P mondatok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

P mondat, más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat: egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés(eke)t leíró mondat;

Háttér[szerkesztés]

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: CLP rendelet,[1] mely a világszintű Globálisan Harmonizált Rendszer európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.

Bevezetésének célja[szerkesztés]

A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.

Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi S mondatok helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 22. cikk).

P mondatok listája[szerkesztés]

A címkéken használható P mondatok[2] a következőek:

P mondatok listája
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P222 Nem érintkezhet levegővel.
P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.
P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó.
P231 Inert gázban használandó.
P232 Nedvességtől védendő.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234 Az eredeti edényben tartandó.
P235 Hűvös helyen tartandó.
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P242 Szikramentes eszközök használandók.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.
P284 Légzésvédelem használata kötelező.
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.
P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.
P301 LENYELÉS ESETÉN:
P302 HA BŐRRE KERÜL:
P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:
P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P306 HA RUHÁRA KERÜL:
P307 Expozíció esetén:
P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P309 Expozíció vagy rosszullét esetén:
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P313 Orvosi ellátást kell kérni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).
P321 Szakellátás (lásd … a címkén).
P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén).
P330 A szájat ki kell öblíteni.
P331 TILOS hánytatni.
P332 Bőrirritáció esetén:
P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.
P337 Ha a szemirritáció nem múlik el:
P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342 Légzési problémák esetén:
P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352 Lemosás bő szappanos vízzel.
P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 Tűz esetén:
P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:
P372 Tűz esetén robbanásveszély.
P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
P378 Az oltáshoz … használandó.
P380 A területet ki kell üríteni.
P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P334 HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P302 + P350 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P335 + P334 A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P342 + P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P370 + P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P370 + P378 Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.
P370 + P380 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.
P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P401 Tárolás: … .
P402 Száraz helyen tárolandó.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P404 Zárt edényben tárolandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.
P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410 Napfénytől védendő.
P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet.
P412 Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … oC/…oF lehet.
P420 Más anyagoktól távol tárolandó.
P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P410 + P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P411 + P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. Hűvös helyen tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
  2. A H és P mondatok teljes jegyzéke. [2012. június 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. augusztus 12.)