Erdő, erdő, erdő

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Erdő, erdő, erdő kezdetű magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte a Maros-Torda vármegyei Jobbágytelkén 1914-ben. Kodály Zoltán 1913-ban Gicén gyűjtött egy nagyon hasonló népdalt Búza, búza, búza szöveggel. Az utóbbi dal első három sora két szótaggal rövidebb, ennek megfelelően a dallamból is hiányzik két-két hang soronként.

Feldolgozások:

Szerző Mire Darab Népdal Előadás
Bartók Béla ének, zongora Húsz magyar népdal 19. Búza… [1]
Húsz magyar népdal 20. Erdő… [2]
Kodály Zoltán zenekar Régi magyar katonadalok[3] 1. Búza… [4]
gordonka és zongora Magyar rondó[3] [5]
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból 46. Erdő…
Ludvig József ének, zongora, gitárakkordok A csitári hegyek alatt 23. oldal Erdő…

Kotta és dallam[szerkesztés]

Erdő, erdő, erdő[szerkesztés]

Erdő, erdő, erdő
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj mixolíd
A kotta hangneme D mixolíd
Sorok A A B A
Hangterjedelem 1–8 1–8 1–9 1–8
Kadencia 1 (1) 1
Szótagszám 14 14 20 14
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 112
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bartók Béla
A gyűjtés helyeJobbágytelke
A gyűjtés ideje 1914
(Vár)megyeMaros-Torda vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 8447
Kodály–Vargyas 438
Vargyas38

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \mixolydian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
%    Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő,
    d4 g fis g a2 d2 c8 b a b a g4. d2 d4 r \bar "||" \break
%    madár lakik abban, madár lakik, tizenkettő.
    d8 g4. fis8 g4. a2 d2 c8 b a b a g4. d2 d4 r \bar "||" \break
%    Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak.
    d'4 d e c b8 a b c e4 d g,8 g4. a8 a4. b8 a g fis e4 d \bar "||" \break
%    Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon.
    d4 g fis8 g4. a2 d2 c8 b a b a g4. d2 d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Er -- dő, er -- dő, er -- dő, ma -- ros -- szé -- ki ke -- rek er -- dő.
    Ma -- dár la -- kik ab -- ban, ma -- dár la -- kik ti -- zën -- ket -- tő.
    Cuk -- rot ad -- nék an -- nak a ma -- dár -- nak, da -- lol -- ja ki ne -- vét a ba -- bám -- nak.
    Csár -- dás kis -- an -- gya -- lom, ér -- ted fáj a szí -- vem na -- gyon.
   }
  >>
}

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő.
Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő.
Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak.
Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon.


Búza, búza, búza[szerkesztés]

Búza, búza, búza
Műfaj magyar népdal
Stílus új
Hangfaj mixolíd
A kotta hangneme D mixolíd
Sorok A A B Av
Hangterjedelem 1–8 1–8 1–9 1–8
Kadencia 1 (1) 1
Szótagszám 12 12 16 14
Előadási tempó 112
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeGice
A gyűjtés ideje 1913
(Vár)megyeNyitra vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 8435
Kodály–Vargyas 438

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \mixolydian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
%    Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
    d4 g fis g a2 d2 c8 b4. a4 g d2 d4 r \bar "||" \break
%    Annak közepébe kinyílott a rózsa,
    d4 g fis8 g4. a2 d2 c8 b4. a4 g d2 d4 r \bar "||" \break
%    Tüske annak minden ága, nem állja a madár lába,
    d'4 d e c b c e4 d g,8 g4. a8 a4. b8 g4. e4 d \bar "||" \break
%    Kedves kisangyalom, katonahíredet hallom.
    d4 g fis8 g4. a2 d2 c8 b a b a g4. d2 d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Bú -- za, bú -- za, bú -- za, de szép táb -- la bú -- za,
    an -- nak kö -- ze -- pé -- be ki -- nyí -- lott a ró -- zsa.
    Tüs -- ke an -- nak min -- dën á -- ga, nem áll -- ja a ma -- dár lá -- ba.
    Ked -- ves kis -- an -- gya -- lom, ka -- to -- na -- hí -- rë -- det hal -- lom.
   }
  >>
}

Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
annak közepébe kinyílott a rózsa.
Tüske annak minden ága, nem állja a madár lába.
Kedves kisangyalom, katonahíredet hallom.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Bartók Béla: 20 (21) Magyar Népdal. Ének: Gulyás Dénes ének, Kocsis Zoltán zongora YouTube (2012. feb. 14.) (Hozzáférés: 2016. márc. 27.) 32:23–33:47.
 2. Bartók Béla: 20 (21) Magyar Népdal. Lukin Márta ének, Kocsis Zoltán zongora YouTube (2012. feb. 14.) (Hozzáférés: 2016. márc. 27.) 33:47-től.
 3. a b 1917. Eősze: 32.
 4. Kodály Zoltán: Magyar Rondó. Csíki Kamarazenekar, vezényel: Werner Gábor YouTube (2010. okt. 23.) (Hozzáférés: 2016. júl. 9.) (videó) 1:20-ig.
 5. Kodály Zoltán: Hungarian Rondo. Sonia Wieder-Atheron gordonka YouTube (2009. márc. 25.) (Hozzáférés: 2016. júl. 9.) (videó) 0:43–1:53.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 113. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 212. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 99. kotta  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 96. kotta  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 67. o.  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 169. o. 239. kotta  

Feldolgozások:

 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 146. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Máriássy István: Elindultam szép hazámból: A legszebb magyar népdalok zongora- vagy gitárkísérettel. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 2004. 46. kotta  
 • Ludvig József: A csitári hegyek alatt: Magyar dalok zongorára, gitárakkordokkal. Budapest: Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft. 23. o. ISMN 979-0-900529-4-5  

Zenetudomány:

 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. 30. o. ISBN 963 330 478 4  

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap