Szerzetesrendek nevének rövidítései

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szerzetesek kórusa, miniatura, Legenda aurea

A teológiai irodalomban, illetve az egyháztörténeti munkákban a különböző szerzetes- és apácarendek, valamint kongregációk (egyházi társulások) gyakran nem a teljes nevükön, hanem nevük kezdőbetűivel szerepelnek. Sok esetben hasonló eljárás figyelhető meg a szerzetesírók munkáinál is, a szerző neve után itt is a rend nevének rövidített formája áll. A rövidítések feloldása, illetve a szerzetesrendek és kongregációk nevei az alábbi listában olvashatóak:

(Megjegyzés: Egy szerzetesrendnek vagy kongregációnak több névváltozata és/vagy névrövidítése is lehet, és előfordul, hogy egy rövidítés több szerzetesrendet is jelöl.)

Rövidítés Hivatalos név Magyar név Közismert név
A.A. Augustiniani ab Assumptione Mária Mennybevételéről Nevezett Ágostonos Kongregáció Asszumpcionisták
A.B.A. Antoniani Benedictini Armeni Mechitaristák, örmény bencések
A.D. Ancillae Domini Megfeszített Jézus Krisztus Szegény Szolgálói dernbachi nővérek
A.N.K.[1] Congregatio Ancillarum Beatas Mariae Virginis ab Annunciata Annunciáta Nővérek Kongregációja Annunciáták, annunciáta nővérek
Ant. Hospitalarii S. Antonii Szent Antal Irgalmas Rendje antoniták
O.A.R. Ordo Augustinianorum Recollectorum Ágoston-rendi Recollectusok ágostonos rekollektusok, recollectusok
A.Sz.F.L.[1] Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja Assisi Szent Ferenc Leányai
B.C. Ordo Basilius S. Joannis Baptistae, Soaritorum Melkitarum Keresztelő Szent Jánosról Nevezett Melkita Baziliták
B.M.V. Miasszonyunkról Nevezett Női Kanonokrend, Pécs ágostonos kanonisszák
B.S. Ordo Basilianus Ss. Salvatoris Melkitarum Az Üdvözítőről nevezett Melkita Baziliták libanoni baziliták
Can.A. Canonici Augustiniani ágostonos kanonokok ágostonos kanonokok
Can.R. Canonici Regulares reguláris kanonokok reguláris (szabályozott) kanonokok
C.A.S.H. Clerici Apostolici S. Hieronymi Szent Jeromos Apostoli Papjai jezuáták
C.B. Communauté des Beatitudes Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Közösség
C.C. Carmelitae Calceati/Calceatae sarus karmeliták sarus Karmeliták
C.Cam. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok
C.C.F. Congregatio Charitatis Fratrum Szeretet Testvéreinek Kongregációja
C.D.C. Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae Keresztény Tanítás Papi Kongregációja doktrináriusok
C.D.C.J. Sorores Carmelitae a Divino Corde Jesu Jézus Isteni Szivéről Nevezett Karmelita Nővérek Roermondi Karmelita Nővérek
C.D.Sp. Congregatio S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis B.M.V. Mária Szeplőtelen Szívének Oltalma alatt álló Szentlélek Kongregáció
C.F.A. Congregatio Fratrum Cellitarum S. Alexianorum Alexiánus Testvérek Kongregációja alexiánusok
C.F.C. Congregatio Fratrum a Charitate Bigi testvérek
C.F.C. Congregatio Fratrum Christianorum Keresztény Testvérek Kongregációja keresztény testvérek
C.F.I.C. Congregatio Filii Immaculatae Conceptionis Szeplőtelen fogantatás Betegápoló Fiai maastrichti conceptionista testvérek, koncepcionista testvérek
C.F.M.I. Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae Szeplőtelen Szűz Fiai Kongregációja pavoniánusok
C.F.M.M.A. Fratres Misericordiae Mariae Auxiliatricis Segítő Szűz Mária Irgalmasságának Testvérei
C.F.P. Congregatio Fratrum Pauperum S. Francisci Bleyerheidei Ferences Harmadrendi Testvérek
C.F.S. Congregatio a Fraternitate Sacerdotali Papi Testvériség Kongregációja
C.F.S.C.J. Congregatio Filiorum S. Cordis Iesu Jézus Szent Szívének Fiai Kongregációja Jézus Szent Szívének Fiai
C.F.S.F. Congregatio Filiarum S. Francisci Assisinati Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja Assisi Szent Ferenc Leányai
C.F.Ss.S. Congregatio Filiarum a Ss. Salvatore Legszentebb Üdvözítő Leányai Kongregáció Legszentebb Üdvözítő Leányai (Nővérei)
C.F.V. Congregatio Fratrum a S. Vincentio a Paulo vincés testvérek kongregációja vincés testvérek
C.F.X. Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio Xavéri Szent Ferenc Testvérei xaveriánus testvérek
Chord. Chordigeri S. Francisci Kordaviselők Testvérülete kordaviselők
C.I.C.M. Congregatio Immaculati Cordis Mariae Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációja Scheut-i misszionáriusok
Ciszt. Ordo Cisterciensium Ciszterci Rend ciszterciek
C.J. Congregatio Iosephitarum Jozefita Atyák jozefiták
C.J. Congregatio Jesu angolkisasszonyok
C.J.M. Congregatio Iesu et Mariae Jézus és Mária Kongregáció eudisták
C.M. Congregatio Missionis Missziós Kongregáció lazaristák (vincések)
C.M.[2] Compagnie de Marie Mária Társaságának Misszionáriusai montfortánusok
C.Mech. Congregatio Mechitaristarum Mechitarista Kongregáció mechitaristák
C.M.F. Cordis Mariae Filii Mária Szeplőtelen Szívének Misszionárius Fiai klaretiánusok (claretinusok)
C.M.M. Congregatio Missionariorum de Mariannhill Mariannhilli Misszionáriusok Mariannhilli Misszionáriusok
C.N.D. Congregation Notre Dame Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend Notre Dame Nővérek
C.Op. Congregatio pro Operariis Christianis a Josepho Calasantio kalazantinusok
C.P. Congregatio Clericorum Excalceatorum Ss. Crucis et Passionis D.N.I.C. Jézus Krisztus Kínszenvedésének Kongregációja passzionisták
C.P.M. Congregatio Presbyterorum a Misericordia Irgalmasságról Nevezett Papok Kongregációja irgalmas papok
C.P.O. Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium Falusi Katekéták falusi katekéták
C.P.P.S. Congregatio Presbyterorum a Preciosissimo Sanguine Legszentebb Vér Misszionáriusai Szent Vér misszionáriusok
C.P.S. Congregatio Presbyterorum a Ss. Stigmatibus D.N.I.C. stigmatinusok, bertoniánusok
C.P.S.P. Congregatio Parvarum Sororum Pauperum Szegények Kis Nővérei Szegények Kis Nővérei
C.R. Canonici Regulares reguláris kanonokok reguláris (szabályozott) kanonokok
C.R. Congregatio a Resurrectione D.N.I.C. Urunk Jézus Krisztus Feltámadásának Kongregációja resurrectionisták (rezurrekcionisták)
C.R.B. Congregatio Ss. Nicolai et Bernardi Szabályozott Bernáthegyi Kanonokok bernáthegyi kanonokok
C.R.I.C. Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae Conceptionis Szeplőtelen fogantatás Reguláris Kanonokjai
C.R.L. Congregatio Canonicorum Regularium Ss. Salvatoris Lateranensis Lateráni Szabályozott Kanonokok Kongregációja lateráni kanonokok
C.R.M. Ordo Clericorum Regularium Minorum Szabályozott Kisebb Papok mariánusok, caracciolinók
C.R.M.I. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok (kamillánusok)
C.R.S. Congregatio Clericorum Regularium a Somascha Szomaszkai rend szomaszkaiak (szomaszkák)
C.R.S.A. Canonici Regulares S. Augustini Szent Ágostonról nevezett Federációs Szabályozott Kanonokok ágostonos kanonokok
C.R.S.Ant. Canonici Regulares S. Antonii Szent Antal Szabályozott Kanonokok antoniták
C.R.S.Cr. Canonici Regulares Ss. Crucis a Stella Rubea Csehországi Vörös Keresztes Kanonokok Vörös Keresztes Kanonokok
C.R.S.P. Congregatio Clericorum Regularum S. Pauli Barnabitarum barnabiták (paulánusok)
C.R.S.T. Canonici Regulares Ss. Trinitatis sarus trinitáriusok sarus trinitáriusok
C.R.T. Clerici Regulares Theatini Teatinus Rend Teatinusok
C.R.V. Congregatio Vindeshemensis Windesheimi Kongregáció windesheimi kanonokok
C.S. Caritas Socialis Caritas Socialis Caritas Socialis nővérek
C.S.A. Canonici Regulares Sancti Augustini Szent Ágoston Szabályozott Kanonok ágostonos kanonokok, ágostonos kanonisszák
C.S.A.C. Congregatio Sororum Apostolatus Catholici Katolikus Apostolkodás Kongregációja pallottinus nővérek
C.S.C. Congregatio a Sancta Cruce Keresztes Kongregáció keresztes atyák
C.S.C. Congregatio Servorum a Charitate Szeretet Szolgái Kongregáció szeretet szolgái
C.S.F.N. Congregatio Sacrae Familiae a Názáreth Názáreti Szent Család Kongregáció
C.Silv.O.S.B. Congregatio Silvestrina Ordinis S. Benedicti szilvesztrinusok szilvesztrinusok
C.S.J. Congregatio S. Joseph Szent József Társasága Szent József nővérek
C.S.P. Congregatio Sacerdotum Missionariorum a S. Paulo Szent Pál Missziós Papjainak Kongregációja paulisták
C.S.S. Congregatio Sancti Spiritus Szentlélek Kongregáció Szentlélek atyák, spiritánusok
C.S.S.F. Congregatio Sororum S. Felicis Cantalicei Szent Félixről nevezett Nővérek
C.S.S.K. Congregatio Sororum Scholasticarum de Kalocsa Kalocsai Iskolanővérek Kalocsai Iskolanővérek
C.S.Sp. Congregatio Sancti Spiritus Szentlélek Kongregáció Szentlélek atyák, spiritánusok
C.Ss.R. Congregatio Ss. Redemptoris Legszentebb Megváltó Kongregációja redemptoristák (ligouriánusok)
C.S.V. Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris Szent Viatorról Nevezett Papi Kongregáció Szent Viátor Katekéták
C.S.V. Sodalitas Catechistarum S. Viatoris viatoriánusok viatoriánusok
C.V. Congregatio Vincentiana Malabári Vincés Kongregáció
C.V.U.O.S.B. Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedicti Vallambrózi Bencések vallumbroziánusok (vallambróziak)
D.C.I. Sorores Carmelitae a Divino Corde Iesu Jézus Isteni Szivéről nevezett Karmelita Nővérek roermondi karmelita nővérek
D.N.A.K.[1] Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja domonkos nővérek
E.B.Ö.E.N. Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei Boldog Özséb nővérek
E.N.T. Societas Sororum Paroecialium Egyházközségi Nővérek Társasága egyházközségi nővérek (Szent Péter Apostol Leányai)
Er.A. Eremitae Augustini ágostonos remeték ágostonos remeték
F.B.F. Fate Bene Fratelli "Tegyetek jót testvérek" Betegápoló Irgalmasrend irgalmasok
F.C. Filii Caritatis Szeretet Fiai
F.C. Fratres a Charitate Szeretetről nevezett Testvérek
F.C.C. Institutum Filiorum a Caritate kanossziánusok kanossziánusok
F.C.M. Societé des Filles du Cœur de Marie Mária Szíve Leányainak Társasága
F.C.S.V.P. Sorores Misericordiae de S. Vincentio de Paul de Szatmár Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek irgalmas nővérek
F.d.C. Filles de la Charité, Societas Filiarum Caritatis Sancti Vincentii a Paulo Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulata irgalmas nővérek
F.D.C. Societas Filiarum Divinae Caritatis Isteni Szeretet Leányai Társulata Isteni Szeretet leányai
F.D.C. Fratres Doctrinae Christianae Keresztény Tanítás Testvérei
F.D.M. Institutum Fratrum BMV a Misericordia Irgalmas Szűz Testvérei
F.D.P. Filii Divinae Providentiae Isteni Gondviselés Kis Fiai
F.d.S.[2] Filles de la Sagesse Bölcsesség Leányai monfortánusok
F.D.S. Filiae Divini Salvatoris Isteni Üdvözítő Leányai
F.F.F.S. Institutum Fratrum Franciscalium a S. Cruce loci Waldbreitbach Szent Keresztről nevezett Waldbreitbachi Ferences Testvérek waldbreitbachi ferencesek
F.F.G. Institutum Fratrum Instructionis Christianae a S. Gabriele St. Gabriele-i Keresztény Iskolatestvérek
F.F.S.I. Institutum Fratrum Filiorum S. Joseph bayozefiták bayozefiták
F.H.I.C. Fratres Hospitaliarii Filii Immaculatae Conceptionis Szeplőtelen fogantatás Betegápoló Fiai koncepcionisták (conceptionisták)
F.I.C.P. Institutum Fratrum Instructionis Christianae de Ploërmel Ploërmeli Keresztény Iskolatestvérek
FMA Instituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco nővérek (szalézi nővérek)
F.M.Cap. Fratres Minorum Capuccinorum Kapucinus Kisebb Testvérek kapucinusok
F.M.Conv. Fratres Minores Conventuales Konventuális Kisebb Testvérek minoriták (fekete ferencesek, konventuálisok)
F.M.D.D. Filii Matris Dei Dolorosae Fájdalmas Boldogasszony Fiai doloristák
F.M.I. Congregatio Filiorum B.M.V. Immaculatae Szeplőtelen Szűz Luçoni Fiai
F.M.I.C. Franciscanae Missionariae Immaculatae Conceptionis Ferences Mária Missziós Nővérek
F.Mis. Fratres de Misericordia Irgalmasság Testvérei
F.M.M. Institutum Franciscalium Missionarium a Maria Ferences Mária Misszionárius Nővérek
F.M.M. Fratres de Misericordia de Montabaur Montabauri Irgalmas Testvérek
F.M.M.A. Fratres de Misericordia S. Mariae Auxiliatricis Trieri Irgalmas Testvérek
F.M.M.M. Congregatio Fratrum B.M.V. Matris Misericordiae Irgalmas Szűz Tilburgi Testvérei
F.M.M.N. Institutum Franciscalium Missionarium a Maria Ferences Mária Misszionárius Nővérek
F.M.S. Institutum Fratrum Maristarum a Scholis Mária Iskolatestvérek
F.N.D.L. Fratres Nostrae Dominae Lurdensis Lourdes-i Miasszonyunk Testvérei (Belgium)
F.P. Fratres Piae Congregationis a Praesentatione Mária Bemutatásának Testvérei (Írország)
F.S.A. Congregatio Fratrum a S. Aloysio Gonzaga Gonzága Szent Alajos Testvérei (Hollandia)
F.S.B. Societas Filiarum S. Benedicti Szent Benedek Leányainak Társasága
F.S.C. Institutum Fratrum Scholarum Chriastanarum Keresztény Iskolatestvérek
F.S.C.H. Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia Ír Keresztény Iskolatestvérek
F.S.C.I.[2] Soeurs de la Sainte-Famille du Sacré-Cœur Iesu Jézus Szent Szíve Szent Családjának Nővérei Kongregáció Szent Szív nővérek (Sacré-Cœur nővérek)
F.S.C.J.[2] Frères du Sacré Cœur de Lyon Szent Szív Testvérek
F.S.M.I. Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae Szeplőtelen Szűz Mária Fiai (Róma)
F.S.P. Fratres S. Patricii Szent Patrik Testvérei Szent Patrick testvérek
F.S.P. Società delle Figlie di S. Paolo Szent Pál Leányainak Társasága
F.Sz.N.[1] Congregatio Sororum Franciscanium Pauperibus Succurrentium Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja
I.B.M.V. Institutum Beatae Mariae Virginis Boldogságos Szűz Mária Intézete angolkisasszonyok
I.C. Institutum a Charitate rosminiánusok
I.M.C. Institutum Missionum a Consolata Consolata Misszionáriusok Torinói Misszionáriusok
I.M.L.[1] Isteni Megváltó Leányainak Soproni Kongregációja nénék
I.M.N.[1] Sorores a Divino Redemptore Isteni Megváltóról nevezett Nővérek niederbronni nővérek
I.P.F.I. Institutum Parvulorum Fratrum Iesu Jézus Kistestvérei Jézus Kistestvérei
Joh. Ordo Equitum Hospitaliensium Sancti Joannis de Jerusalem Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend johanniták (máltaiak, keresztesek, ispotályos keresztesek, rodoszi lovagok, jánoslovagok)
J.T.[1] Societas Jesu Jézus Társasága jezsuiták
kárm.[1] Ordo Fratrum Beatæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo Kármel hegyi Boldogságos Szűz Mária Rendje karmeliták
M.A. Missionarii Africae Afrika Misszionáriusai Fehér Atyák
M.C. Missionariae Caritatis Szeretet Misszionáriusai Teréz anya nővérei
M.C.C.I. Missionarii Comboniani Cordis Iesu Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai komboniánusok (combonianusok)
M.d.G. Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro exteris missionibus Mexikói missziós szeminárium
M.E.P. Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes Párizsi Külmissziók Társasága Párizsi Missziós Szeminárium
M.F.S.C. Congregatio Missionariorum Filiorum Ss. Cordis Iesu Jézus Szent Szívének Missziós Fiai
M.H.M.[1] Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat
M.I. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott papok Rendje kamilliánusok
M.I.C. Congregatio Clericorum Regularium Marianorum mariánusok mariánusok
Min.Inf. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok
M.K.I.T.[1] Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata kalocsai iskolanővérek
M.K.Sz.I.[1] Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek kalocsai iskolanővérek
M.M. Societas de Maryknoll pro Missionibus exteris Maryknolli Missziós Társulat maryknolli misszionáriusok
M.M. Society of Medical Missionaries Orvos Misszionárius Nővérek
M.M. Missio Beatissimae Virginis Mariae Munkásmisszió Munkásmisszió
M.M.L.Sz.[1] Magyar Máltai Lovagok Szövetsége
M.N.T.[1] Magyarok Nagyasszonya Társaság
M.O. Institutum Missionariorum Opificum Munkás Misszió
M.R.Pécs[1] Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend, Pécs Miasszonyunk rendiek
M.S. Missionarii Dominae Nostrae a La Salette Miasszonyunk La Salette-i misszionáriusai La Salette-i misszionáriusok
M.S.C. Missionariae Ss. Cordis Iesu Jézus Szent Szívének Misszós Nővérei Jézus Szíve nővérek
M.S.C. Missionarii Ss. Cordis Iesu Jézus Szent Szívének Issouduni Misszionáriusai Jézus Szíve misszionáriusok
M.S.F. Congregatio Missionariorum a S. Familia Szent Család Misszionáriusai (Hollandia)
M.S.F.S. Missionarii S. Francisci Salesii de Annecio Szalézi Szent Ferenc Annecyi Misszionáriusai
M.Sp.S. Missionarii a Spiritu Sancto Szentlélek Misszionáriusok
M.S.S.C.C. Congregatio Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae Jézus és Mária Szent Szívének Misszionáriusai
M.S.S.P. Missionalis Societas S. Pauli Szent Pál Missziós Társasága
M.S.S.T. Congregatio Missionariorum Servorum SS. Trinitatis Szentháromság Missziós Szolgái
M.S.V. Societas Mariae Virginis Szűz Mária Társasága
M.Sz.I.[1] Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek
N.D. Congregatio a Domina Nostra Canonissarum Regularum S. Augustini Miasszonyunkról nevezett Ágostonos Kanonisszák ágostonos kanonisszák
N.D.S. Sorores Nostrae Dominae de Sion Notre Dame de Sion Nővérek Notre Dame apácák
O.A.D. Sarutlan Ágoston-rendi Apácák
O.A.M. Ordo Antoniorum Maronitarum Maronita Antonianus Rend antoniánusok, velencei mechitaristák
O.Ann. Ordo de Annuntiatione B.M.V. Gyümölcsoltó Boldogasszony Rendje annunciáták
O.Ant. Ordo Antoninorum Antonita Rend antoniták
O.A.R. Ordo Augustinianorum Recollectorum Recollectus Ágoston-rend rekollektusok
O.Bas. Ordo Basilianus Bazilita Rend baziliták
O.Bas.It. Ordo Basilianus Italiae Itáliai Bazilita Rend Grotta Ferrata-i baziliták
O.Bas.S.Jos. Ordo Basilianus Sancti Josaphat Szent Jozafát Bazilita Rendje rutén (ruszin) baziliták
Obl.O.S.B. Oblati Ordinis Sancti Benedicti Szent Benedek Rendjének Oblátusa bencés obláták
O.C. Ordo Carmelitarum Karmeliták Rendje karmeliták
O.C. Ordo Capuccinorum Kapucinusok Rendje kapucinusok
O.Cam. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok (kamillánusok)
O.Can.S.A. Ordo Canonicorum Regularium S. Augustini Szabályozott Ágostonos Kanonokok Rendje
O.Can.S.S. Ordo Canonicorum Regularium Sancti Sepulchri Jeruzsálemi Szent Sír Szabályozott Kanonokok Rendje
O.C.A.O. Ordo Carmelitarum Antiquae Observantiae sarus karmeliták, karmelita apácák
O.Cap. Ordo Capuccinorum Kapucinusok Rendje Kapucinusok
O.Carm. Ordo Fratrum Beatæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo Kármel hegyi Boldogságos Szűz Mária Rendje karmeliták
O.Carth. Ordo Carthusiensis Karthauziak rendje karthauziak, karthauzi apácák
O.C.D. Ordo Fratrum/Sororum Carmelitarum Discalceatorum sarutlan karmeliták, sarutlan karmelita nővérek, sarutlan harmadrendiek
O.Cist. Ordo Cisterciensium Ciszterci Rend ciszterciek, ciszterci apácák
O.Cist.S.O. Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae Szigorított Fegyelmű Ciszterciek Rendje trappisták
O.Conc. Ordo de Conceptione Immaculatae B.M.V. Szeplőtelen fogantatás Rendje koncepcionista (conceptionista) apácák/nővérek
O.Conc.D. Ordo Conceptionistarum Discalceatorum Sarutlan Koncepcionista Rend sarutlan conceptionista apácák
O.Conv. Ordo Conventualium Konventuális Rend Minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.C.R. Ordo Cisterciensium Reformatorum Reformált Ciszterciek Rendje trappisták
O.C.S.O. Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae Szigorított Fegyelmű Ciszterciek Rendje trappisták
O.deM. Ordo B. M. de Mercede redemptionis captivorum Fogolykiváltó Boldogságos Szűz Mária Rendje mercedáriusok, nolaszkóiak (nolaszkánusok)
O.D.N. Ordo Mariae Dominae Nostrae Miasszonyunk Rendje Mária Társasága
O.E.D.S.A. Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini Sarutlan Ágostonos Remeték Rendje sarutlan ágostonos remeték
O.E.S.A. Ordo Eremitarum S. Augustini Ágostonos Remeték Rendje ágostonos remeték
O.E.S.H. Ordo Eremitarum S. Hieronymi Szent Jeromos Remeték Rendje hieronimiták, Jeromos remeték
O.E.S.L. Ordo Equitum Sancti Lazari Szent Lázár Lovagrend
O.E.S.P. Ordo Eremitarum S. Pauli Remete Szent Pál Rendje pálosok
O.E.S.S.H. Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
O.F.B. Ordo Fratrum Bethlemitarum Betlehemi Testvérek Rendje Betlehemi
O.F.M. Ordo Fratrum Minorum Kisebb Testvérek Rendje Ferencesek
O.F.S. Ordo Franciscanus Saecularis Ferences Világi Rend Ferencesek
O.F.M.C. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje kapucinusok
O.F.M.C. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Kisebb Testvérek Konventuális Rendje Minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.F.M.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje Kapucinusok
O.F.M.Conv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Kisebb Testvérek Konventuális Rendje Minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.F.M.Disc. Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum Kisebb Testvérek Sarutlan Rendje sarutlan ferencesek, alkantarinusok
O.F.M.Obs. Ordo Fratrum Minorum Observantiae Kisebb Testvérek Obszerváns Rendje obszerváns ferencesek
O.F.M.Rec. Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Kisebb Testvérek Szigorított Obszerváns Rendje rekollekták
O.F.M.Ref. Ordo Fratrum Minorum Reformatorum Kisebb Testvérek Reformált Rendje ferences reformáták
O.H. Ordo Hospitalarius Irgalmas Rend irgalmasok
O.H.S.A. Ordo Hospitaliarius S. Antonii Szent Antal Irgalmas Rendje antoniták
O.L.M. Ordo Libanensis Maronitarium Libanoni Maroniták Rendje maroniták
O.M.C. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje kapucinusok
O.M.C. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Kisebb Testvérek Konventuális Rendje minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.M.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje kapucinusok
O.M.Conv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Kisebb Testvérek Konventuális Rendje minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.M.Conv.Ref. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Reformatorum Kisebb Testvérek Reformált Konventuális Rendje reformált konventuálisok
O.M.D. Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei Isten Anyjának Reguláris Klerikusai
O.M.E. Ordo Mercedariorum Excalceatorum redemptionis captivorum Fogolykiváltó Boldogságos Szűz Mária Sarutlan Rendje sarutlan mercedáriusok
O.Mech. Ordo Mechitaristarum Mechitarista Rend mechitaristák, örmény bencések
O.Mech.Ven. Ordo Mechitaristarum Venetiarum Velencei Mechitarista Rend velencei mechitaristák
O.Mech.Vind. Bécsi Mechitaristák Rendje bécsi mechitaristák
O.Mel. Ordo Melitensis Máltai Lovagrend máltaiak, johanniták
O.M.I. Congregatio Oblatorum Missionariorum BMV Immaculatae Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai
O.Min.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Kisebb Testvérek Kapucinus Rendje kapucinusok
O.Min.Conv. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Kisebb Testvérek Konventuális Rendje minoriták, fekete ferencesek, konventuálisok
O.Minim. Ordo Minimorum Legkisebb Testvérek Rendje paulánusok, paulinusok, minimiták
O.M.M. Ordo Maronita Beatae Mariae Virginis Boldogságos Szűt Maronita Rendje maronita szerzetesek
O.M.V. Congregatio Oblatorum B.M.V. Congregatio Oblatorum B.M.V.
