Cickom, cickom

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Cickom, cickom
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B C[1]
Hangterjedelem 1–8 1–8 3–5 1–6[1]
Kadencia 1 (1) 5[1]
Szótagszám 10 10 8 15[1]
Előadási tempó 120
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Szabó József
A gyűjtés helyeMátraballa
A gyűjtés ideje 1885–1887
(Vár)megyeHeves vármegye
Kiemelt források
MNT I. 804.
Dobszay80
Népdaltípus2971

A Cickom, cickom kezdetű gyermekdalt Szabó József gyűjtötte a Heves vármegyei Mátraballán 1885–1887 között.

A cickomozás egy jellegzetes nagyböjti táncos játék .[2] A fiatalok énekelve körbeálltak, a kör közepén álló leány pedig az „add nekem azt” szövegrésznél párt választott, akivel táncolni kezdett.[3] A „szita‐szita péntek, szerelemcsütörtök, dobszerda...” szövegsor varázsló ráolvasást jelent.[4]

A cickom szó jelentése ismeretlen. Az A legények regimentjével kezdődő részt nem mindig éneklik.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Szőnyi Erzsébet két szólam, két furulya,
csengő, kisdob
Cickom[5]
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, I. rész, 5. darab:
Poco Allegretto (Játék)
[6]
Gárdonyi Zoltán négykezes zongora Bújj, bújj, zöld ág, 2. darab
Petres Csaba[7] négy furulya Tarka madár, 60. kotta
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 14. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "lead 5 (charang)"
   \transposition c'
%    Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod?
%    Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?
    \repeat volta 2 { c'4 g c g g8 f e d e4 c } \break
%    Add nekem azt, elkapom azt,
    \repeat volta 2 { e e8 f g4 r }
%    szita-szita péntek, szerelemcsütörtök,
    \repeat volta 2 { g8 a g f e4 d }
%    dobszerda.
    e d c r \break
%    A legények regimentje igen cifra,
    g'8 g g g g g g g c4 g g e
%    benne forog Sándor Panka, igen nyalka.
    e8 e e e e e e e f4 e d c \break
%    Icce, ucca, Rebeka, de ékes a dereka, galambocska.
%    Ha ékes is, illeti, barna legény szereti, galambocska.
    \repeat volta 2 {
    g'8 g g g g g a4 f8 f f f e e g4 f8 e d4 c r }
    \bar ":|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
      << {
        Cic -- kom, cic -- kom, va -- gyon- ë szép lá -- nyod?
        Add ne -- kem azt,
        szi -- ta- szi -- ta pén -- tëk, }
    \new Lyrics { \set associatedVoice = "melody"
        Va -- gyon, va -- gyon, de mi hasz -- na va -- gyon?
        el -- ka -- pom azt,
        sze -- re -- lëm -- csü -- tör -- tök, }
      >>
      dob -- szër -- da.
      A le -- gé -- nyëk re -- gi -- mënt -- je i -- gën cif -- ra,
      ben -- ne fo -- rog Sán -- dor Pan -- ka, i -- gën nyal -- ka.
      << {
        Ic -- ce, uc -- ca, Rë -- bë -- ka, de é -- kës a dë -- rë -- ka, ga -- lam -- bocs -- ka. }
    \new Lyrics { \set associatedVoice = "melody"
        Ha é -- kës is, il -- le -- ti, bar -- na le -- gény sze -- re -- ti, ga -- lam -- bocs -- ka. }
     >>
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Cickom, cickom, vagyon- e szép lányod?
Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon?
Add nekem azt, elkapom azt,
szita-szita péntek, szerelemcsütörtök, dobszerda.

A legények regimentje igen cifra,
benne forog Sándor Panka, igen nyalka.
Icce, ucca, Rebeka, de ékes a dereka, galambocska.
Ha ékes is, illeti, barna legény szereti, galambocska.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c d A Magyar népdaltípusok példatára alapján, mely csak a dal első felét (az 1–5. ütemet) közli.
 2. A böjti tilalom nem vonatkozott az úgynevezett böjti játékokra, amelyek közül a karikázó vagy leánykörtánc a legismertebb: ezt mindig zárt, szabályos köralakban járták - tudtuk meg Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatótól. Forrás: NOL Archívum,2003 Serfőző Melinda: Cickom, mancsozóbot, tiltott mulatság
 3. Magyar Néprajzi Lexikon: Táncos körjáték. Hungarológiai Alapkönyvtár. Budapest: Akadémiai Kiadó (Hozzáférés: 2016. máj. 9.)
 4. Magyar Néprajzi Lexikon: Bújj, bújj zöld ág. Hungarológiai Alapkönyvtár. Budapest: Akadémiai Kiadó (Hozzáférés: 2016. máj. 9.)
 5. Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék kórusra és gyermekzenekarra. Budapest: Editio Musica. 31–34. o. 18. darab  
 6. Bartók Béla: Játék Cickom, cickom, vagyon e szép lányod. 7 éves kisfiú YouTube (2010. dec. 6.) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (videó)
 7. Bartók Béla zongorafeldolgozásának átdolgozása három szoprán és egy alt furulyára.

Források[szerkesztés]

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 37. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 29. kotta  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 181. kotta  
 • Száz népi játékdal. Közreadja: Kerényi György. Polifon Reprint Sorozat. Budapest: Magyar Kórus. 1944. 49. kotta  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 90. o. 129. kotta  

Feldolgozások:

 • Cickom, cickom: Gyermekkarra (népdalfeldolgozás). Csemadok (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (kotta és szöveg) arch
 • Gárdonyi Zoltán: Zöld erdőben, zöld mezőben: Magyar népdalok zongorára négy kézre. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2. darab  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 150. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. ISBN 978-973-114-041-4 60. kotta  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 14. o.  

Zenetudomány:

Szöveg:

 • Magyar népdalok. Szerkesztette Ortutay Gyula mek.oszk.hu. Budapest: Neumann Kht. (2000) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.)

Felvételek[szerkesztés]

 • Népdal: Cickom, cickom. Budapesti Szamuely Tibor Ének-Zenei Általános Iskola Énekkara YouTube (1987. szept. 6.) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (audió) egy szólamú énekkar
 • Cickom, cickom. Török Erzsébet és Magyar Rádió és Televízió Kamaraegyüttese András Béla vezényletével YouTube (1966. nov. 11.) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (audió)
 • Cickom, cickom (gyerekdal, népdal). Gryllus Vilmos és a Marczibányi téri Kodály iskola tanulói YouTube (2013. okt. 28.) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (audió)
 • Cickom, cickom. Gyenes Enikő és Tóth Krisztina YouTube (2013. nov. 25.) (Hozzáférés: 2016. máj. 8.) (videó) négykezes zongora
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap