Hét főbűn

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A római katolikus egyház tanítása szerint az első emberpár bűnbeesése (amely aztán minden emberre eredendő bűnként száll át) óta az emberek hajlamosak a bűnök elkövetésére, de a Jézus Krisztus által hozott áldozat (megváltás) lehetőséget teremtett arra, hogy az ember újra megtalálja az üdvösséget.

A mózesi tízparancsolat az emberek közti alapvető érintkezést szabályozza tiltások formájában. E szabályok megszegését az egyház bűnnek tartja, de legtöbbjüket a büntetőjog is üldözi.

A hét főbűn olyan negatív jellembeli tulajdonságokat jelöl, amelyek hajlamosítanak a tízparancsolatban jelölt bűnök elkövetésére. Ezek tehát az emberi bűnök forrásai.

A hét halálos bűn, másnéven a hét főbűn vagy hét kardinális bűn, az emberi bűnök csoportosítása és osztályozása a keresztény/katolikus egyház szemszögéből. A viselkedési formák illetve szokások, amelyek a hét főbűnhöz sorolhatóak könnyen vezetnek egyéb morális ballépésekhez is.

A hagyományos lista szerint a hét főbűn: kevélység (büszkeség), kapzsiság, bujaság, irigység, falánkság, harag és lustaság (jóra való restség).

Ezek ellentéte a hét erény (7 fő erény a 3 isteni (hit, remény és szeretet) és 4 sarkalatos (igazságosság, okosság, mértékletesség, lelki erősség).[1]

A bűnök ezen osztályozása a sivatagi atyáktól ered, név szerint Evagrius Ponticustól, aki megnevezte ezt a hét vagy nyolc gonosz sugallatot vagy minőséget, amelyet az embernek le kell győznie önmagában. Evagrius tanítványa, John Cassian vezette be Európában a bűnök eme osztályozását a The Institutes című könyvével. Európában aztán hamar alapvetés lett a katolikus gyónási szertartásokban, ahogyan azt láthatjuk is a vezeklési útmutatókban, mint például a The Parson’s Tale Chaucer Canterbury-i mesék című kötetében, de más művészi munkákban is, például Dante Purgatórium című munkájában. ( Nála a vezeklőket összegyűjtik a Purgatórium hegyén és az általuk elkövetett legsúlyosabb főbűn szerint szabják ki a büntetésüket.) Az Egyház a Hét halálos bűn doktrínájával segítette az embereket, hogy tartózkodni tudjanak a gonosz iránti vágy ellen, még mielőtt elkövetnék a bűnöket, ezáltal súlyos következményeket vagy rossz sorsot idézve elő. A vezető tanítók különösen a kevélység/büszkeség ( aminek elkövetése leginkább elválasztja a lelket az isteni kegyelemtől és ami a leglényege minden gonosznak ) és kapzsiság ellen intenek, amelyek leginkább velejárói az emberi természetnek és amely kettő ott rejlik az összes többi bűn elkövetésének hátterében is. A hét főbűnre számos tanulmány és értekezés hívja fel figyelmünket, de megjelenik festményeken és szobrokon is a templomokban. Idősebb Peter Brueghel nyomatai, de rengeteg egyéb vallásos és nem vallásos alkotás választotta és választja ma is témájául a hét főbűnt, amely jól mutatja, hogy ez a szellemi/vallási tanítás ugyanúgy része a modern kori kultúrának és a mindennapoknak, mint régen.

A főbűnöket Szent Johannes Cassianus és Nagy Szent Gergely nyomán különböztetjük meg. Olyan bűnökről van szó, amelyek a bűnök szaporodását segítik elő, mert belőlük más bűnök, és más víciumok (rossz tulajdonságok, szokások) származnak.[2] A főbűnök – nevükkel ellentéteben – önmagukban bocsánatos kisebb bűnök.

Hieronymus Bosch: A hét főbűn[3]

A hét főbűn[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 1. Kevélység (superbia)

Fontosságuk abban áll, hogy amennyiben ezeket a rossz emberi tulajdonságokat legyőzzük, akkor nem fogjuk elkövetni a tízparancsolatban felsorolt súlyosabb tiltások egyikét sem. Például a „Ne lopj!” tiltásnak az alapja lehet az itt említett irigység vagy harag, vagy akár a jóra való restség is.

Íme a hét főbűn (zárójelben a latin megnevezésük):

 1. kevélység (superbia),
 2. fösvénység (lat. avaritia, gör. filargüria),
 3. bujaság (luxuria),
 4. irigység (invidia),
 5. torkosság (gula),
 6. harag (ira),
 7. jóra való restség (acedia).

Régebben 8. bűnként a hazugságot is említették.

A kevélység[szerkesztés]

A kevélység a büszkeség elfajulása; míg a büszke ember nagy becset tulajdonít személyes tulajdonságoknak, birtoknak, származásnak, kitüntetésnek, de azért nem néz le szükségképpen másokat, csak a magáét tartja nagyra, esetleg joggal, addig a kevély, főleg másokkal szemben, kiket lenéz, tartja magát nagyra, nagyobbra. A büszke a maga érdemét beszéli; a kevély mások érdemét lenézi. A kevély ember rendszerint hiú is, a kevélység az öntudat túltengése, önmagunk mások fölé helyezése.

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 2. Fösvénység (avaritia)

A fösvénység[szerkesztés]

Zsugoriság : a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás. E ragaszkodás megmutatkozhat a szerzés túlzó vágyában (kapzsiság) és a megszerzett dolgok rendetlen birtoklásában. A birtoklás túlzottságát jelzi, hogy a fösvény a számára szükséges mértékben sem válik meg javaitól, nem költi pénzét, esetleg nagy vagyon birtokában is nyomorog. A fösvénység a világ javainak túlzott szeretete, az azokhoz való beteges ragaszkodás. A fösvény ember mindent magának akar, mindent meg akar szerezni, és semmit sem tud kiengedni a kezei közül. Azt hiszi maga rendelkezik az anyagi javaival, gazdagságát csak a saját ügyességének köszönheti. Ezért a fösvénység a kevélység édes gyermeke. Aki magát Isten fölé helyezi, az előbb-utóbb azt hiszi, az egész teremtett világ őérte van, és ezért minden őt illeti meg. A Lukács evangéliumban szereplő gazdag ember is ilyen ember volt. Mindene megvolt, csak a másik ember felé való érzékenysége veszett el. Lenézte, talán utálta is Lázárt. Mindenképpen bosszantotta, mert nem illett bele az ő gazdag életről alkotott képébe. Ez a fösvénység legnagyobb veszélye. Vakká tesz a rászorulókkal, mert a fösvény nem veszi észre a szükséget szenvedőt.

A bujaság[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 3. Bujaság (luxuria)

A nemi gyönyör rendetlen kívánásának vagy élvezésének bűnös készsége. A buja emberből hiányzik a nemi élet kontrollja. Az Istentől kapott, bennünk jelen lévő természetes nemi vágyat öncélú élvhajhász aktussá silányítja. Mert a buja ember nem tud őszintén szeretni, nem akarja magát egy életre elkötelezni társa mellett, nem kíván boldogítani, hanem éppen ellenkezőleg: isteníti a szabadosságot, mindig csak kapni, leszakítani kíván. A bujaság nem ismer féket és gátat a nemi kapcsolatban, nem törődik azzal, ha bemocskolja mások becsületét, ha vét az emberi együttélés egyik alapvető és isteni parancsolaton nyugvó szabálya ellen: „Ne kívánd felebarátod házastársát…”

Az irigység[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 4. Irigység (invidia)

Mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat, amely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait. Gyümölcse a káröröm. Az irigység rejtettebb megnyilvánulásai:

 • az irigy ember nehezen viseli mások tudásban, tiszteletben, világi javakban vagy az életszentségben való gyarapodását;
 • elhúzódik a szerencsés embertől, örül, ha az bajba jut;
 • szívesen hallgat megszóló és rágalmazó beszédet;
 • mások dicséretét kisebbíti, kedvetlenül és közönyösen beszél róluk, jó cselekedeteiket túlzott iróniával magasztalja, s ezzel eltorzítja;
 • a másokat dicsérő beszédet kedvetlenül hallgatja, félbeszakítja, gúnyt űz belőle, vagyis akadályozza a tisztelet születését iránta;
 • a jót elhallgatja, vagy félremagyarázza, a jó szándékot kétségbe vonja.

A torkosság[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 5. Torkosság (gula)

Azaz, mértéktelenség evésben-ivásban. A mértékletesség, amelyet a táplálkozás megszorításán kezdünk és a böjtön át folytatunk, csodálatos hatású általános jellemtulajdonsággá bővülhet, amely egész lényünkre kiterjed. Az a láthatatlan körző, amely határt szab minden vágyunknak, önműködőleg kezd tevékenykedni és nem engedi mértéktelenül tágulni életköreinket. Valami különös gépezetet indítunk el belül a lelkünkben, amely mértéket oszt, és amely mindig fékez, helyes mértéket követel. Ha bánat ér, nem engedi, hogy a túlzott bánkódás leterítsen.. ha megijedünk, hirtelen valami átláttatja velünk a félelem értelmetlenségét, ha kétségek gyötörnek vagy féltékenység dúl bennünk, valami csitítani kezd és védőernyővel látja el a túlzott hevülést.[4]

lásd még: Mértékletesség

A harag[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 6. Harag (ira)

A harag az emberi lélek azon indulata, mely a megsértett, megrövidített, várakozásaiban megcsalatkozott, szokásaiban megzavart, önérzetében sértett ember lelkében ezen dolgok okozója ellen támad. A harag, a megtorlással párosulva bosszúvá válik. Ha ez az érzés hirtelen, nagy erővel támad fel a hirtelen harag (méreg) nevet kapja.
Jézus értünk halt meg a keresztfán, hogy mi bocsánatot nyerjünk és ne menjünk a kárhozatra. Nekünk nem kell meghalnunk embertársunkért, de tudnunk kell elengedni , megbocsátani egymásnak. Annál is inkább mert a harag nemcsak az egymás közötti viszonyt, de a saját lelkünket is mérgezi és tönkreteszi belső nyugalmunkat.[5]

A harag megítélésekor meg kell különböztetnünk a harag kifejezését ("most nagyon haragos vagyok, légy türelemmel felém, amíg megnyugszom, és képes leszek józanul gondolkodni") és a harag kirobbanását, kiélését, amikor a harag által eltorzított gondolatok és érzelmek féktelen cselekvéssé válnak, amelyeket a harag elültével megbánás -- vagy a féktelen cselekedetet utólag magyarázó önigazolás követ.

A jóra való restség[szerkesztés]

Balthasar Esterbauer festett szobrai a németországi comburgi kolostor templomának szószékén – 7. Jóra való restség (acedia)

Azaz, vonakodás a szükséges áldozathozataltól vagy erőfeszítéstől.

"Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak." [6] - írja a Biblia.

A henyélés minden bűnnek a forrása. Hasznos tevékenység nélkül elsorvadunk, és a kísértések áldozatává válunk. A Szentírás felszólít, hogy ne halogassuk a jó cselekedeteket, mert az élet rövid és bizonytalan, és utána számadással tartozunk Istennek.

Mahátma Gandhi, kalkuttai Teréz anya és még sokan, a másoknak való önzetlen szolgálattal kerültek a világ legkiemelkedőbb emberei közé.

Képek[szerkesztés]

Képek

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Hivatkozás[szerkesztés]

 1. A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, ktp.hu
 2. A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma (KEKK). Szent István Társulat, Budapest, 2006.
 3. Hieronymus Bosch: A hét főbűn, tudasbazis.sulinet.hu
 4. dr. Weninger Antal : Az egészség testi és lelki forrásai , 123. oldal
 5. http://www.kek.org.rs/hu/vasarnapi_gondolat.php?id=81
 6. Jakab 4,17.

Forrás[szerkesztés]

Ajánlott irodalom[szerkesztés]