Ugrás a tartalomhoz

Polgármester

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A polgármester a helyi önkormányzat választott vezetője számos országban. Magyarországon a polgármester a települési önkormányzat képviselő-testületének elnöke. Képviseli az önkormányzatot illetve a képviselő-testületet harmadik személyek irányában. Budapest fővárosban ezt a tisztséget a főpolgármester tölti be. A megyei önkormányzat esetében a polgármesterrel azonos jogállású a megyei közgyűlés elnöke.[1]

A tisztség története[szerkesztés]

A Pallas nagy lexikonában[szerkesztés]

 • 1. az 1886. XXI. t.-c. szerint a törvényhatósági jogú városoknak első tisztviselője, mint ilyen elnöke a városi tanácsnak, s a főispán akadályoztatása esetében a közgyűlésnek; hatáskörét a hivatkozott törvény részletesen szabályozza.
 • 2. Az 1886. XXII. t.-c. szerint a polgármester rendezett tanácsú városokban az elöljáróságnak és a tanácsnak tagja és feje, rendes fizetést kap, amely a tiszti fizetésnél, amely az adott törvényhatóságban a főszolgabírák részére van megállapítva, kisebb nem lehet. Rendes elnöke a közgyűlésnek. A polgármestert városi törvényhatóságokban a törvényhatósági közgyűlés, rendezett tanácsú városokban a képviselőtestület 6 évre választja.
 • 3. Budapest székes fővárosi törvényhatóságban, amelynek élén a király által a belügyminiszter ellenjegyzése mellett kijelölt három egyén közül a közgyűlés által 6 évre választott főpolgármester áll, a polgármester a törvényhatóságnak közege, a tanácsnak elnöke, s intézkedik a törvény által hatáskörébe utalt ügyekben. A polgármesteren kivül a székes fővárosban egy, legfeljebb két alpolgármester is van, akik a tanácsnak tagjai. A polgármestert és az alpolgármestereket a bizottság 6 évre, mégpedig a polgármestert általános, az alpolgármestereket viszonylagos szótöbbséggel választja.
 • 4. Fiume városi és kerületi törvényhatóságban, amelynek ügyeit az 1886. XXI. t.-c. rendelkezése szerint a törvény újabb rendelkezéséig a fennálló törvényes gyakorlat szerint intézik, polgármester (podesta) a képviselő-testület (rappresentanza di Fiume) elnökének a neve, akit a képviselőtestület saját tagjai közül 6 évre választ.

A második világháború után[szerkesztés]

 • Magyarországon a hagyományos polgármesteri tisztséget az 1950. évi tanácstörvény törölte el és a tanácsrendszer bevezetésével a polgármesterével nagyrészt megegyező jogkörű tanácselnöki tisztséggel váltotta fel.
 • 1990-ben a helyi önkormányzatokról szóló törvény ismét bevezette a polgármesteri tisztséget.

A polgármester jogállása ma Magyarországon[2][3][szerkesztés]

A polgármester megválasztására 1994-ig a helyi önkormányzat képviselő-testülete volt jogosult.[4] 1994 óta a polgármester megválasztása a helyi képviselők megválasztásával egyidejűleg történik. 1994 óta a törvény egy időben lehetővé tette, hogy a polgármestert egyidejűleg országgyűlési képviselővé válasszák.

A polgármester a jegyző útján irányítja a szakapparátust, a polgármesteri hivatalt. Az állam nem utasíthatja a polgármestert, intézkedéseit csak a közigazgatási hivatal vizsgálhatja a törvényességi felügyelet keretében.

A polgármestert munkájában a helyi képviselő-testület által az ő javaslatára megválasztott egy vagy több alpolgármester segíti.

Budapesten a Fővárosi Önkormányzat élén főpolgármester áll, a kerületi önkormányzatok élén pedig polgármesterek.

A magyar választási rendszer nem zárja ki, hogy egy polgármester egyidejűleg magas párttisztséget viseljen és nem zárja ki az ismételt megválaszthatóságot sem.

Jogállása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben[szerkesztés]

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a polgármester jogállásáról a következőket rendeli:

A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.[5]

A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el.[6]

Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.[7]

A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet.[8]

A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.[9]

A polgármester

 • a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
 • b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
 • c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
 • d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
 • e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
 • g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.[10]

A polgármester esküjének és fogadalmának szövege[szerkesztés]

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
– 1. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez – A polgármester, az önkormányzati képviselő esküjének szövege[11]

Törvénymódosítási javaslat 2020-ban[szerkesztés]

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nyújtotta be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/13270. számú törvényjavaslatot [12]

A javaslat indokolása szerint

„Az önkormányzati feladatellátást irányító polgármestereknek is differenciáltabb lett a tevékenysége. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a megváltozott feladatellátásukhoz igazítani díjazásukat.

A törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) a polgármesterek díjazásának a fentieknek megfelelő korrekciójára irányul. A lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a jelenlegihez képest tovább differenciálja a rendszert, ezáltal a feladatellátás nagyságrendjéhez képest méltányosabb illetményeket (tiszteletdíjakat) állapít meg. Kiemelendő, hogy a szabályozási javaslat elfogadásával minden településen emelkedni fog a polgármesterek díjazása. Figyelemmel arra, hogy sok településen az önkormányzatoknak csak minimális a saját bevétele, ezért a Javaslat a korábbi illetmény és a megemelt illetmény közötti összeg központi költségvetésből történő finanszírozása tekintetében az emelés megtérítését differenciáltan biztosítja. A differenciálás alapja az adott település egy főre jutó adóerőképessége.

A Javaslat az elmúlt időszak tapasztalatait értékelve több koherenciazavart kiküszöbölő rendelkezést tartalmaz, pontosítja a polgár-mesterekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, a képviselő-testület mérlegelési jogkörébe utalja a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának feladatainak nagyságrendjéhez igazodó megállapítását, továbbá rendelkezik a megfelelő átmeneti és hatályba léptető szabályokról.[12]

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2020. április 1-jén bejelentette, hogy a törvényjavaslatot a kormány visszavonja. [1]

Források[szerkesztés]

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bíró Endre: Jogi szótár. 395. old.
 2. 1994. évi LXII. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról. (Hozzáférés: 2010. október 27.)
 3. 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. [2011. február 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. október 27.)
 4. 1990. évi LXVII törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről. (Hozzáférés: 2010. október 27.)
 5. 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §
 6. 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (1) bek.
 7. 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) bek.
 8. 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §
 9. 2011. évi CLXXXIX. törvény 66. §
 10. 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bek.
 11. Cite web-hiba: az url paramétert mindenképpen meg kell adni!. (Hozzáférés: 2018. július 22.)
 12. a b https://www.parlament.hu/irom40/13270/13270.pdf

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Polgármesterek listái[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról