Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Megszűnt2016. december 31.
Jogutód

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (rövidítve: MVH) a magyar kormány által a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelettel létrehozott, az e kormányrendelet helyébe lépő 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelettel szabályozott központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozik.[1] Az MVH 2016. december 31-ével - beolvadásos különválással megszűnt.[2]

Szervezete[szerkesztés]

Az MVH-t elnök vezeti. Az elnök munkáját két elnökhelyettes segíti. Az elnökhelyetteseket az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük az egyéb munkáltatói jogköröket az elnök gyakorolja. Az MVH egyéb alkalmazottai felett - a gazdasági vezető kinevezése és felmentése kivételével - a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja.[3]

Az MVH központi szervből, igazgatóságokból, valamint kirendeltségekből áll. Az MVH elnöke közvetlenül vezeti a központi szervet. Az igazgatóságok székhelye Budapest. A kirendeltségek az MVH területi szervei. Az MVH központi szervének és igazgatóságainak illetékességi területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek illetékességi területeit a kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az MVH központi szerve, kirendeltségei és igazgatóságai önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Az egyes igazgatóságokat az igazgatók vezetik.[4]

Az MVH eljárása[5][szerkesztés]

Az MVH döntései ellen irányuló jogorvoslati kérelmet a következő ügyekben a miniszter bírálja el:

 • a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programmal és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • b) az állati termékek közvetlen támogatási jogcímeivel, továbbá bármely állatállomány-alapú támogatási jogcímmel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • c) a nemzeti támogatásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • d) a tejkvóta jogcímmel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • e) a bel- és külpiaci intézkedésekkel, piaci engedélyezésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • f) a növényi termékek közvetlen támogatási jogcímeivel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • g) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) területalapú támogatási jogcímeivel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • h) az NVT szerkezetátalakítási támogatások jogcímeivel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • i) az NVT alapján beindított agrár-környezetgazdálkodási és kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatásokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárás,
 • j) az NVT alapján beindított mezőgazdasági területek erdősítése jogcímhez kapcsolódó jogorvoslati eljárás,
 • k) a területhez kapcsolódó történelmi bázis jogcímhez kapcsolódó jogorvoslati eljárás,
 • l) az egységes területalapú és a hozzá kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódó jogorvoslati eljárás,
 • m) intervenciós ügyek jogcímeivel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • n) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • o) az MVH Pénzügyi Igazgatósága által hozott határozatok és végzések elleni jogorvoslati eljárás,
 • p) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) változásvezetéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás,
 • q) a nem hatósági eljárásban az MVH kirendeltségei által hozott döntések, elállási nyilatkozatok ellen benyújtott kifogások.

Ha az adott ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítésre annak megkezdése előtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be - a döntés-előkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézőt kell kijelölni.[6]

Egyéb feladatai[7][szerkesztés]

Az MVH feladatkörébe tartozik az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetése és annak továbbfejlesztése. Az MVH ezen belül működteti:

 • a) az ügyfél-nyilvántartási rendszert,
 • b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR),
 • c) az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét.[8]

Az MVH feladatkörébe tartozik továbbá:[9]

 • a) a tejkvóta-nyilvántartási rendszer, (ez a nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.)[10]
 • b) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása,
 • c) az intervenciós raktárregiszter,
 • d) a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszere,
 • e) a monitoring adat-nyilvántartási rendszer

működtetése.

Az MVH megszüntetésével összefüggő rendelkezések[szerkesztés]

Lázár János kancelláriaminiszter 2016 januárjában a közigazgatási bürokráciacsökkentés kapcsán bejelentette, hogy számos háttérintézmény megszűnik vagy státusa megváltozik, majd 2016. február 4-i sajtótájékoztatóján élesen bírálta az MVH működését.

