Theológiai ismeretek tára

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Theológiai ismeretek tára
újabb kiadásban: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon

Szerző Antal Géza, Rácz Kálmán, Révész Kálmán és Tüdős István közreműködésével szerkesztette Zoványi Jenő
Első kiadásának időpontja 18941901
Nyelv magyar
Témakör magyar protestáns egyházi írók életének és műveinek, a magyar protestáns egyház tisztségeinek, kerületeinek stb. lexikona betűrendben
Műfaj lexikon
Részei 3 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Mezőtúr, 1894–1901
Külső hivatkozás elektronikus elérhetőség (3. kiadás)

A Theológiai ismeretek tára egy 19. század végi, nagy terjedelmű magyar protestáns egyháztörténeti lexikon, amely később több újabb úgynevezett kiadásban is megjelent – bár ezek a kiadások a mű jelentősen megváltoztatott, egyes helyeken bővített, máshol igen csak megcsonkított részének nyomdába adását jelentették.

Története[szerkesztés]

„I. kiadás”[szerkesztés]

A Zoványi Jenő egyháztörténésztől, teológiai tanártól 18941901 között Mezőtúron megjelent 3 kötetes mű a keresztény egyháztörténettel foglalkozik. A szerző 423 + 434 + 428 oldal – tehát körülbelül 1200 oldal – terjedelemben dolgozza fel a keresztény papok, püspökök, egyházi írók, egyházi tisztségek, egyházkerületek stb. körét összesen 3350 szócikkben. Az egyes szócikkek gyakran bibliográfiai útmutató tartalmaznak.

„II. kiadás”[szerkesztés]

A két világháború között ismét felmerült az igény a lexikon kiadására egy teológiai könyvsorozat keretében. Ez a könyvsorozat végül nem készült el. Ennek ellenére a lexikonnak kizárólag magyar egyháztörténelmi anyagát – amelyet Zoványi időközben kibővített – külön megjelentették a következő címmel.

„A 30-as évek végén az Egyetemes Konvent (a református egyház akkori legfelsőbb igazgatási szerve) Parochiális Könyvtár Bizottsága egy négy kötetre tervezett Theologiai Lexikon kiadá­sának a gondolatával foglalkozott. Révész Imre, előbb a debreceni egyetem teologiai fakul­tásának egyháztörténésze, a későbbi tiszántúli püspök, az ügy lelkes támogatója, a nemzetközi viszonyokat látva, sejtette, hogy a Theologiai Lexikon közeli kiadására nem kerülhet sor. Ezért mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Konvent Zoványi Jenőnek akkorra már teljesen elkészült egyháztörténeti anyagát publikálja. „A magyar protestantizmus tudomá­nyát a Debreczeni Ember Pál gyűjteményének szétszóródása meg a nagyenyedi kollégiumi könyvtár pusztulása óta nagyobb kár még nem érte, mint amilyen – egy emberöltőre pótolhatatlanul – érni fogná akkor, ha ennek az anyagnak az elvégre is még évek múlva bekö­vetkező hiánytalan lexikoni megjelenése előtt baja esnék” – írta 1938-ban Révész. (Adalé­kok... Budapest, 1940. 22. l.) Így jelentek meg Zoványi Jenőnek a Theologiai Lexikon számára kidolgozott cikkei 1940-ben kézirat gyanánt állítólag 40 példányban:”[1]
  • Zoványi Jenő cikkei a „Theologiai Lexi­kon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Kézirat gyanánt. Budapest. 1940.[2]

„III. kiadás”[szerkesztés]

Zoványi haláláig (1958) szinte minden erejét a lexikon újabb (3.) kiadása előkészítésének szentelte. Anyagát átdolgozta, körülbelül negyedrészével ki is egészítette.[1] Az aggastyán szerző az utolsó időben leányának, Zová­nyi Klárának vette igénybe a segítségét.[3] 93 éves korában bekövetkezett haláláig azonban műve nem került nyomdába. A mű utótörténetéről Ladányi Sándor református lelkész, a mű későbbi sajtó alá rendezője így ír:

„A jelen mű kézirata 1959-ben került a Magyarországi Reformá­tus Egyház Egyetemes Konventje Sajtóosztályának birtokába, kiadás végett. A kiadásra akkor nem került sor. 1962-ben „Lexikon-bizottság” alakult, amely széleskörű kutatásba fogott, teljesen új, széle­sebb alapokon nyugvó lexikon elkészítését és kiadását vette tervbe. Így a Zoványi-lexikon kiadása egy időre lekerült a napirendről. — A „Lexikon-bizottság” azonban rövid időn belül feloszlott; a mun­ka nem készült el. A Zoványi-lexikon is feledésbe merült, annál is inkább, mert a kézirat példányai akkorra már nem voltak fellelhetők.”[3]

10 esztendő telt így. 1972-ben azonban:

„e sorok írója [Ladányi Sándor] kapott megbízást a Magyarországi Református Egyház Zsinata Tanulmányi Osztályától az általa megtalált kézirat átdolgozására, kiegészítésére és naprakész állapotba hozatala után sajtó alá rendezésére; vagyis Zoványi kézirata alapján, annak messzemenő felhasználása mellett egy korszerű egyháztörténeti lexikon szerkesztésére. Hozzá is látott a már korábbi anyaggyűjtése kiegészítéséhez, s több tervezetet készített s nyújtott be a Tanulmányi Osztályhoz, illetve ezen keresztül a Zsinat Elnökségéhez. Ezekben felhasználta Révész Imre akadémikus részletes elképzeléseit és adata­it (kézirata a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárában van, Sárospatakon). Ezek a tervezetek tartalmazták a megbízott szerkesztő szerint szükségessé vált kiegészítéseket (a lexikon tárgykörének bővítését: számos újabb életrajz beiktatását, az időközben végbement események és az újabb tudományos kutatások eredményei sok félben lévő életrajz befejezését, kiegészítését, vagy átdolgozását teszik szükségessé és egyben lehetővé; szélesebb körbe be kellene iktatni a lexikonba a magyarországi protestantizmus jogi, közigazgatási, iskolaügyi, liturgiai, kegyességi és népi vallásos életével kapcsolatos fogalmakat, az egyházi tudományos élettel kapcsolatos intézményeket, esemé­nyeket, dokumentumokat, folyóiratokat stb. bizonyos egyenetlenségek kiigazítását stb.).”[3]

A szerkesztő azonban alkalmazkodott a Kiadó kívánságához, aki végül is úgy döntött, hogy ez alkalommal a nagyobb arányú átdolgozástól eltekint, s a sürgősségre való tekintettel, valamint a szerző hagyatékának formai és tartalmi tiszteletben tartása miatt, Zoványi Jenő lexikonát, a szerző által eszközölt bővítésekkel együtt, változatlanul adja ki

A 3 kötetes művet a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya 1977-ben ismét kiadta egy 712 oldalas kötetbe egyesítve. Ennek előszavába ezt írtákː

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya Zoványi Jenő egyháztörténeti lexikonának harmadik, bővített és javított kiadásával régi adósságot törleszt és súlyosan érzett hiányt kíván pótolni. Nemcsak az egyháztörténet-tudomány és az egyetemes történetírás szakemberei, hanem a művelt olvasóközönség széles köre is joggal tarthat igényt egy olyan lexikális műre, amely tájékoztatást ad a magyar protestantizmus múltjáról és jelenéről. Zoványi lexikona eleddig az egyetlen ilyennemű magyar nyelven publikált kiadvány. Megírását a nagy történettudós már kora ifjúságában, kolozsvári lelkész korában kezdette el.

Míg az eredeti kiadásról máig nem készült reprint kiadás és elektronikusan sem érhető el – a bővített kiadás ugyanakkor ingyenes elektronikus elérhetőséggel is rendelkezik a Debreceni Református Kollégium Elektronikus Könyvtárában Archiválva 2018. június 16-i dátummal a Wayback Machine-ben. A mű az egyháztörténeten kívül abból a szempontból is jelentős, hogy a magyar protestáns egyházi írók által művelt irodalomról sincs máig összefoglaló mű, így a kutatóknak – más lexikonok mellett – továbbra is segítséget jelent Zoványi műve.

Az eredeti kiadás kötetbeosztása[szerkesztés]

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
Hasábszám
I. kötet A–F 1894 4+423 oldal
II. kötet G–Ny 1898 2+434 oldal
III. kötet O–Zs. és pótlékok 1901 2+428+12 oldal

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. a b Zoványi, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Előszó
  2. [1]
  3. a b c Zoványi, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Ladányi Sándor bevezetése

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]