Szóköz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az írásban a spácium ( ) egy kihagyás két írott szakasz között. A szavak vagy szó és írásjel különválasztására használt spácium a szóköz. Magyarul a köznyelvben mindkét fogalomra a szóköz kifejezést használjuk. A szóköz billentyűt (és így a spáciumot) gyakran az angol space kifejezéssel illetjük. A szavak illetve mondatok közti szóközök méretére vonatkozó hagyományok nyelvenként eltérőek lehetnek, egyes esetekben meglehetősen bonyolult rendszert alkotva. Sok különböző szóközjel érhető el a számítógépes karakterkészletekben különböző méretek és jelentések kifejezésére.

Szóközök a természetes nyelvekben[szerkesztés]

Szavak közti szóköz[szerkesztés]

A magyar nyelv szabványos szóközt használ a szavak különválasztására. Körülbelül a VII–IX. évszázadig nem használtak szóközt a latin írásban. Az óhéber és az arab viszont használt szóközt, részben a magánhangzójelölés hiányának az érthetőségben való kompenzálására. Hagyományosan a CJK nyelvekben nem használnak szóközt – a modern kínai és japán a mai napig nem, de a modern koreai használ.

Lásd még: folyamatos írás

Mondatokat elválasztó szóköz[szerkesztés]

A magyar tipográfia egységesen a szót követő mondatvégi írásjel után tesz egy darab szabványos szóközt.

Az angol és sok más nyelvben azonban ettől eltérő hagyományokat követnek. A mondatvégi írásjeleket követő szóközhasználatban két irányzat van. Az egyik a nálunk is használt, a másik a francia közölés (French spacing, azaz amikor a mondatvégi írásjel és néha a vessző után is dupla szóközt hagynak). Egyes újlatin nyelvek a felkiáltójel és kérdőjel előtt is hagynak egy keskeny szóközt.

A mondatvégi két vagy másfél szóköz használata melletti fő érv a rövidítések és sorszámnevek megkülönböztethetősége a mondatzáró szavaktól.

Szóközök használata a számítógépes nyelvekben[szerkesztés]

A programozási nyelvek szintaxisában a szóközök gyakran kifejezések határozott elválasztására vannak fönntartva. Mindemellett a szóközöket és más white space-eket a legtöbb nyelv figyelmen kívül hagyja. A Haskell, ABC és Python kivételt képeznek, ugyanis a kódblokkokat szóközökkel vagy tabulátorokkal jelölik. A Whitespace programozási nyelv természetéből adódóan kivétel, ugyanis csak szóközöket és tabulátorokat értelmez.

Szövegszerkesztők, dokumentumszerkesztők és kiadványszerkesztők különböző módokon jelzik ki a szóközöket és más white space-eket. Egyes esetekben üres hellyel, máskor középső ponttal (interpunct, ·) vagy más speciális karakterrel. Sok különböző karakter képez vízszintes helykihagyást, és margók illetve más beállítások is befolyásolhatják méretüket.

Szóközkarakterek és a digitális tipográfia[szerkesztés]

A változó szélességű általános célú szóköz[szerkesztés]

A számítógépes karakterkódolásokban egy általános célú spácium (U+0020, ASCII 3210) karakter szerepel, melynek szélessége a betűtípustól függ. Jellegzetes értékei 1/5 és 1/3 em között vannak – 10 pontos betűméretnél ez 2–3,3 pontot jelent. Egyes betűcsaládokban a különböző betűváltozatokhoz tartozó szóközök szélessége különböző lehet, valamint a szedőmester is változtathat rajta a betűfokozat és kiemeltség függvényében.

Ezen általános célú spácium mellett kódolhatóak bizonyos szélességű spáciumok is. Lásd lejjebb a táblázatot.

Törhető és nem törhető szóközök[szerkesztés]

Az általános Unicode spácium sorvégi vagy más közölőjeleket követő megjelenésekor gyakran jelentéktelennek van ítélve, összeolvad a környező közölőjelekkel. A nem törhető szóköz (U+00A0,  ) az általános spáciumhoz hasonlóan jelenik meg, de nem olvadhat össze környező karakterekkel, és extrém tömbös szedésnél sem kerül széthúzásra. Sortörés sem lehetséges ezen a ponton.

Gyakran használják a weboldalakon behúzásra, de erre ma már léteznek kifinomultabb CSS-es megoldások.

Nem törhető szóközzel lehet megakadályozni a szorosabban összetartozó elemek sor végi szétválasztását, pl.