A Hivatal megszűnésével 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat és 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet foglalkozik.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat[szerkesztés]

A kormányhatározat a földművelésügyi, a tárca nélküli és a nemzetgazdasági minisztereket bízza meg a következő, 2017. január 1-jével hatályba lépő változtatásokkal:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a következők szerinti jogutódlással megszűnik:

fa) az MVH kifizető ügynökségi tevékenységét a Magyar Államkincstár, egyéb feladatait az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) tekintetében az agrár-politikáért felelős miniszter lássa el;

fb) az MVH megyei kirendeltségei a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerülnek integrálásra azzal, hogy az általuk ellátott feladatok tekintetében a szakmai irányítási jogköröket az EMVA vonatkozásában az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az EMGA és a nemzeti támogatások vonatkozásában az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja;

fc) az EMVA tekintetében az irányító hatósági és kifizető ügynökségi feladatokat úgy kell megosztani az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a Magyar Államkincstár között, hogy a program hatékony irányíthatóságához és végrehajtásához kapcsolódó hatáskörök, - a delegálható feladatokat is ide értve - az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek;

fd) az MVH illetékes hatósági feladatai az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek telepítésre az európai uniós fejlesztési források koordinált felhasználása és az átalakított intézményrendszer akkreditációja érdekében;[11]

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet[szerkesztés]

A 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet főbb rendelkezései e témakörben:

Az MVH általános jogutódja - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Magyar Államkincstár.[12]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott támogatások esetén a közbenső szervezeti feladatok tekintetében az MVH jogutódja a Miniszterelnökség.[13]

A területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatok tekintetében az MVH feladatait 2017. január 1-jétől a megyei kormányhivatalok látják el. E feladatkijelölés nem érinti a Magyar Államkincstár kifizető ügynökségi feladatkörébe tartozó feladatait és a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.[14]

A (3) bekezdés alapján a Miniszterelnökséghez kerülő feladatok ellátását szolgáló, a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében az MVH jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.[15]

A (3) bekezdés alapján a Miniszterelnökséghez kerülő feladatok ellátását szolgáló, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok, valamint az e feladatokhoz kapcsolódó informatikai, telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében az MVH helyébe a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság lép.[16]

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § c) pontja szerinti illetékes hatósági feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.[17]

Az MVH feletti irányítási jogok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet szerinti átadásával összefüggő feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Földművelésügyi Minisztérium jogutódja.[18]

Az 1. és 2. §-ban meghatározott jogutódlás kiterjed a jogutódhoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá valamennyi, a feladat ellátását szolgáló jogviszonyra.[19]

Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan eszközállományra,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyukra vagy munkaviszonyukra.[20]

Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyek az 1. § alapján kizárólag az MVH egyes megyei kirendeltségei által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak az a megyei kormányhivatal tekintendő, amely az adott megyei kirendeltség feladatait jogszabály, illetve a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti delegált szerződések alapján ellátja.[21]

Azon vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése tekintetében, amelyek az 1. § alapján az MVH mint központi hivatal által ellátott feladatokra és e feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyokra vonatkoznak, jogutódnak - az átvett feladataiknak megfelelően - az 1. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott feladatokat átvevő szerv vagy szervezet tekintendő.[22]

Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében az 1. §-ban meghatározottak szerinti jogutódnak tekintendő szerv vagy szervezet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a jogutódlás bekövetkeztét követő nyolc napon belül köteles a támogató számára megtenni.[23]

Az MVH a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától a) beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása nélkül nem vállalhat,[24] foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, valamint a Kincstár elnökének jóváhagyásával létesíthet.[25]

Források[szerkesztés]

 • 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról
 • 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
 • 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §
 2. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.
 3. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) - (3) bek.
 4. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) - (3) bek.
 5. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 4. §
 6. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 4/A. §
 7. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. §
 8. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.
 9. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. § (2) bek.
 10. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. § (3) bek.
 11. 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
 12. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bek.
 13. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bek.
 14. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bek.
 15. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bek.
 16. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bek.
 17. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.
 18. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bek.
 19. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.
 20. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.
 21. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bek.
 22. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bek.
 23. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bek.
 24. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § a. pont
 25. 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § b. pont

További információk[szerkesztés]

 • 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról