Jövevényszavak a török nyelvben

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

A jövevényszavak a török nyelvben több forrásból származnak. Az 1932-ben alapított Török Nyelvintézet (Türk Dil Kurumu) kezdte meg a nyelv megreformálását Atatürk reformjainak keretein belül. A reformok során megtisztították a nyelv nagy részét az oszmán-török, perzsa, arab és más nyelvekből származó jövevényszavaktól, és egyszerűsítették a nyelvtant is. A jövevényszavak helyére régi török szavakat ajánlottak, illetve egyes esetekben meglévő török igék tövéből képeztek új szavakat. A helyettesítésként használt szavak nem mindig gyökereztek meg, és a generációk között is vannak különbségek: az idősebbek még gyakran használják a ma már régiesnek ható arab és perzsa jövevényszavakat, míg a fiatalabbak inkább törekszenek a helyettesített török szavak használatára. Az újonnan javasolt kifejezések közül némelyik időközben új jelentésekkel is gazdagodott, így nem mindig lehet őket szinonimaként használni a régi jövevényszavakkal.

A nyelvújítás ellenére sok régi jövevényszó a mai napig is használatos, amellett, hogy időközben újak is érkeznek a nyelvbe, főként franciából és angolból.

A nyelvújításkor sok új szót meglévő török igékből származtattak képzők segítségével. Például, a bat- (lenyugszik, elsüllyed) igetőből alkották meg a batı (nyugat) szót, az ay (hónap) szóból pedig az aylık (fizetés, bér) szót, a gün (nap) alkották meg a günce (napirend) vagy güncellemek (frissíteni, naprakésszé tenni) szavakat.

Jövevényszavak[szerkesztés]

Arab jövevényszavak[szerkesztés]

Oszmán-török szó Modern helyesírás szerint Modern török megfelelője Jelentés Megjegyzés
acele * acele ivedi ** gyors(an) Az ivmek (sietni) igéből
عضله ˤaḍale adele kas izom A kasmak (elnyomni) igéből
ˤaff etmek* affetmek bağışlamak megbocsátani Mindkét igét használják
aile * aile ocak ** család
عقد ˤaqd *, مقاوله mukâvele akit, mukavele sözleşme, anlaşma szerződés
aghl * akıl us ** bölcsesség Bár a modern török megfelelőt nem használják, a belőle képzett szavakat (pl. uslu , illedelmes) igen.
عامل ˤâmil amil etken tényező
amme amme kamu köz- (pl. közkincs, középület szavakban), nyilvános
a'nane anane gelenek tradíció
asakir * asker ** katona A modern török megfelelőt nem hazsnálják, a belőle képzett szavakat (pl. subay, katonatiszt) igen.
asr * asır yüzyıl évszázad
بارز bâriz * bariz kesin, belli nyilvánvaló, kézenfekvő, biztos
بسيط basîṭ * basit kolay egyszerű A régi szót hazsnálják az egyszerű kifejezésére, míg az újat a könnyű jelentésben
bazı * bazı kimi némely
beyaz * beyaz ak fehér Némiképp más szövegkörnyezetben, de mindkettő használatos
camîa * camîa topluluk közösség
cebren cebren zorla erőszakkal
celse * celse oturum (kihallgatás, meghallgatás
ceninisakıt ceninisakıt düşük kudarc
جنوب cenûb cenup güney dél
ceraat ceraat irin pus genny
جواب cevâb * cevap yanıt válasz Mindkettő használatos
cihaz * cihaz aygıt ezsköz
civarı * civarı dolayları körülbelül
جمله cümle * cümle tümce ** mondat A cümle még mindig elterjedtebb
دفعه defˤa *, کره kere * defa, kere kez -szor (szorzó) kétszer, tízszer stb. Mindkettő használatos
daˤir * dair ilişkin tartozik vmhez, valamire vonatkozó
daire * daire yuvarlak kör
define * define gömü kincs A göm (eltemetni) igéből
delil * delil kanıt bizonyíték
دور devr * devir çağ kor, korszak
دوره devre * devre dönem szemeszter, félév
ابعاد ebˤâd * ebat boyut méret ebˤâd a بعد (buˤd, buut) többesszáma.
ابدى ebedî * ebedî sonsuz örökké, örökkévaló, végtelen Szó szerint: „vég-telen”
اجداد ecdâd ecdat ata ős(ök) Szó szerint: „apa”
اجل ecel * ecel ölüm halál
edebiyyat * edebiyat yazın irodalom
ehemmiyyet ehemmiyet önem fontosság
elbise * elbise giysi ruha
emr * emir buyruk ** utasítás, parancs
امنيت emniyyet * emniyet güvenlik biztonság A güven (bizalom) szóból
اثر eser * eser yapıt mű (főnév) A yap- (készíteni, csinálni) igéből
اسير esîr * esir tutsak túsz A tut- (tartani) igéből
etraf * etraf ortalık környék, környezet
اوراق evrâk * evrak belge dokumentum
اول evvel * evvel önce előtt az ön (elől lévő) szóból
فعال faˤâl * faal etkin aktív az et- (csinálni) igéből
faiz * faiz ürem **, getiri kamat A getiri inkább „hozam, nyereség” jelentésben használatos ma
fakir, fukara * fakir yoksul szegény, nincstelen A yok (nincs) szóból
فن fenn *, علم ˤilm * fen, ilim bilim tudomány A bil- (tudni) igéből
feyezan feyezan taşkın árvíz
fikr * fikir görüş vélemény A gör- (látni) igéből
فعل fiˤl * fiil eylem ige (nyelvtani)
غرب garb garp batı nyugat A bat- (lenyugszik, elsüllyed) igéből
غير gayr gayri olmayan, başka, dışı más, nem- A gayr-i elöljárószó jelentése „nem-”, például „nem muzulmán”; a gayrimüslim a mai napig is a politikai korrektnek számító kifejezés a nem muzulmán lakosságra.
gıda * gıda besin élelmiszer
hadise * hadise olay esemény az ol- lenni igéből
حافظه hâfıza * hafıza bellek memória főként számítástechnikában használják, pl. önbellek (Cache)
hafif * hafif yeğni ** könnyű (súly) A modern török változat ritkán használt
حفريات hafriyyât hafriyat kazı ásatás A kaz- (ásni) igéből
حق hakk * hak pay rész A hak szó más jelentésekben megmaradt a modern törökben
حقيقت hakîkat * hakikat gerçek valóság
حاكم hâkim * hâkim yargıç bíró
حال hâl *, وضعيت vazˤiyet * hâl, vaziyet durum helyzet
خليطه halîta halita alaşım ötvözet
haˤmile * hamile gebe terhes
خراب harâb * harap yıkık rom
حرارت harâret * hararet ısı ¹, sıcaklık ² hő¹, hőmérséklet² A régi szó mindkét jelentésben még használatos
harekkat * hareket devinim ** mozgás, mozdulat
حرف harf * harf ses, imce ** betű A ses másik jelentése „hang”
hasret * hasret özlem vágyódás
hassas * hassas duyarlı érzékeny
حشره haşere * haşere böcek bogár
خطا hatâ *, قصور kusûr * hata, kusur yanlış hiba
خاطره hâtıra * hatıra anı emlék
حيات hayât *, عمر ömr * hayat, ömür yaşam élet
حيثيت haysiyyet * haysiyet saygınlık tisztesség
hazm * hazım sindirim emésztés
هديه hediyye * hediye armağan ajándék
حدت hiddet * hiddet kızgınlık, öfke düh, harag
hikâye * hikâye öykü történet
خلاف hilâf hilaf karşıt ellenkező
his * his duygu érzés
خواجه hôca * hoca öğretmen tanár A hoca is használatos, nem csak vallási tanítóknál, hanem tanárok megszólításánál is (pl. Ahmet hoca, Ahmet tanár úr)
hukuk * hukuk tüze ** jog A modern török szó nem elterjedt, a belőle képzett tüzük (rendelet) azonban igen
خصوص husûs * husus konu tárgy (pl. levélé)
حضور huzûr * huzur dirlik ** nyugalom, kényelem
hucre * hücre göze ** sejt Az új szót alig használják
هجوم hücûm * hücum saldırı támadás
حرمت hürmet * hürmet saygı tisztelet
ısrar * ısrar üsteleme ragaszkodás
ابتدائی ibtidâ'î iptidai ilkel első; primitív
içtima içtima toplantı gyűlés, megbeszélés
içtima içtima kavuşum újhold
içtimai içtimai toplumsal közösségi
افتخار iftihâr * iftihar övünme büszkeség
ihtiras * ihtiras tutku szenvedély A tut- (tartani) igéből
ihtiyâc * ihtiyaç gereksinme or gereksinim szükség
اختيار ihtiyâr * ihtiyar yaşlı öreg(kor)
احتياط ihtiyât ihtiyat yedek pót-
iktibas iktibas alıntı másolmány
ilave * ilave ek csatolmány, csatolt
الهام ilhâm * ilham esin inspiráció
عمار ˤimâr * imar bayındırlık fejlesztés, építés
امكان imkân * imkân olanak lehetőség
imlâ * imla yazım írás (ortográfia)
imtihân imtihan sınav, yazılı vizsga
imtiyâz * imtiyaz ayrıcalık választójog
inhisâr inhisar tekel monopólium
insân * insan kul ** ember Az új szót csak vallásos szövegkörnyezetben használják
intiba intiba izlenim benyomás
intihal intihal aşırma plágium
irtifâˤ * irtifa yükseklik magasság A régi szót csak a légi közlekedésben használják
ارثی irsî * ırsi kalıtsal, kalıtımsal öröklött
اسم ism * isim ad név
istirâhat * istirahat dinlenme pihenés
استثناء istisnâ' * istisna aykırı kivétel
iştigâl iştigal uğraş / uğraşı foglalatosság
iştirâk * iştirak ortaklık egyesület
izâh * izah açıklama nyilatkozat
izdivâc izdivaç evlilik házasság
kâbiliyet * kabiliyet yetenek / yeti tehetség, képesség
kader * kader yazgı ** sors
qaffa * kafa baş fej
kâfi * kâfi yeter elég
كائنات kâ'inât * kâinat evren világegyetem
قلب kalb * kalp yürek szív
kânûn * kanun yasa törvény
kanunuesasi kanunuesasi anayasa alkotmány
kâfiye * kafiye uyak rím
كانون اول kânûn-ı evvel aralık december
كانون ثانی kânûn-ı sânî ocak január
كلمه kelime * kelime sözcük szó
ghermez * kırmızı al ** vörös Más szövegkörnyezetben, de mindketttő használatos
kısm * kısım bölüm rész
ketab * kitap betik ** könyv Bár a modern török szó valójában ősi türk eredetű, nem gyökeresedett meg a használata
kufr * küfür sövme ** szitok
kuvvet * kuvvet güç or erk erő
küre * küre yuvar ** gömb
لطيفه lâtîfe latife şaka vicc
لسان lisân * lisan dil nyelv
لغات lûġat lügat sözlük szótár
لزوملو lüzûmlu * lüzumlu gerekli szükséges
معاش maˤâş * maaş aylık fizetés, bér
maˤbed * mabet tapınak templom
maddî * maddî özdeksel ** anyagi Az új szót csak filozófiai szövegekben használják
mafsal mafsal eklem ínszalag
mağdûr * mağdur kıygın ** sértett
maˤlubiyyat * mağlubiyet yenilgi vereség
mahfuz mahfuz saklı rejtett
mahlûk * mahluk yaratık teremtmény
mahsûl * mahsul ürün termék
mahsûs * mahsus özgü egyéni, sajátos
maksad *, gaye *, hedef * maksat, gaye, hedef amaç , erek cél
maˤkûl * makul uygun, elverişli elfogadható
maˤnâ * mâna anlam jelentés
manevî * manevî tinsel ** morális, spirituális Az új szót csak a filozófiában használják
مانع mâniˤ * mani engel akadály
مصرف masraf * masraf gider, harcama költség
mavi * mavi gökçe ** kék A gök (égbolt) szóból; ebben a jelentésben nem használatos, viszont népszerű női név
mecaz *, istiare mecaz iğretileme, eğretileme metafóra
مجبور mecbûr * mecbur zorunlu kötelező, köteles
مجهول mechûl * meçhul bilinmeyen nem ismert
madanni * medeni uygar civil
madanniyyat * medeniyet uygarlık civilizáció
مفهوم mefhûm * mefhum kavram fogalom
مکروه mekrûh * mekruh iğrenç undorító
meleke meleke alışkanlık szokás, megszokás
melez * melez kırma hibrid, keverék
مملکت memleket * memleket ülke ország A régi szó „szülőföld, szülőtáj” jelentésben használatos
مراسم merâsim * merasim tören ceremónia
مرثيه mersiye mersiye ağıt elégia
mesafe * mesafe uzaklık távolság
meselâ * mesela örneğin például
mesele * mesele sorun probléma
مسعود mesˤûd * mesut mutlu boldog
maˤsûliyyat * mesuliyet sorumluluk felelősség
مشهور meşhûr * meşhur ünlü híres
مشروبات meşrûbât * meşrubat içecek innivaló, ital
موقع mevkiˤ مكان mekân * mevki, mekân yer, konum hely, helyszín
ميدان meydân *, ساحه sâha meydan, saha alan ** terület
ميل meyl * meyil eğim, eğilim hajlam, hajlandóság
mezar * mezar gömüt ** temető A göm- (temetni) szóból
mıntıka mıntıka bölge régió
mısra * mısra dize költemény
mirâs * miras kalıt ** örökség Az új alakot nem hazsnálják, a belőle képzett szavakat (pl. kalıtımsal, örökletes) igen.
مسافر misâfir * misafir konuk vendég
مثال misâl * misal örnek példa
مسکين miskîn * miskin uyuşuk, mıymıntı lusta
معامله muˤâmele * muamele davranış viselkedés
معما muˤammâ muamma bilmece rejtvény, fejtörő
معاصر muˤâsır muasır çağdaş, güncel korabeli, kortárs, modern
معاون muˤâvin * muavin yardımcı segítő
معجزه muˤcize * mucize tansık ** csoda Az új szó nagyon ritkán használatos
mugaddii mugaddi besleyici tápláló
mugalata mugalata yanıltmaca megtévesztés
muganni, muganniye muganni, muganniye şarkıcı énekes
mugayeret mugayeret aykırılık szabálytalanság
mugayir mugayir aykırı szabálytalan
mugber muğber küskün, gücenmiş, dargın sértett (mn.)
muglak * muğlak çapraşık homályos, kétértelmű, bizonytalan
muhabere muhabere iletişim, iletişme kapcsolat
muhaceret muhaceret göç emigráció, kivándorlás
muhacim muhacim saldıran, saldırıcı támadó
muhacir muhacir göçmen emigráns, bevándorló
muhaddep muhaddep dış bükey domború
muhafaza * muhafaza koruma megőrzés
muhafazakar * muhafazakar tutucu konzervatív
muhafız muhafız koruyucu őrző
muhakeme * muhakeme yargılama, uslamlama fejtegetés, vélemény
muddat * müddet süre hossz, időtartam
محقق muhakkak* muhakkak kesin(likle) biztos(an)
muhakkik muhakkik soruşturmacı nyomozó
muhal muhal olanaksız lehetetlen
muhallaffat * muhalefet karşıtlık ellenzék Az arab szót még használják politikai szövegkörnyezetben
muhammen muhammen oranlanan, ön görülen előre meghatározott
muhammes muhammes beşgen ötszög
muhammin muhammin ön gören előre meghatározó (fn.)
محاربه muhârebe, حرب harb muharebe, harp savaş háború
muharip muharip savaşçı harcos
muharrer muharrer yazılı, yazılmış írott
muharrik muharrik kışkırtıcı, ayartıcı provokáló
muharriş muharriş tırmalayan, irkilten bosszantó
muhassamat muhasamat çarpışma összecsapás, ütközés
muhasara muhasara kuşatma ostrom
muhasebe * muhasebe saymanlık könyvelés
muhasebeci * muhasebeci sayman könyvelő
muhassala muhassala bileşke eredő, származó
muhassas muhassas ayrılmış foglalt
muhat muhat kuşatılmış ostromlott
muhavvil muhavvil dönüştüren átváltó, átformáló (fn)
muhavvile muhavvile dönüştürücü átformáló (mn.)
muhtemel muhtemel olası lehetőség
محتويات muhteviyyât muhteviyat içindekiler hozzávalók
مقدس mukaddes mukaddes kutsal szent
منتظم muntazam * muntazam düzgün, düzenli tiszta, rendezett
مربع murabbaˤ murabba kare négyzet
murafaa murafaa duruşma bírósági meghallgatás
معتدل muˤtedil mutedil ılım(lı) mérsékelt(en)
موفقيت muvaffakıyyet muvaffakiyet başarı siker
مبالغه mübalâga mübalağa abartma túlzás
مجادله mücâdele * mücadele çaba, uğraş igyekezet
mücerrit mücerrit soyut kivonat
مدافعه müdâfaˤa müdafaa koruma védelem
مداخله müdâhale * müdahale karışma beavatkozás
مدت müddet * müddet süre időtartam
mudrike müdrike anlık intellektus
mudrir müdrir idrar söktürücü vízhahtó
muebbet * müebbet yaşam boyu, sonsuz életen át, örökké tartó, végtelen Az arab kifejezést a büntetőjogban használják (életfogytig)
mueccel müeccel ertelenmiş késleltetett
mueddep müeddep uslu illedelmes
muelleffat müellefat (yazılı) yapıt (írásos) mű
muellif, muharrir müellif, muharrir yazar író
muemmen müemmen sağlanmış biztosított
muennes müennes dişil nőies
مؤسسه mu'essese müessese kurum alapítvány
muessif müessif üzücü elszomorító
muessir müessir dokunaklı megindító, megható
muessis müessis kurucu alapító
mueyyide müeyyide yaptırım megtorlás, szankció
mufekkrireh müfekkire düşünce gücü gondolkodás képessége
muferrih müferrih iç açıcı pihentető, megnyugtató
mufrett müfret tekil egyes (számú), egyetlen
muflis müflis batkın csődbe jutott
مهم mühim * mühim önemli fontos
مؤمن mü'min mümin inanan, inançlı hívő
مناسبت münâsebet * münasebet ilişki kapcsolat
مراجعت mürâcaˤat müracaat başvuru jelentkezés
mürekkeb mürekkep birleşmiş, birleşik egyesült
murrettip mürettip dizgici betűszedő
مسابقه müsâbaka müsabaka karşılaşma találkozó (meccs), verseny
مسامحه müsâmaha müsamaha hoşgörü tolerancia, türelem
musavi müsavi eşit egyenrangú, egyenlő
مستهجن müstehcen * müstehcen uygunsuz nem megfelelő
مسوده müsvedde * müsvedde taslak vázlat
muşabbih, mumassil müşabih, mümasil benzer hasonló
muşşabbahat müşabehet benzerlik hasonlóság
müşahhas müşahhas somut konkrét
مشكل müşkül müşkül çetin ** nehéz
muşkul-pesend müşkülpesent titiz fontoskodó
muşrik müşrik çoktanrıcı több istenben hívő, politeista
müştak müştak türev származtatott
muştehi müştehi istekli igyekvő, akaró
muşteki müşteki yakınan, sızlanan nyafogó, panaszkodó
muştemilat müştemilat eklenti csatolmány
muşterek * müşterek ortak partner, társ
muştereken müştereken ortaklaşa együttesen, együtt
muşteri * müşteri alıcı, alımcı vevő, vásárló
mut'a müt'a geçici kazanç átmeneti haszon
مطالعه mütâlâˤa mütalâa düşünce gondolat
متارکه mütâreke mütareke antlaşma fegyverszünet
muteaddit müteaddit birçok sok
muteaffin müteaffin kokuşuk büdös
muteahhid * müteahhit üstenci szállító, kivitelező
muteakiben müteakiben arkadan követő
muteakib müteakip sonra, ardından utána, aztán
mutealiye mütealiye deneyüstücülük transzcendentalizmus
muteallik müteallik ilişkin, ilgili vonatkozó, kapcsolatban lévő
muteammim müteammim yaygınlaşmış, genelleşmiş elterjedt
mutearife mütearife belit ** axióma A francia aksiyom elterjedtebb
mutebaki mütebaki kalan megmaradó, maradék
mutebasbıs mütebasbıs yaltakçı talpnyaló
mutebeddil mütebeddil değişen, kararsız változó; döntésképtelen
mutebessim mütebessim gülümseyen, güleç mosolygó
mutecanis mütecanis bağdaşık egynemű, homogén
mutecasir mütecasir yeltenen merész
mutecaviz mütecaviz saldırgan támadó
mutedeyyin mütedeyyin dindar vallásos
muteessir müteessir üzüntülü szomorú (személyre mondják)
mutefekkir mütefekkir düşünür gondolkodó
متفرق müteferrik müteferrik dağınık rendetlen
mutehammil mütehammil dayanıklı tartós
muteharrik müteharrik devingen, oynar mobil, szállítható
متخصص mütehassıs mütehassıs uzman szakértő
muteşşebbis müteşebbis girişimci vállalkozó
mütevâzî * mütevazi alçakgönüllü szerény
muteveffa müteveffa ölü, ölmüş halott
muttefik * müttefik bağlaşık ** szövetséges (fn.)
muzayyadeh müzayede açık arttırma aukció, árverés
مزمن müzmin müzmin süreğen krónikus Az új szó nem elterjedt
nadir *, ender * nadir, ender seyrek ritka
نغمه nağme nağme ezgi dallam
nafile * nafile boşuna hiábavaló
نصيحت nasîhat * nasihat öğüt tanács
nâzır nazır bakan miniszter
نفس nefes * nefes soluk lélegzet
nesiç nesiç doku szövet (biológia)
nesl * nesil kuşak ggeneráció
نتيجه netîce * netice sonuç eredmény
nezif nezif kanama vérzés
nısf nısıf yarı(m) fél (számnév)
نهايت nihâyet * nihayet son(unda) vég(ül)
نكاح nikâh * nikâh düğün esküvő A nikâh ma az esküvői szertartásra, a düğün az esküvői fogadásra használatos
نسبت nisbet * nispet oran arány
نطق nutk * nutuk söylev beszéd
ragmen * rağmen karşın ellenére
رأی re'y rey oy szavazat
رئيس re'îs reis başkan elnök
ruh * ruh tin ** lélek
rutûbet * rutubet nem nedvesség Bár a nem perzsa eredetű, inkább hat töröknek, mint a rutubet, ami teljesen idegen a török kiejtéstől
رؤيا rü'ya * rüya düş álom
sahil * sahil kıyı part
sahip * sahip iye ** tulajdonos Az iye csak képzőként van jelen
sahte * sahte düzmece hamis, ál-
samimî * samimi içten őszinte
سطح sath satıh yüzey felület, felszín
سياره sayyâre seyyare araba autó
سبب sebeb * sebep neden ok
safarat sefaret büyükelçilik nagykövetség
سلامت selâmet selamet esenlik egészség
سما semâ sema gök ég(bolt)
سنه sene * sene yıl év
seviye * seviye düzey szint
صحت sıhhat sıhhat sağlık egészség
sihr * sihir büyü varázslat
صحبت sohbet * sohbet söyleşi beszélgetés Az új szó némiképp más szövegkörnyezetben fordul elő.
سؤال su'âl sual soru kérdés
صلح sulh sulh barış béke
sunî suni yapay mesterséges
سکوت sükût sükût sessizlik csend Szó szerint: „hangtalanság”
sürˤat * sürat hız sebesség
şâhid * şahit tanık tanú
şair * şair ozan költő
شرق şark şark doğu kelet A doğmak (születni) igéből.
şart * şart koşul feltétel
şatafat(lı) şatafat(lı) gösteriş(li) látvány(os)
şehir * şehir kent város
شمال şimâl şimal kuzey észak
şuˤûr * şuur bilinç tudat A bil- (tudni) igéből.
şübheli * şüpheli sanık gyanúsított
tabaqqa * tabaka katman réteg
طبيعت ṭabîˤat * tabiat doğa természet (földr.) A doğmak (születni) igéből.
طبيعى ṭabîˤî * tabii doğal természetes
taˤbîr, ifâde* tabir, ifade deyiş** elbeszélés
tahlil * tahlil inceleme teszt (orvostud.)
tahmin * tahmin kestirim ** találgatás
taˤkib* takip izlem ** követés Az izlemek (figyelni) igéből.
طلب ṭaleb * talep istek kérés
طلبه ṭalebe talebe öğrenci diák
تعمير taˤmîr *, تعديلات taˤdîlât * tamir, tadilat onarım tatarozás
taraf * taraf yan oldal (házé stb.)
taraftar * taraftar yandaş támogató, szurkoló Bár a modern török szó is használatos, a labdarúgó-szurkolókat csak a taraftar jelöli
tarih * tarih günay ** dátum A török szó ritán használatos
tasallut tasallut sarkıntılık szexuális zaklatás
tasavvur tasavvur canlandırma, tasarı elképzelés
tasdîk * tasdik onay elfogadás
tashîh tashih düzeltme javítás
تصوير tasvîr * tasvir betimleme leírás
طياره tayyâre tayyare uçak repülőgép
توصيه tavsiye * tavsiye salık tanács
تعادل teˤâdül teadül denklik egyenérték(űség)
تعامل teˤâmül teamül tepkime, davranış viselkedés, reakció
tebessüm tebessüm gülümseme mosoly
تبديل tebdîl tebdil değişiklik változás
تبريك tebrîk * tebrik kutlama gratuláció A kutlama ünneplést is jelent
تجلى tecellî tecelli belirme megjelenik, felbukkan
تجسم tecessüm tecessüm görünme megjelenés, manifesztáció
tecrübe * tecrübe deneyim tapasztalat
techîzât * teçhizat donanım felszerelés
tedavi * tedavi sağaltım ** terápia, kezelés
tedbîr * tedbir önlem megelőzés
te'essür teessür üzüntü gyötrődés, kínlódás
teferruat teferruat ayrıntı részlet
تكامل tekâmül tekamül evrim, başkalaşım fejlődés, érés, változás
تقاعد tekaˤüd tekaüt emeklilik nyugdíjas kor
تكليف teklîf * teklif öneri javaslat
tekrar * tekrar yine újra
تلاش telâş * telaş tasa, kaygı aggodalom
tenâsüb tenasüp uyum egybevágóság, megfelelőség
تنبيه tenbîh * tembih uyarı figyelmeztetés
tercîh etmek * tercih etmek yeğlemek előnyben részesít vmvel szemben
tercüme * tercüme çeviri fordítás
terreddut * tereddüt duraksama habozás
tertip * tertip düzen rend, rendezettség
tesir * tesir etki hatás
teselli * teselli avunma vigasztalás
teşhis * teşhis tanı diagnózis
تشرين اول teşrîn-i evvel ekim október
تشرين ثانی teşrîn-i sânî kasım november
teşvik * teşvik özendirme, kışkırtma provokáció
usûl * usul yöntem metódus, módszer
unvan * ünvan san cím (rang)
uslup * üslup biçem ** stílus
vaˤd * vaat söz ígéret
vakˤâ * vaka olay esemény
vakûr vakur ağır başlı méltóságteljes
vasf * vasıf nitelik jellemző (fn.)
vasıta vasıta araç jármű
vâsi vâsi engin óriási, hatalmas
vatan * vatan yurt haza
vatandaş * vatandaş yurtdaş ** állampolgár
vaz geçmek * vazgeçmek caymak ** lemondani vmről; feladni vmt
وضيفه vazîfe * vazife görev feladat(kör)
ve * ve ile és Bár hasonló jelentésűek, nem mindig cserélhetőek fel, két tagmondatot csak a ve köthet össze
vilâyet* vilayet il tartomány
tefsîr * tefsir yorum megjegyzés
ضمير zamîr * zamir adıl ** névmás
zaviye zaviye açı szög (matematika)

* A régi és az új szó is használatban van.
** Az új szó nem olyan elterjedt, mint a régi.

Perzsa jövevényszavak[szerkesztés]

A perzsa jövevényszavak esetében a Török Nyelvintézet nem írt elő cserét, mert a perzsa szavak jobban asszimilálódtak a török nyelvbe, mint az arabból származók.

Oszmán-török szó Modern helyesírása Modern török megfelelője Jelentése Megjegyzés
beraber birlikte együtt
بوسه buse öpücük csók
جنگ cenk savaş háború
چابك çabuk ivedi * gyors(an)
çare çözüm megoldás
چهره çehre yüz arc
چنبر çember yuvarlak kör
çeşit tür féle, fajta A Çeşit is népszerű
çehar-yek çeyrek dörtte bir negyed
درد dert ağrı fájdalom A dert jelentésmódosuláson esett át, mai jelentése „baj, gond”
diğer öbür, öteki másik
دشمن düşman yağı * ellenség A török megfelelő nem elterjedt.
اجنبى ecnebi el, yad * külföldi, idegen
انديشه endişe kaygı gond, aggodalom
گزيده güzide seçkin elit
خسته hasta sayrı* beteg A török megfelelőt nem használják
هنوز henüz daha még
همان hemen çabucak azonnal
kurnaz açıkgözlü dörzsölt, ravasz
مهتاب mehtap ay ışığı holdfény
پاپوش pabuç ayakkabı cipő
روزگار rüzgâr yel szél
ساده sade yalın egyszerű
سارخوش sarhoş esrik * részeg Az új szót nem használják
سار ser baş fej
serbest erkin * szabad(os) Az új szót nem használják.
serseri başıboş tórger, mihaszna
سياه siyah kara fekete
بهار sonbahar güz ősz (évszak)
taze yeni új A taze jelentése megváltozott: „friss”
تنبل tembel haylaz lusta
ویران viran yıkık rom
yaver yardımcı segítő
yeknesak tekdüze egyhangú
yekpâre yekpare bütün egész
زهر zehir ağı * méreg A török szót nem használják.
zengin varsıl *, varlıklı gazdag
زور zor çetin * nehéz

