Nádasdy család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A Nádasd nemzetség, és egyben a Nádasdy család címere (Siebmacher féle könyvből)

A nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család jelentős szereplője volt Magyarország történelmének.[1] A család neve elválaszthatatlan a nemzet és a közérdek szolgálatától. A tatárjárás idején bújtatták IV. Bélát, Károly Róbert oldalán harcoltak Csák Máté ellen, Nádasdy Mihályt beválasztották a Sárkány Lovagrend tagjai közé.

2013. január 15-én Nádasdy Ferenccel, a Nádasdy Alapítvány kuratóriumának elnökével a grófi család férfiágon kihalt.[2]

Története[szerkesztés]

Nádasdi Lőrinc fia János 1380-ból származó sírköve. Rajta látható a Nádasdy család címere.

Pray szerint a család Hitvalló Eduárd angol király fiaival még Szent István király idejében hazánkba költözött angol főurak egyikétől származott,[3] de ennél sokkal valószínűbb, hogy a család tiszta magyar eredetű. A Nádasdyakat a régi főnemes Pethenedi- vagy Pettendi családból, a gersei Pethőkkel egy törzsből származtatják.[4] Csopon ispán (comes) egyik fia Lőrinc lett a gelsei Pethők törzse, másik fia, András pedig a Nádasdyaké. A családnak volt egy másik ága, a nádasdi Darabos család, amely 1642-ben halt ki.

A Vas és Zala megyei köznemesi családban született Nádasdy László (fl. 1236), az első név szerint egyenesági őse a Nádasdyaknak; Nádasdy László fia, István (fl. 12651291) volt, akinek a fia, Nádasdy Lőrinc (fl.13441377). Nádasdy Lőrinc unokatestvéreivel, Nádasdy János fiaival, Dénessel és Benedekkel együtt, kaptak több birtokadományt Vas vármegyében 1365-ben.[5] Nádasdy Lőrinc fia János (†1380) sírkövén látható a az eddigi ismert legkorábbi családi címer ábrázolása: két nád között egy jobbra fordult vadkacsa.[6] Nádasdy Lőrinc unokája, Nádasdy Tamás (fl. 13591413) fia, Nádasdy András (fl. 1389-1423) volt, aki 1402-ben Zala vármegye alispánjáként tevékenykedett; Nádasdy András feleségül vette Óvári Miklós lányát.[7] Ennek a Nádasdy Andrásnak volt két fiúgyermeke: Nádasdy Osvát (fl. 1443), kanizsai várnagy, és Nádasdy Gáspár (fl. 1412-1434), aki feleségül vette Serényi Erzsébet kisasszonyt. Nádasdy Ozsvár neje Penthe volt, vezetéknevét nem ismerjük; Kanizsai Imre familiárisa volt.[8]

Nádasdy Gáspár és Serényi Erzsébet fia Nádasdy László (fl. 13951482), kezdte a családját nagyobbra vinni. Az erdélyi alvajdai tisztet töltött be 1465 és 1467 között; felesége Sankfalvi Katalin volt, Sánkfalvi István leánya, Sánkfalvi Antal unokája. Apja, Sánkfalvi István és nagybátyja, Sánkfalvi Bertalan 1455 október 18.-án szolgálatai és érdemei jutalmazására, a címer adományozásban részesültek V. László magyar királytól. 1471. szeptember 18.-án Nádasdy László és sógora, Sánkfalvi István, birtokadományban részesültek a Rádóc és Paty nevű településeken.[9][10] Idősebb Nádady László és Sankfalvi Katalin egyik fia ifjabb Nádasdy László (fl. 1492–1551) volt. Ő lett majdani nemesi ágnak az őse, amely kihalt a 18. század közepén.[11] A másik gyermekük, Nádasdy Ferenc (†1541) vasi alispán a család főnemesi ágának őse volt.

A köznemesi ág[szerkesztés]

A család nemesi ága főleg Vas és Zala vármegyében telepedett le. Ifjabb Nádasdy Lászlónak a felesége, az édesapja Körös, édesanyja Vas vármegyei ősökkel rendelkező borhidai Ebres Ilona lett. Nádasdy László és Ebres Ilona házasságából az egyetlen fiúgyermeke Nádasdy János volt, akinek a felesége Damonyay Krisztina. Nádasdy Jánosnak Damonyay Krisztina két gyermekét adott: az egyik Nádasdy Pál (1591), akinek a felesége pókateleki Zomor Krisztina volt, és a másik, nádasdi Nádasdy Tamás, Vas vármegyei alispánja 1591 és 1595 között,[12][13] és felesége, a tóthi Lengyel család sarja, tóthi Lengyel Katalin, tóthi Lengyel István szigligeti kapitány[14] és dalkai Hathalmy Zsófia lánya volt.[11] 1598-ban pedig 100 forint fizetéssel a hadak kapitányává választotta, majd 1599-ben Buda alatt táborozott.[15] Nádasdy Tamásnak élénk levelezése volt atyafia Batthyány Ferenc (15731625) Sopron vármegye főispánjával, dunántúli főkapitánnyal, amelyből 33 levél maradt meg.[16] Nádasdy Tamás alispán leveleiben "Kabol szabad urának" (liber baro a Kabold) címezte magát.[17] Nádasdy Tamás vasi alispán fia, Nádasdy Boldizsár (fl. 1636-1664) 1651-ben szabályozta a jobbágyközség belső rendjét Domonkosfán.[18] Nádasdy Boldizsár 1652-ben, 1654-ben, 1656-ban, ahogy édesapja egykor, szintén Vas vármegye alispánja volt,[19][18][20] és 1659. július 7.-én választották meg Vas vármegye országgyűlési követté. Nádasdy Boldizsár neje tarródi és németszecsődi Tarródy Orsolya (fl. 1628), Tarródy András (fl. 1628) és bisági Geréczy Borbála (fl. 1628) lánya volt. A még fiatal hajadon Tarródy Orsolyát 1628. december 7-én fiúsította II. Ferdinánd magyar király.[21] Nádasdy Boldizsárnak és Tarródy Orsolyának volt két fiúgyermeke: Nádasdy Tamás és András. 1678. augusztus 6-án édesanyjuk révén fiúsításban részesültek I. Lipót magyar király kegyéből.[22] Az egyik gyermek Nádasdy Tamás (fl. 1678), feleségül vette meszléni Meszlény Évát (fl. 1688-1699), meszléni Meszlényi Benedek, az 1655 és 1559 közötti vasi alispán és kerecseni Szalay Katalin lányát.[23] Egy évtizeddel később, Nádasdy Tamás már nem él, és özvegye Meszlényi Éva 1688. április 11-én pereskedett leánytestvérével, Meszlényi Máriával, hidvégi Polyany László özvegyével.[24] Nádasdy Tamás és Meszlényi Éva házasságából csak három lánygyermek született: az egyik Nádasdy Mária, aki házasságot kötött a szenttamási Bertalan család sarjával, szenttamási Bertalan Ádámmal, akinek a szülei szenttamási Bertalan István (fl. 1673), Zala megyei alszolgabíró, és nemes Kerpacsics Katalin voltak; a másik leány Bellisch Jánosné Nádasdy Éva; és az utolsó, jakabházi Sallér István alnádorné Nádasdy Klára (1685-1765) úrnő volt.[11] A tekintélyes és befolyásos jakabhalázi Sallér Istvánné Nádasdy Klárát 1744. március 9-én Mária Terézia királynő fiúsította férjével együtt;[25] unokája, jakabházi Sallér Judit (1765-1829), aki férjhez ment gróf tolnai Festetics Györgyhöz (1755–1819).

A másik gyermeke Nádasdy Boldizsárnak és Tarródy Orsolyának Nádasdy András volt, aki telekesi Török Margitot vette feleségül. Török Margitot szintén az anyja jogait érvényesítették fiúsítás révén 1678. augusztus 6-án.[26] Nádasdy András és telekesi Török Margit fiával, Nádasdy Imre (1681-1735) úrral kihalt fiúágon a család köznemesi ága. Imre feleségül vette Márffy Anna kisaszsonyt, akitől született egyetlen leánya, Nádasdy Terézia (†1764), lengyeltóti Lengyel Lajos felesége.[27]

A főnemesi ág[szerkesztés]

A család főnemesi ága, viszont, Nádasdy László erdélyi alvajda másik fiától, Nádasdy Ferenctől származott, akinek a neje szenterzsébeti Terjék Orsolya volt.[11] Ferenc és Orsolya egyik gyermeke Nádasdy Tamás (14981562) volt, aki a nádori tisztséget töltötte be és főnemesi rangra emelkedett. Tőle származtak a családnak további nevezetes tagjai, akik fontos helyet foglaltak az újkori és modernkori magyar történelemben. Birtokaik zöme a Dunántúlon feküdt, ezek között legjelentősebb Kanizsa és Sárvár, de voltak Arad vármegyei birtokaik is.[28] Nádasdy Tamás felesége az Osl nembeli Kanizsai család utolsó tagja és hatalmas birtokok örököse Dunántúlon: Kanizsai Orsolya (15211571) volt. E házasság révén Nádasdy Tamás felemelkedése történt meg, és ezután lett az egyik legfontosabb főúr a Mohács utáni királyságban.

Nádasdy Ferenc gróf (1708-1783) tábornagy

Báró Nádasdy Ferenc kiváló hadvezér volt a 16. században, a török seregek elleni vitézségéért a kortársak „Fekete Bég”-nek nevezték. Apja Nádasdy Tamás nádor, aki I. Ferdinánd király budai kapitánya volt, aki később Szapolyai János mellett harcolt. Újszigeten (Sárvár mellett) iskolát és nyomdát alapított. 1553-ban bárói címet kapott, egy évvel később az ország nádora lett. 1625-ben unokája, Nádasdy Pál szerezte meg a családnak a grófi rangot. Az ő fia, gróf Nádasdy Ferenc (1625–1671), országbíró, gazdag mecénás és műgyűjtő volt, akit a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételéért I. Lipót 1671-ben kivégeztetett, vagyonát, műkincseit pedig elkobozta. Unokája, gróf Nádasdy Ferenc (1708-1783) tábornagy, 1756-tól horvát bán. Mint hadvezér több győzelmet aratott az osztrák örökösödési, majd a hétéves háborúban. Dédunokája, gróf Nádasdy Lipót (1802-1873), és neje, báró soborsini Forray Júlia (1812-1873), a reformkori Magyarországon, mint a jótékony intézmények, az irodalom és a művészetek pártolói szerepeltek. Nádasdy Lipót rendkívül nagy vagyon ura volt. A család bécsi ágának 1801. évi kihalása révén Lipót apja örökölte annak dunántúli birtokait. Ehhez jöttek még Forray Júlia nagy kiterjedésű ingatlanai a Dunántúlon és Délvidéken. Nádasdy Lipót gróf törekedett birtokainak továbbgyarapítására és összpontosítására. A központot Fejér megyében hozta létre. 1851-ben gróf Schmidegg Károlytól megvette a Fejér megyei Sárladányt, 1852-ben Ürményi Józseftől Agárdpusztát. Mindkét helyen régi kastély állott, Nádasdy Lipót székhelyét Ladányba tette át. Kérésére 1859. június 14-én a belügyminisztérium engedélyezte, hogy a helység nevét családi neve után Nádasd-Ladányra változtassa. Történelmi család, néhány leszármazottjuk ma is Magyarországon élő, ismert személyiség.

Nádasdy Lipót és Forray Júlia gyermeke gróf Nádasdy Ferenc (1842-1907) Komárom vármegye főispánja volt. 1868. július 1-jén feleségül vette gróf zicsi és vázsonykői Zichy Ilonát (1849-1873), gróf Zichy János Nepomuk (1820–1911) és báró krajovai Kray Irma (1830-1913) leányát. Házasságukból két lány és egy fiúgyermek született: gróf kissennyei Sennyey Béláné gróf Nádasdy Júlia (1869-1939), gróf kéthelyi Hunyady Károlyné gróf Nádasdy Irma (1873-1925) és gróf Nádasdy Tamás (1870-1915), Komárom vármegyei főispán. Gróf Nádasdy Tamás feleségül vette Budapesten 1903. április 28-án gróf Maria von Wenckheimet (1883-1968). A házasságukból három lány és három fiúgyermek született. A legidősebb, gróf Nádasdy Ferenc (1907–1944), aki 37 évesen esett el a háborúban. Két leány- és egy fiúgyermeke született a polgári származású Radó Máriától (19041990), aki a Nemzeti Színház művésznője volt. Köztük, gróf Nádasdy Ferenc (1937–2013) a család utolsó férfi tagja volt.[29]

Ősök galériája[szerkesztés]

Külföldi példára a Nádasdy-család készíttetett a 17. században, Magyarországon először, nagyméretű, egész alakos portrékat a család vélt vagy valós őseiről. A kastélyok vagy várak termeiben felfüggesztett képek egyfajta családtörténetet alkottak, egyben megőriztek a korabeli viselet képét is. A Nádasdy-ősgaléria a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.

Jelentősebb tagjai[szerkesztés]

A nádasdladányi Nádasdy-kastély

Kastélyaik[szerkesztés]

Album[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Jelentőségéhez képest mégsem kapott megfelelő hangsúlyt a történettudományi kutatásokban.
 2. Elhunyt Nádasdy Ferenc gróf
 3. Pray György a XVIII. század második felében jelent meg "Magyarország királyainak évkönyve (Annales regum Hungarie...), amely művében a Nádasdy nemzetség tagjainak tekintette az oklevelekben előforduló "Pritanicus", "Britanicus" nevű személyeket. Ezen információ hitelességét nem erősíti, hogy ezen mű mecénása Nádasdy Mihály gróf volt.
 4. A nevet sokféleképpen írták, a leggyakoribbak a Petenied, Pethenegh, Petened formák. A kiejtése körülbelül Petenegy lehetett.
 5. MNL.DF.5638.1365-00-00
 6. Rainer Pál. A Nádasdy, valamint a rokon nádasdi Darabos és gersei pethő családok címere az idők folyamán. In: Veszprémi Történelmi Tár 1989. II.Művelődéstörténet.
 7. genealogy.eu Nádasdy család
 8. Farkas Ákos András (boldogfai) - ELTE MA Diplomamunka. 2014. A Zala vármegyei késő középkori köznemesi családok története. A Csébi Pogány család története. 77.o.
 9. Nagy Imre–Páur Iván–Ráth Károly–Véghely Dezső: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius II. (Győr, 1865.)
 10. DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Festetics levéltár, Sallér család (Q 74) • 94201
 11. ^ a b c d http://genealogy.euweb.cz/hung/nadasdy2.html
 12. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 52. kötet - 574 - 582. oldal
 13. http://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Lf_02/?query=SZO%3D%28n%C3%A1dasdy%20tam%C3%A1s%29&pg=15&layout=s
 14. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 40. kötet - 215 - 226. oldal
 15. http://193.225.149.5/vdkweb/vm_nemescsalad/001_forendu_N.html
 16. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00010/bencze.htm
 17. http://www.epa.oszk.hu/00000/00001/00193/pdf/ITK_EPA00001_1954_03_318-319.pdf
 18. ^ a b http://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Sk_2008_Mura_1/?query=SZO%3D%28n%C3%A1dasdy%20boldizs%C3%A1r%29&pg=149&layout=s
 19. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 11. kötet - 554 - 557. oldal
 20. Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában; Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára (Szombathely 2003) Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter
 21. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 7. kötet - 804-805. oldal
 22. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 16. kötet - 421-423. oldal
 23. http://www.mek.oszk.hu/02300/02335/html/tabl1.jpg
 24. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 19. kötet - 257. oldal
 25. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 526-528. oldal
 26. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 16. kötet - 421-423. oldal
 27. http://genealogy.euweb.cz/hung/nadasdy2.html
 28. A Nádasdy család iratai
 29. genealogy.eu - Nádasdy family 03

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Nádasdy család témájú médiaállományokat.