O.P. Ordo Fratrum Praedicatorum Prédikáló Testvérek Rendje Domonkosok, domonkos nővérek
O.Poen. Ordo Poenitentiae de Iesu Nasareno Názáreti Jézusról Nevezett Bűnbánók Rendje nazarénusok, názáretiek, bűnbánók rendje
O.Præm. Candidus et Canonicus Ordo Præmonstratensis Premontreiek Rendje premontreiek
Or. Institutum Oratorii S. Philippi Nerii Néri Szent Fülöp Oratóriumainak Szövetsége oratoriánusok
Or.J.M.I. Congregatio Oratorii Iesu et Mariae Immaculatae Jézus és a Szeplőtelen Szűz Oratóriuma párizsi (francia) oratoriánusok
O.R.S. Ordo Clericorum Regularium a Somascha Szomaszkai Szabályozott Papi Rend szomaszkaiak, szomaszkák
O.S.A Ordo Sancti Augustini Szent Ágoston rendje ágostonos kanonokok, ágostonosok
O.S.A.D. Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum S. Augustini Sarutlan Ágoston-rend sarutlan ágostonosok
O.S.B. Ordo Sancti Benedicti Szent Benedek Rend bencések, bencés apácák
O.S.B.Cam. Congregatio O.S.B. Camaldulensis Kamalduli Bencés Kongregáció kamalduliak, kamalduli apácák
O.S.B.Coel. O.S.B. Congregatio Coelestinensis Celesztin Bencés Kongregáció cölesztinusok, celesztinusok
O.S.B.M. Ordo Sancti Basilii Magni Nagy Szent Bazil Rend baziliták
O.S.B.Oliv. O.S.B. Montis Oliveti Olajfák Hegye Bencés Kongregáció olivetánusok
O.S.B.Ott. O.S.B. Congregatio Ottiliensis pro Missionibus Exteris Szent Ottilieni Missziós Bencések
O.S.C. Ordo Sanctae Clarae Szent Klára Rendje Klarissza nővérek klarisszák
O.S.C. Ordo Fratrum Sanctae Crucis, Kreuzherren Keresztes Urak Rendje
O.S.C. Oblati S. Caroli, Oblati Sancti Ambrosii Szt Ambrus és Borromei Szt Károly Oblátusai ambroziánusok
O.S.C. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok
O.S.Cam. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje kamilliánusok
O.S.C.Cap. Ordo S. Clarae Cap. Szent Klára Kapucinus Rendje klarissza kapucinus apácák
O.Sch.P. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje Piaristák
O.S.Cl. Ordo Sanctae Clarae Szent Klára Rendje klarisszák
O.S.Cl.Alc. Ordo Sanctae Clarae Alcantarinarum Szent Klára Alkantarai Rendje alkantarai klarissza apácák
O.S.Cl.Cap. Ordo S. Clarae Cap. Szent Klára Kapucinus Rendje klarissza kapucinus apácák
O.S.Cl.Col. Ordo Sanctae Clarae reformationis a S. Coleta Szent Colette-ről Elnevezett Reformált Klarissza rend colettinák, colettinus nővérek, szegény klarisszák
O.S.Cl.Obs. Ordo Sanctae Clarae de Observantia Obszerváns Klarissza Rend obszerváns klarisszák
O.S.Cl.Rec. Ordo Sanctae Clarae Recollectarum Szent Klára Rekollekta Rend rekollekta klarisszák
O.S.Cl.S.Obs. Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae Szigorított Obszerváns Klarissza Rend szigorú obszerváns klarisszák
O.S.Cr. Ordo Sancti Crucis Szent Kereszt Rend keresztes lovagok
O.S.D. Ordo Sancti Dominici Szent Domonkos Rendje domonkos apácák, harmadrendi domonkos nővérek
O.S.E. Ordo Sanctae Elisabethae Szent Erzsébet Rendje Erzsébet-apácák, Szent Erzsébet Nővérek
O.S.F. Ordo S. Francisci Szent Ferenc Rendje ferences testvérek, ferences nővérek
O.S.F.C. Ordo Sancti Francisci Capuccinorum Szent Ferenc Kapucinus Rendje kapucinusok
O.S.F.S. Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii Szalézi Szent Ferenc Oblátusai
O.S.H. Ordo Sancti Hieronymi Szent Jeromos Rendje hieronimiták
O.S.J. Congregatio Oblatorum S. Joseph Szent József Asti Oblátusai
O.S.J.D. Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo Istenes Szent Jánosról nev. Irgalmas Testvérek irgalmasok
O.S.M. Ordo Servarum Mariae Szűz Mária Szolgálóleányai Szervita Nővérek szerviták, szervita nővérek, mantelláták
O.S.M. Ordo Servarum Mariae Szűz Mária Szolgái Szerviták
O.S.M.M. Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia Mária Magdolna Vezeklő Nővérei Magdolna nővérek, magdalénás nővérek
O.S.P. Opus Sancti Petri Szent Péter Műve
O.S.P. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje piaristák
O.S.P. Ordo S. Pauli Szent Pál Rendje pálosok
O.S.P.P.E. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae Szent Pál Első Remete Rendje pálosok
O.S.Salv. Ordo Ss. Salvatoris Legszentebb Üdvözítőről Nevezett Brigitta Rend brigitták, brigittinák
O.S.Sp. Ordo Hospitaliarius S. Spiritus Szentlélek Ispotályos Rend
O.Ss.R. Ordo Sanctissimi Redemptoris Legszentebb Megváltó Nővéreinek Rendje redemptorista apácák
O.Ss.T. Ordo Sanctissimae Trinitatis Legszentebb Szentháromság Rendje trinitáriusok
O.S.T. Ordo Sanctissimae Trinitatis Legszentebb Szentháromság Rendje trinitáriusok
O.S.T.Disc. Ordo Ss. Trinitatis Discalceatorum Legszentebb Szentháromság Sarutlan Rendje sarutlan trinitáriusok
O.S.T.Ref. Ordo Ss. Trinitatis Reformatorum Legszentebb Szentháromság Reformált Rendje reformált trinitáriusok
O.S.U. Ordo Sanctae Ursulae Szent Orsolya Rendje Orsolyiták
O.T. Ordo Teutonicus Német Lovagrend
O.Theat. Ordo Clericorum Regularium Theatinorum teatinusok
O.Trin Ordo Trinitariorum Szentháromság Rend trinitáriusok
O.V.M. Ordo de Visitatione B.M.V. Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend vizitációs nővérek, vizitációs apácák, szalézi nővérek
P.A. Patres Albi Fehér Atyák fehér atyák
P.D.D.M.[3] Pie Discepole del Divin Maestro Isteni Mester Tanítványai paulinus nővérek
P.F.M. Institutum Parvulorum Fratrum Mariae marista iskolatestvérek
Piar. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje piaristák
P.I.M.E. Institutum Pontificium a Ss. Apostolis Petro et Paulo et a Ss. Ambrosio et Carolo pro missionibus ad exteras gentes Milánói missziós szeminárium
P.M.E. Societas pro Missionibus Exteris Provinciae Quebecensis Quebeci Tartomány Missziós Társulata
P.M.S.M. Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos süket-néma missziósok
Praem. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis Premontrei rend premontreiek
Prem. Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis Premontrei rend premontreiek
P.S.C.J. Societas Presbyterorum Ss. Cordis Iesu de Bétharram Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai
P.S.D.P. Pauperes Servi Divinae Providentiae Gondviselés Szegény Szolgái
P.S.I.C. Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Conceptione Szeplőtelen Szűzi Fogantatásról Nevezett Papi Társaság Lourdes-i misszionáriusok
P.S.M. Congregatio Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray Tinchebray-i Szűzanya Papjai
P.S.M. Pia Societas Missionum Missziós Jámbor Társaság pallottinusok, pallottinus nővérek
P.S.P. Congregatio Parvarum Sororum Pauperum Szegények Kis Nővérei
P.S.S.C. Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis emigratis scalabriniánusok
R.C.J. Congregatio Ragationistarum Cordis Jesu rogacionisták
R.G.S. Congrégation des Soeurs de Notre Dame Charité du Bon Pasteur Jó Pásztor Nővérek Kongregációja Jó Pásztor nővérek
R.S.C.J.[2] Religieuses du Sacré Cœur Szent Szív Társaság Sacré-Cœur apácák
R.S.V. Congregatio Religiosorum S. Vincentii a Paulo Páli Szent Vince Kongregáció vincés atyák és testvérek
S.A.[2] Auxiliatrices des âmes du Purgatoire Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek segítő nővérek
S.A. Congregatio Religiosorum "of the Atonement" Atonementi Testvérek
S.A.C. Societas Apostolatus Catholici Katolikus Apostolkodás Társasága pallottinusok, pallottinus nővérek
S.A.M. Societas Missionum ad Afros Afrikai Missziós Társaság Lyoni Szeminárium
S.C. Fratres a Ss. Corde Iesu Jézus Szent Szívének Testvérei
S.C. Societas S. Cordis Szent Szív Társaság Sacré-Cœur apácák
S.C. Sorores de Caritate Szeretet Leányai irgalmas nővérek
S.C. Sorores de Caritate, SZINT Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága szatmári irgalmas nővérek
S.C. Congregatio Servorum a Charitate Szeretet Szolgái
S.C.C. Sorores de Caritate Christiana Keresztény Szeretet Nővérei
S.C.E.P. Societas Christi pro Emigrantibus Polonis Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért
Sch.P. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje piaristák
S.C.J. Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu Jézus Szent Szívének Papjai
S.C.J. de Béth. Societas Presbyterorum SSmi Cordis Jesu de Bétharram Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai
S.C.J.M.[2] Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie Jézus és Mária Szeretetéről nevezett Nővérek
S.C.S. Societas S. Columbani pro missionibus apud Sinenses Szent Kolumbán Kínai Misszionáriusai
S.C.S.C. Sororum Caritatis a Sancta Cruce Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek keresztes nővérek
S.D.B. Societas Don Bosco Don Bosco Társasága szaléziek
S.D.P. Sorores de Divina Providentia Isteni Gondviselés Nővérei
S.D.R. Congregatio Sororum Divini Redemptoris Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek megváltós nővérek
S.D.S. Societas Divini Salvatoris Isteni Üdvözítő Nővérei és Társulata salvatoriánusok, Salvator nővérek
S.D.S.H.[4] Society Devoted to the Sacred Heart, Societas Jesu Cordi Devota Jézus Szíve Nővérek Társasága
S.D.V. Societas Divinarum Vocationum Isteni Hivatások Társasága
S.F. Filii Sacrae Familiae Szent Család Fiai
S.F.V Societas Fratrum Vianney Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Vianney Testvérek
S.F.M. Societas Scarborensis pro Missionibus ad Exteras Gentes Scarborói Missziós Társaság
S.J. Societas Jesu Jézus Társasága Jezsuiták
S.J.C. Societas Jesu Cordis Jézus Szíve Társaság népleányok
S.M. Societas Mariae Mária Társasága marianisták, maristák, marista nővérek
S.M. Societas Missionis Socialis Szociális Missziótársulat
S.M.A. Societas Missionariorum Africae Afrika Misszionáriusainak Társasága Fehér Atyák
S.M.B. Societas Missionum Exterarum de Betlehem in Helvetia Svájci Betlehemita Missziós Társaság
S.M.C. Societas Mariae a Cruce Mária Keresztes Közössége
S.M.M. Societas Mariae Montfortana Montforti Mária Társasága montfortiánusok
S.M.M.M. Sorores BMV Matris Misericordiae Irgalmas Szűz Nővérei
S.M.R. Societas Mariae Reparatricis Engesztelő Szűz Mária Társasága Mária Reparatrix nővérek, örökimádó nővérek
S.M.S.J. Societas Missionariorum S. Joseph de Mill Hill Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat
S.M.S.M. Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum Mária Süket-némákat Nevelő Társasága
S.N.D. Sorores Nostra Dominae Miasszonyunkról Nevezett Nővérek Notre Dame de Sion nővérek, Notre Dame apácák
S.N.D.[4] Society of Nirmala Dasikal Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai
S.O.Cist. Sacer Ordo Cisterciensis Ciszterci Szent Rend ciszterciek, ciszterci apácák
Sor.D.S. Sorores Divini Salvatoris Isteni Üdvözítő Nővérei salvatoriánusok, Salvator nővérek
S.P. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Kegyes Iskolák Isten Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje piaristák
S.P.S. Congregatio Sororum Franciscanium Pauperibus Succurrentium Ferences Szegénygondozó Nővérek
S.R.A. Societas Reginae Apostolorum Apostolok Királynője Missziós Társaság
S.S. Societas Sulpitiensis Szulpicius Társasága szulpiciánusok
S.S. Societas S. Francisci Salesii Szalézi Szent Ferenc Társasága szaléziek
S.S.C. Sorores Sanctae Cristianae Szent Krisztiána Nővérek Krisztiána nővérek
S.S.C.C. Congregatio Sacrorum Cordium Iesu et Mariae nec non adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris Jézus és Mária Szent Szívének Örökimádás Kongregációja Picpus Társaság
S.S.D. Sorores S. Dorotheae Szent Dorottya Nővérek Dorottya nővérek
S.S.E. Societas Patrum S. Edmundi Oblatorum S. Cordis Iesu et Immaculati Cordis Mariae Szent Ödön Papjai
S.S.E. Sorores S. Elisabethae Szent Erzsébet Nővérei Erzsébet nővérek, Erzsébet-apácák
S.S.J. Societas Missionariorum a S. Joseph Szent József Mexikói Misszionáriusai
S.S.N.D. Sorores Scholarum Nostrae Dominae Müncheni Szegény Iskolanővérek
S.S.N.D. Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szegedi iskolanővérek
S.S.P. Pia Societas a S. Paulo Apostolo Szent Pál Jámbor Társasága paulisták
S.S.P.C. Sodalitas S. Petri Claver pro Missionibus Africanis Claver Szent Péter Társaság
S.Sp.S. Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti Szentlélek Szolgálói Missziós Társaság steyli missziós nővérek
S.S.S. Congregatio Presbyterorum s Ss. Sacramento Legszentebb Oltáriszentség Papjai Kongregáció eucharisztinusok
S.S.S. Societas Sororum Socialium Szociális Testvérek Társasága szociális testvérek
S.V.D. Societas Verbi Divini Isteni Ige Társasága verbiták, steyli misszionáriusok
S.X. Pia Societas S. F. Xaverii pro exeteris missionibus Xavéri Szent Ferenc Jámbor Társasága xaveriánusok
Sz.I.N.T.[1] Sorores Misericordiae de S. Vincentio de Paul de Szatmár Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társasága irgalmas nővérek
Sz.T.T.[1] Societas Sororum Socialium Szociális Testvérek Társasága szociális testvérek
T.O.F. Tertius Ordo Franciscanus Ferences Harmadrend
T.O.R. Tertius Ordo Regularis S. Francisci Szent Ferenc Reguláris Harmadrendje
T.O.R.Cap. Tertius Ordo Regularis Capuccinarum Reguláris Kapucinus Harmadrend reguláris harmadrendi kapucinus nővérek
T.O.R.G. Tertio Ordo Regularis Gurkensis Szent Ferenc Kisnővérei, Szent Ferenc Kistestvérei
T.O.S.D. Tertius Ordo S. Dominici Szent Domonkos Harmadrendje domonkos harmadrendiek
T.O.S.F. Tertius Ordo Secularis Franciscalis Ferences Világi Harmadrend ferences harmadrendiek
U.S.T. Unum Sanctissimae Trinitatis Unum Sanctissimae Trinitatis Társaság Unum nővérek
Vilh. Ordo Fratrum Eremitanum S. Guilelmi Szent Vilmos Remete Testvérei vilhelmiták
V.S.M. Visitatio Sanctae Mariae Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend vizitációs nővérek, szalézi nővérek
Z.N.D. Congregation Notre Dame Zalaegerszegi Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend Notre Dame nővérek

Megjegyzések[szerkesztés]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q A név magyar rövidítése
  2. a b c d e f g A név francia rövidítése
  3. A név olasz rövidítése
  4. a b A név angol rövidítése

Források[szerkesztés]