Magyar Urbanisztikai Társaság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete.[1] 1966-ban alapították. A 49 alapító tag 11 szakmát képviselt.

Célja[szerkesztés]

A Társaság célja a sokféle szakma összehangolt tevékenységéből álló magyar urbanisztikának, a térségi és településfejlesztésnek, tervezésnek, irányításnak és működtetésének minél sikeresebbé hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. Ennek érdekében feladatának tekinti különösen:

 • Új szakmai ismereteknek a feltárását, valamint a gyakorlat hazai és nemzetközi tapasztalatainak gyűjtését, ezeknek a tagsághoz történő gyors továbbítását;
 • A szakmagyakorlás feltételeinek javítását, az elméleti és a gyakorlati tevékenység fejlesztését, illetőleg ennek elősegítését, az urbanisztikai szemlélet széles körű terjesztését, alkalmazását;
 • Az urbanisztika képviseletét a nem kormányzati nemzetközi szervezetekben, az Európai Unió vonatkozásában harmonizációs folyamatokban, valamint különösen a környező államok hasonló jellegű szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel megvalósítandó rendszeres és szervezett kapcsolat-kiépítésben;
 • A tagság igényeihez igazodó szakmai klubélet megteremtését.
 • A tagságának szakmai és a szakma általános etikai tisztasága feletti őrködést.

A Társaság a cél elérése érdekében kiemelt feladatának tartja a tagjai közötti szakmai kapcsolatok gondozását, szervezését, valamint az urbanisztikai jellegű döntésekben hatáskörrel rendelkező kormányzati és önkormányzati szervezetekkel való, szakmai-társadalmi keretek közötti együttműködést. A Társaság szoros kapcsolatra törekszik az állampolgárokkal és ezek önkormányzati szervezeteivel, a szakmai, a kamarai és más társadalmi szervezetekkel; az állami szervekkel, valamint a tudományos és az oktatási intézményekkel, továbbá gazdasági társaságokkal; kész velük intézményes szervezetközi együttműködések létrehozására.

A 2018-ban megválasztott elnökségnek ezen kívül a következő főbb célkitűzései vannak:

 • Az urbanisztikai és tervező szakma megnyitása mindazok előtt, akik városokkal, térségekkel és tervezéssel foglalkoznak, világossá téve, hogy ez nem csupán egy technikai-műszaki és építészeti diszciplína, hanem társadalomtudományi, gazdasági, földrajzi szakterületek sokaságának közös metszete.
 • Fiatalítás: meg kell érteni, és meg kell szólítani a fiatalokat, be kell vonni őket a társaság életébe, munkájába, jelen kell lenni az egyetemeken.
 • Szövetségkötés olyan szakmai társaságokkal, csoportokkal, közösségekkel, amelyek kapcsolódó területen vagy szinergiát jelentő küldetéssel működnek.
 • A határon túli magyar szakemberek, szervezetek bevonása.
 • A nemzetközi kapcsolatrendszer építése, ahol nem csak az a cél, hogy új partnereket és nemzetközi kapcsolatokat szerezzünk: itt az idő, hogy Magyarország és általában Kelet-Közép-Európa bekapcsolódjon a tervezés nemzetközi szakmai-tudományos diskurzusaiba.

Feladatai[szerkesztés]

A Társaság a célok elérése érdekében

 • eseti és/vagy tartós jelleggel szakmai tagozatokat, területi csoportokat, sajátos célú munkacsoportokat vagy szűkebb szakmai műhelyeket hozhat létre;
 • hazai és nemzetközi részvétellel konferenciákat, kongresszusokat szervez; segíti a szakturizmus fejlesztését;
 • műhelymunkákat, klubdélutánokat; hazai és nemzetközi eredményeket, módszereket ismertető bemutatókat, konzultációkat; nyilvános szakmai vitákat rendez;
 • kiadványokat, hírlevelet és más információkat jelentet meg, honlapot működtet;
 • továbbképzési programokat szervez, valamint szükség szerint a közép- és felsőoktatás urbanisztikát (szakmát és szemléletét) érintő programjai érdekében kezdeményező és közreműködő lépéseket tesz;
 • az urbanisztika területén működő szakemberek szakmai minősítési szempontjainak kidolgozásában, a minősítési eljárásban közreműködik;
 • a települési tervek szakmai bírálati rendszerének kialakításában és működtetésében tevékenykedik, szükség esetében ilyen létrehozását javasolja;
 • állásfoglalásokkal és vélemények kialakításával segíti a terület- és településpolitikai döntések szakmai megalapozását.
 • az urbanisztika terén végzett elméleti és gyakorlati teljesítmények elismerésére kitüntetéseket, díjakat, jutalmakat alapít, tűz ki és adományoz, illetve a kormányzatnak ilyenek létesítésére és adományozására javaslatot tesz. A díjadományozási szabályzatot az Elnökség hagyja jóvá.

Tagsága[szerkesztés]

A Társaságnak egyéni, jogi, és tiszteletbeli tagjai lehetnek, tagsága a 2015-ben mintegy 100 egyéni és 80 jogi tagból áll, ezek között a magyar urbanisztika legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberei, valamint mintegy 60 önkormányzat is megtalálható.

Egyéni tag lehet az a nagykorú magyar vagy tartós magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki

 • az urbanisztika valamelyik területével hivatásszerűen foglalkozik; aki korábbi munkájában az urbanisztika valamely területén jelentős tapasztalatokat szerzett; vagy
 • az urbanisztika bármelyik szakterületén felsőfokú végzettséget nyújtó oktatási intézményben felsőfokú végzettséget már megszerzett pályakezdő szakember is, ha tanulmányai során ez irányban figyelemre méltó eredményt mutatott fel, ha a Társaság Alapszabályát és programját elfogadja, s kéri felvételét a Társaságba.

A társaság jogi tagja lehet az az önkormányzat, társadalmi szervezet, illetve közhasznú társaság amelyik saját munkájában fontosnak tartja a Társaság által képviselt szakmai törekvéseket és szakszerűséget, és ezért munkájában igényli a Társaságnak a tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat; elfogadja a Társaság Alapszabályát és meghirdetett programját, s kéri felvételét.

A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az urbanisztika területén vagy érdekében mutatott kiemelkedő teljesítménye, a kölcsönös szakmai kapcsolatok ügyének előmozdítására terén kifejtett tevékenysége alapján az a magyar és külföldi állampolgár, aki ezt az Elnökség felajánlása alapján elfogadja.

A Társaság támogató (pártoló) tagja az a gazdasági szervezet, amely tartós kötelezettség vállalással vagy eseti szerződéssel anyagilag támogatja a Társaság tevékenységét.

A tagsági jogviszony azáltal keletkezik, hogy a jelentkező belépési szándékát az Elnökség elfogadja, ill. a területi állásfoglalás alapján és a tagot nyilvántartásba veszi. Erről vagy az esetleges elutasításról a jelentkezőt értesíteni kell. Az elutasítás ellen panasszal a Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlés döntése végleges.

A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell egy szakmai életrajzot, továbbá – ha a jelentkező lakó- vagy munkahelyén működik ilyen – a területi csoportnak és/vagy vezetőjének állásfoglalását, ennek hiányában két MUT tag ajánlását.

Működési modellje[szerkesztés]

A Társaság célkitűzései megvalósításának gyakorlati feladatait területi és szakmai alapon szervezett csoportokban végzi, amelyek az érdeklődés függvényében a tagság közvetlen kezdeményezésére jönnek létre, illetőleg közreműködésével működnek.

A területi csoportok elsősorban az érdeklődő tagság földrajzi megoszlása (lakóhely, munkahely, cég, szervezet székhelye) alapján az adott térség sajátosságainak figyelembe vételével törekszenek a társasági célkitűzések helyi érvényre juttatására.

A szakmai csoportok alapvetően egy-egy szakmai témát vagy átfogóbb kört igyekszenek az urbanisztika sajátos nézőpontjából feldolgozni, ill. képviselni.

A létrejött szervezetek működési rendjüket – Az alapszabállyal összhangban – maguk állapítják meg. Szabályzatukban mindenképpen rendezni kell a szervezet tisztségviselőinek megnevezését, hatáskörét, megválasztásuk rendjét és a megbízatás időtartamát.

A Társaság szakmai tevékenységének elősegítése érdekében 2000-ben alapította meg nonprofit gazdasági társaságát, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft-t, amely a tagság tudásának széles körben való érvényesítése érdekében konkrét szakmai megbízásokat teljesít, egyúttal ellátja a Társaság titkársági feladatait, szervezi a MUT különféle programjait, és gondoskodik a belső és külső kommunikációról.

Rendezvényei[szerkesztés]

A MUT évente Országos Urbanisztikai Konferenciát, emellett számos kisebb-nagyobb rendezvényt rendez saját tagsága és az érdeklődő civilek számára, önállóan, vagy más szervezetekkel együttműködve.

Díjak, elismerések[szerkesztés]

A Társaság 1968 óta évente adományozza a Hild János-díjat, a páros években önkormányzatok, a páratlanokban pedig urbanisták számára. A kiváló szakmafejlesztési, innovációs teljesítmények elismerését szolgálja a Magyar Urbanisztikáért Díj, a társaságért végzett közösségi munkáét pedig a társaság egykori, legendás főtitkáráról elnevezett Barna Gábor-emlékérem.

A MUT a műemlékvédelmi szakembereket tömörítő ICOMOS Magyarországi Bizottság Egyesülettel együtt adja a Köztér-megújítási Nívódíjat, az európai urbanisták nemzetközi szervezetének, az ECTP-CEU magyarországi szervezeteként pedig meghirdeti és előminősíti az Európai Várostervezési Díj pályázatát.

A pályakezdők munkáira, kiemelkedő teljesítményeire hívja fel a figyelmet minden évben az Urbanisztikai Diplomadíj-pályázat.

Székhely[szerkesztés]

 • 1094 Budapest, Liliom u. 48.

Elnökség (2018. november 16-tól)[szerkesztés]

Jelenlegi elnökség
 • Elnök:
  • Dr. Salamin Géza
 • Alelnökök:
  • Dr. Csaba Ders
  • Dr. habil Kocsis János Balázs
 • Elnökségi tagok:
  • Balás Gábor
  • Dr. Csomós György
  • Kőszeghy Lea
  • Kurenkov Vjacseszláv
  • Dr. Szabó Mátyás
  • Dr. Szaló Péter

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A MUT Alapszabálya, www.mut.hu