Kovács Árpád (irodalomtörténész)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Kovács Árpád (Munkács, 1944. szeptember 25. –) irodalomtörténész, szlavista filológus, kultúrtörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora.

Életpályája[szerkesztés]

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1969-ben orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár végzettséget szerzett. Ugyanitt 1974-ben bölcsészdoktor.[1] Az irodalom- és kultúratudományok területén 1984-ben szerzett kandidátusi fokozatot „Dosztojevszkij regénye (A műfaj poétikai megközelítésben)” c. értekezés alapján,[2] majd 1997-ben „A perszonális elbeszélés (Puskin, Gogol, Dosztojevszkij)” című munkája alapján a Magyar Tudományos Akadémia az irodalomtudomány doktorává avatta.[3]

1973 óta a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának munkatársa, 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít. Kutatási területei az irodalomelmélet, a ruszisztika és a modern filológia. Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának társelnöke.[4] Az MTA köztestületi tagja.[5] Az Irodalomtudományi Doktori Iskola oktatója az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen.[6] 2017. júniusig tizenkét fő témavezetettje közül tízen értek el PhD fokozatot.[7] Tudományos közleményeinek száma 2017. június 25-ig 134.[8]

Tudományos publikációk 1968–2013[szerkesztés]

Önálló könyvek, monográfiák[szerkesztés]

– Роман Достоевского. Опыт поэтики жанра [Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben], Budapest: Tankönyvkiadó 1985, 368.

– Персональное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский. [A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij], (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausg. von Wolf Schmid. Band 7). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang 1994, 231.

– Diszkurzív poétika [Res poetica 3], Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó 2004, 338.

– Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 12.], 2010. 208.

– Versbe írt szavak. Budapest, Argumentum, 2011. 224.

– Az irodalmi esemény. Budapest, Gondolat, 2013. 108.

Tanulmányok[szerkesztés]

Az Artamonovok magyarországi kritikai fogadtatása. Acta Iuvenum 1968/1, 90–99.

Igor Szvetlov három monográfiája a magyar szobrászatról. Művészet 1972. XIII. évf. 4. sz. 46–48, (recenzió).

A szovjet korszak orosz költészete (szerk. Székely Tiborné, Szilárd Léna, Varga Mihály), Budapest: Tankönyvkiadó, 1973, Felsőoktatási Szemle 1973/7–8, XXII. évf. 508–509, (recenzió).

Meszerics István: Dosztojevszkij szellemi drámája. Helikon, Irodalomtudományi szemle 1976/4, 688–689‚ (recenzió).

Труд венгерских русистов. Нева № 3, 1976. 186–187. Ленинград‚ (recenzió).

Г. н. Поспелов: Проблемы исторического развития литературы. Москва: Просвещение 1972, 271‚ Filológiai Közlöny, 1977/4. 463–467‚ (recenzió).

К вопросу об объективной манере Ф. М. Достоевского в романе «Идиот» (Оценка Е. М. Салтыкова-Щедрина). Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis. Sectio Philologica Moderna V. 1974. 89–100.

Генезис идеи «прекрасного человека» и движение замысла романа «Идиот» (Соотношение человека и романа). Studia Slavica 21 (1975). 309–331.

„A félkegyelmű” – mint objektív gondolati forma. Filológiai Közlöny 1975/3–4. 214–225.

A regényelmélet módszertanához. Bahtyin, Lukács, Poszpelov. Filológiai Közlöny 1977/2–3. 319–331.

Соотношение пространственно-временной и повествовательной структур в романе «Идиот» Ф. М. Достоевского (К разграничению позиции автора и рассказчика в романе). Slavica 15 (1977). 37–53.

Mihail Bahtyin prózafelfogásáról. A nyelvfilozófiai megközelítés határai. Studia Russica I‚ 1978‚ 244–255.

Поэтика романа «Идиот». К проблеме жанрового мышления Достоевского. Budapest, Hungaro-Slavica, 1978. 149–164.

Расширение планов дискретности в структуре персонажа Достоевского. (Компетенция героя и рассказчика). Studia Russica II. 1979. 126–170.

Повествовательная компетенция героя и рассказчика в романах Достоевского. (Углубление жанровой дискретности в структуре персонажа). Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis. Sectio Philologica Moderna XI‚ 1980. 55–70.

On the Methodology of the Theory of the Novel. Bachtin, Lukács, Pospelov. Studia Slavica 26 (1980). 377–398.

Ábrázolt szó, epikus tárgyiasság és a műfaj a narratív formában. Studia Poetica I. Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései. 1980, 265–285.

