféra számára nincsen kész termékünk.”
 95. Paul Nelson, Touchstone Magazine 7/8 (2004): pp 64 – 65. idézi: The Panda's Thumb [ID in their own words: Paul Nelson] 2005. június 7.; Los Angeles Times Teach the controversy? Michael Shermer. 2008. április 16.
  „Messze a legnagyobb kihívás, mellyel az intelligenstervezés-közösség szembe kell hogy nézzen, az a biológiai tervezés egy érett elméletének kidolgozása. Jelenleg nincs ilyen elméletünk, és ez egy valódi probléma. Elmélet nélkül nehéz meghatározni, hová fókuszáljuk a kutatást. Jelenleg van egy zsáknyi erőteljes intuíciónk és egy maroknyi elképzelésünk, mint az egyszerűsíthetetlen összetettség és a specifikált összetettség, de ezideáig nincsen általános elméletünk a biológiai tervezésre.”
 96. Hetek Mihez kell a nagyobb hit? - Jeszenszky Ferenc, IX. évfolyam, 38. szám, 2005. szeptember 23.
  „Megjegyzendő, hogy szándékosan beszélünk mozgalomról, és nem elméletről, ugyanis még nem tartunk ott, hogy egy egységes elmélet kialakult volna, inkább csak irányokról van szó.”
 97. Astrology is scientific theory, courtroom told Archiválva 2006. december 14-i dátummal a Wayback Machine-ben
  „Astrology would be considered a scientific theory if judged by the same criteria used by a well-known advocate of Intelligent Design to justify his claim that ID is science, a landmark US trial heard on Tuesday. Under cross examination, ID proponent Michael Behe, a biochemist at Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania, admitted his definition of “theory” was so broad it would also include astrology.”
 98. Dembski, William A.: Why President Bush Got It Right about Intelligent Design Archiválva 2011. április 14-i dátummal a Wayback Machine-ben. 2005. augusztus 4.
  „Intelligent design is a winner in the public debate over biological origins not only because it has the backing of powerful ideas, arguments, and evidence but also because it does not turn this debate into a Bible-science controversy. Intelligent design, unlike creationism, is a science in its own right and can stand on its own feet.”
 99. Sacbee: Metro/Regional News Darwin faces a new rival - A Roseville high school parent urges that 'intelligent design' also be taught in biology Archiválva 2008. június 28-i dátummal a Wayback Machine-ben. 2003. június 22.
  Edwards said most people affiliated with the institute believe that the designer is God.
  "But a person could logically argue that some sort of human has been able to design features of life working through time travel," he said. "And some people say aliens are the designer."
 100. Behe, Michael Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. The Free Press, 1996. (249. oldal)
  „Perhaps, then, biochemists in the future will send back cells to the early earth that contain the information for the irreducibly complex structures we observe today. In this scenario humans can be their own aliens, their own advanced civilization. Of course, time travel leads to apparent paradoxes (things like grandsons shooting grandfathers before their offspring are born), but at least some physicists are ready to accept them. Most people, like me, will find these scenarios entirely unsatisfactory, but they are vailable [sic] for those who wish to avoid unpleasant theological implications.”
 101. Európa Rádió Interjú Jeszenszky Ferenccel[halott link]. 2008. Elérés: 2009. március 10.
  • „[Az Értelmes Tervezettség Mozgalomban] különbözőb beállítottságú, világnézetű, vallási világnézetű emberek vannak benne, noha azért meg kell mondanunk, hogy szükségszerű következménye ennek az értelmes tervezettségnek az, hogy fel kell tételeznünk valamilyen természeten kívüli, természetfeletti, transzcendens létezőt, tehát valamilyen spirituális következtetést minden követője levon, de nem ez a kiindulópont. Ez már egy következménye annak, ahogy a természetet megismerjük. Valóban, itt a magyarországi mozgalomban is vagyunk keresztények, krisnások, szabadkőműves is van közöttünk, viszont van olyan tásunk is, aki nem kötelezte el magát semmiféle vallási vagy vallási jellegű irány mellett, ő csak azt látja, hogy van egy teremtő.”
 102. Magyar Tudomány Tasi István: Tudomány a bíróságon. Magyar Tudomány, 2008/12 1435. o.
  „Maga az esetleges tervező értelem azonban nem közelíthető meg a tudomány módszerei segítségével. Így az ezen értelem identitására vonatkozó javaslatok (az univerzumon belül vagy túl létezik, személyes vagy személytelen stb.) már nyilván nem a tudományosság, hanem a személyes világnézeti meggyőződés szférájába tartoznak.”
 103. The Unity of the Spirit - Evolution, Intelligent Design, and Creation[halott link] - Ferenc Jeszenszky. Elérés: 2008. május 4.
  „Creation science has shown that the biblical description of the events accords much more with the observable data then evolutionism”
  „A teremtéstudomány megmutatta, hogy az események bibliai leírása jobban illeszkedik a megfigyelésekhez, mint az evolucionizmus.”
 104. a b Egészség-vár Alapítvány - előadók > Isvara Krisna dász Archiválva 2008. szeptember 21-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elérés: 2008. június 14.
 105. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola honlapja. [2010. március 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. március 8.)
 106. Feder, Kenneth L. (1994). Review of Forbidden Archaeology. Geoarchaeology, 9/4:338.
  „Azt már mind tudjuk, mi történik, ha vegyítjük a zsidó-keresztény mítosz szó szerinti értelmezését és az emberi paleontológiát - tudományos kreacionizmust kapunk. Úgy tűnik, hogy már azt is tudjuk, mi történik, ha hindu mítoszt vegyítjük az emberi paleontológiával - a Tiltott Régészet antievolúciós Krisna-kreacionizmusát kapjuk”
 107. Michael Brass (2003) The Antiquity of Man: A skeptic's view of Hindu creationism Archiválva 2008. május 17-i dátummal a Wayback Machine-ben. 11th European Skeptics Congress. London, September 5-7, 2003.
  „For the purposes of this presentation, I will focus upon an unusual sect of creationism which has arisen in the past decade: that of Hindu creationism. The best known proponent of Hindu creationism is an individual named Michael Cremo who, in conjunction with his colleague Richard Thompson, co-authored the mammoth book "Forbidden Archeology"."Forbidden Archeology" was shortened for the general public in the form of "The Hidden History of the Human Race".”
 108. Frontline - India's National Magazine from the publishers of THE HINDU Vedic creationism in America Archiválva 2007. február 10-i dátummal a Wayback Machine-ben („Védikus kreacionizmus Amerikában”) Volume 23 - Issue 01, Jan. 14 - 27, 2006. elérés: 2008. március 22.
  „Jelenleg az intelligenstervezés-kreacionisták irányítják az antievolúciós perek sortüzét. Azonban nincsenek egyedül. Lelkes támogatókat találtak a Hare Krisnások, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) követői között, akik aktívan terjesztik »védikus kreacionizmusnak«, »krisna kreacionizmusnak« vagy néha »hindu kreacionizmusnak« nevezett elméletüket. A »védikus kreacionizmus« mind a régi vágású Biblikus-kreacionisták, mind az új keletű intelligentervezés-kreacionisták részéről baráti figyelemben részesül. A védikus kreacionisták ezért cserében megtesznek minden tőlük telhetőt a kreacionizmus minden formájának támogatására.”
 109. Jo Wodak, David Oldroyd (1996) 'Vedic Creationism': A Further Twist to the Evolution Debate Social Studies of Science, Vol. 26, No. 1 (Feb., 1996), pp. 192-213
 110. Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 138. o. (2002). ISBN 9639353094 
 111. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Life Comes From Life. Bhaktivedanta Book Trust (1978). ISBN 0892131004  A nyolcadik reggeli séta, 1973. május 11.
  „Darwin egy gazember. Mi az elmélete? Kirúgjuk Darwin filozófiáját. Minél inkább kirúgjuk, annál inkább fejlődünk a spirituális tudatosságban. […]
  Darwin és követői gazemberek. Ha eredetileg nem léteztek magasabb rendű fajok, miért léteznek most? Továbbá miért léteznek még az alacsonyabb rendű fajok? Például ma láthatjuk az intellektuális személyt és a bolond szamarat. Miért létezik egyszerre mindkét lény? A szamár-forma miért nem evolválódott felfelé és tűnt el? Miért nem látunk soha olyat, hogy egy majom embert szüljön? A darwinisták teóriája, hogy az élet ekkor és ekkor keletkezett, értelmetlen.”
 112. a b tattva.hu Tóth Zoltán (2007) Puránikus és nyugati kozmogónia. Tattava (A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata.) X. évfolyam, 2. szám 2007. október. Elérés: 2008. június 2.
  „Világosan látszik, hogy a tudósokat már nem is annyira a valóság érdekli, mint inkább az, hogy Isten nélkül tudják megmagyarázni a világ keletkezését. Inkább ellentmondanak az eddig megfigyelt és elfogadott természeti törvényeknek (például entrópia-elv), vagy a józan és következetes logikának (pl.: ok és okozat logikája) csak azért, hogy valamiképp érvényre juttassák saját ateista felfogásukat. A fő motivációjuk pedig az, hogy Istent mindenképp kiszorítsák a világegyetemből.[…]
  [Steven Hawkingra utalva:] Biztosra vehetjük, hogy Isten nem tárja fel a gondolatait a nagyképű ateisták előtt, akik a saját gondolataikat szemtelenül Isten gondolataiként reklámozzák. Ezen ateisták Isten szerepében próbálnak tetszelegni, de nem képesek a valóságnak megfelelően megismerni az anyag igazi jellemzőit vagy a világ létrejöttét. Csak múló elméleteket alkotnak, amelyek aztán sorra megdőlnek. Isten a gondolatait a szentírásokban nyilvánította ki, s ha valaki meg szeretné ismerni azokat, akkor ott kell komoly tanulmányokat és kutatásokat végezni. Természetesen e tanulmányozásban nagy szerepet játszik a szentírásokba vetett hit”
 113. Siku Andrea. Inverz evolúció. A darwini elmélet a Védák fényében. Budapest: Tejút Bt., 100. o. (1997) 
  „[a védikus világnézet lélekfelfogásával, például a tudattal rendelkező transzcendentális részecskékkel (átmá), karmával stb. kapcsolatban] Nyilvánvaló, hogy a mai tudományos modellek és eszközök nem képesek megragadni ezeket a magasabb rendű természeti törvényeket. A pszichológiában és a parapszichológiában tehát vannak még érintetlen területek, melyek felderítése segíthet megérteni a lélek tudományát.”
  „Az orvostudomány is elismeri, hogy a szív a központja a test minden energiájának. Tehát eljutott egy bizonyos pontra az életenergia megértésében, de azt nem tudja kideríteni, hogy ezen energia forrása a lélek. A lélekről eléggé keveset tud a modern tudomány. Ha elmegyünk egy egyetemre, sokféle tanszék közül választhatunk: gépészeti-, közgazdaságtani-, jogi-, matematika-, fizika-, állattani-, növénytani- stb. De hol van a »lélektani« tanszék, mely a lélekről szóló tudományt oktatja?”
 114. Thompson, Richard L.. Idegenek - Az ufókutatás védikus gyökerei. Budapest: Kornétás kiadó. (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 9637843455 (1996) 
  „Thus in both ancient and recent Vedic traditions there are accounts of beings who can operate on different planes of existence. These beings may be materialistic in orientation, like Vishvamitra Muni and the Rakshasa, or they may be spiritually advanced. The UFO literature likewise seems to contain examples of activity on both subtle and gross physical planes.”
 115. Cremo, Michael A., Thompson, Richard L.. Az emberi faj rejtélyes eredete - A tudomány titkainak szenzációs leleplezése!. Hare Krisna Központi Iroda, Gouranga Media (1997). ISBN 9630494817 
 116. Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 140. o. (2002). ISBN 9639353094 
 117. Thompson, Richard L.. A testen kívüli élmények és az ufók, Idegenek - Az ufókutatás védikus gyökerei. Budapest: Kornétás kiadó, 346. o.. (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 9637843455 (1996) 
 118. Csák Csaba. Sāṅkhya - a világépítő elemek. Debrecen: Mester Kiadó, 58. o. (1996). ISBN 9638554525 
  „Vannak akik természetgyógyászatban alkalmazzák a finomabb energiákat (például a víz feltöltése, kézrátételes gyógyítás stb). A víz szerkezete nagyon laza, rendkívül képlékeny és ezért aránylag könnyen »programozható«. Ez a természetgyógyászatban elég gyakran alkalmazott módszer. A vizet valaki akaratával vagy valamilyen eszköz segítségével feltölti, utána a beteg azt elfogyasztja és a víz megfelelő módon hat.”
 119. Cremo, Michael A., Thompson, Richard L.. Élő majomemberek? - A Himalája vadembere, Az emberi faj rejtélyes eredete - A tudomány titkainak szenzációs leleplezése!. Hare Krisna Központi Iroda, Gouranga Media, 236. o. (1997). ISBN 9630494817 
 120. Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 139. o. (2002). ISBN 9639353094 
 121. a b c MTV videótár - Veiszer Alinda beszélget Tasi Istvánnal[halott link]. Záróra, 2007. október 31. 4:35 - 5:30
  • Kérdés: Igazad van, hogy meghökkentő, mert például az egy logikus dolog lenne, hogy akkor a dinoszaurusz meg az ember egyszerre léteztek. Ezt elképzelhetőnek tartod te?
  • Tasi István: Én elképzelhetőnek tartom személy szerint, és vannak sokan, akik elképzelhetőnek tartják, akár ugyanott éltek, akár máshol éltek, de vannak olyan leletek – paleontológiai, őslénytani leletek – amikor nagyon ősi leletekben találnak emberek által készített eszközöket, vagy akár emberi csontokat, olyan régi, vagy még ősibb rétegekben, ahol csak dinoszauruszokat feltételeznek. […] Van egy olyan kutató, Michael Cremo, aki sok száz ilyen leletről beszél.
 122. a b Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 142. o. (2002). ISBN 9639353094 
 123. Siku Andrea. Inverz evolúció. A darwini elmélet a Védák fényében. Budapest: Tejút Bt., 151. o. (1997) 
 124. Nagy Péter. „…Vagy itten csak az ember öltözik át?”. Védikus Kultúráért Alapítvány, 100. o. (1994). ISBN 9638522704 
 125. Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 9. o. (2002). ISBN 9639353094 
 126. Hornyánszky Balázs, Tasi István. A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 141. o. (2002). ISBN 9639353094 
 127. 'Forbidden Archaeology´s Impact by Michael A Cremo, Tom Morrow, Reports of the National Center for Science Education, 19 (3): 14-17.. [2008. július 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 13.)
 128. 'Forbidden Archaeology : Antievolutionism Outside the Christian Arena, Wade Tarzia, Creation/Evolution 34:13-25, 1994. [2015. április 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 13.)
 129. antiquityofman.com Reviewed by Tom Morrow Archiválva 2008. május 12-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elérés: 2008. július 2.
 130. talk.origins Bradley T. Lepper (1996.). Hidden History, Hidden Agenda A Review of The Hidden History of the Human Race, by Michael A. Cremo and Richard L. Thompson. Skeptic, Vol 4, No 1, pp 98-100
 131. Siku Andrea. Inverz evolúció. A darwini elmélet a Védák fényében. Budapest: Tejút Bt., 121. o. (1997) 
 132. answersingenesis.org What Really Happened to the Dinosaurs? Ken Ham, 2007. október 25.
 133. Siku Andrea. Inverz evolúció. A darwini elmélet a Védák fényében. Budapest: Tejút Bt., 121-122. o. (1997) 
 134. Civil Rádió Interjú Tasi Istvánnal. 29:06 - 2008. június 3.
 135. apologia.hu Hitvédelmi teaház Archiválva 2009. november 18-i dátummal a Wayback Machine-ben Előadók: Dr. Jeszenszky Ferenc. Elérés: 2009. október 3.
  „1932-ben született. Az MTA Kutatásszervezési Intézetének ny. főosztályvezetője. Evangélikus.”
 136. jelek.hu - virtuális folyóirat. Teremtés vagy evolúció? Archiválva 2007. augusztus 18-i dátummal a Wayback Machine-ben. Keresztény Advent Közösség. Elérés: 2008. május 4.
  „Az elmúlt években az evolúció és teremtés témakörében itthon és külföldön (Lengyelország, Amerikai Egyesült Államok) számos előadást tartott.”
 137. Kezdetek Klub - kezdetek-klub-meghivo-200506.pdf Protestáns Teremtéskutató Kör Kezdetek Klub Archiválva 2009. június 3-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. május 15.
  „2005. június 15-én […] Termodinamika vagy evolúció? Összeegyeztethető-e a kettő? […] előadó: dr. Jeszenszky Ferenc okl. fizikus”
 138. http://kezdetek.ref.hu/ Protestáns Teremtéskutató Kör - Genezis tábor Archiválva 2008. szeptember 28-i dátummal a Wayback Machine-ben; Biblia Szövetség - Program füzet táborokról, konferenciákról[halott link]. 2006. Elérés: 2008. május 15.
  „A programot a Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre szervezi Vissza a kezdetekhez címmel. […] Előadók: Dr. Jeszenszky Ferenc […]”
 139. Protestáns Teremtéskutató Kör - Genezis tábor Archiválva 2008. május 12-i dátummal a Wayback Machine-ben 2005. Elérés: 2008. május 15.
  „dr. Jeszenszky Ferenc fizikus: Termodinamika, vagy evolúció?”
 140. a b Kezdetek Klub - Protestáns Teremtéskutató Kör Genezis Tábor Archiválva 2009. június 3-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. május 15. „:Genezis tábor
  A Protestáns Teremtéskutató Kör VISSZA A KEZDETEKHEZ címmel, gazdag lelki és szakmai programmal nyári csendeshetet szervez a teremtés bibliai kérdései iránt érdeklődőknek. […]
  Előadóink
  dr. Jeszenszky Ferenc fizikus […]
  dr. Szentpétery Péter teológus”
 141. a b keresztenymagyarorszag.hu Keresztény Magyarország - Eseménynaptár: Genezis MiniKonferencia - A teremtettség színes mozaikjai ...[halott link] Budapest, 2009. május 23-24. Elérés: 2009. június 22.
  „Szervezők: Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre és Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség”
  […]
  „11:00 Dr. Szentpétery Péter evangélikus lelkipásztor, egyetemi docens: A teremtéshit és Darwin – Teológiai és emberi kérdések (habilitációs értekezés bemutatása)
  12:00 Dr. Jeszenszky Ferenc fizikus: Teremtés és termodinamika”
 142. Dembski, William A.. Intelligens tervezettség - híd a tudomány és a teológia között. Laurus Kiadó (2007). ISBN 9789638758569 
 143. Batten, Don; Ham, Ken; Sarfati, Jonathan; Wienland, Carl;. Kérdések a Kezdethez - A teremtés logikája. Budapest: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió (2003). ISBN 9639434299 
 144. a b fundamentum.echt.hu - Fundamentum Evangéliumi Alapítvány. Jeszenszky Ferenc: Keresztyénség vagy evolúció? Archiválva 2010. május 3-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. július 20.
 145. Hornyánszky Balázs, Tasi István. Előszó (Jeszenszky Ferenc), A természet IQ-ja. Budapest: Kornétás Kiadó, 7. o. (2002). ISBN 9639353094 
  „Az e mechanizmusba vetett hitet erőteljesen megingathatja a mutációval, szelekcióval létrejövő szervezetek rendkívüli valószínűtlensége. Többen végeztek matematikai számításokat annak bebizonyítására, hogy a rendkívül differenciált élővilág ilyen módon történő létrejötte elképesztő számú mutációt tételezne fel, amelyek létrejöttéhez az univerzum feltételezett évmilliárdjai sem volnának elegendőek.”
 146. bibliahaz.hu Teremtés vagy evolúció - Jeszenszky Ferenc: A teremtés és evolúció kérdésköre fizikus szemmel. 2003. október 15. Elérés: 2009. március 10.
  „a Biblia ugye azt mondja, hogy nagyjából hatezer évvel ezelőtt volt a teremtés és ugyanakkor hátugye itt millió fényévekről beszélünk. [...] Tudjuk azt, hogy a relativitáselméletnek alapvető tanítása az, hogy más-más gravitációs környezetben másképp folyik az idő. És ez a Humphreys kimutatta azt, hogy olyan világmodell lehetséges, amelyben a Földön eltelik hatezer év, és kint a világűrben azalatt évmilliók vagy milliárdok telnek el, tehát nem probléma az, hogy hogyis van az, hogy mi látjuk a százmillió fényév távolságban levő csillagokat. Részletekbe nem megyek bele, én elolvastam az ő tanulmányát, meg kell mondanom, odaáig eljutottam, hogy úgy nagyjából képem volt arról, hogy mit ír róla - de hogy én ezt másnak is elmondjam - szakembernek is nagyon nehéz volna, de mindenesetre annyira megértettem, hogy azt mondtam, hogy hát ez így igaza van.”
 147. Darwin Skeptics. A Select List of Science Academics, Scientists and Scholars Who are Skeptical of Darwinism. Archiválva 2009. január 4-i dátummal a Wayback Machine-ben Utolsó frissítés: 2006. szeptember 27. Elérés: 2008. május 15.
  „Ferenc Jeszenszky Ph.D. member of the Hungarian Academy of Sciences. His Ph.D. is in Physics.”
 148. Discovery Institute - A Scientific Dissent of Darwinism. Utolsó frissítés: 2008. április. Elérés: 2008. május 15.
  „Ferenc Jeszenszky
  Former Head of the Center of Research Groups
  Hungarian Academy of Sciences”
 149. TalkOrigins.org Index to Creationist Claims - Claim CF001: The second law of thermodynamics says that everything tends toward disorder, making evolutionary development impossible.
 150. a b mtv.hu Kultúrház - Az evolúció vagy egy intelligens tervező remekművei vagyunk? 150 éves az evolúció-elmélet, és még mindig ölre mennek miatta a tudósok és a kreacionisták.. 2009. február 22. 36:33 Elérés: 2009. február 23.
 151. Farkas Ferenc: A darwinizmus kudarca. a YouTube-on. Elérés: 2008. június 11.
 152. Tasi István (szerk.). A tudomány felfedezi Istent. Budapest: Aeternitas Irodalmi Műhely, 19., 145-152.. o. (2004). ISBN 9632163176 
 153. ertem.hu Farkas Ferenc viszontválasza Varga Máténak Archiválva 2009. február 9-i dátummal a Wayback Machine-ben - Elérés: 2009. február 12.
  „3. Levelének következő témaköre, a fosszíliák.
  Ebben a témakörben is rengeteg ellentmondásos "tény"-ről olvashatunk a világon megjelent szakirodalmakban. A legjelentősebb mű azt hiszem Michael Cremo "Forbidden archeology" című műve (Magyarul rövidített változata "Az emberi faj rejtélyes eredete" címmel jelent meg). A könyv számtalan olyan - ma is fellelhető - leletről számol be, amely - mivel nem illik bele a jelenleg uralkodó evolucionista időrendbe - nem kerülhetett nyilvánosságra, vagy felfedezőit ellehetetlenítették, amennyiben ragaszkodtak az általuk felfedezett lelet publikálásához.”
 154. tattva.hu Érdekesség Archiválva 2008. március 14-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elérés: 2009. február 12.
  „Cím: Eredetmagyarázatok
  Alcím: Az evolúcióelmélet védikus és jelenkori alternatívái
  Szerző: Īśvara-Kŗşņa dāsa (Tasi István)
  Témavezető: Dr. Farkas Ferenc - vegyészmérnök
  Opponens: Kśīra-cora (Csák Csaba)
  A védés időpontja: 2005. június 18.”
 155. theol.lutheran.hu Munkatársak Archiválva 2004. március 22-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2009. február 12.
 156. Answers in Genesis in legal turmoil”, National Center for Science Education, 2007. június 21.. [2007. október 3-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2008. április 6.)  2005-ben az Answers in Genesis szakadáson ment keresztül. Ez 2005 októberében vált nyilvánossá, mikor az ausztrál, új-zélandi és dél-afrikai csoportok, melyek eddig AiG néven működtek, megváltoztatták nevüket Creation Ministries Internationalre (CMI), míg az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban működő csoportok megtartották az AiG nevet.
 157. www.sola.hu Teológia szak (alapképzés) A BIBLIA ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET 1.-2 Archiválva 2009. június 2-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elérés: 2009. március 15.
 158. Jeszenszky Ferenc, Farkas Ferenc, Bacsó István, Szabó Attila: Hogyan jelent meg az élet a Földön - Konferencia a legnagyobb rejtélyről. Értelmes Tervezettség Mozgalom; Reménység Evangelizációs Központ, 2007. Szabó Attila: Kire, vagy mire utal a természet szépsége?
  „Meggyőződésünk szerint - a mi csoportunk szerint - valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből - hiszen önök is személyek - fölötte kell hogy álljon, dehát minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is - a világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány egzakt kérdésekre egzakt válaszokat vár, viszont a szépség - sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik - és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, ha egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra vagy valamely különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, egyöntetű az állításunk, hogy szép. […] Szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség.”
 159. www.frei.hu Az Intelligens dizájn Archiválva 2007. november 6-i dátummal a Wayback Machine-ben. 2006. április 3. Elérés: 2009. május 16.
 160. comment.blog.hu Frei, Isten és a kihalt kövek. 2006. április 5. Elérés: 2009. május 16.
 161. MTV Napi Mozaik: tervezettség kontra evolúció. a YouTube-on. Feltöltve: 2006. szeptember 22. Elérés: 2009. június 16.
 162. mtv.hu Vallási és Egyházi Műsorok - A sokszínű vallás: Kérdések és válaszok az intelligens tervezés elméletéről 2007. november 9. Elérés: 2009. május 16.
  Mi van, ha nincs evolúció? Ezt a kérdést teszi fel Tasi István nemrég megjelent könyvében, amely egy alternatív tudományos világnézet, az intelligens tervezés elméletét mutatja be.
 163. refradio.hu Európa Rádió - Bemutatkozás. Elérés: 2006. május 16.
  „A 2001-ben indult Európa Rádiókét éve a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonában van. Műsorstruktúrája alapvetően közszolgálati-, helyi- és regionális jellegű, és természetesen mindenekelőtt református szellemiségű és értékrendű.”
 164. YouTube.com https://www.youtube.com/user/kutatokozpont
 165. YouTube.com https://www.youtube.com/user/ertelmes
 166. a b ertem.hu Kedves András! Elérés: 2008. július 19.
 167. evolutionnews.org Casey Luskin - Putting Wikipedia On Notice About Their Biased Anti-ID Intelligent Design Entries 2006. szeptember 6. Elérés: 2009. május 16.
 168. ertem.hu Bízzunk-e a Wikipédiában Archiválva 2009. április 11-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elérés: 2009. május 16.
 169. Pusztay Sándor, az Ufómagazin főszerkesztőjének interjúja Tasi Istvánnal videó Elérés: 2008. május 17.
  „Elsősorban azt látom fontosnak leszögezni, hogy nem a tudósok és a nem tudósok közt van a vita, hanem két tudós irányzat között van a vita.”
 170. mindentudas.hu Véletlen-e, hogy vagyunk? Archiválva 2007. július 6-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. május 17.
  „Utolsóként Tasi István szólalt meg, aki elmondta: ő úgy látja, hogy ebben a kérdésben máris érdemi vita zajlik a tudósok között, akik között számosan vannak, akik a tervezés gondolatát támogatják, ha pedig ez a vita a tudományos világban jelen van, akkor ennek meg kell jelennie az oktatásban is.”
 171. a b ertem.hu Azonos rangú elméletek. Bacsó István. Elérés: 2008. május 17.
  „Az evolúcióelmélet és az intelligens tervezés ugyanazon valóság kétféle értelmezési módja Az intelligens tervezés elméletét támogató tudósok bebizonyították az evolúció elméletéről, hogy nem bizonyított tény - mint ahogy támogatói állítják -, hanem csupán egy világnézeti alapon álló (materialista) alternatív eredetmítosz. […] Mivel pedig a természettudományos alapokban nincs eltérés, a filozófiák között pedig elvileg nem lehetne rangsort felállítani, ezért az intelligens tervezés támogatói úgy gondolják, hogy mindkét elméletnek és filozófiai iskolának egyenlő jogot kellene biztosítani az iskolai tananyagokban, a tudományos életben, a médiában és az élet más területein való megjelenéshez. A mai gyakorlat ezt a jogot nem biztosítja.”
 172. slate.com What Matters in Kansas - The evolution of creationism. 2005. május 11. elérés: 2008. március 19.
  „This week, the Kansas State Board of Education will wrap up hearings on "intelligent design," a theistic alternative to the theory of evolution. Scientists have refused to testify, dismissing ID as tarted-up creationism.”
 173. greatschools.net What's All the Fuss About? Evolution - , Intelligent Design and Science Education 2006. január. elérés: 2008. március 19.
  „A legtöbb tudós egyetért abban, hogy nincsen vita, amit tanítani lehetne, mivel a kutatók leginkább egyetért evolúció elméletével. Mégis, a National Science Teachers Association (természettudományos tárgyakat oktató tanárok egyesülete) nemrég közölte, hogy tízből három tanár érzi úgy, hogy a tanulók és szüleik felől az evolúcióval szembeni alternatívák a tananyagban történő megjelenítésére irányuló nyomás éri őket.”
 174. spiegel online Vor uns die Sintflut Kreationismus in Deutschland („Előttünk az vízözön” - Kreacionizmus Németországban) 2006. december 19. elérés: 2008. március 19.,
 175. The Local (Sweden's news in English) Creationism to be banished from Swedish schools 2007. október 7. elérés: 2008. március 19.
  „The new rules will include a ban on biology teachers teaching creationism or »intelligent design« alongside evolution. […] Some Christian schools teach biology students that the world and the organisms on it were created by a supreme being. This is often presented as another valid scientific theory alongside evolution - something most scientists reject.”
 176. scoop.co.nz Aust: Intelligent Design infiltrates science class 2006. február 24. elérés: 2008. március 19.
  „Intelligent Design infiltrating science classes in the Hunter Valley […] Dr Kaye said:»At least ten fundamentalist Christian and Seventh Day Adventist schools in the Hunter belong to organisations that encourage the teaching of the Intelligent Design myth as science«.”
 177. a b A Kossuth Rádió interjúja Tasi Istvánnal. 2008. január 21.
  „Én megmondom őszintén, hogy egy kicsit fel vagyok háborodva azon, hogy évtizedeken keresztül […] gyakorlatilag nem hallottam a darwinizmusnak a buktatóiról, hiányosságairól és az alternatíváiról. […] Mert a darwinizmus ma már nem egyeduralkodó elképzelés, lehet, hogy a materialista filozófiával, vagy a tudományos materializmussal, ami annak idején a kommunizmusra volt jellemző, azzal csak ez fér össze, de ma már szabadabbak vagyunk a gondolkodásunkban, és én azt hiszem, hogy ennek az oktatási rendszerünkben is meg kellene mutatkoznia.”
 178. ertem.hu Evolúciót vagy értelmes tervezettséget tanítsanak az iskolákban? Elérés: 2008. május 17.
  „Vajon milyen arányban kell jelen lenniük egy nyilvánvaló alternatív elképzelés képviselőinek, hogy álláspontjuk megjelenhessen a közoktatásban? Vajon napjaikban miért csak a materialista alapon álló evolúcióelméletet ismerhetik meg a diákok? Szerte a világon egy új tudományos szemléletmód tartja lázban a közvéleményt: az intelligens tervezés elmélete. Ennek tudós támogatói szerint a spontán evolúció elképzelése nem tartható többé, mert nem látunk sem részletes elméleti magyarázatot, sem kísérleti bizonyítékot arra, hogy tudatos befolyás nélkül összetett biológiai rendszerek jöhetnének létre.”
 179. A Kossuth Rádió interjúja Tasi Istvánnal. 2008. január 21.
  • Riporter:A darwinizmust a világ mindenhol tanítják [nem csak a volt szocialista országokban], és minden tankönyvben benne van
  • Tasi István: Így, van, benne van, mert a materializmus, mondhatjuk az egész fogyasztói társadalomnak, ami nemcsak Magyarosrszágra jellemző, hanem a világnak ma már a nagyobb részére, szóval a darwinizmus egy támasza a fogyasztói társadalomnak, ami azt mondja, hogy mi csak valamiféle kifejlődött, organikus lények vagyunk és a halállal mindennek vége. Én nem hiszek ebben az elképzelésben.
 180. ertem.hu Evolúciót vagy értelmes tervezettséget tanítsanak az iskolákban? Elérés: 2008. május 17.
  „Az evolúció (makroevolúció) teóriája tehát filozófiai és nem biológiai, nem természettudományos elmélet. […] A közoktatásban használt biológia-tankönyvek ennek ellenére kizárólag a materialista alapú, irányítatlan evolúcióelméletet kínálják magyarázatként. A darwini fejlődéselmélet azonban csupán egy igazolatlan feltételezés az élővilág jelenségeinek értelmezésére.”
 181. ertem.hu Nyílt levél az Oktatási Miniszterhez Elérés: 2008. május 17.
  „Mint szerte a világon, Magyarországon is sokan úgy látják, hogy az a magyarázat, mely szerint a minket körülvevő élővilág egy magasabb rendű, intelligens tervező, Isten munkája nyomán jött létre, ugyanolyan jogos - sőt valószínűbb - magyarázat, mint az ateista evolúciós teóriák. Ezért a segítségét szeretnénk kérni, hogy ez az álláspont az iskolai tantervekben is hangsúlyosan helyet kapjon.”
 182. net.jogtar.hu/ 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Archiválva 2012. november 1-i dátummal a Wayback Machine-ben Elérés: 2008. május 17.
 183. ertem.hu Az Értem javaslata az intelligens tervezés elméletének oktatásáról - A Nemzeti Alaptanterv átdolgozása. 2006. február. Elérés: 2008. május 17.
  „Véleményünk szerint az evolúcióelmélet a materialista filozófia bizonyítatlan alaptételeire épül, így kizárólagos oktatása, valamint az alternatív szemlélet elhallgatása sérti az oktatás világnézeti semlegességének követelményét, melyet az 1993. évi közoktatásról szóló LXXIX. Törvény ír elő”
 184. Miller JD, Scott EC, Okamoto S (2006) Public acceptance of evolution. Science 313:765-766.
 185. a b 2009-02-09 Értem sajtótájékoztató 2. a YouTube-on. Elérés: 2009. február 14.
 186. Ruling, Kitzmiller v. Dover Area School District, page 89
  „Az intelligens tervezés támogatói azon igyekeztek, hogy kikerüljék a tudományos vizsgálódást, melyről most megállapítottuk, hogy nem állja ki a azzal az állításával, hogy a vitát, s nem magát az intelligens tervezést javasolja oktatásra a természettudományos órákon. Ez a taktika legjobb esetben is álnok, legrosszabb esteben pedig egy kacsa. Az intelligenstervezés-mozgalom célja nem a kritikai gondolkodásra buzdítás, hanem egy forradalom dédelgetése, melynek során az intelligens tervezés kiszorítja az evolúciós elméletet.”
 187. Intelligent Judging — Evolution in the Classroom and the Courtroom George J. Annas, New England Journal of Medicine, Volume 354:2277-2281 2006. május 25.
  "That this controversy is one largely manufactured by the proponents of creationism and intelligent design may not matter, and as long as the controversy is taught in classes on current affairs, politics, or religion, and not in science classes, neither scientists nor citizens should be concerned."
 188. AAAS Statement on the Teaching of Evolution American Association for the Advancement of Science. February 16, 2006
  „Some bills seek to discredit evolution by emphasizing so-called "flaws" in the theory of evolution or "disagreements" within the scientific community. Others insist that teachers have absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching non-scientific "alternatives" to evolution. A number of bills require that students be taught to "critically analyze" evolution or to understand "the controversy." But there is no significant controversy within the scientific community about the validity of the theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is not a scientific one.”"
 189. Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals. A Position Paper from the Center for Inquiry, Office of Public Policy Archiválva 2007. június 30-i dátummal a Wayback Machine-ben Barbara Forrest. 2007. május
 190. Magyar Tudomány A tudományok nyitott, szabályozott hiedelemrendszerek - válasz Jeszenszky Ferencnek. Magyar Tudomány, Csányi Vilmos, 1998.09. 1065. oldal.
 191. Terry, Mark. 2004. One Nation, Under the Designer
  „It's a strange scientific revolution that seeks to establish its position in secondary school curricula before the research itself has been accomplished. But this obvious impediment is removed if the revolution is based on a redefinition of science rather than on new research.”
 192. a b dandavats.com What if there is no evolution? 2008. február 16. Elérés: 2008. május 31. részlet:
  „On my lectures people asked questions about the identity of the intelligent designer and his creating method. I told them this subject is not part of the ID theory so I presented to them the vaishnava worldview and my personal conviction in the truth of ancient Vedic texts.
  Summing up my experience, I have come to the conclusion that discussions on science and intelligent design can be used as an “introduction” to deeper preaching subjects.
  Isvara Krishna dasa Hungary”
 193. dandavats.com What if there is no evolution? 2008. február 16. Elérés: 2008. május 31. részlet:
  „After the publication of the book I went on a tour in Hungary in ten cities. I gave presentations in colleges, universities and libraries”
 194. dandavats.com About Us Elérés: 2008. május 31.
  „Dandavats is an independently managed web site dedicated to the pursuit of knowledge and information related to Krishna conscious vision, activities and developments worldwide. While endeavouring to be ISKCON - and GBC- friendly, Dandavats.com does not officially speak for ISKCON or the GBC, but considers it’s independence to be of prime importance.[…]The contributions on dandavats do not necessarily reflect the views of the editors. All shades of opinion useful to our readers may be expressed, provided they satisfy basic norms of vaisnava expression and are free from inflamatory language.”
 195. What if there is no evolution? 2008. február 16. Elérés: 2008. május 31. részlet:
  „We are sending information about the book (and order forms) to biology teachers in 400 Hungarian secondary schools.”
 196. krishnascience.info SCIENTIFIC PREACHING[halott link]. Elérés: 2008. július 2.
  „A tudományos prédikálás célja ezért a tudósok és hibás tanításaik leleplezése s a valódi védikus igazságok bemutatása tudományos terminusokban […]
  Különbség van aközött, amit »tudományos prédikációnak«, s amit tudományosan végzett prédikációnak nevezhetünk. Anélkül, hogy tanult tudósok lennénk, a közemberek számára »tudományosan« bemutathatjuk (és be is kellene mutatnunk) a bölcseletet olyan logikus érvekkel, mint amilyeneket Srila Prabhupada alkalmazott Life Comes From Life című könyvében, vagy azon alapvető érvek ismertetésével, melyekkel az Origins magazin és más a Bhaktivedanta Institute által tömegterjesztésre kiadott irodalom foglalkozik. Ez elég lesz az ártatlan személyek meggyőzésére.
  A »tudományos prédikációt« általában hívő tudósok végzik, akik diplomával rendelkeznek, s a tudósokat, kutatókat és hallgatókat célozzák meg. Ezek a hívők a tudomány jelenlegi tévedéseinek, irracionalitásainak leleplezését, és a védikus paradigmák fokozatosan történő bemutatását végzik.”
 197. dandavats.com Scientific understanding of Krishna Consciousness. Elérés: 2008. július 2. H.H. Bhaktisvarupa Damodara Swami előadásából:
  „A tudományos prédikáció célja Isten létezésének bizonyítása. Továbbá a tudósok szívének megváltoztatása. Ezért az első program neve: Az Élt az Életből Származik. Tehát bizonyítanunk kell, hogy az Élet eredete az Élet. Más szavakkal tehát a tudományos közvéleményt meg kell győzni Isten létezéséről, s hogy az élet eredete Krisna,s ezt el kell fogadniuk az Isten létezéséről. Ezért 1973-ban megírtam a Krisna-Tudat tudományos alapját, mint Vyasa Puja felajánlást Prabhupada számára.”
 198. krisna.hu Rövid összefoglaló videó az MKTHK 2007-es évéről. Elérés: 2008. június 23.