* Az új szó kevésbé használatos, mint a jövevényszó.

Francia jövevényszavak[szerkesztés]

A francia jövevényszavak az 1800-as években kezdtek el beszivárogni a török nyelvbe a tanizmat (reformkorszak) idejében; csaknem 5000 szót vettek át, ezek nagy része ma is él.

Jövevényszó Török megfelelője Jelentése Francia írásmódja
ajanda * günce napirend agenda
akselerasyon ivme gyorsulás accélération
aksesuar * süs kiegészítő accessoire
aktif * etkin aktív actif
alternatif * seçenek alternatíva alternatif
analiz * çözümleme elemzés analyse
asimilasyon, anabolizma * özümleme asszimiláció, anabolizmus assimilation, anabolism
astronomi * gökbilim csillagászat astronomie
avantaj * üstünlük előny avantage
done veri adat donnée
detay * ayrıntı részlet détail
direk * doğrudan egyenesen directe
dikte * yazdırım diktálás dictée
doktrin * öğreti doktrina doctrine
doküman * belge dokumentum document
domestik evcil hazai domestique
dominant baskın domináns dominant
egzersiz * alıştırma gyakorlat exercice
endemik * salgın endemikus, helyi endémique
enerji * erke energia énergie
enflamasyon * yangı gyulladás inflammation
enformasyon, enformatik * bilişim informatika information, informatique
enteresan * ilginç érdekes intéressant
eritrosit alyuvar vörös vértest érythrocyte
eksper* bilirkişi szakértő expert
faks * belgeç, belgegeçer fax fax
faktör * etken faktor facteur
filoloji dilbilim nyelvészet phylologie
filtre * süzgeç filter, szűrő
fizyoloji * işlevbilim fiziológia physiologie
fonksiyon * işlev funkció fonction
fotokopi * tıpkıbasım fénymásolás photocopie
garanti * güvence biztosítás, biztosíték garantie
global * küresel globalális globale
gramer dil bilgisi nyelvtan
grup * öbek csoport groupe
halüsinasyon * varsanı hallucináció
histoloji doku bilimi szövettan histologie
homojen * bağdaşık homogén
illüzyon * yanılsama illúzió illusion
istatistik * sayımlama statisztika statistiques
izolasyon * yalıtım szigetelés
kalite * nitelik minőség qualité
kampüs * yerleşke kampusz, telep campus
kapasite * sığa, kapsam kapacitás capacité
karakter * kişilik jellem caractère
kategori * ulam kategória catégorie
kompleks * karmaşık komplex, összetett complexe
komünikasyon * iletişim kommunikáció communication
konsantrasyon * derişim koncentráció concentration
konsolidasyon * süreletme konszolidáció consolidation
kontrol denetim kontrol
kramp kasınç görcs crampe
kriter * ölçüt kritérium critères
kronik * süreğen kórnikus chronique
kuaför * güzellik salonu/berber fodrász, szépségszalon coiffeur
lenf * akkan nyirok lymphe
liste * dizelge lista liste
lokosit akyuvar fehérvérsejt leucocyte
medya * basın-yayın média média
mekanizma * düzenek mechanizmus mécanisme
meridyen * boylam hosszúság méridien
mesaj, posta * ileti üzenet message
metamorfoz * başkalaşım metamorfózis métamorphose
metot * yöntem módszer méthode
monoton * tekdüze egyhangú monotone
moral * özgüç morális morale
mutasyon * değişinim mutáció mutation
normal * olağan normális normale
numara * sayı szám nombre
objektif * nesnel objektív objectif
organizasyon * düzenleme szervezet, szervezés organisation
orijinal * özgün eredeti original
otorite * yetke hatóság autorité
over yumurtalık petefészek ovaire
paradoks * çelişki paradoxon paradoxe
pasif * edilgen passzív passif
performans * başarım teljesítmény
plaj * kumsal strand plage
plato * yayla fennsík plateau
popüler, favori * gözde népszerű populaire
prensip * ilke elv
prezentasyon sunum prezentáció
primer birincil elsődleges
problem * sorun probléma
prodüktör yapımcı producer
program * izlence program
proje * tasarı projekt
prosedür * işlem, işleyiş procedúra
proses * süreç folyamat
provokasyon kışkırtma provokáció
radyoaktif * ışın etkin radioaktív
randıman * verim hatékonyság
rapor * yazanak jelentés
rejisör yönetmen rendező
resesif çekinik recesszív
restoran * aşevi étterem
rezistans direnç ellenállás
sekonder * ikincil másodlagos
sekreter * yazman titkár
sembol * simge szimólum
semptom * belirti tünet
sentez * bireşim szintézis
sistem * dizge rendszer
simülasyon * öğrence szimuláció
solüsyon çözelti megoldás
spesifik özgül specifikus
spesiyal özel különleges
standart * ölçün sztenderd
statik * duruk statikus
statü * durum helyzet
sübjektif * öznel szubjektív
teori * kuram teória
testis * erbezi here
trotu[v]ar kaldırım járda trottoir
tümör * ur tumor
versiyon * sürüm verzió, változat
viraj * dönemeç kanyar virage
ultrason * yansılanım ultrahang

* Még mindig használatos, a török változattal együtt.

Más nyelvekből[szerkesztés]

Jövevényszó Török megfelelője Jelentése Melyik nyelvből Eredeti írása Megjegyzések
angarya yüklenti kényszermunka görög αγγαρεία A török szót nem használják
endoskopi * iç görüm endoszkópia görög ενδοσκόπηση
fenomen * olgu jelenség görög φαινόμενο
fetüs * dölüt magzat latin FETVS Mindkettőt használják
genetik * kalıtım (bilimi) genetika görög
hegemonya boyunduruk hegemónia görög
internet * genel ağ internet angol
kompüter bilgisayar számítógép angol
konsonant ünsüz mássalhangzó német[1] Konsonant
kundura * ayakkabı cipő görög
otoban * otoyol autópálya német Autobahn
parallel * enlem földrajzi szélesség görög
parazit * asalak parazita görög
printer yazıcı nyomtató angol
sendrom * belirgi szindróma görög
uptake tutulum adszorpció angol
vokal * ünlü magánhangzó német[2] Vokal

* Az új és a régi szó együtt van használatban.

Hivatkozások[szerkesztés]

  1. TDK Online Dictionary - konsonant Archiválva 2007. augusztus 22-i dátummal a Wayback Machine-ben
  2. TDK Online Dictionary - vokal Archiválva 2007. augusztus 22-i dátummal a Wayback Machine-ben

Források[szerkesztés]