Gábor Áron rézágyúja

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Gábor Áron rézágyúja
Gábor Áron
Gábor Áron
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B A
Hangterjedelem 1–9 1–9 5–10 1–9
Kadencia 1 (1) 5
Szótagszám 14 14 14 14
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Mathia Károly
A gyűjtés helyeCsíkszentdomokos
A gyűjtés ideje 1941
(Vár)megyeCsík vármegye

A Gábor Áron rézágyúja közismert népdal az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntő hőséről, Gábor Áronról.

A hagyomány szerint a szabadságharc idején keletkezett. A dallam elemzése alapján Tari Lujza népzenekutató a dal keletkezését jóval a szabadságharc utánra, a 20. század elejére teszi. Jagamas Károly szerint műdalból eredhetett, de eredetije nem ismert. Mindenesetre a negyvennyolcas dalok közé sorolják.

Először Mathia Károly jegyezte fel, akinek 1941-ben Csíkszentdomokoson egy 12 éves fiú énekelte el. Olyan változatokkal is énekelték, amelyek nem említették Gábor Áront. Mathia Károly 1942-ben kiadott 104 katonadal című könyvében „Horthy Miklós rézágyúja” szöveggel szerepelt.[1] 1948-ban pedig már Farkas Mihály nevével énekelték.[2]

A dallam a magyar népzene minden régiójában majdnem egységes. Táncoltak is rá, például lassú vagy középgyors csárdást.

Az idők folyamán katonadal lett és gyakran hangzik fel a szabadságharc ünnepein.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból, 69. kotta

Dallama és kottája[szerkesztés]

Két szólamú kánonban is énekelhető.


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 80
   \set Staff.midiInstrument = "trombone"
   \transposition c'
%    Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.
    c' b d c  a^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } g f e f  e  d8 g4. c,2 c4 r4 \bar "||"
    \break
%    Indulnak már a tüzérek messze a határba.
    c' b d  c a8 g4. f4 e  f4. e8 d g4. c,2 c4 r4 \bar "||"
    \break
%    Nehéz a rézágyú,  felszántja a hegyet, völgyet,
    c'8 d4. e8 d4. c2 g4. r8 c4 d  e8 d c b   c2 g4. r8 \bar "||"
    \break
%    Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.
    c4 b  d c  a g f e  f  e  d g  c,2 c4 r4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Gá -- bor Á -- ron réz -- á -- gyú -- ja fel van vi -- rá -- goz -- va.
    In -- dul -- nak már a tü -- zé -- rek mesz -- sze a ha -- tár -- ba.
    Ne -- héz a réz -- á -- gyú, fel -- szánt -- ja a he -- gyet, völ -- gyet,
    É -- des ró -- zsám, a ha -- zá -- ért el kell vál -- nom tő -- led.
   }
  >>
}

Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.
Indulnak már a tüzérek messze a határba.
Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet,
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.

Véres a föld, magyar huszár vére folyik rajta,
Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra!
Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véled?
Holnapután messzi földre, hosszú útra kélek.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bereczky János: Ó és új a háborús katonanótákban. zti.hu (Hozzáférés: 2017. jan. 12.)
 2. Kríza Ildikó: Hősök és mítoszok a szabadságharc után a magyar népköltészetben. In: A forradalom után. Vereség vagy győzelem. A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 10. Budapest, 2001., 136.

Források[szerkesztés]

 • Tavaszi szél vizet áraszt: 200 magyar népdal. Összeállította: Almási István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó. 1972. 269. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 352. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 147. o.  
 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 133. kotta  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: Nagy Daloskönyv. 1. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 2003. 105. o. gitárkísérettel  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 97. kotta  
 • Máriássy István: Elindultam szép hazámból: A legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2004. 69. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap