Jézus családfája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Újszövetség két helyen írja le Jézus származását; Máté evangéliumában, illetve Lukács evangéliumában. Máté Ábrahámtól vezeti le Jézusig, míg Lukács Jézussal kezdi, és visszafele haladva Ádámig, illetve Istenig vezeti vissza. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, míg Lukács szerint 56. Az Ábrahám és Dávid király közötti rész megegyezik, viszont onnantól kezdve Máté Salamon király vonalán vezeti végig a családfát, míg Lukács Dávid király másik fia, Nátán vonalán.
Tradicionális bibliatudósok elméletei szerint Lukács igazából Mária vonalát vezeti le, míg mások mindkét családfát kitalációnak tartják.

Máté evangéliuma[szerkesztés]

“Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.”
Máté evangéliuma 1:2-16

Lukács evangéliuma[szerkesztés]

„Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié, Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé, Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié, Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré, Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé, Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné, Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé. Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré, Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé, Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé, Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné, Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.”
Lukács evangéluma 3:23-38

A családfák összehasonlítása[szerkesztés]

Generáció Ószövetség Máté Lukács
0. Isten - Isten
1. Ádám - Ádám
2. Séth - Seth
3. Énós - Énós
4. Kénán - Kajnán
5. Mahalálél - Mahalaléel
6. Járed - Járed
7. Énókh - Énókh
8. Methusélah - Mathuséla
9. Lámekh - Lámekh
10. Noé - Noé
11. Sém - Sem
12. Arpaksád - Arfaksád
13. - Kajnán
14. Séláh - Sala
15. Héber - Eber
16. Péleg - Fálek
17. Réu - Ragáv
18. Sérug - Sárukh
19. Nákhor - Nákhor
20. Tháré - Táre
21. Ábrahám Ábrahám Ábrahám
22. Izsák Izsák Izsák
23. Jákób Jákób Jákób
24. Júda Júda Júda
25. Pérec Fáres Fáres
26. Hesron Esron Esron
27 Rám Arám Arám
28. Aminádáb Aminádáb Aminádáb
29. Naásson Naásson Naásson
30. Sálmón Sálmón Sálmon
31. Boáz Boáz Boáz
32. Obed Obed Obed
33. Isai Isai Jesse
34. Dávid Dávid Dávid
35. Salamon Salamon Nátán
36. Roboám Roboám Mattáta
37. Abija Abija Mainán
38. Asa Asa Mélea
39. Jósafát Josafát Eliákim
40. Jórám Jórám Jónán
- Akházia
- Joás
- Amásia
41. Azária Uzziás József
42. Jótám Joathám Júda
43. Akház Ákház Simeon
44. Ezékiás Ezékiás Lévi
45. Manassé Manassé Mattát
46. Ámón Ámón Jórim
47. Jósiás Jósiás Eliézer
- Jojákim
48. Jékoniás Jekoniás Jóse
49. Pedája Saláthiel Ér
50. Zerubábel Zorobábel Elmodám
51. - Abiud Hosám
52. - Eliákim Addi
53. - Azor Melki
54. - Sádok Néri
55. - Akim Saláthiel
56. - Eliud Zorobábel
57. - Eleázár Rhésa
58. - Matthán Joanna
59. - Jákób Júda
60. - József
61. - Sémei
62. - Matthatiás
63. - Maát
64. - Naggai
65. - Esli
66. - Naum
67. - Ámos
68. - Matthatiás
69. - József
70. - Janna
71. - Melki
72. - Lévi
73. - Mattát
74. - Héli
75. / 60. - József József
76. / 61. - Jézus Jézus
összehasonlítás alapja Máté Lukács
kronológialag sorrendben visszafelé
nőket említ? 5 esetben nem
generációk száma Dávid király és Jézus között 27 43
ezek alapján egy generáció átlagos hossza 36 év 23 év

Források[szerkesztés]