Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához a Tinta Könyvkiadó által 1999-ben indított könyvsorozat, amelynek mostanáig 215 kötete jelent meg.

A könyvsorozat jellemzése[szerkesztés]

A Tinta Könyvkiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, amely nyelvészeti szakkönyveket és tanulmánygyűjteményeket foglal magában. A sorozat kötetei a nyelvészet számos részdiszciplínáját lefedik: fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, stilisztika, lexikológia, fonetika, etimológia, nyelvtörténet, nyelvtipológia, dialektológia, fordítástudomány, lexikográfia. A sorozatban tanulmányok, illetve kötetek jelentek meg egyebek mellett a következő témákban is: gendernyelvészet, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, korpusznyelvészet, hálózatkutatás, nyelvrokonság, frazeológia, nyelvművelés.

A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatszerkesztője Kiss Gábor nyelvész, a Tinta Könyvkiadó igazgatója. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek: Adamik Béla, Adamikné Jászó Anna, Alberti Gábor, Balogh Péter, Bánréti Zoltán, Bárdosi Vilmos, Bencédy József, Brassai Sámuel, Cseresnyési László, Forgács Tamás, Géró Györgyi, Havas Ferenc, Hegedűs Rita, Herman József, Hoffman István, Honti László, H. Varga Márta, Kálmán László, Kemény Gábor, Kicsi Sándor András, Kiefer Ferenc, Kiss Gábor, Kiss Lajos, Klaudy Kinga, Ladányi Mária, T. Litovkina Anna, Minya Károly, Nádor Orsolya, Oszetszky Éva, Őrsi Tibor, Parapatics Andrea, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Simonsics Péter, Szathmári István, Szili Katalin, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, T. Somogyi Magda, Várnai Judit Szilvia, Wacha Imre.

A sorozat kötetei[szerkesztés]

 1. Gecső Tamás – Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról, 1998[1]
 2. Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia, 1999[2]
 3. T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései, 2000[3]
 4. Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 2000[4]
 5. Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia, 2001[5]
 6. Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan, 2001[6]
 7. Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai, 2001[7]
 8. Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan, 2001[8]
 9. Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan, 2001[9]
 10. Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája, 2001[10]
 11. Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások, 2002[11]
 12. Adamikné Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény, 2002[12]
 13. Kálmán László – Trón Viktor – Varasdi Károly (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben, 2002[13]
 14. Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába, 2002[14]
 15. Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma, 2003[15]
 16. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, 2003[16]
 17. Albert Sándor: Fordítás és filozófia, 2003[17]
 18. Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa, 2003[18]
 19. Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai, 2003[19]
 20. Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas, 2003[20]
 21. Herman József: Vulgáris latin, 2003[21]
 22. Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése, 2003[22]
 23. Dobsonyi Sándor – Hangay Zoltán – Nagy Katalin: Szófajtani elemzések, 2003[23]
 24. Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek, 2003[24]
 25. Bernard Cerquiglini: A francia nyelv születése, 2003[25]
 26. Éva Oszetzky: Lexicologie et enseignement du français, 2003[26]
 27. Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet, 2004[27]
 28. Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek, 2004[28]
 29. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan, 2004[29]
 30. Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben, 2004[30]
 31. Jenei Teréz – Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés, 2004[31]
 32. P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, 2004[32]
 33. Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, 2005[33]
 34. Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat, 2004[34]
 35. Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon, 2005[35]
 36. Szili Katalin: Tetté vált szavak, 2013[36]
 37. Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája, 2005[37]
 38. Bencédy József: Jót s jól! Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések, 2005[38]
 39. Szathmári István: A magyar stilisztika. A kezdetektől a XX. század végéig, 2005[39]
 40. Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében, 2005[40]
 41. Wolfgang Mieder – T. Litovkina Anna: „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról, 2005[41]
 42. Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelvben és a természetben, 2005[42]
 43. Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség, 2005[43]
 44. Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás, 2005[44]
 45. Minya Károly: Rendszerváltás – normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig, 2005[45]
 46. Szirmai Monika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe. A korpusznyelvészet alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában, 2006[46]
 47. Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben, 2006[47]
 48. Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba, 2006[48]
 49. Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd. Válogatott tanulmányok, 2006[49]
 50. ???
 51. H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző, 2006[50]
 52. Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában, 2006[51]
 53. Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai, 2006[52]
 54. Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig, 2006[53]
 55. Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése, 2006[54]
 56. Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből, 2006[55]
 57. Őrsi Tibor: French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels, 2006[56]
 58. Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006[57]
 59. Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek, 2007[58]
 60. Kálmán László (szerk.): KB 120 – A titkos kötet, 2007[59]
 61. Zsuzsa Simonffy (szerk.): L'un et le multiple, 2007[60]
 62. Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban, 2007[61]
 63. Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok, 2007[62]
 64. Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben, 2007[63]
 65. Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból, 2007[64]
 66. Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás, 2007[65]
 67. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése, 2007[66]
 68. Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok, 2007[67]
 69. Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai, 2007[68]
 70. Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen. Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal, 2007[69]
 71. Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről, 2007[70]
 72. Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben, 2007[71]
 73. Kicsi Sándor András: Szószemantika, 2007[72]
 74. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007[73]
 75. Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban, 2008[74]
 76. Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben. Elvek és esetek, 2008[75]
 77. Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra. Válogatott írások, 2008[76]
 78. Vászolyi Erik – Lázár Katalin: Sudár fenyő nőtt az erdőn. Énekek Komiföldről, 2008[77]
 79. Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor, 2008[78]
 80. Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan, 2008[79]
 81. Marina Cvetajeva: A művészet a lelkiismeret fényénél. Esszék, 2008[80]
 82. Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele, 2008[81]
 83. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés, 2008[82]
 84. László Kálmán (szerk.): Papers from the Mókus Conference, 2008[83]
 85. Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerős – ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói, 2008[84]
 86. Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban, 2009[85]
 87. Lengyel Zsolt: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I., 2008[86]
 88. Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban, 2009[87]
 89. Haader Lea – Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből, 2009[88]
 90. Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár, 2009[89]
 91. Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe, 2009[90]
 92. Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepció, 2009[91]
 93. Ildikó Fata: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis. A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban, 2009[92]
 94. Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón, 2009[93]
 95. Đuro Blazeka – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár. Rječnik pomurskih Hrvata, 2009[94]
 96. Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görög és latin eredetű szavai, 2009[95]
 97. Orsós Anna – Kálmán László: Beás nyelvtan, 2009[96]
 98. Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?, 2009[97]
 99. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009[98]
 100. Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek, 2010[99]
 101. Borbély Anna – Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, 2010[100]
 102. Gecső Tamás – Kiss Zoltán – Tóth Szergej (szerk.): TI és MI. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás, 2010[101]
 103. Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László (szerk.): Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben, 2010[102]
 104. Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság, 2010[103]
 105. Vargha Katalin (szerk.): Magyar találós kérdések. 19. századi szövegek antológiája, 2010[104]
 106. Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban, 2010[105]
 107. Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I., 2010[106]
 108. T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói, 2010[107]
 109. Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal, 2010[108]
 110. Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi kommunikáció, 2010[109]
 111. Bárdosi VilmosKiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére, 2010[110]
 112. Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései, 2010[111]
 113. Csernicskó István – Fedinec Csilla – Tarnóczy Mariann – Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére, 2010[112]
 114. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010[113]
 115. B. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme. Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok, 2011[114]
 116. Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok, 2011[115]
 117. Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat, 2011[116]
 118. Minya Károly: Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata, 2011[117]
 119. Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban, 2011[118]
 120. Brassai Sámuel: A magyar mondat, 2011[119]
 121. Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II., 2011[120]
 122. Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban, 2011[121]
 123. Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben I.Prozódiai megközelítés, 2011[122]
 124. Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés, 2011[123]
 125. Csépe Valéria – Honbolygó Ferenc (szerk.): Rekurzió a nyelvben III. Pszichológiai és idegtudományi megközelítés, 2011[124]
 126. Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet. Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére, 2011[125]
 127. Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel, 2011[126]
 128. Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből, 2011[127]
 129. Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben, 2011[128]
 130. Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai, 2011[129]
 131. Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés, 2011[130]
 132. Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz. A Kárpát-medence madarainak névkalauza, 2012[131]
 133. Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai, 2011[132]
 134. Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban, 2012[133]
 135. Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép, 2012[134]
 136. Simonffy Zsuzsa (szerk.): Le paradoxe et ses usages. Actes du colloque international des 21, 22 et 23 mars 2007 Département d'études francophones de l'Université de Pécs, 2012[135]
 137. Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig, 2012[136]
 138. Simon Orsolya – Szabó Dániel (szerk.): Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel, 2012[137]
 139. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat, 2012[138]
 140. Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III., 2012[139]
 141. Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályában, 2012[140]
 142. Ferenc Kiefer – Zoltán Bánréti (szerk.): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest, 2012[141]
 143. Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről, 2012[142]
 144. Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra, 2012[143]
 145. Hegedűs József: Az idegen nyelv. Nyelvek - nyelvtanulás, 2012[144]
 146. P. Lakatos Ilona (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai, 2012[145]
 147. Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről, 2013[146]
 148. Harmati Gábor: Orosz ige. Szótár - segédkönyv, 2013[147]
 149. Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák – A lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések, 2013[148]
 150. Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban. 2. átdolgozott, bővített kiadás, 2013[149]
 151. Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai, 2013[150]
 152. Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt, 2013[151]
 153. Szépe György: Nyelvészportrék, 2013[152]
 154. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, 2013[153]
 155. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában, 2013[154]
 156. А. Золтан – О. Федосов – С. Янурик (szerk.): A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet), 2013[155]
 157. Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére, 2013[156]
 158. Péter Szigetvári (szerk.): VLlxx. Papers in Linguistics Presented to László Varga on his 70th Birthday, 2013[157]
 159. Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák, 2014[158]
 160. Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa (szerkesztő): Nyelvben a világ.Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére, 2014[159]
 161. Fedoszov Oleg: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja. Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából, 2014[160]
 162. Andrea Puskás: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare, 2014[161]
 163. Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, 2014[162]
 164. Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar–angol szótára, 2015[163]
 165. Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerkesztő): Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére, 2015[164]
 166. Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett (szerkesztő): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok, 2015[165]
 167. Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005), 2015[166]
 168. Bátyi Szilvia, Vígh-Szabó Melinda (szerkesztő): A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás. Pszicholingvisztikai tanulmányok V., 2015[167]
 169. Bárdosi Vilmos (szerkesztő): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben, 2015[168]
 170. Wacha Imre: A tiszta beszéd Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I., 2015[169]
 171. Wacha Imre: Az értelmes beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II., 2015[170]
 172. Fábián Zsuzsanna, Szöllősy Éva (szerkesztő): Szótár, lexikon, enciklopédia. Kérdések és feladatok, 2015[171]
 173. Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések. 100 könnyed ismeretterjesztő cikk, 2015[172]
 174. Folmeg Márta, Jóri Anita (szerkesztő): Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára, 2015[173]
 175. Kontráné Hegybíró Edit, Csizér Kata, Piniel Katalin (szerkesztő): Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon. Zárótanulmányok és módszertan, óratervekkel, 2015[174]
 176. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép, 2015[175]
 177. Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom, 2015[176]
 178. Navracsics Judit, Bátyi Szilvia (szerkesztő): Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI., 2015[177]
 179. Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben, 2016[178]
 180. Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-orosz szótára, 2015[179]
 181. Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés, 2016[180]
 182. Gaál Edit: Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok, 2016[181]
 183. Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig, 2016[182]
 184. Csilla Zichler: Onder de loep. Inleiding in de fraseologie, 2016[183]
 185. Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője, 2016[184]
 186. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor (szerkesztő): Család és rokonság nyelvek tükrében, 2016[185]
 187. Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról, 2016[186]
 188. Boda-Ujlaky Judit, Barta Zsuzsanna, T. Litovkina Anna, Barta Péter (szerkesztő): A humor nagyítón keresztül, 2016[187]
 189. Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja 1. A nyelv szimbolikus jelentése, 2016[188]
 190. Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp. Tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról, 2016[189]
 191. C. Vladár Zsuzsa: A korai magyar grammatikák, 2016[190]
 192. Gecső Tamás (szerkesztő): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban, 2016[191]
 193. Dr. Budai László: A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat - A Grammar of Hungarian as a foreign language. Theory and Practice, 2016[192]
 194. Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei, 2016[193]
 195. Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok, 2016[194]
 196. Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól, 2017[195]
 197. Kovács László: Márka és márkanév. Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások, 2019[196]
 198. Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről. 33 írás a Möbius-szalag másik oldaláról, 2017[197]
 199. Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerkesztő): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei, 2017[198]
 200. Friederike Megyery, Székely Gábor: Túlzásba vitt német szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára, 2018[199]
 201. Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek, 2018[200]
 202. Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András (szerkesztő): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében, 2018[201]
 203. Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, T. Litovkina Anna, Barta Péter, Vargha Katalin: A közmondásferdítések ma. Öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata, 2018[202]
 204. Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter (szerkesztő): Humorstílusok és -stratégiák, 2018[203]
 205. Gecső Tamás, Szabó Mihály (főszerkesztő): Egy- és többértelműség a nyelvben, 2018[204]
 206. Székely Gábor (főszerkesztő): A színek és a színnevek világa. Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről. 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel, 2018[205]
 207. Jászay László: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai, 2019[206]
 208. Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban. 89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben, 2019[207]
 209. Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok, 2020[208]
 210. Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben, 2019[209]
 211. Anikó Sohár, Ildikó Limpár, Dalma Galambos (szerkesztő): Getting Translated, 2019[210]
 212. Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerkesztő): Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban, 2020[211]
 213. Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok, 2020[212]
 214. M. Pintér Tibor, P. Márkus Katalin: Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára, 2020[213]
 215. Havas Ferenc: A nyelvtipológia klasszikusai. Szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig, 2020[214]

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Tinta Könyvkiadó - A szinonimitásról (Gecső Tamás, Spannraft Marcellina). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 2. Tinta Könyvkiadó - Poliszémia, homonímia (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 3. Tinta Könyvkiadó - Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései (T. Somogyi Magda). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 4. Tinta Könyvkiadó - Lexikális jelentés, aktuális jelentés (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 5. Tinta Könyvkiadó - Szabálytalan fonológia (Siptár Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 6. Tinta Könyvkiadó - Magyar leíró nyelvtan (Kálmán László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 7. Tinta Könyvkiadó - A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai (Komlósy András). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 8. Tinta Könyvkiadó - Konstrukciós nyelvtan (Kálmán László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 9. Tinta Könyvkiadó - Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan (Trón Viktor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 10. Tinta Könyvkiadó - A metafora grammatikája és stilisztikája (Kemény Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 11. Tinta Könyvkiadó - Kontrasztív szemantikai kutatások (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 12. Tinta Könyvkiadó - Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény (A. Jászó Anna, Bódi Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 13. Tinta Könyvkiadó - Lexikalista elméletek a nyelvészetben (Kálmán László, Trón Viktor , Varasdi Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 14. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába (Kemény Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 15. Tinta Könyvkiadó - A marrizmus-szindróma (Havas Ferenc). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 16. Tinta Könyvkiadó - Mai magyar nyelvújítás (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 17. Tinta Könyvkiadó - Fordítás és filozófia (Albert Sándor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 18. Tinta Könyvkiadó - A retorikai-stilisztikai alakzatok világa (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 19. Tinta Könyvkiadó - A nyelvleírás lehetőségei és határai (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 20. Tinta Könyvkiadó - Csak az ember olvas (A. Jászó Anna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 21. Tinta Könyvkiadó - Vulgáris latin (Herman József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 22. Tinta Könyvkiadó - Francia jelentésváltozások elemzése (Balogh Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 23. Tinta Könyvkiadó - Szófajtani elemzések (Dobsonyi Sándor, Hangay Zoltán, Nagy Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 24. Tinta Könyvkiadó - Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 25. Tinta Könyvkiadó - A francia nyelv születése (Bernard Cerquiglini). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 26. Tinta Könyvkiadó - Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois (Éva Oszetzky). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 27. Tinta Könyvkiadó - Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet (Kiss Lajos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 28. Tinta Könyvkiadó - Igék, főnevek, melléknevek (Kiefer Ferenc). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 29. Tinta Könyvkiadó - Magyar nyelvtan (Hegedűs Rita). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 30. Tinta Könyvkiadó - Új nyelvi nagyhatalom születőben (Géró Györgyi). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 31. Tinta Könyvkiadó - Stílus és jelentés (Jenei Teréz, Pethő József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 32. Tinta Könyvkiadó - Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere (P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 33. Tinta Könyvkiadó - ...még onnét is eljutni túlra... (Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 34. Tinta Könyvkiadó - Variabilitás és nyelvhasználat (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 35. Tinta Könyvkiadó - A lexikográfia Magyarországon (Fóris Ágota, Pálfy Miklós). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 36. Tinta Könyvkiadó - Tetté vált szavak (Szili Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 37. Tinta Könyvkiadó - Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája (Cseresnyési László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 38. Tinta Könyvkiadó - Jót s jól! (Bencédy József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 39. Tinta Könyvkiadó - A magyar stilisztika (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 40. Tinta Könyvkiadó - A gondolattól a szóig (Huszár Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 41. Tinta Könyvkiadó - A közmondást nem hiába mondják (T. Litovkina Anna, Wolfgang Mieder). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 42. Tinta Könyvkiadó - Bárhogy nevezzük... (Várnai Judit Szilvia). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 43. Tinta Könyvkiadó - Lehetőség és szükségszerűség (Kiefer Ferenc). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 44. Tinta Könyvkiadó - Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás (Varga László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 45. Tinta Könyvkiadó - Rendszerváltás - normaváltás (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 46. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a korpusznyelvészetbe (Szirmai Monika). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 47. Tinta Könyvkiadó - Paradigmaváltás légüres térben (Simoncsics Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 48. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a nyelvtudományba (Kálmán László, Trón Viktor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 49. Tinta Könyvkiadó - Nyelv, stílus, költői beszéd (Péter Mihály). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 50. Tinta Könyvkiadó - A magyar fosztó- és tagadóképző (H. Varga Márta). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 51. Tinta Könyvkiadó - Matematika a természetes nyelvek leírásában (Alberti Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 52. Tinta Könyvkiadó - Papp Ferenc olvasókönyv (Klaudy Kinga). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 53. Tinta Könyvkiadó - A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig (Huszár Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 54. Tinta Könyvkiadó - A stilisztikai alakzatok rendszerezése (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 55. Tinta Könyvkiadó - A magyar nyelvtudomány történetéből (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 56. Tinta Könyvkiadó - French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels (Őrsi Tibor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 57. Tinta Könyvkiadó - Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 58. Tinta Könyvkiadó - Magyar nyelvmester (Hegedűs Rita, Nádor Orsolya). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 59. Tinta Könyvkiadó - KB 120 - A titkos kötet (Kálmán László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 60. Tinta Könyvkiadó - L'un et le multiple (Zsuzsa Simonffy). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 61. Tinta Könyvkiadó - Nyelvpolitika a Római Birodalomban (Adamik Béla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 62. Tinta Könyvkiadó - Szöveg és típus (Tolcsvai Nagy Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 63. Tinta Könyvkiadó - A magyar vers kettős nyelvi tükörben (Szűcs Tibor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 64. Tinta Könyvkiadó - Nyelvi mozaik (Kemény Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 65. Tinta Könyvkiadó - Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás (Székely Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 25.)
 66. Tinta Könyvkiadó - Helynevek nyelvi elemzése (Hoffmann István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 67. Tinta Könyvkiadó - Nyelv és fordítás (Klaudy Kinga). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 68. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a frazeológiába (Forgács Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 69. Tinta Könyvkiadó - A vízjel nem tűnik el olyan könnyen (Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 70. Tinta Könyvkiadó - Műhelytanulmányok a nyelvművelésről (Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 71. Tinta Könyvkiadó - Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben (Olaszy Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 72. Tinta Könyvkiadó - Szószemantika (Kicsi Sándor András). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 73. Tinta Könyvkiadó - Nyelvelmélet - nyelvhasználat (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 74. Tinta Könyvkiadó - A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban (Bánréti Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 75. Tinta Könyvkiadó - Produktivitás és analógia a szóképzésben (Ladányi Mária). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 76. Tinta Könyvkiadó - Filozófiai kultúra (Frenyó Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 77. Tinta Könyvkiadó - Sudár fenyő nőtt az erdőn (Vászolyi Erik, Lázár Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 78. Tinta Könyvkiadó - Ezerarcú humor (Daczi Margit, T. Litovkina Anna, Barta Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 79. Tinta Könyvkiadó - Szöveg, szövegtípus, nyelvtan (Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 80. Tinta Könyvkiadó - A művészet a lelkiismeret fényénél (Marina Cvetajeva). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 81. Tinta Könyvkiadó - Kézikönyv a magyar médiamondatról (Ágoston Mihály). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 82. Tinta Könyvkiadó - Jel és jelentés (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 83. Tinta Könyvkiadó - Papers from the Mókus Conference (László Kálmán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 84. Tinta Könyvkiadó - Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen (Gecső Tamás, Kiss Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 85. Tinta Könyvkiadó - A világ nyelvi képe (Bańczerowski Janusz). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 86. Tinta Könyvkiadó - Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. (Lengyel Zsolt). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 87. Tinta Könyvkiadó - Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban (Keszler Borbála, Tátrai Szilárd). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 88. Tinta Könyvkiadó - Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből (Haader Lea, Horváth László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 89. Tinta Könyvkiadó - Szuhogyi palóc tájszótár (Mazurka Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 90. Tinta Könyvkiadó - Quo vadis philologia temporum nostrorum? (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 91. Tinta Könyvkiadó - Tanulmányok a mentális lexikonról (Lengyel Zsolt, Navracsics Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 92. Tinta Könyvkiadó - Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis (Ildikó Fata). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 93. Tinta Könyvkiadó - Anglisztika és amerikanisztika (Frank Tibor, Károly Krisztina). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 94. Tinta Könyvkiadó - Mura menti horvát tájszótár (Đuro Blazeka, Nyomárkay István, Rácz Erika). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 95. Tinta Könyvkiadó - Klasszikus szócsaládfák (Tótfalusi István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 96. Tinta Könyvkiadó - Beás nyelvtan (Orsós Anna, Kálmán László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 97. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a gendernyelvészetbe (Huszár Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 98. Tinta Könyvkiadó - A kommunikáció nyelvészeti aspektusai (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 99. Tinta Könyvkiadó - A nyelvtől a stílusig (Kemény Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 100. Tinta Könyvkiadó - Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák (Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 101. Tinta Könyvkiadó - TI és MI (Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 102. Tinta Könyvkiadó - Hálózatkutatás (Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 103. Tinta Könyvkiadó - A nyelvrokonságról (Honti László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 104. Tinta Könyvkiadó - Magyar találós kérdések (Vargha Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 105. Tinta Könyvkiadó - Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 106. Tinta Könyvkiadó - Nyelv, beszéd, írás (Navracsics Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 107. Tinta Könyvkiadó - A humor dimenziói (T. Litovkina Anna, Barta Péter, Hidasi Judit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 108. Tinta Könyvkiadó - A nyelv kisajátítása (Jobst Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 109. Tinta Könyvkiadó - Szaknyelvi kommunikáció (Dobos Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 110. Tinta Könyvkiadó - Szótárak, szólások, nevek vonzásában (Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 111. Tinta Könyvkiadó - Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései (Gecső Tamás, Kiss Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 112. Tinta Könyvkiadó - Utazás a magyar nyelv körül (Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 113. Tinta Könyvkiadó - Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 114. Tinta Könyvkiadó - A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme (B. