Swadesh-lista

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Swadesh-lista Morris Swadesh amerikai nyelvész által, az 1940-es és 1950-es években alkotott szójegyzék, ami a történeti-összehasonlító nyelvészetben használatos. Swadesh arra törekedett, hogy listája olyan alapszókincset tartalmazzon, amely minél több nyelvben megtalálható, és ugyanakkor a természeti és a kulturális környezettől minél függetlenebb legyen. Előbb 225 szót tartalmazó listát alkotott,[1] később a szavak számát 215-re,[2] majd 200-ra,[3] és végül 100-ra csökkentette le.[4] Gyakran használatos egy 207 szavas lista. Ez a 200-asból áll, amelyhez hozzáadtak hét, a 100-asban jelen levő, de a 200-asban nem szereplő szót.[5]

Swadesh három céllal javasolta a listáját:

 • hogy azonosítani lehessen bármelyik addig nem kutatott nyelv alapszókincsét,
 • hogy meg lehessen állapítani két adott nyelv rokonsági fokát, és
 • hogy hozzávetőlegesen datálni lehessen bármely olyan nyelvet, amelyből más nyelvek eredtek.

A Swadesh-lista megalkotása[szerkesztés]

Swadesh sok nyelvet tanulmányozott, főleg húsz kanadai, USA-beli és mexikói indián nyelvet. Mivel arra kényszerült, hogy már majdnem kihalt nyelveket kutasson korlátozott eszközökkel, szükségét érezte egy sztenderd módszernek, amellyel a nyelvek közötti rokonságra vonatkozó lényeges adatokat gyűjtsön. Ezzel a céllal az alábbi posztulátum szerint alkotott szójegyzéket.

Bár minden nyelvből tűnnek el szavak, amiket helyettesítenek az idő során, a szókészlet egyes részei kevésbé vannak kitéve változásnak, mint más részei. Ezért meg lehet határozni egy alapszókincset, amely a szókészlet legellenállóbb részét képezi a változásokkal szemben. Ez a szókincs olyan fogalmakat hordoz, amelyeket minden nyelvben kifejeznek. A névmások, a számnevek, egyes melléknevek („nagy”, „kicsi”, „hosszú”, „rövid”), egyes rokonsági fokokat („anya”, „apa”), testrészeket („szem”, „fül”, „fej”), természeti eseményeket és tárgyakat („eső”, „kő”, „csillag”), elementáris állapotokat és cselekvéseket („lát”, „hall”, „jön”, „ad”) megnevező szavak kevésbé vannak kitéve annak, hogy jövevényszavak helyettesítsék őket. Például az angol nyelv általános szókészletének 50%-a jövevényszavakból áll, de ez az arány 6%-ra csökken, ha az alapszókincsről van szó. A 100 szavas Swadesh-listában csak egy szó nem tartozik az eredeti germán szókészlethez (a mountain ’hegy’, francia eredetű szó, ami a normannoknak köszönhető). Egy másik példa az albán nyelvé és a modern görögé. Az albán indo-európai eredetű szavainak 90%-át veszítette el, sokkal többet, mint a görög, de ha a 100 szavas Swadesh-listát tekintjük, az arány csaknem azonos a két nyelv esetében (25–26%).

Két nyelv rokonsági fokának megállapítása[szerkesztés]

Swadesh felhasználta a listáját két adott nyelv hasonlósága, azaz rokonsági fokának felmérésére a lexikostatisztika mennyiségi módszere segítségével, ami a közös eredetű szavak arányával fejeződik ki. Minél nagyobb a két nyelv szókincse közötti hasonlóság, annál közelebb állnak egymáshoz genetikai szempontból, és annál rövidebb idő telt el a kettő szétválása óta. Swadesh szerint, ha két nyelv alapszókincse 70%-os arányban tartalmaz rokon szavakat, akkor úgy lehet tekinteni, hogy ugyanabból a nyelvből származnak. Ha ez az arány meghaladja a 90%-ot, akkor a két nyelv közeli rokon.[6]

A Swadesh-lista nyelvek datálására való alkalmazása (glottokronológia)[szerkesztés]

A glottokronológiában Swadesh abból a posztulátumból indult ki, hogy a kezdeti alapszókincsből való veszteség rátája nagyjából nem változik, azaz ennek szavai gyakorlatilag változatlan ütemben tűnnek el és cserélődnek fel. Ugyanakkor a szókészlet többi részének esetében, amely szorosan kötődik kulturális tényezőkhöz, a veszteségi ráta a beszélők idegen kultúrákkal való kapcsolataik függvényében változik. E posztulátum miatt a Swadesh-féle nyelv-datálási módszert az őskori leletek, a szén 14-es izotópja radioaktív bomlása (melynek rátája változatlan) segítségével való datálásához hasonlították.

13 többségükben olyan indoeurópai nyelv tanulmányozása nyomán, amelyek hosszú történelmi időszakból rendelkeznek írásos emlékekkel, a 100 szavas Swadesh-lista alapján 1000 évre vonatkozó 86%-os megtartási rátát (azaz 14%-os veszteségi rátát) számítottak ki, amit állandónak tekintettek, és minden nyelvre általánosítottak.

A közös eredetű szavak százalékát és az alapszókincs 1000 éves megtartási rátáját számításba véve az alábbi képlet segítségével meg lehet határozni, bizonyos kiszámítható hibatoleranciával, azt az időtartamot, ami két nyelv ugyanazon nyelvből való kiválásától telt el:

ahol

 • t: két nyelv ugyanazon nyelvből való kiválásától eltelt idő, 1000 évben
 • c: a közös eredetű szavak százaléka
 • r: a megtartási ráta (= 0,86)

Ha behelyettesítjük a megtartási rátát a logaritmusba, akkor ez a

formára egyszerűsödik.

Például, ha két nyelv alapszókincse 70%-os arányban rokon, akkor úgy lehet tekinteni, hogy egy 1200 évvel ezelőtt létező nyelvből fejlődtek ki.

Kifogások a Swadesh-lista alkalmazása ellen[szerkesztés]

Kezdettől fogva vitatták a Swadesh-lista alkalmazását. A kifogások a következők:

 • Az alapszókincs nem minden kultúrában egyenlően mentes a változásoktól. Például egy olyan természeti tárgy, mint a Nap elnevezése, a vallási szókincshez tartozhat, mint Délkelet-Ázsiában, és ezért más nyelvből vették át. Másrészt egyes alapszókincshez tartozó szavak tabuvá válhatnak, és ezért egy szomszédos nyelvből vett szavakkal helyettesítik, a tiltást egyensúlyozandó. Az alapszókincs nem független a beszélők szocio-kulturális státuszától sem. Például a dravida nyelvek alapszókincsében viszonylag számos szanszkrit eredetű jövevényszó van, annál több, amennyivel műveltebb a beszélő.[7]
 • Egyes szavak nem találhatók meg minden nyelvben, a természeti környezet, például az éghajlat jellegzetességei miatt.[6] Így például a „hó” és a „jég” szavak hiányoznak a trópusokon élő népek nyelvéből. A 207 szavas Swadesh-listában olyan szavak is vannak, amelyek kulturális okokból nem találhatók minden nyelvben. Ezért maga Swadesh korlátozta listáját 100 szóra.
 • Egy bizonyos nyelv bizonyos szavának nem egy szó, hanem több szó, vagy éppenséggel egy vagy több rag felel meg, amelyek között választani kell, és ez kérdésessé teszi a nyelvek összehasonlításának eredményét.[8]
 • Nagyon valószínűtlen, hogy a megtartási ráta azonos minden nyelv és minden időszak esetében.[6] A beszélők csoportjának elszigeteltsége, társadalmi összetartásuk foka, esetleg bizonyos vallási vagy irodalmi normák betartása különös körülményeket teremthetnek, amik miatt a megtartási ráta elég sokat változhat.[9] Erre egy európai példa az izlandi nyelvé. Ennek rendkívüli a stabilitása, ami részben ellentmond Swadesh módszerének, megkérdőjelezve egyetemességét. Az izlandi nyelv veszteségi rátája 4%, miközben a norvég nyelvé 20%, bár a két nyelv genetikailag nagyon közel áll egymáshoz.[10]
 • A rokon szavak azonosítása kérdéses. Amikor nagy földrajztudományi területen elterjedő, több száz nagyon hiányosan és csak nem régóta ismert nyelvre alkalmazzák a lexikostatisztikát, lehetetlen, nyersanyag hiányában, megállapítani a hangeltolódások törvényeit. Ezért nagyon nehéz kiszűrni a jövevényszavakat. Következésképpen a valóban rokon, tehát tényleg párhuzamosan örökölt szavak azonosítása problematikus.
 • A rokon szavak azonosítása általában véve is bizonytalan.[9] Nagyon különböző szavak lehetnek közös eredetűek, mint például a francia chef (elsődleges értelme ’fej’) és az angol head ’fej’: mindkettő a *kauput-, *kaput- protoindoeurópai szótőre megy vissza.[11][12] Ellenkezőleg, egymásra hasonlító szavak nem mindig közös eredetűek, például a latin dies és az angol day (mindkettő jelentése ’nap’, mint időszak). A latin szó ugyanis a *dyḗws ’égbolt’ szóból fakad,[13] míg az angol a *dʰegʷh‑ ’égni’ tőből eredeztethető.[14] A felszíni hasonlóság másik példája a latin habere és a német haben ’birtokol’: a habere a *gʰh₁bʰ- ’elvenni’ tőből,[15] a haben viszont a *keh₂p- ’megragadni’ tőből származik.[16]

