Csoportos létszámcsökkentés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A csoportos létszámcsökkentés (a sajtóban csoportos v. tömeges létszámleépítés, a hétköznapi nyelvben kirúgás-hullám vagy tömeges kirúgás) olyan munkáltatói intézkedés, amellyel kapcsolatban a munkáltatókat bizonyos jogszabályi kötelezettségek terhelik. A munkavállalók nagyobb csoportját fenyegető elbocsátások jogi szabályozásának harmonizálását az Európai Unió már korán megkezdte.[1] Az irányelv célja a tagállamoknak a csoportos létszámcsökkentésekre vonatkozó eljárását és annak szabályozását érintő jogszabályainak közelítése azzal a szándékkal, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén erősebb védelmet élvezhessenek a munkavállalók. Az EU tagállamainak lehetőségük van a munkavállalók számára kedvezőbb intézkedéseket alkalmazniuk vagy bevezetniük.

"A dolgozók jobban tartanak a csoportos létszámleépítéstől, mint az egyéni felmondástól, pedig a csoportos forma komoly előnyökkel járhat. A cég számára támadhatatlanná teszi a felmondás indoklását, míg a munkavállalók általában többletjuttatásokat kapnak az egyéni felmondáshoz képest."[2]

Az Európai Unió jogában[szerkesztés]

A csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK irányelv[3] (1998. július 20.) kötelezővé teszi a munkáltatók számára, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén konzultáljanak a munkavállalók képviselőivel. Tételesen meghatározza a konzultáció által megvitatandó pontokat illetve azokat a tudnivalókat, amelyeket a munkáltató köteles a konzultáció során a képviselők tudomására hozni. Az irányelv meghatározza továbbá a csoportos létszámcsökkentés esetén követendő eljárást és annak szabályait is.

Kivételek[szerkesztés]

 • Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:
  • a határozott idejű vagy adott feladatra megkötött munkaszerződéseket érintő csoportos létszámcsökkentésekre, kivéve, ha a csoportos létszámcsökkentésre a határozott idő lejárta vagy a feladat elvégzését megelőzően kerül sor;
  • a közigazgatási vagy közjogi intézmények dolgozóira;
 • a tengerjáró hajók legénységére.

Konzultációk[szerkesztés]

Ha egy munkáltató csoportos létszámcsökkentést tervez, megállapodás megkötése céljából köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalók képviselőivel. A konzultációk kiterjednek legalább a csoportos létszámcsökkentések elkerülésének, vagy az érintett munkavállaló-létszám csökkentésének módjaira és eszközeire, valamint a következmények enyhítésére többek között olyan kísérő szociális intézkedések alkalmazása révén, amelyek segítséget nyújtanak a munkavállalók áthelyezésében vagy átképzésében.

A munkáltató által kötelezően nyújtandó információ[szerkesztés]

Az irányelv kimondja, hogy a tagállamok előírhatják, hogy a munkavállalók képviselői szakértők segítségét kérhetik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.
A munkáltató a konzultáció során köteles megadni minden, a tárgyra vonatkozó információt a munkavállalók képviselőinek és írásban feltétlenül közölni:

 • az okokat;
 • azt az időszakot, amely során a tervezett elbocsátásokat végre kívánják hajtani;
 • a rendszerint alkalmazott munkavállalók számát és a munkavállalói kategóriákat;
 • az elbocsátani kívánt munkavállalók számát;
 • az elbocsátani kívánt munkavállalók kiválasztásakor alkalmazott kritériumokat;
 • az esetleges végkielégítés kiszámításának módszerét.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eljárás[szerkesztés]

 • a munkáltató írásban értesíti az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről. A tájékoztatásnak a végkielégítés számítási módszerein kívül tartalmaznia kell valamennyi, a tervezett csoportos létszámcsökkentésre és a konzultációkra vonatkozó lényeges információt. Ugyanakkor, ha az üzem tevékenységének megszüntetésére bírósági határozat következtében kerül sor, a munkáltató csak akkor értesíti írásban a hatóságot, ha az utóbbi ezt kifejezetten kéri;
 • a munkáltató az értesítés egy példányát átadja a munkavállalók képviselőinek, akik észrevételeket küldhetnek az illetékes hatóságnak;
 • a csoportos létszámcsökkentések leghamarabb a hatóságnak leadott tájékoztatást követő 30. napon lépnek hatályba, mely időszak alatt az illetékes hatóság megoldásokat keres a csoportos létszámcsökkentés következtében felmerülő problémákra. A tagállamok feljogosíthatják a hatóságot a határidő lecsökkentésére, illetve a 60 napra való meghosszabbítására abban az esetben, ha a problémákat nem lehet rövidebb időn belül megoldani. Ez a cikk nem kötelező a bírósági határozat eredményeképp megszüntetett üzemi tevékenységből eredő csoportos létszámcsökkentésekre. A tagállamok az illetékes hatóságot további hosszabbításokra jogosíthatják fel. A meghosszabbítást és annak indoklását az eredeti határidő lejárta előtt közölni kell a munkáltatóval.

Szabályai a magyar jogban[szerkesztés]

A csoportos létszámcsökkentés szabályait Magyarországon a munka törvénykönyve határozza meg.[4] A magyar munkajog 1991 óta tartalmaz speciális rendelkezéseket arra az esetre, ha a munkáltató a tevékenységével összefüggő okok következtében rövid időn belül viszonylag nagyobb számú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését határozza el.[5] Lényeges, hogy valamennyi törvényi rendelkezéstől kollektív szerződés – és az erre irányadó törvényi feltételek teljesülése esetén, üzemi megállapodás – kizárólag a munkavállaló javára térhet el.

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint

 • a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
 • b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
 • c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló

munkaviszonyát kívánja - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra - harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.[6]

Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult, az (1) bekezdésben meghatározott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.[7]

Ha a munkáltatónak több telephelye van, az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos megyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.[8]

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokat a tengerjáró hajók legénységére nem kell alkalmazni.[9]

A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, az üzemi tanáccsal tárgyalni köteles.[10]

A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni

 • a) a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,
 • b) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy
 • c) a 71. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,
 • d) a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,
 • e) a kiválasztás szempontjairól, valamint
 • f) a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételéről és mértékéről.[11]

A munkáltató tárgyalási kötelezettsége a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő tizenöt napig áll fenn.[12]

A tárgyalásnak - a megállapodás érdekében - ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés

 • a) elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
 • b) elveire,
 • c) következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
 • d) az érintett munkavállalók számának csökkentésére.[13]

A tárgyalás során kötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.[14]

A csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni

 • a) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint
 • b) a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.[15]

A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni.[16]

A munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt.[17]

A (3) bekezdés alkalmazásában munkaviszony megszüntetésére irányuló

 • a) jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondást,
 • b) megállapodásnak a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést kell tekinteni.[18]

A munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni a 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti munkáltatói intézkedést, valamint - ellenkező bizonyításig - a felmondást, ha e törvény alapján nem kell indokolni.[19]

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a 72. § (2) bekezdésében meghatározott adatról és körülményről írásban értesíti az állami foglalkoztatási szervet és ennek másolatát az üzemi tanácsnak át kell adni.[20]

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási szervet a felmondás vagy a 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló

 • a) azonosító adatait,
 • b) munkakörét, valamint
 • c) szakképzettségét.[21]

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy a 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.[22]

Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást meg kell küldeni az üzemi tanácsnak és az állami foglalkoztatási szervnek is.[23]

Az (1) bekezdésben foglaltak megszegésével közölt felmondás jogellenes.[24]

A 72. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megállapíthatja azokat a szempontokat, amelyekre figyelemmel a munkáltató a munkaviszony megszüntetéssel érintett munkavállalók körét meghatározza.[25]

A munkavállaló nem hivatkozhat a megállapodás megsértésére, ha az (1) bekezdésben foglalt munkáltatói kötelezettség teljesítéséhez szükséges tájékoztatást nem adta meg.[26]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Hivatalos Lap L 225., 1998.8.12.].
 2. http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/csoportos-letszamleepites-elonye-is-van/
 3. Az irányelv a korábban hatályon kívül helyezett 75/129/EGK és a 92/56/EGK irányelvek egységes szerkezetbe foglalt változata
 4. 40. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok
 5. munkajogportal.hu
 6. 2012. évi I. törvény 71. § (1) bek.
 7. 2012. évi I. törvény 71. § (2) bek.
 8. 2012. évi I. törvény 71. § (3) bek.
 9. 2012. évi I. törvény 71. § (4) bek.
 10. 2012. évi I. törvény 72. § (1) bek.
 11. 2012. évi I. törvény 72. § (2) bek.
 12. 2012. évi I. törvény 72. § (3) bek.
 13. 2012. évi I. törvény 72. § (4) bek.
 14. 2012. évi I. törvény 72. § (5) bek.
 15. 2012. évi I. törvény 73. § (1) bek.
 16. 2012. évi I. törvény 73. § (2) bek.
 17. 2012. évi I. törvény 73. § (3) bek.
 18. 2012. évi I. törvény 73. § (4) bek.
 19. 2012. évi I. törvény 73. § (5) bek.
 20. 2012. évi I. törvény 74. § (1) bek.
 21. 2012. évi I. törvény 74. § (2) bek.
 22. 2012. évi I. törvény 75. § (1) bek.
 23. 2012. évi I. törvény 75. § (2) bek.
 24. 2012. évi I. törvény 75. § (3) bek.
 25. 2012. évi I. törvény 76. § (1) bek.
 26. 2012. évi I. törvény 76. § (2) bek.

Külső hivatkozások[szerkesztés]