Blackboard programtervezési minta

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A szoftverfejlesztésben a blackboard minta egy viselkedési minta, ami számítási keretrendszert biztosít a tervezéshez és olyan rendszerek implementálásához, amik nagy és különböző specializált modulokat integráltak, és komplex, nem determinisztikus stratégiát valósít meg.[1][2] Ezt a mintát a HEARSAY-II projekt tagjai alkották, és először hangfelismeréshez használták.[1]

Szerkezete[szerkesztés]

A blackboard modellnek három fő összetevője van:

 • blackboard (Blackboard) - egy strukturált globális memória, ami a megoldás objektumait tartalmazza
 • tudásbázis (Knowledge Sources)- magasan specializált modulok a saját reprezentációjukkal együtt
 • vezérlő összetevők (Control) - selectek, konfigurációk és tudásbázisok futtatása.[1]

Implementáció[szerkesztés]

Első lépés, hogy tervezzük meg a megoldás terét, ami a blackboard struktúra definíciójához vezet. Aztán, a tudásbázist kell elkészíteni. Ez a két lépés nagyon összefüggő.[1]

A következő lépés, a vezérlők meghatározása, ami általában komplex ütemezés formájában létezik, ami domain-specifikus heurisztikákat hasnál, hogy rangsorolja a végrehajtható tudásbázist.[1]

System Structure

[1]

Ismert felhasználásai[szerkesztés]

 • beszédfelismerés
 • jármű azonosítás és követés
 • protein molekulák struktúrájának azonosítása
 • szonár jelek elemzése[1]

Következmények[szerkesztés]

A blackboard minta hatékony megoldást biztosít olyan komplex rendszerek tervezéséhez és implementálásához, ahol heterogén modulok dinamikus kombinációjával oldjuk meg a problémát. Ez biztosít olyan nem funkcionális tulajdonságokat mint:

 • újrafelhasználhatóság
 • változtathatóság
 • robusztusság[1]

A blackboard minta megengedi, hogy a processzek szorosan együtt működhessenek különböző szálakon, és reagáljanak, ha kell.

Példák[szerkesztés]

Radar védelmi rendszer minta (C#-ban).[2]

Kód a MainWindow.xaml:

<ListBox ItemsSource="{Binding blackboard.CurrentObjects}" ItemsPanel="{DynamicResource ItemsPanelTemplate1}" ItemContainerStyle="{DynamicResource ItemContainerStyle}" ItemTemplate="{DynamicResource ItemTemplate}" Margin="20,20,20,10" Foreground="#FFDE6C6C" >
  <ListBox.Resources>
    <ItemsPanelTemplate x:Key="ItemsPanelTemplate1">
      <Canvas IsItemsHost="True"/>
    </ItemsPanelTemplate>

[2] Kód az item container helymeghatározásához

<Style x:Key="ItemContainerStyle" TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
  <Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
  <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="{Binding HorizontalContentAlignment, RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type ItemsControl}}}"/>
  <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="{Binding VerticalContentAlignment, RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type ItemsControl}}}"/>
  <Setter Property="Canvas.Left" Value="{Binding X}"/>
  <Setter Property="Canvas.Top" Value="{Binding Y}"/>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="{x:Type ListBoxItem}">
        <Border x:Name="Bd" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="{TemplateBinding Background}" Padding="{TemplateBinding Padding}" SnapsToDevicePixels="true">
          <ContentPresenter HorizontalAlignment="{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}" SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContentAlignment}"/>
        </Border>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

[2]

Kód az Item-hez (ItemTemplate definiálja az objektumot, egy Image és TextBox-ok):

<DataTemplate x:Key="ItemTemplate">
  <Border>
    <Border.Style>
      <Style TargetType="{x:Type Border}">
        <Style.Triggers>
          <DataTrigger Binding="{Binding IsThreat}" Value="true">
            <Setter Property="Background" Value="Red"/>
          </DataTrigger>
          <DataTrigger Binding="{Binding IsThreat}" Value="false">
            <Setter Property="Background" Value="Green"/>
          </DataTrigger>
        </Style.Triggers>
      </Style>
    </Border.Style>
    <Grid Margin="3">
      <Image Height="48" Source="{Binding Image}" />
      <StackPanel Margin="0,0,0,-30" VerticalAlignment="Bottom" >
        <TextBlock Text="{Binding Type}"/>
        <TextBlock Text="{Binding Name}"/>
      </StackPanel>
      <TextBlock HorizontalAlignment="Right" TextWrapping="Wrap" Text="{Binding DistanceFromDestruction}" VerticalAlignment="Bottom" Width="Auto" Visibility="{Binding IsThreat, Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"/>
    </Grid>
  </Border>
</DataTemplate>

