CLP rendelet

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról[1]

Az új jogszabály

 • alkalmazza a GHS fő alapelveit[2]
 • amennyire lehetséges a meglévő EU rendszerhez közelít
 • biztosítja a védelem jelenlegi szintjét bevonva az EU-maradékokat is, amelyeket a GHS szabályozás nem fed le
 • biztosítja a szállítással való konzisztenciát
 • átveszi a 67/548/EGK tanácsi irányelv[3] I. számú mellékletét
 • átveszi a REACH[4] szabályozás XI. címét (besorolás és címkézés)[5]
 • meghatározza az átmeneti periódust, amelyben a régi és a jelenlegi szabályozás is érvényben van
 • amennyire csak lehetséges a GHS terminológiát használja, amellett hogy a REACH terminológia elveit is megtartja pl. keverék, készítmény helyett.

A rendelet számos új kötelezettséget ró a vegyi anyagok felhasználóira/forgalmazóira/gyártóira:

 • Új figyelmeztető (H mondatok) és óvintézkedésre vonatkozó (P mondatok) mondatokat kell használniuk
 • Új Veszélypiktogramokat kell feltüntetniük a címkéken
 • Az új típusú címkézést be kell jelenteniük az Európai Vegyianyag-Ügynökség felé

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
 2. A GHS és a CLP rendelet közötti kapcsolat. [2010. szeptember 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. augusztus 12.)
 3. A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 4. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
 5. A CLP rendelet szerinti címkézés