Karbén

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A metilén a legegyszerűbb karbén.

A kémiában a karbén egy két vegyértékű semleges szénatomot tartalmazó molekula. Általános képlete R–(C:)–R’, ahol az R-ek szubsztituenseket vagy hidrogénatomokat jelölnek.

A „karbén” szó jelentheti a H2C: vegyületet is, más néven metilént, a vegyületet, amiből a többi karbén származtatható.[1][2] A karbének elektronszerkezete vagy szingulett, vagy triplett állapotban van. A legtöbb karbén rövid életű, de hosszú életű karbéneket[3] is ismerünk. A diklórmetilén jól ismert karbén, ami in situ létrehozható kloroform és egy erős bázis felhasználásával.

Szerkezet és kötések[szerkesztés]

Szingulett és triplett karbének

A karbének lehetnek szingulett vagy triplett állapotúak. A szingulett karbénekben párosított spinek vannak. A vegyértékkötés-elmélet alapján ez azt jelenti, hogy a molekula sp2 hibridizációval rendelkezik. A triplett karbénekben 2 páratlan elektron van. A legtöbb karbén nem lineáris triplett alapállapotú, kivéve ahol nitrogén-, oxigén- és kéntartalmúakat, valamint ahol halogén kapcsolódik a kétértékű szénhez. Az elektronpárdonor szubsztituensek stabilizálhatják a szingulett állapotot az üres p-pályára delokalizált elektronokkal. Ha a szingulett állapot energiája eléggé lecsökken, az lesz az alapállapot.

A triplett metilén kötésszöge 135-140°, a szinguletté 102° (EPR-rel meghatározva).

Egyszerű szénhidrogének esetén a triplett karbének 33 kJ/mollal stabilabbak a szingulettnél, részben a maximális multiplicitásról szóló Hund-szabály miatt. A triplettkarbén-stabilizációs módszerek ritkák. A 9-fluorenilidén szingulett és triplett állapotok gyorsan egyensúlyivá váló keveréke, az energiakülönbség mindössze 4,6 kJ/mol.[4] Azonban vitatott, hogy az aromás karbének, például a fluorenilidén valódi karbén-e, mivel az elektronok annyira delokalizálódhatnak, hogy biradikálisokká válhatnak. In silico eredmények szerint a triplett karbének elektropozitív heteroatomokkal stabilizálhatók, melyek szilil- vagy szililoxikarbénekben is vannak, különösen a trifluorszilil-karbénekben.[5]

Reakciók[szerkesztés]

Alkének karbénaddíciója

A szingulett és triplett karbének eltérő reakciókat mutatnak. Előbbiek általában keletrop reakciókban vesznek részt elektrofilként vagy nukleofilként. A telítetlen p-pályájú szingulett karbének elektrofilek lehetnek. A triplett karbének diradikálisként tekinthetők, és lépésenkénti gyökaddíciókban vesznek részt. A triplett karbének két páratlan elektronnal rendelkező intermedieren haladnak át, míg a szingulettek egyetlen összehangolt lépésben reagálnak.

E reakciómódok miatt a szingulett metilén reakciói sztereospecifikusak, míg a triplettéi sztereoszelektívek. E különbség felhasználható egy karbén természetének kiderítésére: a diazometán-fotolízisből létrejövő metilén cisz- vagy transz-but-2-énnel való reakciója egy 1,2-dimetilciklopropán-diasztereomert ad: a cisz-izomer a cisz-változatból, a transz-izomer a transz-változatból, tehát a metilén szingulett.[6] Ha a metilén triplett lenne, a kiinduló alkéntől független lenne az eredmény, és körülbelül 1:1 arányú keveréket kapnánk.

Egy adott karbén reakciókészsége függ a szubsztituensektől. Ezt befolyásolhatják fémek is. A karbénekre jellemző reakciók közé tartoznak a C–H kötésbe való inzertáció, az átrendeződés és a kettős kötésekre való addíció. A karbének lehetnek továbbá nukleofilek, elektrofilek vagy ambifilek. Például ha egy szubsztituens elektronpárdonor, valószínűleg a karbén nem elektrofil. Az alkilkarbének sokkal szelektívebbek a metilénnél, mely inzertálódik primer, szekunder és tercier C–H kötésekre is.

Ciklopropanáció[szerkesztés]

Karbének ciklopropánná alakulása

A karbének kettős kötésre való addíciója ciklopropán-származékokat ad. A szingulett karbének összehangoltan képesek ezt megtenni. A triplett karbének nem tartják meg a termék sztereokémiáját. Az addíciók gyakran nagyon gyorsak és exotermek. A sebességmeghatározó lépés gyakran a karbénkészítés. Gyakori reagens alkén–ciklopropán reakciókhoz a Simmons–Smith-reagens, mely réz–cink–jód rendszert alkot, ahol az aktív reagens gyakran jódmetilcink-jodid. A reagens hidroxilcsoportokkal alkot komplexet, így az addíció gyakran a csoporthoz szin helyzetben történik.

C–H inzertáció[szerkesztés]

Karbéninzertáció

Az inzertációk is gyakori karbénreakciók. Gyakorlatilag a karbén egy létező kötésbe ékelődik. A gyakorisági sorrend általában a következő:

 1. X–H kötések, ahol X nem szén,
 2. C–H kötések
 3. C–C kötések.

Az inzertációk lehetnek egy- vagy többlépésesek.

Az intramolekuláris inzertációk új szintéziseket tesznek lehetővé. Ha lehetséges intramolekuláris inzertáció, nem történik intermolekuláris inzertáció. A rugalmas szerkezetekben az öttagúgyűrű-képződés gyakoribb a hattagúgyűrű-képződésnél. Az inter- és intramolekuláris inzertációk is módosíthatók aszimmetrikus indukcióra a fémközpontokhoz kapcsolódó megfelelő királis ligandumok kiválasztásával.

Intramolekuláris karbénreakció


Intermolekuláris karbéninzertáció


Az alkilidénkarbének ciklopenténeket képesek létehozni. Alkilidénkarbén létrehozásához kitehető egy keton trimetilszilil-diazometánnak.

Alkilidénkarbén

Karbéndimerizáció[szerkesztés]

Wanzlick-egyensúly

A karbének és karbenoid prekurzoraik dimerizáción mehetnek keresztül, alkéneket létrehozva. Bár ez gyakran nem kívánatos reakció, felhasználható polialkiniletének szintézisére közvetlen fém–karbén dimerizációban.

Az állandó karbének a megfelelő dimerjeikkel egyensúlyt alkotnak. Ez a Wanzlick-egyensúly.

Karbénligandumok a fémorganikus kémiában[szerkesztés]

Az LnMCRR' képletű fémorganikus vegyületeket gyakran karbénkomplexnek nevezik.[7] Ezek azonban nem reagálnak szabad karbénként, és ritkán képződnek karbén prekurzorból, kivéve az állandó karbéneket. Az átmenetifém–karbén komplexek reakciókészség szerint három csoportba sorolhatók, ahol az első kettő van a legegyértelműbben meghatározva:

 • Fischer-karbének, ahol a karbén elektronakceptorhoz (általában karbonilcsoporthoz) kapcsolódó fémhez kötődik. Ez esetben a karbén szénatomja elektrofil.
 • Schrock-karbének, ahol a karbén elektrondonorhoz kapcsolódó fémhez kötődik. Ez esetben a karbén szénatomja nukleofil, és a Wittig-reagenshez hasonló reakciókészséget mutat (amely viszont nem karbén).
 • Karbéngyökök, ahol a karbén nyílt elektronhéjú fémhez kötődik, ahol a karbén szénatomja gyökökre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. A Fischer- és Schrock-karbénekhez hasonló jellemzőik is vannak, de jellemzően tartós intermedierek.
 • N-heterociklusos karbének (NHC-k),[8] melyek imidazólium- vagy dihidroimidazóliumsók C-deprotonálásából keletkeznek. Gyakran használják a fémorganikus kémiában ligandumként. E karbének kiegészítő ligandumok, melyek általában nagyon erős σ-donorok, melyeket gyakran hasonlítanak foszfinokhoz.[9][10] A ligandumokat, különösen ha a fémtől elválasztják, néha Arduengo- vagy Wanzlick-karbéneknek is nevezik.
Az alkénmetatézisre használt Grubbs-katalizátorok „második generációja” NHC ligandumot tartalmaz.

Karbének keletkezése[szerkesztés]

 • Egy gyakran alkalmazott módszer a halogénelimináció geminális dihalogenidekből lítiumorganikus vegyületekkel. Nem ismert, hogy szabad karbén vagy fém–karbén komplex keletkezik. Azonban e vegyületek a megfelelő szerves vegyületeket adják:
 • Ciklopropanációhoz a Simmons–Smith-reakciót használják, melyben cinket használnak. Speciális esetben α-halogénezett higanyvegyületek is izolálhatók és külön hőbonthatók. Például a Seyferth-reagens hőhatásra diklórmetilént szabadít fel:
 • Leggyakrabban a karbéneket diazoalkánokból hozzák létre fotolízissel, hőbontással vagy átmenetifém-katalizált úton. A katalizátorok gyakran ródium és réz. A Bamford–Stevens-reakció karbéneket ad aprotikus, karbéniumionokat protikus oldószerekben.
 • A bázisindukált HX-elimináció trihalogénmetánokból (HCX3) fázisátmeneti körülmények közt dihalogénmetiléneket ad.
 • Diazirin- és epoxid-fotolízis is használható. A diazirinek a diazoalkánok gyűrűs változatai. A kis gyűrű feszültsége megkönnyíti a fény hatására történő gerjesztést. Az epoxidok fotolízise karbonilvegyületeket ad melléktermékként. Aszimmetrikus epoxidok két eltérő karbonilvegyületek létrejöttét okozhatja. A szubsztituensek természete általában az egyik létrejöttét részesíti előnyben a másikhoz képest. Az egyik C–O kötés rendje nagyobb lesz, így kevésbé valószínű a felszakadása. A karbonil létrejöttéhez leginkább hozzájáruló rész eldöntéséhez rezonanciaszerkezetek írhatók fel. Ha az egyik szubsztituens alkil, a másik aril, az arilszubsztituált C általában a karbén része.
 • A karbének a Wolff-átrendeződés intermedierjei.