  • névelőzékek és név között (dr., ifj., id., özv.),
  • címzésben az emelet, kerület, utca, tér stb. teljes vagy rövid alakja előtt,
  • mérőszámok és mértékegységek között (pl. 2 kg),
  • számokon belül, beleértve a számmal és betűvel írt rész határát (pl. 36 ezer);
  • kerülni szokták még, hogy a sor végére egybetűs szó kerüljön, különösen mondatkezdő nagy A.
(Az OH. 290. o. alapján)

Keskeny szóköz a magyar tipográfiában[szerkesztés]

A magyar helyesírásban a keskeny szóköznek azokban a nagykötőjellel jelölt, alkalmi jellegű összetételekben van szerepe, melynek tagjai önmagukban is szóközt tartalmaznak. Ilyen esetekben a nagykötőjelet keskeny szóközzel (U+2009) érdemes elválasztani az előtte és utána álló tagoktól (f. év 5. hó – f. év 10. hó).[1]

A mértékegységet az angolszász hagyományoktól eltérően a mérőszámtól szóközzel választjuk el. Bizonyos szakmai gyakorlat szerint azonban nem törhető keskeny szóközt (U+202F) alkalmaznak. Ez egy az általánosnál sokkal keskenyebb szóköz. HTML-ben az   kód használható megjelenítésére, de nagyon kevés böngésző támogatja (a legtöbb üres téglalapot vagy kérdőjelet rajzol ki helyette).

Ennél szélesebb körben használják százalékjel előtt és ezrescsoportok elválasztására.

Jelentősége igazából csak nyomtatásban van, ugyanis a képernyők kis felbontása mellett nehezen érzékelhető egy keskeny szóköz.

Törhető hajszálszóköz a kvirtmínusz körül[szerkesztés]

A félkvirtmínuszt általában mindkét oldalról általános szóköz határolja, de az angolszász tipográfiában használt kvirtmínuszt közvetlenül a betűk között használják. Ehelyett lehet törhető hajszálszóközt (U+200A) is alkalmazni.

Általános- és hajszálszóköz
Általános szóköz bal jobb bal jobb
Általános szóköz kvirtmínusszal bal — jobb bal — jobb
Hajszálszóköz kvirtmínusszal bal — jobb bal — jobb
Kvirtmínusz szóköz nélkül bal—jobb bal—jobb

A Unicode-spáciumok jegyzéke[szerkesztés]

A Unicode több spácium-, illetve szóköztípust is ismer, különböző szemantikai és megjelenési jellemzőkkel – mint ahogy az az alábbi táblázatban is látható. A böngésző és a telepített betűtípusok függvényében egyes jelek hibásan jelenhetnek meg.

