Istengyermek

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Istengyermek
Műfaj magyar egyházi népének
Dallam népdal
Szöveg Pakots Károly
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B Ak
Hangterjedelem 2–6 2–6 2–5 1–6
Kadencia 3 (3) 2
Szótagszám 13 13 14 13

Az Istengyermek általánosan ismert egyházi népének volt a Dunántúlon és az Alföldön. 1887-ben jelent meg[1] Luther Márton–Triller Bernát: Az Istennek szent angyala mennyből kezdetű szövegével. A Szent vagy, Uram!-ba Pakots Károly Istengyermek kezdetű szövegével került, és így vált ismertté. Dallama népdal.[2]

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 23. oldal
Soós András gyermek vonószenekar Karácsonyi muzsika, 18. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
%    angyaloknak énekével Néked áldozok,
    \repeat unfold 2 { g'8 a g e g a g e f d d d e4 r \bar "||" }
%    terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet
    \repeat unfold 2 { e8 d e g f e d4 } \bar "||"
%    töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
    g8 a g e g a g e f d d d c4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Is -- ten -- gyer -- mek, kit ir -- gal -- mad kö -- zénk le -- ho -- zott,
    an -- gya -- lok -- nak é -- ne -- ké -- vel Né -- ked ál -- do -- zok,
    ter -- jeszd fö -- lém ke -- ze -- det, hogy az is -- ten -- sze -- re -- tet
    tölt -- se el ma szí -- vem, lel -- kem já -- szo -- lod tö -- vén.
   }
  >>
}

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
angyaloknak énekével Néked áldozok,
terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet
töltse el ma szívem, lelkem jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már Te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.

Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,
Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.

Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod' keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.

Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.
Ó ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek
S menedéket adok Néked mindhalálomig.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kapossy–Szemenyei: Római katholikus egyházi énekek, I–II. Eger, 1887. I. kötet, 317. oldal.
 2. „A nép ajkáról” – írta az első közlő, Kapossy György.

Források[szerkesztés]

 • Istengyermek. Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Hozzáférés: 2016. dec. 10.) (kotta és szöveg)
 • Szent vagy, Uram!. Szerkesztette Harmat Artúr és Sík Sándor. Budapest: Szent István Társulat. 1974. ISBN 963-360-015-4 23. ének  
 • Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv. Bárdos Lajos és Werner Lajos. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített, 20. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2007. ISBN 978 963 361 889 9 23. ének  
 • Éneklő egyház: Római Katolikus Népénektár. 7. kiadás. Budapest: Szent István Társulat. 2005. ISBN 963 361 676 X 39. ének  
 • Volly István: Karácsonyi és Mária-énekek. Budapest: Szent István Társulat. 1982. 191–192 és 341. o. ISBN 963 360 190 8  
 • Ludvig József: Mennyből az angyal: Karácsonyi énekek. Miskolc: KONCERT 1234 Kft. 23. o. gitárakkordokkal  
 • Soós András: Karácsonyi muzsika: Gyermek-vonószenekarra (első fekvés). Budapest: Editio Musica. 2001. 18. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap