Vita:GNU Free Documentation License

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Computer bw.png Ez a szócikk témája miatt az Informatikai műhely érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Bővítendő Ez a szócikk bővítendő besorolást kapott a kidolgozottsági skálán.
Közepesen fontos Ez a szócikk közepesen fontos besorolást kapott a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: Zafir (vita), értékelés dátuma: 2012. június 19.
Informatikai szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index

GFDL problémák:

Kedves Nyenyec, küldök egy szöveget egy szakértő tollából. Íme:

"GPL, a szabad szoftver licencezési alapja Ugyancsak a fentebb említett terjedelmi korlát okán e helyen csak a GNU General Public License ismertetésére kerülhet sor, ám mivel ezen copyleft típusú licenc képezi a szabadszoftver-licencezés forrását, ennek ismerete megvilágíthatja előttünk az alapul szolgáló elveket és elképzeléseket.77 A GNU General Public LicenseA licenc szövegével kapcsolatos értelmezés itt sem könnyebb, ugyanis a felhasználási szerződés maga is szellemi alkotás, méghozzá, mint korábban említésre került, R. M. Stallman műve, aki szintén a copyright rendszerben felnőtt, ám azzal egyet nem értő amerikai. Éppen ezért a licenc szövegében az alább elemzésre került példához hasonlóan szintén találunk majd a kontinentális jogrendszertől idegen részeket. A licenchez tartozó központi oldalon78 egyébként csak angolul, japánul és csehül van lehetőség a szerződés letöltésére, persze ez nem jelenti azt, hogy "magyar változat"79 ne lenne hozzáférhető.A szerződést kötő felek A GPL a Free Software Foundation szoftvereire, valamint azon szoftverekre vonatkozik, amelyek szerzői ezen felhasználási szerződés alkalmazását kötötték ki. A licenc minden olyan programra vagy műre vonatkozik, amely tartalmaz utalást arra vonatkozóan, hogy a munka a GPL- ben szereplő feltételek betartása mellett terjeszthető. A szerződés tárgya A szoftver szerzői jogi védelme mellett a licenc mint felhasználási szerződés engedélyezi a program másolását, terjesztését és módosítását. Program alatt értve minden programot, valamint az ezeken alapuló műveket is, adott esetben a programot vagy annak részét tartalmazó, módosításokkal ellátott változatát vagy annak fordítását is.80 A módosítás valójában átdolgozásnak minősül. A futtatás joga olyan jogosultság, mely annyira magától értetődő, hogy csak közvetetten kerül megemlítésre, erre vonatkozóan semmiféle korlátozás nem létezik. A szerződés elemei A licenc bevezető sorait követően egy tételes (pontokba foglalt) listát találunk, amely a szerzői jogi szabályoknak megfelelően (leszámítva persze az ez esetben jelenleg még megkövetelt írásbeli formát) a felhasználási jogok gyakorlásának feltételeit ismerteti. Az írásbeliségre vonatkozó rendelkezés Érdekes kitétele a licencnek, hogy maga említi a szerződés aláírásának hiányát,81 ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a licenccel ellátott programhoz a licencbe való beleegyezésen kívül semmilyen "más módon" nem lehet hozzájutni, (ahogy ez más szoftverekre is igaz), valamint emlékeztet a mégis "más módok" használatának illegális voltára.Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a program terjesztése vagy módosítása (a futtatás maga nem!) csak a feltételek elfogadása mellett történhet. Bár egy külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy ez a szabályozás is túlzott, hiszen a szabadságot ilyen programok esetében felesleges bármilyen módon korlátozni, és ezen programok megsértésére úgysem kerül sor, hiszen többszörözésük és terjesztésük speciális feltételek megléte esetén díj ellenében történhet. Ugyanakkor nem árt felfigyelni arra a reális és hazánkban sajnálatos módon ismétlődően bekövetkező82 jogsértésre, amelynek keretében az eredeti licenc eltávolítása83 és a program szerzőinek a forráskódból való kitörlése mellett bizonyos programok kereskedelmi forgalomban jelennek meg, és jogdíjkötelessé válnak, ugyanakkor sértik a licencnek még azon pontját is, amely a forráskód megismerhetővé tételét mint minimumkövetelményt jelöli meg. Nehézséget jelent azonban a jogvédelem, hiszen bár a magyar fordítások esetében a fordítók mint szerzők fellelhetők, az eredeti mű jogosultjai vagy nem értesülnek a jogsértésről, vagy nem hisznek a nemzetközi perlekedésben, és nem lépnek fel saját érdekük védelmében. Még ha el is tekintünk attól, a programozók részéről jelentkező, "természetes idegenkedéstől", mellyel a jog felé fordulnak, láthatjuk, hogy a jogsértések mezején újabb virágként nyílnak az egyes szabad szoftverek, hiszen szerzőik jelenleg nem rendelkeznek olyan jogvédő szervezettel, mely jogosult volna a szabad szoftverek felhasználási szerződéseit megsértőkkel szemben fellépni, ugyanakkor vélhetően problémát jelentene a jog érvényesítése is egy olyan szerződés alapján, amelynek egyenlőre nincs helye a jogrendben. A német szerzők esetében is vitára ad okot, hogy a GPL-t mint kétoldalú felhasználói szerződést vagy mint egyoldalú jognyilatkozatot értelmezzék, ám jogrendjük szerint a ráutaló magatartás a szerződéskötés elégséges feltétele.84 Felhasználói jogosultságokA program többszörözésére és terjesztésére bizonyos (a következő pontban ismertetett) feltételek mellett adott a korlátlan jogosultság. Azaz ezen licenc alá tartozó szoftvereket (úgy is, mint egy szoftvercsomag részét) szabadon lehet el-, illetve továbbadni. Eladások esetében a licenc semmiféle jogdíj megfizetését nem követeli meg.Hiányzik azonban a felhasználó számára adott kifejezett engedély mind a nyilvánosságra hozás, mind a nyilvánossághoz való közvetítés tekintetében, ideértve magát az online terjesztést is, ugyanakkor a körülmények vizsgálata (hogy az online terjesztés a szoftver elsődleges terjesztési formája) arra enged következtetni, hogy ezen engedélyt is megadottnak kell tekinteni.A forráskód megismerhetővé tétele alapkövetelmény, hiszen ennek használatával lehet csak a programokat megismerni és továbbfejleszteni. Az elérés lehetőségének (a következő pontban tárgyalt) kötelező biztosításán túl további feltétel, hogy a kód érthető formában jelenjen meg.A módosítás (át-, feldolgozás, változtatás) lehetősége szintén adott, ráadásul ennek alkalmazási köre jócskán meghaladja a törvény által megkívánt85 minimumot, hiszen még a módosítás következtében keletkezett programokra vonatkozóan is szabad rendelkezést biztosít.86 Ugyanakkor szem előtt kell tartani a szerző forráskódjának sértetlenségét is,87 ami alapján a licenc korlátozhatja a forráskód módosított változatainak terjesztését, de csak azzal a kitétellel, hogy nem gördít akadályt az úgynevezett "patch fájlok" forráskóddal együtt való terjesztése elé. (Ez utóbbi fájlok segítségével a fordítás során ugyanis elvégezhető a program módosítása.) A módosított forrásból összeállított szoftver terjesztését azonban kifejezetten engedélyeznie kell a licencnek, példának okáért oly módon, hogy megköveteli a leszármazott munkák esetében az eltérő név vagy verziószám használatát.A licenc a törvény követelményeit kielégítve pontosan megjelöli a felhasználás lehetséges módjait és azok korlátait.88 A licenccel összeegyeztethetetlen bármilyen személlyel vagy csoporttal szemben alkalmazott megkülönböztetés. Továbbá a licenc senkit sem korlátozhat abban, hogy a programot egy adott területen alkalmazza. (Ezért teljesen jogszerű például a licenc üzletekben - áruként - való megjelenése. Ahogy Stallman fogalmaz: "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free speech", not as in "free beer."89 Így történhet az, hogy a szoftverek kereskedelmi forgalomban való megjelenése teljesen összefér az "önzetlenség" elvével.)Felhasználói kötelezettségekA terjesztésnek licencben szabott feltétele a szerzői jogra vonatkozó bejegyzések és a szavatosság kizárására vonatkozó feltételek megjelölése, valamint a licencre való utalás, illetve a licenc egy másolatának csatolása. Díjat mindössze a többszörözés anyagköltségéért, illetve a szavatosság biztosítása fejében köteles a felhasználó fizetni, azaz az eredeti, magyar szerzői jogi törvényben még megkívánt "díj" megfizetése e szöveg szerint nem kötelező.A program megváltoztatása, átdolgozása, módosítása esetében kötelezettségként jelenik meg a módosítás tényének megjelölése, annak pontos dátumával együtt, továbbá annak az igénye, hogy az így létrejött programra az eredeti rendelkezéseket (pl. díjmentesség) alkalmazzák. Ehhez kapcsolódóan ismételten felvetődik a rész- egész, illetve a közös mű- összekapcsolt mű problematikája. Azaz az eredeti licenc azt kívánja meg alkalmazójától, hogy amennyiben a program (fődolog) részeként együtt kerül terjesztésre a módosítás (alkotórész), akkor arra is a GPL legyen irányadó, amennyiben azonban elkülönített műként kerül terjesztésre, és meghatározó részei nem származnak az alapprogramból, szabadon licencelhető. Ugyancsak nem vonatkozik a licenc azon programokra, amelyeket adott esetben azonos hordozón tárolnak.A program tárgyi kódban való terjesztése (ez más, kereskedelmi licenceknél az egyetlen elképzelhető megoldás) itt csak abban az esetben jelent megoldást, amennyiben:

  • 1. az alapul szolgáló forráskódot az adott hordozón szintén rendelkezésre bocsátják, vagy
  • 2. egy három évig tartó írásos ajánlat keretében kell biztosítani (anyagár ellenében) a forráskódhoz való hozzájutást, illetve
  • 3. a kereskedelmi forgalomban egyáltalán meg nem jelenő példányok esetében - azaz, amikor magánjellegű terjesztés keretében kerül továbbadásra a program - elegendő azon információ átadása, mely a fentebb nevezett ajánlat megismeréséhez szükséges.A licenc megelégszik azzal is (lévén a szabad szoftverek nagyrészt az internetes programfejlesztés szülöttei), hogyha a letöltésre megjelölt helyeken a futtatható program mellett annak forráskódját is felkínálják.

Korlátozások A licencben biztosított jogok azonban csak addig élnek, amíg azokat "szerződésszerűen" használják,90 azaz amennyiben felmerül ezen jogok visszaélésszerű használata (pl. allicencek alkalmazása), a szerző valamennyi, a felhasználási szerződésből eredő jogot megvonja. Azonban a jogvesztés csak egyes felhasználókra vonatkoztatottan áll be. Ugyanis a GPL mindenkit közvetlenül jogosít, azaz nincs szükség a felhasználási jogok felhasználók közötti átruházására."

Forrrás: DUDÁS ÁGNES: A szoftver szerzői jogi védelme II. rész SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ (A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE) 110. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2005. JÚNIUS


Kedves Linkoman, nem keverted véletlenül össze a GFDL-t és a GPL-t? -- nyenyec  2005. október 3., 18:54 (CEST)