A Swadesh-lista továbbfejlesztése[szerkesztés]

Ugyanabból az elvből kiindulva más nyelvészek is kidolgoztak alapszókincs-jegyzékeket, kiiktatva egyes szavakat a Swadesh-listából és belevéve egyéb szavakat és/vagy jelentéseket. Erre példa az a 114 jelentést tartalmazó lista, melyet egy, a Humán Tárgyak Orosz Állami Egyeteméhez tartozó csoport állított össze,[17] és amely alapja egy Global Lexicostatistical Database (Globális lexikostatisztikai adatbázis) nevű projektnek (GLD).[18] Egy másik adatbázis az Indo-European Lexical Cognacy Database (Indoeurópai rokon szavak adatbázisa) (IELex),[19] amelyen egy, a nijmegeni (Hollandia) „Max Planck” Pszicholingvisztikai Intézethez tartozó csoport dolgozik Isidore Dyen nyelvész 200 szavas listáját[20] fejlesztve tovább.

A Swadesh-lista hasznossága[szerkesztés]

A kifogások ellenére általában elismerik, hogy a Swadesh-lista és a lexikostatisztika hasznos lehet a kezdeti alapfokú kutatásokban vagy olyan helyzetben, amikor a klasszikus összehasonlító módszerek vagy a belső rekonstruálás nem alkalmazható. Ez is volt egyébként Swadesh kiinduló ötlete.[6]

Példa erre az a helyzet, amikor csak hiányos szókészletek állnak rendelkezésre, mint a nagyon nagy, viszonylag kevés ideje ismert nyelvcsoportok esetében. Ilyenek az ausztronéz nyelvek (kb. 1000) vagy az ausztráliai bennszülöttek nyelvei (kb. 250). Ilyen nyelvek esetében a Swadesh-lista segíthet a kezdeti csoportosításukban. Ez kiindulópontja lehet a tulajdonképpeni történeti kutatásnak és a csoportosítások és rekonstruálások folytatásának.

A magyar nyelv Swadesh-listája[szerkesztés]

Egyes sorokban azért van két vagy több szó, mert vannak olyan angol szavak, melyeknek két vagy több magyar szó felel meg.

A 100 szavas lista[szerkesztés]

 1. én
 2. te, ön
 3. mi (személyes névmás)
 4. ez
 5. az
 6. ki, aki
 7. mi, ami
 8. ne, nem
 9. egész, minden
 10. sok
 11. egy
 12. kettő
 13. nagy
 14. hosszú
 15. kis, kicsi
 16. férfi
 17. ember
 18. hal
 19. madár
 20. kutya
 21. tetű
 22. fa (élő)
 23. mag
 24. (fa)levél
 25. gyökér
 26. (fa)kéreg
 27. bőr
 28. hús
 29. vér
 30. csont
 31. zsír
 32. tojás
 33. szarv
 34. farok
 35. toll
 36. haj
 37. fej
 38. fül
 39. szem
 40. orr
 41. száj
 42. fog (főnév)
 43. nyelv
 44. köröm
 45. lábfej
 46. térd
 47. kéz
 48. has
 49. nyak
 50. mell
 51. szív
 52. máj
 53. iszik
 54. eszik
 55. harap
 56. (meg)lát
 57. (meg)hall
 58. tud
 59. alszik
 60. (meg)hal
 61. (meg)öl
 62. úszik
 63. repül
 64. jár
 65. (el)jön
 66. fekszik
 67. leül, ül
 68. feláll, áll
 69. ad
 70. (meg)mond
 71. Nap
 72. Hold
 73. csillag
 74. víz
 75. eső, esik
 76. homok
 77. föld
 78. felhő
 79. füst
 80. tűz
 81. hamu
 82. (el)ég
 83. út
 84. hegy (földrajzi fogalom)
 85. piros, vörös
 86. zöld
 87. sárga
 88. fehér
 89. fekete
 90. éj(szaka)
 91. meleg
 92. hideg
 93. tele
 94. új
 95. kerek
 96. száraz
 97. név

A 207 szavas lista[szerkesztés]

A félkövér betűkkel szedett szavak a 100 szavas listában is megvannak.

 1. én
 2. te, ön
 3. ő
 4. mi
 5. ti, önök
 6. ők
 7. ez
 8. az
 9. itt, ide
 10. ott, oda
 11. ki, aki
 12. mi, ami
 13. hol, ahol,
  hova, ahova
 14. mikor, amikor
 15. hogy (kérdő), ahogy
 16. ne, nem
 17. egész, minden
 18. sok
 19. némely
 20. kevés
 21. más
 22. egy
 23. kettő
 24. három
 25. négy
 26. öt
 27. nagy
 28. hosszú
 29. bő, széles
 30. vastag
 31. nehéz
 32. kis, kicsi
 33. rövid
 34. szűk, keskeny
 35. vékony
 36. férfi
 37. ember
 38. gyerek
 39. feleség
 40. férj
 41. anya
 42. apa, atya
 43. állat
 44. hal
 45. madár
 46. kutya
 47. tetű
 48. kígyó
 49. féreg
 50. fa (élő)
 51. erdő
 52. bot
 53. gyümölcs
 54. mag
 55. (fa)levél
 56. gyökér
 57. (fa)kéreg
 58. virág
 59. kötél
 60. bőr
 61. hús
 62. vér
 63. csont
 64. zsír
 65. tojás
 66. szarv
 67. farok
 68. toll
 69. haj
 70. fej
 71. fül
 72. szem
 73. orr
 74. száj
 75. fog (főnév)
 76. nyelv
 77. köröm
 78. lábfej
 79. láb(szár)
 80. térd
 81. kéz
 82. szárny
 83. has
 84. belek
 85. nyak
 86. hát
 87. mell
 88. szív
 89. máj
 90. iszik
 91. eszik
 92. harap
 93. szopik
 94. (le)köp
 95. hány
 96. fúj
 97. lélegzik
 98. nevet, kacag
 99. (meg)lát
 100. (meg)hall
 101. tud
 102. gondol, gondolkodik
 103. (meg)szagol
 104. fél
 105. alszik
 106. él
 107. (meg)hal
 108. (meg)öl
 109. verekedik, harcol
 110. vadászik
 111. csap, (meg)üt
 112. (el)vág
 113. hasít
 114. (le)szúr, (le)döf
 115. kapar, vakar
 116. ás
 117. úszik
 118. repül
 119. jár
 120. (el)jön
 121. lefekszik, fekszik
 122. leül, ül
 123. feláll, áll
 124. forog
 125. esik
 126. ad
 127. fog (ige)
 128. szorít
 129. dörzsöl
 130. (meg)mos
 131. (meg)töröl
 132. (meg)húz
 133. (meg)tol
 134. dob
 135. (meg)köt
 136. (meg)varr
 137. (meg)számol
 138. (meg)mond
 139. (el)énekel
 140. játszik
 141. lebeg, úszik
 142. folyik
 143. megfagy, fagyaszt
 144. (meg)dagad, (meg)duzzad
 145. Nap
 146. Hold
 147. csillag
 148. víz
 149. eső
 150. folyó
 151. tenger
 152. homok
 153. por
 154. föld
 155. felhő
 156. köd
 157. ég
 158. szél
 159. jég
 160. füst
 161. tűz
 162. hamu
 163. (el)ég
 164. út
 165. hegy (földrajzi fogalom)
 166. piros, vörös
 167. zöld
 168. sárga
 169. fehér
 170. fekete
 171. éj(szaka)
 172. nap(pal)
 173. év
 174. meleg
 175. hideg
 176. tele
 177. új
 178. régi
 179. rossz
 180. korhadt, rothadt
 181. piszkos, koszos
 182. egyenes
 183. kerek
 184. éles
 185. tompa
 186. sima
 187. nedves
 188. száraz
 189. helyes
 190. közeli, közel
 191. messzi, messze
 192. jobb (a „bal” ellentéte)
 193. bal
 194. -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz
 195. -ban/-ben, -ba/-be
 196. -val/-vel
 197. és
 198. ha
 199. mert
 200. név

További nyelvek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Swadesh 1950, 161. o.
 2. Swadesh 1952, 456–457. o.
 3. Swadesh 1955.
 4. Swadesh 1971, 283. o.
 5. ComparaLex.
 6. a b c d Strazny 2005.
 7. Sjoberg 1956.
 8. Hoijer 1956, 53. o.
 9. a b Kálmán 2007, 118. o.
 10. Bergsland 1962.
 11. Wiktionary, chef szócikk.
 12. Wiktionary, head szócikk.
 13. Wiktionary, dies szócikk.
 14. Wiktionary, day szócikk.
 15. Wiktionary, habeo szócikk
 16. Wiktionary, haben szócikk.
 17. Kassian 2010.
 18. Global Lexicostatistical Database.
 19. Indo-European Lexical Cognacy Database.
 20. Dyen 1992.

Források[szerkesztés]

 • (angolul) Bergsland, K. – Vogt, H., On the validity of Glottochronology (A glottokronológia érvényességéről). Current Anthropology. 3. sz. 1962. 115–153. o.
 • (angolul) Dyen, Isidore – Kruskal, Joseph B. – Black, Paul. An Indoeuropean Classification: A Lexicostatistical Experiment (Indoeurópai osztályozás. Lexikostatisztikai kísérlet). Transactions of the American Philosophical Society. 82. évf. 5. sz., 1992.
 • (angolul) Hoijer, Harry. Lexicostatistics: A critique (Kritikus vélemény a lexikostatisztikáról). Language. 32. sz. 1956. 49–60. o. (Hozzáférés: 2020. július 10.)
 • (magyarul) Kálmán László – Trón Viktor. Bevezetés a nyelvtudományba Archiválva 2023. június 5-i dátummal a Wayback Machine-ben. 2., bővített kiadás. Budapest: Tinta. 2007, ISBN 978-963-7094-65-1 (Hozzáférés: 2018. november 9.)
 • (angolul) Kasszian, Alexej et al. The Swadesh wordlist. An attempt at semantic specification (A Swadesh-lista. Szemantikai pontosítási próbálkozás). Journal of Language Relationship. 4. 2010. 46–89. o. (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Sjoberg, Andrée – Sjoberg, Gideon. Problems in glottochronology (Gondok a glottokronológiával). American Anthropologist. 58. évf. 2. sz. 1956. 296–300. o. (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Strazny, Philipp. Morris Swadesh: critical essay (Morris Swadesh: kritikai esszé). Strazny, Philipp (szerk.), The Encyclopedia of Linguistics (Nyelvészeti enciklopédia). New York: Fitzroy Dearborn. 2005. (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Swadesh, Morris. Salish internal relationships (Belső viszonyok a salish nyelvekben). International Journal of American Linguistics. 16. sz. 1950. 157–167. o.
 • (angolul) Swadesh, Morris, Lexicostatistic dating of prehistoric ethnic contacts (Őskori etnikumok közötti kapcsolatok lexikostatisztikai datálása). Proceedings of the American Philosophical Society. 96. sz. 1952. 452–463. o.
 • (angolul) Swadesh, Morris. The Origin and Diversification of Language (A nyelv eredete és diverszifikációja). Joel Sherzer szerkesztése. Chicago: Aldine. 1971. ISBN 0-202-01001-5
 • (angolul) Swadesh, Morris. Towards greater accuracy in lexicostatistic dating (Szabatosabb lexikostatisztikai datálás felé). International Journal of American Linguistics. 21. évf. 2. sz. 1955. 121–137. o.

További információk[szerkesztés]

 • (angolul) Callaghan, Catherine A. Utian and the Swadesh list (Utian nyelvek és Swadesh-lista). Redden, J. E. (szerk.). Papers for the American Indian language conference, held at the University of California, Santa Cruz, July and August, 1991. Occasional papers on linguistics. 16. sz. Carbondale: Department of Linguistics, Southern Illinois University. 218–237. o.
 • (angolul) ComparaLex (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Global Lexicostatistical Database (GLD) (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Gudschinsky, Sarah C. The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology) [A lexikostatisztika ábécéi (glottokronológia)]. Hymes, Dell H. (szerk.) Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row. 1964. 612–623. o. (Hozzáférés: 2023. június 16.)
 • (angolul) Haarmann, Harald. "Basic Vocabulary" and Language Contacts: the Disillusion of Glottochronology („Alapszókincs” és nyelvek közötti kapcsolatok: csalódás a glottokronológiában). Indogermanische Forschungen. 95. sz. 1990. 1–37. o.
 • (angolul) Indo-European Lexical Cognacy Database (IELex) (Hozzáférés: 2017. április 27.)
 • (angolul) Lees, Robert. The basis of glottochronology (A glottokronológia alapja). Language. 29. évf. 2. sz. 1953. 113–127. o.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]