Tautológia (nyelvészet)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A retorikában és a nyelvészetben a tautológia (< görög ταυτολογία tautología szó szerint ’ugyanannak mondása’, Szathmári 2008 szerint magyar szóval szószaporítás) egyik definíciója „valamely fogalomnak, gondolatnak vagy nyelvi viszonynak azonos jelentésű szavakkal való ismétlése, vagy ugyanannak a szótőnek eltérő toldalékokkal akár különböző szófaji minőségben történő megismétlése”. Ilyen értelemben tautológia példái az alábbiak:[1]

KIRÁLY: Levetkőztetek?
A BÁTY: Tiszta anyaszült pucér meztelenre. (Kárpáti Péter: Első éjszaka avagy az utolsó);
Nem törődöm bele, gondoltam. Ezt / nem hagyom. Ezt nem hagyod… / Itt lett elhatározva, hogy nem fogom hagyni (Kukorelly Endre: Nem törődni bele);
Most úgy nézek egy idegen arcot, mintha sose harcoltam volna harcot (Márai Sándor: Ének).

Ez a definíció fedi azokat a szószerkezeteket is, amelyeket figura etymologicának (pl. Az el nem múló múlt)[2] és polyptotonnak (pl. szebbnél szebb)[3] neveznek.

Olyan tautológia is létezik, amelyben szó ismétlődik meg alakváltozás nélkül, de különböző mondattani funkciójú előfordulásokkal, például az x az x szerkezetű mondat, mint az angol Boys will be boys ’A fiúk fiúk lesznek’.[4] Ilyenszerű példa a magyar nyelvben A szabály az szabály.[5]

Rokon fogalom a tautológiával a pleonazmus. Közös bennük az, hogy mindkettő ugyanannak a tartalomnak két nyelvi entitással való kifejezése. Szathmári 2008 nézetében az a különbség közöttük, hogy a pleonazmus esetében olyan bővítménye van egy alaptagnak, amely jelentése beletartozik az utóbbi jelentésszerkezetébe, pl. jövőbeli terv. Egyes szerzők szinonimának tekintik a két fogalmat.[6]

Olyan nézet is van, amely szerint tautológiát csak ismétlődő szó alkot, mint A szabály az szabály.[7] Eszerint két hasonló jelentésű különböző tövű szó (pl. [...] pucér meztelenre) pleonazmust képezne.[4][8]

A tautológia tekinthető logikai, pragmatikai, stilisztikai és [[[nyelvtan]]i szempontból.

A tautológia mint hiba, mint stílusértékű és mint semleges stílusú jelenség[szerkesztés]

Tudományos definícióban az x az x szerkezetű mondat hibás, mivel nem lehet körben forgó, nem ismétlődhet meg benne a meghatározandó szó.[8]

A szokásos nyelvhasználatban a tautológia stílushibának számít, ha nincs stilisztikai célja, például olyan mondatokban, mint:[1]

Az előadóművész feladata nemcsak a mű művészi szintű közlése (Sajtónyelv. 2006);
Amikor az égitestet katasztrófapusztulás fenyegette, Supermant a Földre juttatta apja (Sajtónyelv. 2006).

Elfogadott a tautológia a normatív nyelvészetben és a stilisztikában, ha pragmatikai konnotációkat és stílusértékeket hordoz.

Az irodalomban előfordul tautológia használata műveletlen alak jellemzése céljából, vagy amikor a mindennapi nyelv töredezettségét, pongyolaságát akarják utánozni, mint a fenti Kukorelly idézetben. A Márai idézetben a szerző figura etymologicájával a dal műfaji egyszerűségét hangsúlyozza szándékosan.[2]

A tautológiáknak sokszor fokozó szerepe van, mint a fenti Kárpáti idézetben, vagy mint a Haragszik és dúl-fúl az Isten verssorban (Babits Mihály: Fortissimo).[2] Köznyelvi tautológiáknak is van ehhez hasonló funkciója:

 • tulajdonság nyomatékosítása: Ami biztos, az biztos;[9]
 • denotátum tulajdonságának a nyomatékosítása: A törvény az törvény;[10]
 • tulajdonság felsőfoka: szebbnél szebb;[3]
 • denotátum tulajdonságának felsőfoka: poklok pokla;[11]
 • cselekvés intenzitása: kérve kér;[12]
 • határozószó felsőfoka: réges(telen)-régen.[13]

Egyéb pragmatikai konnotációk:

 • tulajdonság elismerése engedményként: Szépnek szép;[14]
 • cselekvés elégtelensége, ha nem teljesül más cselekvés: Hallani hallom, de érteni nem értem;[15]

Van olyan ige és belőle képzett tárgy alkotta tautológia is, amely semleges a stílus szempontjából, de helyes a normatív nyelvészet szerint, például:

(magyarul) éneket énekel;[16]
(angolul) to give a gift ’ajándékot adni’;[17]
(románul) a scrie o scrisoare ’levelet írni’.[18]

A tautológia grammatikai szempontból[szerkesztés]

Olykor a tautológia tagjai nincsenek mondattani viszonyban egymással, pl. Ezt / nem hagyom. Ezt nem hagyod… / Itt lett elhatározva, hogy nem fogom hagyni.

Máskor az egyik tag alany, a másik állítmány:[2]

uralkodó uralkodik;
a törvény az törvény;

Megint más esetekben a tagok közül az egyik bővítménye a másiknak:

 • jelző – jelző alaptagja: poklok pokla;
 • igei állítmány – módhatározó: várva vár;[12]
 • igei állítmány – tárgy: éli az életet;[16]
 • tekintethatározó – igei állítmány: hallani hallom;
 • tekintethatározó – névszói állítmány: szépnek szép.

Az ismétlődő szó előfordulásai mellérendeltek is lehetnek egymásnak, pl. Ő e honért, e honnal s honnak él (Arany János: A költő hazája).[3]

Összetett mondatban az ismétlődő szó egyik előfordulása mellékmondatban jelenhet meg:

 • alanyi mellékmondatban: Ami biztos, az biztos;
 • határozói mellékmondatban: (angolul) Judge not, that ye be not judged ’Ne ítélj, hogy ne ítéltess’ (Máté evangéliuma);[19]
 • tárgyi mellékmondatban: (románul) Știu eu ce știu ’Tudom én, amit tudok’.[20]

Olyan összetett mondatok is vannak, amelyek két tagmondatában is van tautológia, pl. Hallani hallom, de érteni nem értem.

Alaktani tautológiának nevezhető a magyar nyelvben a tárgyeset ragjának megismétlése nem sztenderd nyelvváltozatban, a népi regiszterben, pl. aztat, eztet, őtet.[21]

Azonos szerkezetű tautológiák több nyelvben[szerkesztés]

X az x szerkezetű tautológia több nyelvben megtalálható:

(magyarul) A törvény az törvény;
(angolul) Boys will be boys ’A fiúk fiúk lesznek’;[4]
(franciául) Un sou est un sou, et qui l'épargne gagne szó szerint ’Egy fillér az egy fillér és aki megtakarítja, nyer’;[22]
(románul) Crima nu e politică... Crima e crimă ’A gyilkosság nem politika... A gyilkosság az gyilkosság’ (Liviu Rebreanu);[8]
(oroszul) Дети есть дети (Gyetyi jeszty gyetyi) ’A gyerekek gyerekek’.[7]

A többes számú birtokos + egyes számú birtok szerkezetű tautológiára van azonos tartalmú példa is több nyelvben:

(héberül) שיר השירים (Sir ha-sirim);
(magyarul) Énekek éneke;[2]
(latinul) Canticum Canticorum;
(franciául) Cantique des Cantiques;
(románul) Cântarea cântărilor;
(angolul) Song of Songs;
(oroszul) Песнь песней (Peszny pesznyej).

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b Szathmári 2008, Tautológia szócikk.
 2. a b c d e Szathmári 2008, Figura etymologica szócikk.
 3. a b c Szathmári 2008, Poliptóton szócikk.
 4. a b c Bussmann 1998, 911. o.
 5. Gomperz Tamás: A szabály az szabály. In HVG.hu, 2013. január 23 (Hozzáférés: 2022. február 26.).
 6. Szathmári 2008 állítása, szerzők megnevezése nélkül (Pleonazmus szócikk).
 7. a b Tyihonov 2014, 360. o.
 8. a b c Dragomirescu 1995, tautologie szócikk.
 9. ÉrtSz., biztos szócikk.
 10. 1958-as francia–olasz film címe (PORT.hu) (Hozzáférés: 2022. február 26.).
 11. Szathmári 2008, Epitheton szócikk.
 12. a b Cs. Nagy 2007, 238. o.
 13. Cs. Nagy 2007, 301. o.
 14. P. Lakatos 2006, 152. o.
 15. Kálmánné Bors – A. Jászó 2007, 408. o.
 16. a b Kálmánné Bors – A. Jászó 2007, 378. o.
 17. Bussmann 1998, 409. o.
 18. Constantinescu-Dobridor 1998, figură etimologică szócikk.
 19. Farnswarth 2011, 63. o.
 20. Bidu-Vrănceanu 1997, 500. o.
 21. Nádasdy 2008.
 22. Proverbes-francais.fr. Dictionnaire des meilleurs proverbes et des plus belles citations françaises (A legjobb francia közmondások és a legszebb francia idézetek tára) (Hozzáférés: 2022. február 26.).

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]