Vizuális antropológia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A vizuális antropológia a kulturális antropológia részterülete. A hagyományos angolszász iskolák felfogása szerint a kulturális antropológiai terepmunka fényképekkel, filmekkel való vizuális adatolását, illusztrálását, hitelesítését jelenti. A 20. század második harmadára erősödött meg a vizuális antropológia másfajta felfogása, amely szerint a kulturálisan befolyásolt „máshogyan látás” megértése a tudományág feladata. Ekkor az antropológus az adott nép­cso­port vizu­á­lis médiumainak kultu­rálisan szabályozott használatával fog­lal­kozik. A vizuális antropológia sokak számára egyenlő a legpopulárisabb megjelenési formájával, azaz az antropológiai dokumentumfilmmel.

Miként a kulturális antropo­lógia, úgy a vizuális antropológiai irányzat is törekszik egy­részt a kiválasztott kö­zösségek kultúrájának rendsze­rező leírására, illetve vi­zu­á­lis ada­to­lá­sá­ra; másrészt az egyes társa­dal­mak, társadalmi csoportok kultúrájának össze­hason­lítá­sára, feltételezett kölcsön­hatások tanulmányozására, transz­­kul­turális vizs­gála­tokra. Jellemzi a kulturális antropológia módszertana, azaz (1) ismereteit javarészt terepmunka során szerzi, (2) holisztikus megközelítésű, vizsgálódásába a tudományok határterületein kívül lévő tudásokat is beemeli, (3) a vizsgált jelenségeket az adott kultúra törvényszerűségei alapján ítéli meg, azaz igyekszik az etnocentrizmus hatását minimalizálni, (4) jellemzi az összehasonlító, komparatív szemléletmód, (5) párhuzamosan használja az émikus és étikus szemléletmódot.

Részterületei a kultúrák vizuális alrendszereit tanulmányozó szakantropológiák: művészetantropológia, a fotóantropológiai, az antropológiai dokumentumfilm, a tárgyi rendszerek antropológiája, a tér- és testhasználat antropológiája, a médiaantropológia stb. Felhasználja a proxemika, a kinezika és a nonverbális kommunikáció, illetve a látás pszichológiájának kultúrából eredő szabályait.

Források[szerkesztés]

 • Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Budapest, 1979, Gondolat
 • Bán András: A vizuális antropológia helyzete a Corvin utca 7. alatt. Bemutatás és módszertani elmélkedés. Fotóművészet, 2004/3-4. XLVII. évfolyam 3-4. szám.
 • Banks, Marcus – Zeitlyn, David: Visual methods in social research. London, 2015, Sage
 • Boas, Franz: Primitív művészet. In: uő: Népek, nyelvek, kultúrák. Budapest, 1975, Gondolat, 131-214. p.
 • Boglár Lajos: Vizuális antropológia. Filmkultúra, Budapest 1973/6., 56-59. p.
 • Collier, John Jr. – Collier, Malcolm: Visual Anthropology. Albuquerque, 1986, University of New Mexico Press
 • Deregowski, Jan B.: Illúzió és kultúra. In: R.L.Gregory–E. H. Gombrich: Illúzió a természetben és a művészetben. Budapest, 1982, Gondolat, 165-196. p.
 • Geertz, Clifford: A művészet mint kulturális rendszer. In: uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, 1994, Századvég, 239–267. p.
 • Gombrich, Ernst H.: Művészet és illúzió. Budapest, 1972, Gondolat
 • Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. Budapest, 1975, Gondolat
 • K. Csilléry Klára: A lakáskultúra társadalmi rétegek szerinti differenciálódása. Ethnographia 96., 1985, 173-211. p.
 • Kotkin, Amy: A családi fotóalbum, mint a folklór egyik megnyilvánulási formája. In: R. Nagy József (szerk.): Családi album. Vizuális antropológiai szöveggyűjtemény I. Miskolc, 2001, KVAT
 • Kunt Ernő: Az antropológia keresése. Budapest, 2003, L'Harmattan
 • Kunt Ernő: Fotóantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás. Miskolc-Budapest, 1995, Árkádiusz Kiadó, 12. p.
 • Kunt Ernő: Nép-rajz és foto-antropológia. Vizuális antropológiai jegyzetek paraszti használatú fényképekről. Budapest, 1988, ELTE
 • Kunt Ernő: Vizuális kultúra és vizuális művészetek. Vizuális antropológiai jegyzetek 1. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc 27., 1988-89, 275-284. p.
 • MacDougall, David: A megfigyelő filmen túl. In: R. Nagy József (szerk.): Antropológiai dokumentumfilmek. Vizuális antropológiai szöveggyűjtemény II. Miskolc, 2000, Miskolci Egyetem
 • Maquet, Jacques: Bevezetés az esztétikai antropológiába. Budapest, 1984, Művelődéskutató Intézet
 • R. Nagy József: Képek és kultúra. Vizuális antropológiai megközelítések. Ex Symposion (Dokumentum – tematikus szám), 32-33. sz., 2000, 33-38. p.
 • R. Nagy József: Alkalmazott vizuális antropológia. Szellem és Tudomány különszám, 2020, 542-553. p.
 • Pink, Sarah: Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban: A vizuális antropológia újragondolása. In: Letenyei László (szerk.): Településkutatás. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2006, L’Harmattan és Ráció, 703–728. p.
 • Worth, Sol – Adair, John: Navajo filmesek. In: Horányi Özséb (szerk.): Montázs. Budapest, 1977, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 271-324. p.