Ugrás a tartalomhoz

Kötőjel (magyar helyesírás)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ez a szócikk a kötőjelnek a magyar helyesírásban való szerepét ismerteti.

A kötőjel a magyar helyesírásban szavak, szórészek összetartozásának jelölésére szolgál; rendszerint az egybeírás alternatívájaként szolgál bizonyos speciális esetekben. Kötőjel használatos a szótagolásnál és a sor végi elválasztásnál is.

Megjegyzés: az alábbi eseteknek egy eltérő szempontú felsorolását az AkH.11 262. és 265. pontja közli. – A zárójeles számok a szabálypontokat jelölik.

Kötőjel alárendelő összetételekben

[szerkesztés]

Az alárendelő összetételeket általában egybeírjuk, ha nem jelölik a kapcsolat viszonyát, ha jelentésváltozás történt, vagy olykor a hagyomány miatt (l. AkH.11 95.). Kötőjelet használunk azonban az alábbi esetekben:

 1. A szótagszámlálás szabálya esetén: Ha 2-nél több tagú és 6-nál több szótagú (AkH.11 138., 139. a)). Megj.: a ragok és jelek nem számítanak szóelemnek; a képzők – a szabályzat 12. kiadása alapján már az -i melléknévképző kivételével –, az egynél több szótagos igekötők és az önálló idegen előtagok viszont igen.
  • békeszerződés-tervezet: 2-nél több elemű és 6-nál több szótagú, ezért kötőjellel írjuk
  • DE: nitrogénasszimiláció: hosszú szó, de csak 2 elemű, ezért egybeírandó (lásd még Magyar nyelvi szórekordok listája)
  • DE: ivóvízellátás: sok tagú, de csak 6 szótag, ezért egybeírandó
 2. Ha egyik tagja egy (máskülönben különírt) szókapcsolat (AkH.11 139. b)). Megj.: a különírt tagok ilyenkor egybevonódnak
  • hidegvíz-csap, hajlítottbútor-gyár: kötőjellel írandó, mialatt tagjaik alkalmilag összevonódnak
  • DE: hideg víz, hajlított bútor: ezek különírandóak
 3. Ha az utótaghoz két, egymásnak mellérendelt előtag kapcsolódik (AkH.11 139. c)). Megj.: a kettős előtag ilyenkor különválik a közös utótagtól
  • ajak-fog hang, szövő-fonó ipar, kutya-macska barátság
 4. Ha egymás után következő, összetett szavak esetén a közös elő- vagy utótag egy másik szónál van kitéve (AkH.11 141., 262. c))
  • cipő- és ruhavásár, bükk-, mogyoró- és nyírfafélék
 5. Ha tulajdonnév áll benne (nem minőségjelzőként), azaz ha az összetétel utótagja közvetlenül hozzá kapcsolódik (AkH.11 140. b), 168., 169., 195. a))
  • József Attila-díj, Mátyás-templomi, Windows-adatbázis, Raiffeisen-kölcsön
  • DE: Mátyás király, Kovács család, Windows rendszer, Raiffeisen bank; valamint Kászim pasa bástya (a magyarázó szerepű jelzői utótag miatt, l. AkH.11 140. a), 167., illetve 170.)
 6. Ha a tagok határán három azonos betű kerülne egymás mellé (AkH.11 62., 94., 163. c), 217. c), 265. a)). Megj.: a kettősbetűk és a dzs is egy betűnek számít, tehát sz+sz-re nem vonatkozik a szabály, ssz+sz-re igen.
  • sakk-kör, balett-táncos, ott-tartózkodás, össz-szövetségi
  • DE: tollal, szebből (ragos, jeles szavakra nem vonatkozik a szabály)
 7. Ha valamely tagjuk rövidítés (AkH.11 281.)
  • mm-beosztás, fszla.-kivonat
 8. Ha valamely tagjuk betűszó vagy tulajdonnévi szóösszevonás (AkH.11 287.)
  • MTI-hír, OTP-kölcsön, AIDS-kutatás, tv-közvetítés; Ofotért-üzlet, Alitalia-iroda
  • DE: HPV-vírus, CIB-bank (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a betűszókhoz az értelmező utótagot is kötőjellel kapcsoljuk)
  • DE: Ofotért vállalat, Alitalia légitársaság (nem alárendelő összetétel, hanem csupán értelmezésként van hozzáfűzve egy köznév, vö. AkH.11 140. a))
 9. Ritka, alkalmi, egyedi összetételek esetén (AkH.11 262. b))
  • rőzse-dalok, gyémánt-hitemet, köd-gubában, bogáncs-szívem, kő-iszonyatját, rokon-őrtüzek

Kötőjel mellérendelő összetételekben

[szerkesztés]
 1. Szóismétléseknél, ha tagjai azonosak (AkH.11 97.)
  • alig-alig, ki-ki, más-más, már-már, messze-messze, sok-sok, néha-néha
 2. Szóismétléseknél, ha tagjai különböző ragúak, de egyik tagjuk nem él önállóan (AkH.11 98.)
  • réges-régen, körös-körül, nőttön-nő
  • DE: szemtől szembe, háztól házig, napról napra; fej fej mellett
 3. A mellérendelő szókapcsolatoknál (AkH.11 100. b)) és az ikerszóknál (102. a)), ha tagjaik együttesen ragozódnak
  • süt-főz (> sütnek-főznek), apraja-nagyja (> apraját-nagyját); izeg-mozog (> izegnek-mozognak), irul-pirul (> irult-pirult)
  • DE: rúgkapál (> rúgkapálnak), búbánat (> búbánatos); mendemonda (> mendemondát), terefere (> tereferét)
 4. Némely további mellérendelő szókapcsolatnál (AkH.11 101. a)) és ikerszónál (103. a)) is, amelyeknek csak az utótagja ragozódik
  • édes-bús, piros-fehér-zöld, sakk-matt, szoba-konyha; piff-puff, csinn-bumm, csihi-puhi
 5. Azokat a mellérendelő szókapcsolatokat és ikerszókat, amelyek – azonos vagy eltérő jelentésben – csak a végükön vagy mindkét tagjukon is ragozódhatnak, csak az utóbbi esetben írjuk kötőjellel (AkH.11 101. b), 103. b))
  • gizes-gazos, híres-neves
  • DE: gizgazos, hírneves (csak utótagjukon ragozódnak)
  • csúszó-mászó [kisgyerek], szántó-vető [emberek]
  • DE: csúszómászók [hüllők], szántóvetők [földművesek] (csak utótagjukon ragozódnak)

Kötőjel képző előtt

[szerkesztés]
 1. Több különírt tagból álló személynevek (AkH.11 164., 217. b)) és földrajzi nevek után (265. b))
  • Széchenyi István-i, Leonardo da Vinci-s, Victor Hugó-i; New York-i, Frankfurt am Main-i, San Franciscó-i
  • DE: Széchenyi Istvánt, Leonardo da Vincit, Victor Hugót; New Yorkot, Frankfurt am Maint, San Franciscót (nem képző)
  • DE: eötvösi, petőfis; debreceni, londoni (csupán egytagúak)
  • DE: erdey-grúzi, rippl-rónais; új-dél-walesi (nem különírtak, hanem kötőjelesek)
 2. -féle, -szerű, -beli utótagok előtt bármely személynév (AkH.11 141., 171.) vagy egyéb tulajdonnév esetén (265. c)), címek esetén (200.), valamint egyéb szavak esetén is, ha kettősbetűre végződnek (62., 94.)
  • Petőfi-szerű, Jedlik Ányos-féle, Szinyei Merse Pál-szerű; Vág-szerű [folyó]; Népszabadság-beli, Mai Nap-szerű, Éjjeli menedékhely-beli
  • DE: Petőfit, Jedlik Ányost, Szinyei Merse Pált; Vágot; Népszabadságból, Mai Napban, Éjjeli menedékhelyet (a szabály csak képzőkre vonatkozik)
  • dzsessz-szerű, puff-féle
  • észszerű, mészszerű, viaszszerű (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a -szerű mint utótag előtt már nem érvényesül az egyszerűsítő írásmód)

Kötőjel mindegyik toldalék előtt

[szerkesztés]
 1. Ha egy idegen szó néma betűre vagy bonyolult betűkapcsolatra végződik (AkH.11 217. a), 265. d)). – Megjegyzés: Ehhez tudni kell, hogy az illető nyelv írásában mely betűk felelnek meg az egyes kiejtett hangoknak, és hogy hagyományosan mit tekintünk betűkapcsolatnak. A magyarban az alábbi betűkapcsolatokat többjegyű idegen betűknek tekintjük, így a toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: ae, ee, ii, oo, ou, sch, sh, th (l. OH. 275–276.). (Az ae nem mindig tartozik ide, például az angol reggae szónál már kötőjelet használunk.) A ch közkeletű magyar szavakban is előfordul, így hagyományosan a fentiek közé sorolható.
  • Shakespeare-t, voltaire-es, joliot-curie-s: néma hang miatt kötőjel
  • Peugeot-t, bordeaux-i, Glasgow-ból, sydney-i: bonyolult betűegyüttes miatt kötőjel
  • DE: Goethét, Balzackal, Andrićtyal, coventryi: kiejtjük az utolsó betűt, ezért egybeírjuk
  • DE: Bachot, greenwichi, Sopianaeról, Tennesseeről, Kleenek, Hawaiin, Dawootól, Ouagadougouban, Boschsal, Macintosht, Smithszel, Bayreuthban: a megadott betűkapcsolatokat egynek vesszük, és egybeírjuk velük a toldalékot
 2. Ha magyar vezetéknév vagy idegen tulajdonnév kettősbetűre végződik (AkH.11 94., 163. c), 217. c), 262. a), 265. a))
  • Széll-lel, Kiss-sel, Mann-nal, Scott-tól, Falstaff-fal, Tallinn-nál (a magyar és idegen családneveknél, valamint az idegen tulajdonneveknél, mivel írásmódjuk egyedi, az összevont alakból nem lehetne egyértelműen visszakövetkeztetni az eredetit)
  • Mariann-nal, Bernadett-tel (a szabályzat 2015-ben kiadott 12. kiadása szerint a magyar utóneveknél sem érvényesül az egyszerűsítő írásmód)
  • DE: füttyel, tollal (köznevek esetén az egyszerűsítő írásmód érvényesül, mivel azokat egyértelműen vissza lehet következtetni)
 3. Rövidítések (AkH.11 280.) és betűszók (286. a)) esetén
  • ÉK-en, ker.-nek, °C-on; MÁV-ot, MTA-nak, ELTE-n
 4. Számjegyek (például sorszámnevek: AkH.11 290., dátum éve és napja: 296.), írásjelek (275.) esetén (265. e))
  • 2005-ben, 1-jén, 2.-at, 3-as, 4-féle, 5-en, 6-szor; 10%-os, 6. §-sal, 3°-kal
  • DE: 2005 folyamán, 1 napig, 2 éves, 3 kg, 5 percnyi, 20 Ft (nem toldalékok, hanem önálló szavak)

Kötőjel egyéb esetekben

[szerkesztés]
 1. A földrajzi nevek számos típusánál (176–178.)
  • Szabadság-hegy, Holdvilág-árok; Balaton-felvidék, Duna-part; Dél-Kína, Nyugat-Dunántúl; Nagy-New York, Keleti-Sierra Madre; Új-Dél-Wales, Dél-kínai-tenger, Sebes-Körös-dűlő (a vastag betűk a tulajdonneveket jelölik, amelyek megőrzik nagy kezdőbetűjüket, amíg nem kerülnek melléknévi alakba)
  • DE: Németalföld, Elefántcsontpart; Békásmegyer, Fokváros, Alsóbélatelep (174–175.)
  • DE: Északnémet Szövetség, Nyugatrómai Birodalom (mert az első tag önálló értelmű, állandósult kifejezés)
  • DE: Szörényi bánság, Baranya megye; Váci utca, Erzsébet híd; Gyöngyös város, Mátra hegység (180–184.)
  • DE: Budapest–Bécs, Győr–Sopron–Ebenfurt, Duna–Majna–Rajna-csatorna, Cseh–Morva-dombság (AkH.11 179.)
  • DE: bizonyos földrajzi neveknél, amely önállóan, típusjelölő köznév nélkül jelölik a földrajzi fogalmat, l. alább
 2. Igekötőknél: ha ismételve szerepelnek (AkH.11 131. d)), vagy ha két ellentétes kerül egymás mellé (131. d)). Megj.: az igekötő az utóbbi esetben különválik az igétől
  • ki-kinéz, meg-megállt, vissza-visszatérés; oda-vissza utazni, ki-be járkál, előre-hátra pillantva
 3. Hozzávetőleges mennyiség jelzésére (AkH.11 262. i))
  • 2-3 ember volt ott, nyolc-tíz napra utaztak el, 10-12 éves lehetett
  • DE: 40–45 év közötti, 1848–49-ben, a 60–65. oldalon, Üllői út 40–42. alatt (nem hozzávetőleges mennyiség, hanem pontos -tól/-ig viszony, AkH.11 263. c))
 4. Számneveknél, kétezren fölül, három nagyságrendenként, ha az ezres után más szám is következik (AkH.11 289. a))
  • kétezer-négyszázötven, hárommillió-száztizenkétezer-negyvenhét
 5. Arab számjeggyel és -szeres, -szoros mennyiséghatározóval kifejezett mennyiség esetén ([forrás?])
  • 1,2-szeres, 18,56-szoros
 6. Kettős családnév esetén (AkH.11 158.)
  • Rippl-Rónai, Bajcsy-Zsilinszky, Konkoly-Thege, Gay-Lussac
  • DE: Csokonai Vitéz, Baróti Szabó, Tótfalusi Kis (régi családnevek írásmódját megőrizzük)
  • DE: a Hadrovics–Gáldiban [szótárban], Bolyai–Lobacsevszkij-geometria, Myers–Briggs-típuselmélet (ha több különböző személy nevét említjük együtt, közéjük nagykötőjelet teszünk, AkH.11 263. b))
 7. Történelmi uralkodóházak, dinasztiák nevében, a ház, család, dinasztia szavak előtt (AkH.11 168.)
  • Habsburg-ház, Rákóczi-család, Tudor-dinasztia
  • DE: Kovács család, Kiss család, Tóth család (AkH.11 167.)
 8. Az -e kérdőszócskánál (AkH.11 262. h))
  • Megjöttek-e Pistáék?
  • DE: e házban lakott, e mellett a fa mellett (egyiknél sem kérdőszó)
 9. Az elválasztás jelölésére (223–238.)
  • Veszp-rém, lajst-rom; Ba-bi-tsé, Ba-lo-ghék; Ljub-lja-na, Bo-lo-gna; vas-út, rend-őr; gép-elem és gé-pelem; fotog-ráfia vagy foto-gráfia; kilo-gramm

A kötőjel elmaradása

[szerkesztés]

A földrajzi nevek többségében kötőjel kapcsolja össze a voltaképpeni tulajdonnevet a földrajzi köznévvel, például Szabadság-hegy – l. fent, a Kötőjel egyéb esetekben pont alatt. Bizonyos földrajzi tulajdonnevek azonban önállóan jelölik a földrajzi fogalmat, ezért ha magyarázó jelleggel mégis kitesszük melléjük a földrajzi köznevet, az csak kötőjel nélkül állhat, például Mátra, Tisza (l. AkH.11 183., OH. 204.).

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]

Külső hivatkozások

[szerkesztés]