Szempontok az „Anyegin” poétikai és műfaji meghatározásához = Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből Dobossy László 70. születésnapjára. Budapest 1980. 291–302.

Русская классическая и советская поэтика (Основные направления). [Társszerző: Király Gyula.]‚ Studia Russica III. Budapest 1980. 83–119.

Проблема повествователя и автора романов Достоевского в современной советской поэтике. Canadian-American Slavic Studies 15‚ № 4‚ Winter 1981. 545–553.

Жанрообразующий принцип сюжета и персонажа в романе Достоевского «Преступление и наказание». Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis. Sectio Philologica Moderna XII‚ 1981. 55–64.

Роман-прозрение. Опыт жанровой поэтики Достоевского. Studia Russica IV. Budapest 1981. 27–70.

Поэтическая мотивация в романе «Бесы». Acta Litteraria 24‚ 1982. 27–56.

Структура и жанр романов Достоевского в исследованиях по поэтике. Studia Russica V‚ Budapest 1982. 193–231.

Вопросы поэтики жанра. Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis. Sectio Philologica Moderna XIII‚ 1982. 61–82.

Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai megközelítésben (Kandidátusi értekezés tézisei). Magyar Tudományos Akadémia‚ Budapest 1983. 17.

Принципы сюжетной мотивации в романе Достоевского = Russica. In memoriam Emilii Baleczky‚ Budapest 1983. 161–172.

Az eszmélésregény narratív modellje: Dosztojevszkij. Filológiai Közlöny, 1983/1–2. 61–73.

The Narrativ Model of the Novel of „Awakening”: Dostoevsky. Acta Litteraria, XXV, 1983/3–4, 359–373.

Сюжетная функция «противоположных жестов» в романе «Бесы». Slavica 21 (1984). Debrecen 123–140.

Жанровая структура романов Ф. М. Достоевского: Роман-прозрение = Проблемы поэтики русского реализма XIX века‚ Ленинград 1984. 144–169.

Das Romanmodel bei Dostoevskij in der Beschreibung durch Michail Bachtin = Roman und Gesellschaft. Internationales Michail-Bachtin-Colloquium, Jena 1984. 152–160.

Принципы поэтической мотивации в романе «Бесы». Dostoevsky Studies‚ vol. 5 (Papers Read at the Fifth International Dostoevsky Symposium) 1984. 49–62.

Модель инерции мышления в «Шинели» Гоголя. Studia Russica VII (1984). 159–171.

Память как принцип сюжетного повествования: «Записки из подполья» Достоевского. Wiener Slawistischer Almanach‚ Band 16‚ Wien 1985. 81–97.

Az orosz és a szovjet narratív poétika Veszelovszkijtól Lotmanig [Társszerző: Király Gyula]. Szeged: Studia Poetica 6 (Az elbeszélés értelmezésének stratégiái), 1985. 40–87.

Категория повествования в поэтике Б. М. Эйхенбаума. Revue des Études Slaves, (B. M. Ejxenbaum) LVII/I‚ Paris 1985. 125–135.

Poetyka rosyjska i radziecka (przegląd najważniejszych kierunków). [Társszerző: Király Gyula], Przegłąd Humanistyczny 11/12 (1986), 85–107.

The Poetics of „The Idiot”: On the Problem of Dostoevsky's Thinking about Genre = Critical Essays on Dostoevsky‚ ed. Robin Feuer Miller, Boston/Massachusetts: G.K.Hall Co, 1986. 116–126.

Двуединая модель мира и жанровое своеобразие «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя = Шестой международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Секция 5: Вопросы теории и истории русской классической и советской литературы (Сборник тезисов)‚ Budapest 1986. 65–66.

Повесть Гоголя «Записки сумасшедшего» и проблема персонального повествования (Мир, текст, сюжет, память). Studia Slavica 33‚ Budapest 1987. 183–206.

Сюжетная память в персональном повествовании (Жанрообразование в «Великом инквизиторе» Достоевского). Studia Russica XI‚ Budapest 1987. 92–117.

«Цыганы» Пушкина (I. О поэмогенном смыслосозидании). Studia Russica XII‚ Budapest 1988. 75–94.

Понятие текста в русском литературоведении = «70 лет советской литературы и литературоведения», (Резюме докладов научной конференции), Будапешт 1988‚ 5–7.

Смысловой мир «Пророка» Пушкина = Пушкин и Пастернак. Материалы Второго пушкинского коллоквиума (1989). Studia Russica Budapestinensia I. red. Kovács Árpád, Nagy István‚ Budapest 1991. 43–62.

О смыслообразующих принципах Гоголя = От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма XIX – начала ХХ века, под ред. В. М. Марковича, Санкт-Петербург 1992. 45–67.

Az „Anyegin” poétikai és műfaji meghatározásához = Orosz írók magyar szemmel V. Szerk. Kámán Erzsébet, Budapest: Tankönyvkiadó, 1992. 538–543.

Поприщин, Софи, Меджи (К семантической реконструкции текста «Записок сумасшедшего») = Гоголевский сборник. Под ред. С. А. Гончарова. Санкт-Петербург 1993. 100–122.

A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij (Akadémiai Doktori Értekezés Tézisei). Budapest, 1993, 24.

Косой луч заходящего солнца (К реконструкции одного «фантастического» мотива Ф. М. Достоевского) = Поиски в инаковом, Фантастика и русская литература ХХ века / La Tradition fantastique et la littérature russe du XXe siècle, Lausanne 1994. 17–42.

Előszó. In honorem Jurij Lotman = Kultúra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai. Szerk. Kovács Árpád, V. Gilbert Edit, Pécs, 1994. 7–15.

Akakéta (A szkázról és Gogol szövegvilágáról). Szépliteratúrai Ajándék 1995/3–1996/1. Pécs, 88–97.

A szó diszkurzív poétikája. Helikon, Irodalomtudományi szemle: A szó poétikája. 1999/1–2. 5–35.

Bibliográfia. Helikon, Irodalomtudományi szemle: A szó poétikája, 1999/1–2, 243–263.

A költői beszédmód diszkurzív elmélete = A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. Szerk. Kovács Árpád és Nagy István, Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 1], 1999. 11–66.

A gogoli szövegmű (A köpönyeg – írva és olvasva) = A szótól a szövegig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből. Szerk. Kovács Árpád és Nagy István, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 1] 1999. 259–270.

Нарратива историческая и литературная [[Az irodalmi és a történeti elbeszélés]] = Historizem v raziskovanju slovenskego jezika, literature i kulture. Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Ljubljana 1999. 33.

Этика и поэтика поступка у Достоевского A cselekvés etikai és poétikai aspektusa Dosztojevszkij életművében = The International Conference on Dostoevsky–2000 in Japan, Chiba 2000. 18.

«Таинственный знак» Достоевского или дискурс поступка [A rejtélyes jel Dosztojevszkijnél avagy a tett diszkurzív megjelenítése] = Dostojewskij und Deutschland. Unter Berücksichtung seiner internationalen Bedeutung, Baden-Baden, 2001. 45–46.

A szó filológiai és poétikai megközelítésben, in Poétika és nyelvelmélet. Válogatás Alekszandr Potebnya, Alekszandr Veszelovszkij, Olga Frejdenberg elméleti műveiből. Szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Kovács Árpád, Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 3] 2002. 335–400.

A filológiai aktus. Literatura 2002/4, 395–426.

Az elbeszélt cselekvés versnyelvi architektonikája‚ Puskin időszerűsége: A rézlovas = Irodalomelmélet az ezredvégen, szerk.: Ármeán Otília, Fried István, Odorics Ferenc. Budapest−Szeged: Gondolat Kiadói Kör−Pompeji 2002. 72–119.

A regény, avagy a cselekvés poétikai dimenziója. Filológiai Közlöny 2002/1–2, 57–85.

Szóelmélet és antropológia Wilhelm von Humboldt nyelvszemléletében = „…még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, szerk. Ladányi M., Dér Cs., Hattyár H. Budapest: Tinta 2004. 225–239.

«Петра творенье» и поэтический акт Пушкина. Нарратива историческая и литературная [„Péter alkotása” és Puskin poémája. A történeti és az irodalmi narratíva], in Pietroburgo, capitale della cultura russa / Петербург – столица pусской культуры. A cura di Antonella D'Amelia, Salerno, Europa orientalis 2004, tt. 1–2, II tome. 23–51.

Vallomás, elbeszélés, írás: a személyes diszkurzus Szent Ágostonnál = A regény nyelvei (Tanulmányok, Első veszprémi regénykollokvium), szerk. Kovács Árpád, [Diszkurzívák 4] Budapest: Argumentum, 2005‚ 23–48.

«Таинственный знак» у Достоевского. Slavistična revija 53, 2005/3. Ljubljana, 261–281.

Angustia: Тоска у Достоевского = Russica Hungarica, Budapest–Moszkva: Vodolej Publishers 2005. 100–125.

Epopteia: Az intelligens szenzibilitás Augustinus, Puskin és Dosztojevszkij műveiben = Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből II [Diszkurzívák 5]. Szerk. Kovács Árpád‚ Budapest, Argumentum 2006. 5–37.

Puskin írásmódja = Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom tanulmányozásába I–II. (egyetemi tankönyv). Szerk. Kroó Katalin, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006, I. kötet, 15–60.

A szómű Gogol prózájában = Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom tanulmányozásába I–II. (egyetemi tankönyv). Szerk. Kroó Katalin, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006. I. kötet, 195–215.

Személyesség és szövegköziség A Karamazov testvérek című regényben = Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom tanulmányozásába I–II. (egyetemi tankönyv), szerk. Kroó Katalin, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006. II. kötet, 478–507.

Költészetbölcselet és metafora (Az esztétikai tudat meghaladása József Attila, Mihail Bahtyin és Paul Ricœur műveiben) = Vers – Ritmus – Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Budapest, Kijárat, 2006. 107–152.

Nyelv, költészet és bölcselet József Attila felfogásában = Tudományos előadások 2006, Veszprém: Magyar Tudományos Akadémia, Veszprémi Területi Bizottság, 2006. 7–28.

Prozéma és metafora (Szavak és tettek Dosztojevszkij műveiben) = A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második veszprémi regénykollokvium. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum [Diszkurzívák 7.] 2007. 89–138.

Достоевский в свете поэтики жанра и дискурса (Опыт авторецензии) = Достоевский и ХХ век, I – II. Под редакцией Т.А. Касаткиной. ИМЛИ РАН‚ Москва‚ 2007. II: 495–504.

Антропология Достоевского = F. M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues. 13th Symposium of the International Dostoevsky Society, July 3–8, 2007. Budapest. 113–115.

Антропологический аспект «Дневника лишнего человека» = Добрый Великанъ. Tanulmányok Hetesi István tiszteletére. Pécs 2007. 73–81.

A versnyelvi és a történeti elbeszélés természetéről (Puskin A rézlovas című poémája kapcsán) = „Szóba formált világ”. Tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára. Budapest, 2008. 152–174.

К вопросу о литературной антропологии = Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма. Пушкинские Горы‚ Санкт-Петербург 2008 г.

História az elbeszélői, a versnyelvi és a plasztikai kultúra közegeiben. Filológiai Közlöny 2008/3–4.155–187.

Az írás akarása (Feljegyzések az egérlyukból) = Emlékkönyv Király Gyula professzor tiszteletére. KGRE Bölcsészettudományi Kar. 2008.

– A Holt lelkek, avagy az életidő poémája. Filológiai Közlöny 2009/3–4. 170–194.

– На пути к литературной антропологии. Studia Slavica Hung. 54/2 (2009). 359–382.

– Тихая красота (О метафорах творческого акта в поэзии Пушкина) = Studia Slavica Savariensia, 2009/1-2. 129–142.

Dosztojevszkij és Pascal. Studia Caroliensia 2009. 4 (X.). 3–13.

„…tulajdonképpen miért, minek akarok én írni…” (Az írás diszkurzv rendje Dosztojevszkij prózájában), = Thomka-symposion, Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére. Kalligram, 2009. 230−243.

Bahytin „első filozófiája” a prózapoétika távlatából (Egy perszonalista cselekvéselmélet margójára) = A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk. Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 394–405.

Rímkatarakták – a Hajnali részegség szemantikai elemezése = Hajnali részegség (A tizenkét legszebb magyar vers 6.), szerk. Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2010. 267–286.

József Attila irodalmi antropológiája = A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Budapest, Ráció, 2010. 349–373.

Íratlan poétika. Thomka Beáta köszöntése. Literatura 2010/1. 92–97.

A vákuum hangjai (A dolog, a dal és a szó Gogol Holt lelkek című poémájában) = Regények, Médiumok, Kultúrák. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum [Diszkurzívák 10.] 2010. 229–252.

A diszkurzus cselekményelméleti gyökerei Mihail Bahtyin gondolkodásában. Irodalomtörténet, 2010/3. 303–331.

Rím és katakrézis a Hajnali részegségben. Literatura 2010/4. 344–366.

Az És poétikája – Kovács András Ferenc olvassa József Attilát = Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Szerk. Boros Oszkár, Érfalvy Lívia, Horváth Kornélia. Budapest, Ráció Kiadó, 2011.

Metafizika vagy metalingvisztika? Bahytin és Lukács regényelméletéről. Filológiai közlöny 2011/4. 338–355.

Персонализм литературной антропологии Михаила Бахтина (От феноменологической эстетики к поэтике прозы). Russian Literature LXXII–I. 2012. 1–44.

– «Живое согласие» (Семантический масштаб симпатии в романе «Обломов») = Гончаров: живая перспектива прозы‚ Szombathely‚ 2012. 124–159.

– Az irodalmi eseményről. Partitúra 2012/2. 3–25.

– A novelláról és Kosztolányi rövidprózájáról (A Pesztra eseményvilága). Alföld 2013/1. 74–100.

– A megnyílt értelem poézise (Az Eszmélet mint eszmélet) = Eszmélet-konferencia. (A tizenkét legszebb magyar vers 11.), Savaria University Press, Szombathely, 2013. 71–106.

– Mi az egzisztenciális metafora? Literatura 1913/2. 95–114.

– Hamlet beszél. In: „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára.

Pozsony, Kalligram, 2013. 510–518.

– A novella és egy novellista. In: Az olvasás labirintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Bp., Ráció, 2013. 520–553.

– A fantasztikus mint heurézis. Partitúra 2013/1. 3−31.

A „legújabb Gárdonyi”: arccal Dosztojevszkij felé. A poétikai irányváltás kérdéséhez. Filológiai közlöny, 2014/2, (LX), 245−281.

– Gárdonyi és Dosztojevszkij. A Mesterkönyvet és a Te, Berkenye! című regényt olvasva = Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről. Budapest, Ráció, 175−202.

– Metafora és identitás: Northrop Frye időszerűsége = Northrop Frye 100: A Danubian Perspective. Budapest, L’Harmattan, 2014. 37–50.

– Philia és Sophia – Blaise Pascal a geometriai, a bibliai és a költői gondolkodásról // A tudomány kultúrája. Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből. Veszprém, 2014. 137–164.

– Nevetésműfajok és fantasztikum Dosztojevszkij prózájában (Egy nevetséges ember álma. Fantasztikus elbeszélés). Irodalomtörténet 2015/2, (96). 176–196.

– Дискурс‚ рассказ и троп («Покой» в творчестве Пушкина) // Диалог согласия: сборник научных статей к 70-летию В.И. Тюпы. Под. Ред. О.В. Федуниной и Ю.Л. Москва‚ Intrada, 2015. 336–349.

– Проблема кореференций в свете гуманитарной мысли Михаила Бахтина. Narratorium 2016/1.

−„Derült szívvel”. Az esztétikai eszmélet Sík Sándor gondolkodásában = Nemzet – Sors− Identitás. «európai látószögű magyar ». Írások a hatvanéves Bertha Zoltán tiszteletére. L’Harmattan, 2015. 185−194.

−Odatartozóság – Szitár Katalin breviáriuma elé. Filológiai közlöny 2015/4. 558-571.

Az esztétikai eszmélet Sík Sándor gondolkodásában. Alföld 2016/3. 90-98.

− « L’infinité en petitesse », Pascal et Dostoïevski = De l’écriture et des fragments. Fragmentation et sciences humaines, dirigé par: Peter Schnyder et Frédérique Toudoire-Surlapierre, (De l’écriture et des fragments: littérature, culture, arts. Colloque international pluridisciplinaire à l’Université de Mulhouse, 20−22 mars 2014. Organisé par l’Institut de recherche en langues et littératures européennes), Paris, Classiques Garnier, 2015.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Prof. Dr. Kovács Árpád (egyetemi tanár) - Címlap
 2. (1985. július 3.) „1. számú TMB táékoztató”. Akadémiai Közlöny 34 (10), 140. o. (Hozzáférés ideje: 2016. december 8.)  
 3. (1997. február 14.) „Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori fokozatokról”. Akadémiai Értesítő 46 (2), 14. o. (Hozzáférés ideje: 2016. december 8.)  
 4. (2001) „IV. Az MTA tudományos osztályai Irodalomtudományi Bizottság”. Akadémiai Almanach 2001, 357. o. (Hozzáférés ideje: 2016. december 8.)  
 5. Kovács Árpád az MTA köztestületi tagja.
 6. Kovács Árpád az Országos Doktori Tanács honlapján
 7. Témavezetés. Országos Doktori Tanács. (Hozzáférés: 2017. június 25.)
 8. Kovács Árpád tudományos közleményei

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Köztestületi tagok 2009. Szerk. Tolnai Márton. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2009.
 • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-.
 • A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére; szerk. Szitár Katalin; Argumentum, Bp., 2004
 • Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban; Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém, 2014