[2]

Kód a Blackboard komponens mögött MVVM ViewModel implementációjában:

public Blackboard blackboard { get; set; }
Controller controller;
 
public MainWindow()
{
  InitializeComponent();
  DataContext = this;
 
  blackboard = new Blackboard();
  controller = new Controller(blackboard);
 
}

[2]

A Controller mögötti kód:

private void Button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e)
{
  controller.AddSignalProcessor();
}

[2]

Kód a base class IObject-hez:

public interface IObject
{
  ObjectType Type { get; set; }
  string Name { get; set; }
  WriteableBitmap Image { get; set; }
  bool? IsThreat { get; set; }
  ProcessingStage Stage { get; set; }
  int X { get; set; }
  int Y { get; set; }
 
  IObject Clone();
}

[2]

Kód a radar module-ban:

AllObjects = new List<IObject>
{
  new BirdObject(ObjectType.Bird, "", new WriteableBitmap(new System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/Media/Bird.bmp", UriKind.Absolute))), false, false),
  new PlaneObject(ObjectType.Plane, "", new WriteableBitmap(new System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/Media/Plane.bmp", UriKind.Absolute))), false, false),
  new RocketObject(ObjectType.Rocket, "", new WriteableBitmap(new System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/Media/Rocket.bmp", UriKind.Absolute))), false, false),
};

[2]

Kód ami a beérkező objektumokat kezeli:

public IncomingObject(IObject obj)
  : base(ObjectType.Unknown, null, null, true, null)
{
  actualObject = obj;
  ProcessedPixels = new bool[16, 16];
 
  //Paint the image as all red to start with
  Image = new WriteableBitmap(48, 48, 72, 72, PixelFormats.Bgr32, null);
  int[] ary = new int[(48 * 48)];
  for (var x = 0; x < 48; x++)
    for (var y = 0; y < 48; y++)
      ary[48 * y + x] = 255 * 256 * 256;
  Image.WritePixels(new Int32Rect(0, 0, 48, 48), ary, 4 * 48, 0);
}

[2]

Kód a tudásbázis interfészéhez:

public interface IKnowledgeSource
{
  bool IsEnabled { get; }
  void Configure(Blackboard board);
  void ExecuteAction();
 
  KnowledgeSourceType KSType { get; }
  KnowledgeSourcePriority Priority { get; }
  void Stop();
}

[2]

A jel processor implementálásához:

public override bool IsEnabled
{
  get
  {
    for (var ix = 0; ix < blackboard.CurrentObjects.Count(); ix++)
      if (blackboard.CurrentObjects[ix].Stage < ProcessingStage.Analysed)
        return true;
 
    return false;
  }
}
 
public override void ExecuteAction()
{
  for (var ix = 0; ix < blackboard.CurrentObjects.Count(); ix++)
    if (blackboard.CurrentObjects[ix].Stage < ProcessingStage.Analysed)
      ProcessAnotherBit(blackboard.CurrentObjects[ix]);
}
 
void ProcessAnotherBit(IObject obj)
{
  int GRANULARITY = 16;
  int blockWidth = obj.Image.PixelWidth / GRANULARITY;

[2]

kódrészlet writablebitmaps-ok közti másoláshoz:

int stride = obj.Image.PixelWidth * obj.Image.Format.BitsPerPixel / 8;
int byteSize = stride * obj.Image.PixelHeight * obj.Image.Format.BitsPerPixel / 8;
var ary = new byte[byteSize];
obj.Image.CopyPixels(ary, stride, 0);

[2]

var unk = obj as IncomingObject;
unk.GetActualObject().Image.CopyPixels(aryOrig, stride, 0);

[2]

for (var iy = 0; iy < blockWidth; iy++)
{
  for (var ix = 0; ix < blockWidth; ix++)
    for (var b = 0; b < 4; b++)
    {
      ary[curix] = aryOrig[curix];
      curix++;
    }
  curix = curix + stride - (blockWidth * 4);
}

[2]

obj.Image.WritePixels(new Int32Rect(0, 0, obj.Image.PixelWidth, obj.Image.PixelHeight), ary, stride, 0);

[2]

Kód a pixelek összehasonlításához a képfelismerésnél:

for (var ix = 0; ix < blockWidth; ix++)
{
  var argb1 = (ary[curix + 1] * 256 * 256) + (ary[curix + 2] * 256) + ary[curix + 3];
  var argb2 = (aryKnown[curix + 1] * 256 * 256) + (aryKnown[curix + 2] * 256) + aryKnown[curix + 3];
  if (argb1 != 255 * 256 * 256 && argb1 != argb2)
  {
    nomatch = true;
    break;
  }
  curix += 4;
}

[2]

if (matches.Count() == 1)
{
  obj.Type = matches[0].Type;
  obj.Name = matches[0].Name;
  obj.IsThreat = matches[0].IsThreat;
 
  obj.Image = new WriteableBitmap(matches[0].Image); //Create new image instance
 
  if (obj.Type != ObjectType.Plane)
    obj.Stage = ProcessingStage.Identified;
  else
    obj.Stage = ProcessingStage.Analysed;
}

[2]

Kód a repülő azonosításhoz:

for (var ix = 0; ix < blackboard.CurrentObjects.Count(); ix++)
{
  var obj = blackboard.CurrentObjects[ix];
  if (obj.Stage == ProcessingStage.Analysed && obj.Type == ObjectType.Plane)
  {
    var unk = obj as IncomingObject;
    var actual = unk.GetActualObject();
    obj.Name = actual.Name;
    obj.IsThreat = actual.IsThreat;
    obj.Stage = ProcessingStage.Identified;
  }
}

[2]

Kód a harcigépekhez:

public override void ExecuteAction()
{
  for (var ix = 0; ix < blackboard.CurrentObjects.Count(); ix++)
  {
    var obj = blackboard.CurrentObjects[ix] as IncomingObject;
    if (obj.IsThreat != null && obj.IsThreat.Value && (obj.Stage != ProcessingStage.Actioned))
    {
      if (obj.MoveHitsTarget())
        DestroyTarget(obj);
    }
  }
}
 
private void DestroyTarget(IncomingObject obj)
{
  int stride = obj.Image.PixelWidth * obj.Image.Format.BitsPerPixel / 8;
  int byteSize = stride * obj.Image.PixelHeight * obj.Image.Format.BitsPerPixel / 8;
  var ary = new byte[byteSize];
  obj.Image.CopyPixels(ary, stride, 0);
 
  DrawCross(stride, ary);
 
  obj.Image.WritePixels(new Int32Rect(0, 0, obj.Image.PixelWidth, obj.Image.PixelHeight), ary, stride, 0);
  obj.Stage = ProcessingStage.Actioned;
}
 
private static void DrawCross(int stride, byte[] ary)
{
  for (var y = 1; y < 47; y++)
  {
    var line1Pos = (y * stride) + (y * 4);
    var line2Pos = (y * stride) + (stride - 4) - (y * 4);
    for (var a = -1; a < 2; a++)
    {
      ary[line1Pos + 4 + (a * 4)] = ary[line2Pos + 4 + (a * 4)] = 255;
      ary[line1Pos + 5 + (a * 4)] = ary[line2Pos + 5 + (a * 4)] = 0;
      ary[line1Pos + 6 + (a * 4)] = ary[line2Pos + 6 + (a * 4)] = 0;
      ary[line1Pos + 7 + (a * 4)] = ary[line2Pos + 7 + (a * 4)] = 0;
    }
  }
}

[2]

Kapcsolódó cikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c d e f g h Lalanda, P., Two complementary patterns to build multi-expert systems, Orsay, France: Thomson CSF Corporate Research Laboratory
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Blackboard Design Pattern. Microsoft TechNet . Microsoft. (Hozzáférés: 2016. február 5.)

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Blackboard (design pattern) című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.