Alkalmazásuk[szerkesztés]

A karbéneket nagymértékben használják a tetrafluoretén, a poli(tetrafluoretén) (Teflon) ipari előállításához. A tetrafluoretén a difluormetilén köztitermékből készül:[11]

A karbének C–H kötését számos téren használták ki, például a polimerek funkcionalizálásához[12] és a ragasztók elektromos szárításához.[13]

Története[szerkesztés]

A karbéneket először Eduard Buchner feltételezte 1903-ban az etil-diazoacetát toluollal történő ciklopropanációjának megfigyelésekor.[14] 1912-ben Hermann Staudinger[15] is alkéneket alakított ciklopropánokká diazometán és CH2 intermedierrel. Doering 1954-ben bemutatta a diklórmetilén használhatóságát szintézisben.[16]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Hoffmann, Roald. Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes. Oxford, 7. o. (2005). ISBN 978-0-19-853093-0 
 2. carbenes, Compendium of Chemical Terminology - Gold Book Internet edition. International Union of Pure and Applied Chemistry 
 3. A stabil karbének részletes leírásához lásd: (a) (2000) „Stable Carbenes”. Chem. Rev. 100 (1), 39–91. o. DOI:10.1021/cr940472u. PMID 11749234.   (b) (2010) „Stable cyclic carbenes and related species beyond diaminocarbenes”. Angew. Chem. Int. Ed. 49 (47), 8810–8849. o. DOI:10.1002/anie.201000165. PMID 20836099.  
 4. (1983) „Chemical and physical properties of fluorenylidene: equilibration of the singlet and triplet carbenes”. Journal of the American Chemical Society 105 (23), 6833. o. DOI:10.1021/ja00361a014.  
 5. Nemirowski, A. (2007. november 1.). „Electronic Stabilization of Ground State Triplet Carbenes”. J. Org. Chem. 72 (25), 9533–9540. o. DOI:10.1021/jo701615x. PMID 17994760.  
 6. (1956) „Structure of Carbene, Ch2”. Journal of the American Chemical Society 78 (17), 4496. o. DOI:10.1021/ja01598a087.  
 7. A karbénligandumok alkalmazásáról a diaminokarbéneken kívül is: (2018) „Pushing Electrons—Which Carbene Ligand for Which Application?”. Organometallics 37 (3), 275–289. o. DOI:10.1021/acs.organomet.7b00720.  
 8. A diaminokarbénekre összpontosító általános jellemzés: (2014) „An overview of N-heterocyclic carbenes”. Nature 510 (7506), 485–496. o. DOI:10.1038/nature13384. PMID 24965649.  
 9. S. P. Nolan „N-Heterocyclic Carbenes in Synthesis” 2006, Wiley-VCH, Weinheim. Print ISBN 9783527314003. Online ISBN 9783527609451. doi:10.1002/9783527609451
 10. (2007) „N-heterocyclic carbenes as organocatalysts”. Angew. Chem. Int. Ed. 46 (17), 2988–3000. o. DOI:10.1002/anie.200603380. PMID 17348057.  
 11. Fluorine Compounds, Organic, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/0471238961.0914201802011026.a01.pub2 (2004). ISBN 978-0471238966 
 12. (2013. július 10.) „Surface Chemoselective Phototransformation of C–H Bonds on Organic Polymeric Materials and Related High-Tech Applications”. Chemical Reviews 113 (7), 5547–5594. o. DOI:10.1021/cr300246p. ISSN 0009-2665. PMID 23614481.  
 13. (2015. augusztus 18.) „Adhesive curing through low-voltage activation” (angol nyelven). Nature Communications 6, 8050. o. DOI:10.1038/ncomms9050. ISSN 2041-1723. PMID 26282730.  
 14. (1903) „Diazoessigester und Toluol”. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 36 (3), 3509. o. DOI:10.1002/cber.190303603139.  
 15. (1912) „Über Reaktionen des Methylens. III. Diazomethan”. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 45, 501–509. o. DOI:10.1002/cber.19120450174.  
 16. (1954) „The Addition of Dichlorocarbene to Olefins”. Journal of the American Chemical Society 76 (23), 6162. o. DOI:10.1021/ja01652a087.  

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Carbenes
A Wikimédia Commons tartalmaz karbén témájú médiaállományokat.