Törvényhatóság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A törvényhatóságok a kétszintű helyi önkormányzati rendszer felső szintjét képező, területi alapon szervezett közjogi testületek voltak Magyarországon 1950-ig. A törvényhatóságok létrehozása és megszüntetése törvényhozási hatáskör volt. 1876 előtt sokféle típusuk létezett, legfontosabbak a vármegyék és a szabad királyi városok, de az ország különböző részein számos sajátos szabadságokkal rendelkező terület is kialakult, mint vidékek, székek, kerületek stb. 1876-tól viszont a törvényhatóságoknak csupán négy típusa volt: a vármegyék, a törvényhatósági jogú városok, Budapest főváros és (1918-ig) a speciális jogállású Fiume város és kerülete.

A törvényhatósági rendszer a magyar történelemnek eredeti és sajátos fejleménye, melynek évszázadokon keresztül komoly szerepe volt az állami lét fenntartásában.

A törvényhatóság hatásköre 1870 előtt nemcsak közigazgatási volt, hanem a törvényhozásra is közvetlen befolyást gyakorolt országgyűlési követei útján, emellett az első fokú büntető és polgári bírói hatalmat is gyakorolta. 1870 és 1950 között viszont majdnem kizárólag a szorosan vett közigazgatás területére szorítkozott és az alábbi három fő területre terjedt ki:

 • az önkormányzat, vagyis a saját ügyek elintézésének joga,
 • az államigazgatás közvetítése, vagyis az állam közigazgatási feladatainak ellátása a törvényhatóság szervei által, továbbá
 • az úgynevezett politikai hatáskör, melynél fogva a törvényhatóság bármely közérdekű és országos ügyekkel is foglalkozhatott, véleményét kifejezhette, azt más törvényhatóságokkal és a kormánnyal közölhette és kérvény alakjában az Országgyűlés bármelyik házához közvetlenül felterjeszthette.

A törvényhatóságok az ország nem önkormányzati közigazgatási beosztásának területi alapját is képezték, a speciális igazgatási ágak, mint a pénzügyi, bírósági területi beosztások is nagyjából ehhez igazodtak.

A törvényhatóságok szabályozása 1848-ban[szerkesztés]

Az 1848. XVI. t.-c. a vármegyei szerkezetnek mint az alkotmányosság védbástyájának a közszabadsággal összhangzásba hozatala, egyszersmind pedig a közigazgatásnak időközben is minden megakadástól megóvása érdekében, a minisztériumot arra utasította, hogy a vármegyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezéséről a legközelebbi országgyűlés elé törvényjavaslatot terjesszen és ennek megtörténtéig a vármegyei hatóság gyakorlatát ideiglenesen szabályozta.

Az 1870. évi szabályozás[szerkesztés]

A közbejött események folytán a kormány az ebben a törvénycikkben nyert utasításnak csakis 1870-ben tehetett eleget, amikor az 1870. XLII. t.-c [1] az első részletes szervezés munkáját teljesítette, amelyen az 1874. XXXIX. t.-c [2] csak annyiban módosított, amennyiben megengedte, hogy a vármegye főispánja, székely székek, kerületek és vidékek főkirálybírája vagy főkapitánya egyszersmind szabad királyi városok vagy törvényhatósági joggal felruházott városok főispánja, illetőleg kerületi grófja is lehet.

Törvényhatóságok 1870 és 1876 között[szerkesztés]

Az 1870. évi XLII. törvénycikk[1] nem hozott változást az ország közigazgatási területi beosztásában, csupán egységes jogállást és szervezetet állapított meg a korábban rendkívül sokféle közigazgatási egység számára. A hagyományokra azonban tekintettel volt az elnevezéseknél és az egyes tisztségek (például főispán, kerületi gróf stb.) megnevezésénél.

A törvényhatóságok típusai az alábbiak voltak:

 • vármegyék
 • székely székek
 • kerületek (Jászkun, Hajdu és a Nagykikindai)
 • vidékek (Kővár, Fogaras és Naszód)
 • szepesi XVI város kerülete
 • szabad királyi városok
 • törvényhatósági joggal felruházott városok

A vármegyerendszer teljeskörűvé válása 1876 után[szerkesztés]

Időközben, jelesül az 1876. XX. t.-ckkel [3] Archiválva 2015. február 9-i dátummal a Wayback Machine-ben nagyobb számu szab. kir., illetőleg törvényhatósági joggal felruházott városok mint önálló törvényhatóságok megszüntettek s azokba a vármegyékbe bekebeleztettek, amelyeknek területén feküsznek; az 1876. XXXIII. [4], valamint az azt kiegészítő 1877. I. [5] törvénycikkek több törvényhatóságnak területét szabályozták. Ez, valamint a közigazgatás szervezetében időközben behozott több változás, a törvényhatóságok új szervezését tette szükségessé.

Az 1886. évi változás[szerkesztés]

E szükségnek megfelelt az 1886. XXI. t.-c. amely az 1892. XXVI. t.-cikkel eszközölt csekély módosítással kialakította a törvényhatóságok szervezetét.

E törvény értelmében törvényhatóságok:

 • a vármegyék (vármegyei törvényhatóságok),
 • törvényhatósági joggal felruházott városok (városi törvényhatóságok),
 • Budapest székes főváros, amelynek a többi törvényhatóságokétól eltérő szervezetét az 1872. XXXVI. t.-c. szabályozza,
 • Fiume városa és kerülete (Fiume áll: a városból és Plasse, Cosala és Drenova alközségekből), amelynek ügyei hasonlag nem az 1886. XXI. t.-c., hanem a törvény újabb rendelkezéséig a fennálló törvényes gyakorlat szerint intéztetnek. Irányadó jelesül a minisztertanács határozata alapján a m. kir. belügyminiszternek 1872 április 27. kelt rendeletével helybenhagyott statutum, amelynek teljes címe: Fiume szabad város és kerületének statutma (Statuto della libera citta di Fiume e del suo distretto).

Vármegyei törvényhatóságok[szerkesztés]

  • Abaúj-Torna,
  • Alsó-Fehér,
  • Arad,
  • Árva,
  • Bács-Bodrog,
  • Baranya,
  • Bars,
  • Békés,
  • Bereg,
  • Beszterce-Naszód,
  • Bihar,
  • Borsod,
  • Brassó,
  • Csanád,
  • Csík,
  • Csongrád
  • Esztergom,
  • Fejér,
  • Fogaras,
  • Gömör és Kis-Hont,
  • Győr,
  • Hajdu,
  • Háromszék,
  • Heves,
  • Hont,
  • Hunyad,
  • Jász-Nagykun-Szolnok,
  • Kis-Küküllő,
  • Kolozs,
  • Komárom,
  • Krassó-Szörény,
  • Liptó,
  • Máramaros,
  • Maros-Torda,
  • Moson,
  • Nagy-Küküllő,
  • Nógrád,
  • Nyitra,
  • Pest-Pilis-Solt-Kiskun,
  • Pozsony,
  • Sáros,
  • Somogy,
  • Sopron,
  • Szabolcs,
  • Szatmár,
  • Szeben,
  • Szepes,
  • Szilágy,
  • Szolnok-Doboka,
  • Temes,
  • Tolna,
  • Torda-Aranyos,
  • Torontál,
  • Trencsén,
  • Turóc,
  • Udvarhely,
  • Ugocsa,
  • Ung,
  • Vas,
  • Veszprém,
  • Zala,
  • Zemplén,
  • Zólyom;

Törvényhatósági joggal felruházott városok[szerkesztés]

  • Arad (szab. kir.),
  • Baja,
  • Debrecen (szab. kir.),
  • Győr (szab. kir.),
  • Hódmező-Vásárhely,
  • Kassa (szab. kir.),
  • Kecskemét,
  • Kolozsvár (szab. kir.),
  • Komárom (szab. kir.),
  • Marosvásárhely (szab. kir.),
  • Nagyvárad,
  • Pancsova,
  • Pécs (szab. kir.),
  • Pozsony (szab. kir.),
  • Selmec- és Bélabánya (szab. kir.),
  • Sopron (szab. kir.),
  • Szabadka (szab. kir.),
  • Szatmár-Németi (szab. kir.),
  • Szeged (szab. kir.),
  • Székesfejérvár (szab. kir.),
  • Temesvár (szab. kir.),
  • Újvidék (szab. kir.),
  • Versec,
  • Zombor (szab. kir.).

A törvényhatóságoknak összes száma 89.

A törvényhatóságok mint önkormányzati joggal felruházott testületek gyakorolták a törvény korlátai között:

 • a) az önkormányzatot;
 • b) az állami közigazgatás közvetítését és
 • c) egyéb közérdekü, sőt országos ügyekkel is foglalkozhatnak, azokat megvitathatják, azokra nézve megállapodásaikat kifejezhetik, egymással és a kormánnyal közölhetik és kérvény alakjában a törvényhozás bármelyik házához közvetetlenül felterjeszthetik. A felterjesztésnek ez a joga Budapest székes fővárost is kétségtelenül éppen ily terjedelemben megilleti, jóllehet a szervezeti törvény nem a törvényhozás bármelyik házát, hanem csak a képviselőházat említi.

Önkormányzati jogánál fogva a törvényhatóság:

 • a) saját belügyeiben önállólag intézkedik, határoz és szabályrendeleteket alkot;
 • b) határozatait és a szabályrendeleteit saját közegei által végrehajtatja;
 • c) tisztviselőit választja;
 • d) az önkormányzat és közigazgatás költségeit megállapítja és a fedezetről gondoskodik és pedig a megyei T. a megyék háztartásáról szóló 1883. XV. t.-c., a városi T. pedig a községi törvény (1886. XXII. t.-c. rendelkezései szerint);
 • e) a kormánnyal közvetetlenül érintkezik. Fiume szabály szerint a kormányzó közvetítésével levelez a kormánnyal, de a közvetetlen érintkezés jogát részére is a Statutum biztosítja.

Jegyzetek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • A Pallas nagy lexikona