A Unicode spáciumkarakterei
Kód Nem törhető HTML kód Név Unicode-tartomány Megjelenés Leírás
U+0020 Space
Szóköz
Basic Latin ] [ Általános szóköz, az ASCII 0x20-val megegyezik
U+00A0   No-Break Space
Nem törhető szóköz
Latin-1 Supplement ] [ Hasonló a U+0020-hoz, de nem sortörési pont
U+1680 Ogham Space Mark
Ogham-szóközjel
Ogham ] [ Szóköz az Ogham-szövegekben. Általában függőleges vonal függőleges szövegben, vízszintes vízszintesben, de szár nélküli írásnál üres hely is lehet. Ogham betűtípust igényel.
U+180E Mongolian Vowel Separator,
vagy MVS
Mongol magánhangzó-elválasztó
Mongolian ]᠎[ Egy keskeny szóközjel, a mongol nyelvben használatos a szót záró két betű elválasztására.[2]
U+2002 En Space,
vagy Nut
En szóköz
General Punctuation ] [ Egy en (fél em) szélességű szóköz. Általánosságban megegyezik a ritkábban használt U+2000-val.
U+2003 Em Space,
vagy Mutton
Em szóköz
General Punctuation ] [ Egy em szélességű szóköz. Általánosságban megegyezik a ritkábban használt U+2001-gyel.
U+2004 Three-Per-Em Space,
vagy Thick Space
Harmad em szóköz
vagy vastag szóköz
General Punctuation ] [ Egyharmad em széles szóköz.
U+2005 Four-Per-Em Space,
vagy Mid Space
Negyed em szóköz
vagy közepes szóköz
General Punctuation ] [ Egynegyed em széles szóköz
U+2006 Six-Per-Em Space
Hatod em szóköz
General Punctuation ] [ Egyhatod em széles szóköz. Számítógépes tipográfiában gyakran megegyezik U+2009-cel.
U+2007 Figure Space
Számjegyszóköz
General Punctuation ] [ Az azonos szélességű számjegyeket használó betűtípusokban egy ezzel megegyező szélességű szóköz
U+2008 Punctuation Space
Írásjelszóköz
General Punctuation ] [ Olyan széles, mint a keskeny írásjelek az adott betűtípusban
U+2009 Thin Space
Vékony szóköz
General Punctuation ] [ Ötöd (esetleg hatod) em széles szóköz
U+200A Hair Space
Hajszálszóköz
General Punctuation ] [ Vékonyabb a vékony szóköznél is
U+200B Zero Width Space,
vagy ZWSP
Nullszélességű szóköz
General Punctuation ][ A szóhatárok jelzésére használják a szövegszerkesztő részére olyan írásrendszerek használatánál, melyek nem használnak szóközt. Általánosan nem látható, de tömbös szedésnél előfordulhat, hogy széthúzásra kerül. HTML-oldalakon használható a lehetséges sortörések jelölésére nagyon hosszú szavakban az elavult tag helyett. Gyakorlati használata nem mindig szerencsés, mivel többek közt az Internet Explorer sem támogatja.
U+200C Zero Width Non Joiner,
vagy ZWNJ
Nullszélességű nem kötő
General Punctuation ][ Két, egyébként kötött karakter közé helyezve a karakterek eredeti formájukban jelennek meg, pl. az f+i betűk szokásos ligatúrájának elkerülésére.
U+200D Zero Width Joiner,
vagy ZWJ
Nullszélességű kötő
General Punctuation ][ Két, egyébként nem kötött karaktert kötött formában jelenít meg.
U+202F Narrow No-Break Space
Keskeny nem törhető szóköz
General Punctuation ] [ Hasonló az U+00A0 nem törhető szóközhöz, csak keskenyebb
U+205F Medium Mathematical Space
Közepes matematikai szóköz
General Punctuation ] [ Matematikai egyenletekben használatos
U+2060 Word Joiner
Szókötő
General Punctuation ]⁠[ Megegyezik az U+200B-vel, csak nem ad törési pontot. A Unicode 3.2-ben váltotta fel az elavultan ilyen célt betöltő U+FEFF karaktert.
U+3000   Ideographic Space CJK Symbols and Punctuation ] [ Olyan széles, mint egy CJK-karakteregység
U+FEFF Zero Width No-Break Space
= BOM
Nullszélességű nem törhető szóköz
Arabic Presentation Forms-B ][ Elsősorban bytesorrend-jelölőként használt karakter. Nemtörhetőség jelölésére való használata elavult. Lásd U+2060.

A Unicode néhány látható jelet is tartalmaz, melyeket a szóköz jelölésére lehet használni; ezek a „Control Pictures” tartományban szerepelnek: Symbol For Space, vagyis szóközjel: (U+2420); Blank Symbol, vagyis „üres” jel: (U+2422); és az Open Box, vagyis nyitott doboz: (U+2423).

Szóköz a jelölőnyelvekben[szerkesztés]

Az értelm(ez)etlen helyeken szereplő szóközöket az XML és HTML tageken belül is figyelmen kívül hagyják az értelmezők. Például egy attribútumnevet és -értéket elválasztó = jel valamelyik oldalán lévő szóköznek nincsen hatása a dokumentum értelmezésére. A záró tagek tartalmazhatnak szóközt a > előtt, az önlezáró XML tagek pedig a /> előtt.

Az XML attribútumok értékeinél a white space-ek sorozata mindig egy szóközként értelmezett.[3] Az XML elemek tartalmában lévő white space-ek nincsenek ilyen módon megváltoztatva, de a fogadó alkalmazás dönthet így. Az XML elemen elhelyezett xml:space="preserve" attribútum meggátolja az ilyen viselkedést.

A legtöbb HTML elemben a white space-ek sorozata egy szóközként jelenik meg, ami egy általános spáciumot használó nyelv esetén úgy is jelenik meg.[4]

Az értelmezők viszont megtartják forrásbeli formájukban a white space-eket bizonyos elemekben, mint a pre és CSS-ből a pre-hez hasonlóan formázott elemek.

Sem az XML-ben, sem a HTML-ben nem tartozik a nem törhető szóköz a white space-ek közé, vagyis a fenti szabályok nem vonatkoznak rá.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]