Ó, édes Jézus, ég és föld

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ó, édes Jézus, ég és föld
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Székely László
Hangfaj harmonikus moll
A kotta hangneme É moll
Sorok A A B C D
Hangterjedelem V–♭6 V–♭6 2–5 ♯VII–4 1–♭6
Kadencia 1 1 (2) ♯VII
Szótagszám 15 15 16 15 7

Az Ó, édes Jézus, ég és föld egy Krisztus-királyról szóló egyházi ének a Gimesi kéziratos énekgyűjteményből.[1] Szövegét Székely László írta.[2]

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Ambitus_engraver"
 }
}
dallam = \relative c' {
%   \key e \minor
  \set Staff.keySignature = #`((1 . ,SHARP)
                (3 . ,SHARP))
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { b4 cis8 dis? e4 fis g fis8( e) dis2 b'4 c8( b) a4 b8( a) g4 fis e2 } \break
    \set Score.tempoHideNote = ##t
    \repeat volta 2 { b'4 b b8( a) a4 g8( fis) g( a) g4 \tempo 4 = 30 fis\fermata \tempo 4 = 60 }
    e4 fis g fis g fis e dis e a g fis e e dis2 \bar "||" b'4 c8( b) a4 b8( a) g4 fis e2
    \bar "|."
   }
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Ó, é -- des Jé -- zus, ég és föld di -- cső -- sé -- ges ki -- rá -- lya,
    É -- des i -- gád ter -- he el -- len
    szí -- vek trón -- ját bi -- to -- rol -- ja, de mi hí -- ven ki -- ál -- tunk:
    Jé -- zus a mi ki -- rá -- lyunk.
   }
  \addlyrics {
    hoz -- zád re -- pes az an -- gya -- lok a -- lá -- za -- tos i -- má -- ja.
    fel -- lá -- zadt a go -- nosz szel -- lem,
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Ó, édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,
hozzád repes az angyalok alázatos imája.
Édes igád terhe ellen fellázadt a gonosz szellem,
szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk:
Jézus a mi királyunk.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 1844., 84. oldal.
 2. Székely. Magyar Katolikus Lexikon (Hozzáférés: 2017. feb. 8.)

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap