H mondatok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

Háttér[szerkesztés]

Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: CLP rendelet[1]), mely a világszintű Globálisan Harmonizált Rendszer európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.

Bevezetésének célja[szerkesztés]

A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.

Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi R mondatok helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk).

A címkéken használható H mondatok[2] a következőek:

H mondatok listája[szerkesztés]

H mondatok listája
H200 Instabil robbanóanyagok.
H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 Tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H227 Gyúlékony folyadék.
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H229 A tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat.
H230 Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.
H231 Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.
H240 Hő hatására robbanhat.
H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H300 Lenyelve halálos.
H301 Lenyelve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas.
H303 Lenyelve ártalmas lehet.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H305 Lenyelve és a légutakba kerülve ártalmas lehet.
H310 Bőrrel érintkezve halálos.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H313 Bőrrel érintkezve ártalmas lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H316 Enyhén bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H320 Szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H333 Belélegezve ártalmas lehet.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H371 Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H401 Mérgező a vízi élővilágra.
H402 Ártalmas az vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

EU specifikus H mondatok[szerkesztés]

Mivel a korábbi figyelmeztető mondattípusok (R-mondatok) számos olyan kitételt tartalmaztak, amelyek az ENSZ által meghatározott figyelmeztető mondat listában nem voltak megtalálhatóak, így az európai döntéshozók kialakítottak egy kifejezetten EU-specifikus figyelmeztető mondat fajtát, amelyet EUH jelöléssel látnak el:

EUH mondatok listája
EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
EUH 014 Vízzel hevesen reagál.
EUH 018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH 029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH 032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 070 Szembe kerülve mérgező.
EUH 071 Maró hatású a légutakra.
EUH 059 Veszélyes az ózonrétegre.
EUH 201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
EUH 201A Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.
EUH 208 -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
EUH 209A A használat során tűzveszélyessé válhat.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani ahasználati utasítás előírásait

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
  2. H és P mondatok jegyzéke. [2012. június 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. augusztus 12.)