„Wikipédia:Albán helynevek írásmódja” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
== Az albán helynevek nyelvtani sajátosságai ==
Az albán helynevek írásmódjának megállapításához az [[albán nyelv]] alábbi alaktani sajátosságait kell figyelembe vennünk.
#A határozott névelő hátravetett, ún. enkliktikus artikulus, ami mindközönségesen azt jelenti, hogy a román nyelvhez hasonlóan a főnév végéhez kapcsolódik: ''qytet'' ’város’ – ''qyteti'' ’a város’; ''lumë'' ’folyó’ – ''luma'' ’a folyó’. Egyes esetekben ez tőváltakozással jár: ''kodër'' ’domb’ – ''kodra'' ’a domb’. Ennek megfelelően valamennyi főnév, köztük a helynevek is, ennek megfelelően rendelkeznek határozatlan és határozott alakkal: ''Durrës – Durrësi, Tiranë – Tirana, Shkodër – Shkodra, Gjirokastër – Gjirokastra, Berat – Berati.''{{-}}Mindennek pusztán névszóragozási jelentősége van, azaz természetesen az albán nyelvi logika sem gondolja azt, hogy a határozott ’Tirana’ mellett létezik egy határozatlan ’egy Tirana’ értelmezési síkjaregisztere is egya meglehetősen konkrét helynévnek. Adott összetételek, mondatszerkezetek és albanizmusok egészen egyszerűen a határozott, mások a határozatlan formát vonzzák, mindössze ennyi a jelentősége a helynevek határozott/határozatlan dichotómiájának.
#Az albán nyelv három nyelvtani nemet, hím-, nő- és semlegesnemet különböztet meg, amely a helynevekre is kiterjed azzal a kikötéssel, hogy semlegesnemű albán helynév nincs. ''Durrës – Durrësi'' például hímnemű, ''Tiranë – Tirana'' nőnemű. Ennek jelentősége az alábbiakban világosodik meg.
 
== Az albán helynevek írásmódja a Wikipédián kívül ==
Az albán lexikográfiai gyakorlat vegyes, vannak lexikonok, amelyekben a helynevek határozatlan, és vannak, ahol határozott alakjukban szerepelnek. A határozatlan alak indoklása rendszerint az, hogy minden névszó a határozatlan alakjával szerepel címszóként az albán szótárakban, lexikonokban, így ez alól a helynevek sem lehetnek kivételek (bár a határozatlan és határozott alakkal szintén rendelkező személynevek például mégis kivételt képeznek, amennyiben kizárólag határozott alakjukban jelennek meg). A határozott alak használata mögött az a fogalmi meggondolás áll, hogy a tulajdonnevek nagyon is konkrét, egyedi dolgokat írnak le, így a köznevektől való eltérés, a helynevek határozott alakban való szerepeltetése indokolt. Albán kiadású térképeken és az utak menti jelzőtáblákon döntően a határozatlan alakkal lehet találkozni, bár ezt nehéz megállapítani, mert a határozatlan alak megegyezik a hol? hova? kérdésre válaszoló névszóragozási paradigmával.
 
Az albán nyelvterületen kívül a helynevek írásmódja meglehetősen vegyes képet mutat.
#Kb. az 1970-es–1980-as évekig semmiféle névírási koncepció vagy fegyelem nem volt tetten érhető a tudományos publikációkban.
#Azóta összefoglalóan három, a maga szempontjai szerint egységes, egymással párhuzamos eljárás alakult ki.
#Összefoglalóan három párhuzamos eljárást különíthetünk el.
##Az egyik általános megközelítés szerint az albán helyneveket határozatlan alakjukban kell írni, amely alól egyetlen kivétel a főváros, Tirana írásmódja. Azaz ''Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Berat,'' de ''Tirana''.{{-}}Az elv nyilvánvalóan könnyen alkalmazható, csupán a határozatlan alak ismerete szükséges hozzá.
##A másik, a nemzetközi albanológiai szakirodalomban egyre inkább elfogadottá váló elv, amely napjainkra nemzetközi ajánlássá nőtte ki magát,<ref>„Albanian nouns and place-names often cause confusion because they can be written with or without the postpositive definite article, e.g., Tirana vs Tiranë and Elbasani vs. Elbasan. In line with recommended international usage for Albanian toponyms, feminine place-names appear here in the definite form and masculine place-names in the indefinite form, thus: Tirana, Vlora, Prishtina, and Shkodra rather than Tiranë, Vlorë, Prishtinë, and Shkodër; Elbasan, Durrës, and Prizren rather than Elbasani, Durrësi, and Prizreni.” {{HistDictAlb|3|xiii}}</ref> a következő: a hím- és semlegesneműhímnemű helyneveket határozatlan, a nőnemű helyneveket határozott alakjukban közöljük. Azaz ''Durrës, Berat'' (hímneműek), de ''Tirana, Shkodra, Gjirokastra'' (nőneműek).{{-}}Ez alapvetően „ejtéskényelmi” szempontokat követ, azaz a nem albán nyelvhasználók számára lényegesen könnyebb és egyszerűbb a nőnemű határozott ''Shkodra'' ejtése, szemben a határozatlan ''Shkodër'' alakkal, a hímnemű határozatlan ''Berat'' pedig egyszerűbb a határozott ''Berati'' alaknál. Ugyanakkor szükségszerűen az albán nyelv kissé behatóbb ismeretét követeli meg (hímnemnyelvtani vsnem nőnemmegállapítása), ami az albanológusok körében nem, de azon kívül gondot okozhat.
##A kisszámú magyar nyelvű albanológiai szakirodalomban létezik egy harmadik megközelítés is, amely szerint minden albán helynév határozott alakjában szerepel.<ref>„A települések esetében: […] az osztrák–magyar forrásokat követve albán nevükön, de mai helyesírás szerint határozott alakban kerülnek megemlítésre (pl. Muzakia)” {{Csaplár – Albán nemzettéválás|24}}</ref>{{-}}Ugyancsak könnyen követhető elv, amely figyelembe veszi a magyar nyelv agglutinációs jellegét, továbbá írásképi és ejtési szempontból is megkönnyíti a nyelvünkre jellemző toldalékolást. E tekintetben ugyanis, amennyiben egységesen a helynevek határozatlan alakjait használnánk, a nőnemű helynevek esetében a következő írásképi nehézségekbe ütközhetnénk: Vlorë-ban (vs Vlorában), Shkodëri-tó (vs Shkodrai-tó), Sarandë-i-öböl (vs Sarandai-öböl), tiranë-i (vs tiranai).
 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az onomasztikai szempontból egyébként megbízható és hivatkozási alapként ismert Cartographia-féle világatlaszok az albán helynevek felírásakor elfogadhatatlan megoldásokat használnak. Alapvetően a határozatlan alakokat írják fel a térképlapokra (bár be-becsúszott egy-egy határozott alak is: ''Verri''), azonban rosszul képzik ezek bővítményeit: ''Shkodër'', de ''Shkodrai-tó'' (előbbi határozatlan, utóbbi határozott); ''*Sarandëi-öböl'' (a szó végi ''ë'' néma, tehát a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak); ''*Karavastasë-öböl'' (albánul ''Gjiri i Karavastasë,'' ahol utóbbi elem a ''Karavastë/Karavasta'' helynév birtokos ragozású formája, azaz helyesen ''Karavastë-i-'' vagy ''Karavastai-öböl''). Emellett egyébként is számos a betűtévesztés (''Kuçovë'' helyett ''*Kuçevë;'' ''Nartë'' helyett ''*Narte;'' ''Mamuras'' helyett ''*Mamvras;'' ''Nemërçkë-hg.'' helyett ''*Nëmerçkë-hg.;'' stb.). Ezek alapján referenciapontként a Cartographia-világatlaszok aligha használhatóak.
A spanyol Wikipédia következetlen (pl. a nőnemű ''Gjirokastra'' határozott, az ugyancsak nőnemű ''Himarë'' határozatlan alakban szerepel). Hasonlóan zavaros a portugál Wikipédia címszóképzési gyakorlata: alapvetően a határozatlan alakokat részesíti előnyben nyelvtani nemtől függetlenül, néhány határozott alak mégis „becsúszott” (Ballshi, Peqini stb.). Az olasz Wikipédia a városnevek olasz alakját teszi első helyre (''Durazzo, Argirokastro'' stb.), ezt tehát nem tudtam figyelembe venni.
 
Jól látható, hogy ha csak felületes szemlézés szintjén is, a helynevek írásmódjára vonatkozó nemzetközi albanológiai ajánlás a Wikipédiákban is jól érvényesül. [[Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)/Archív12#Albán helynevek írásmódja|2007 márciusában]] magam is ez irányba alakítottam át az albán helynevek írásmódját Wikipédia-szerte (addig határozatlan alakjukban szerepeltek a helynevek). Ez a megoldás nem okoz zavart a toldalékolásban sem (Vlorában, Shkodrai-tó, Sarandai-öböl, tiranai). Ugyanakkor méltányolandó az is, hogy ennek az eljárásnak az indoklása (lásd egy szakasszal fentebb: „ejtéskényelem”) nem tekinthető sziklaszilárdságú tudományos érvnek, legyen mégoly elfogadott is a nemzetközi irodalomban; másfelől az olvasók és a szerkesztők nagy részétől nem elvárható, hogy tisztában legyenek az albán nyelvtan sajátosságaival. (Ez utóbbit igazolja, hogy bár 2007. márciusi akciómat heves érdektelenség övezte, azóta időnként nekem szegezték a kérdést, mégis mi folyik az albán helynevek körül.) Ennek kivédésére, illetve a Wikipédia-használók eligazítására [[:Sablon:Albán helynevek|az alábbi sablon]] létrehozását javaslom, amely minden vonatkozó szócikk elejére téve megadná a szükséges eligazítást.
 
 
{{Albán helynevek
|határozatlan = Fushë-Arrez
|határozott = Fushë-Arrezi}}
 
 
Ennek alternatívájaként születhet olyan döntés is, hogy egységesen a határozott alakot használjuk, nyelvtani nemtől függetlenül. Ebben az esetben a sablon is értelemszerűen átalakítandó.
 
== Jegyzetek ==

Navigációs menü