Ó, szép Jézus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ó, szép Jézus
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj dúr pentachord
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–4 1–4 2–5 1–4
Kadencia 1 (1) 2
Szótagszám 15 15 13 10
Kiemelt források
Népdaltípus4789

Az Ó, szép Jézus az újévi szentmisén énekelt népének. Ugyanez a dallam Szűz Mária e világra nékünk kezdetű szöveggel karácsonyi ének.

A dallam és mindkét szöveg a Cantus Catholici-ben jelent meg, a Szűz Mária kezdetű 1651-ben,[1] az Ó, szép Jézus az 1675-ös kiadásban.[2]

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Ludvig József ének, gitárakkordok Mennyből az angyal, 19. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key f \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveiddel.
%    Ó, Mária, esedezzél értünk, édes reményünk,
    \repeat unfold 2 { f4 a g a bes8 bes bes bes a4 g a8 a g g f4 r \bar "||" \break }
%    Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
    a8 g a c bes a g4 g8 a bes bes a4 g \bar "||"
%    lehessünk Jézus drága kedvében.
    f8 f bes bes a2 g8 bes a g f4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ó, szép Jé -- zus, ez új esz -- ten -- dő -- ben légy hí -- ve -- id -- ben.
    Ó, Má -- ri -- a, e -- se -- dez -- zél ér -- tünk, é -- des re -- mé -- nyünk.
    Hogy ez új esz -- ten -- dő -- ben min -- den ü -- gye -- ink -- ben
    le -- hes -- sünk Jé -- zus drá -- ga ked -- vé -- ben.
   }
  >>
}

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben.
Ó, Mária, esedezzél értünk, édes reményünk.
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
lehessünk Jézus drága kedvében.

Ó szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.
Ó Mária! Tekints híveidre Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus Drága kedvében.

Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet.
Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben
Lehessünk épek testben, lélekben.

A karácsonyi szöveg:

Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá,
A jászolban fekszik, ki a mennyet s földet alkotá.
Mely végtelen kegyelem Tőled, ó Istenem!
Hogy így szeretted az embereket.

Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,
A pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek;
Örömre ébredének minden teremtmények,
Mind Ôt imádják és magasztalják.

Azért mi is, halandó emberek, Jézust dícsérjük,
Dicsőséges születése napját vígan szenteljük.
Az Atya Úristennek, oly nagy kegyelmesnek
Hálákat adjunk, szívből vigadjunk.

Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,
Hogy a bűnbe esett embereket üdvözítené:
Megjelent a Megváltó, világszabadító,
Kegyes királyunk, édes Jézusunk.

Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója,
E világnak te vagy esedező oltalmazója.
Kit tápláltál tejeddel, annak kéréseddel
Ügyünk ajánljad, értünk imádjad.

Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek;
Szentléleknek, boldogságos szent Szűz nagy jegyesének.
A Szűz könyörgésével, maradjunk békével
Isten kedvében, szent szerelmében.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kisdi Benedek – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. Lőcse (1651) 261–262. o.
 2. Szelepcsényi György – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. 2., bővített kiadás. Nagyszombat: (kiadó nélkül). 1675. 74. o.  

Források[szerkesztés]

Szűz Mária e világra nékünk

Ó, szép Jézus

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap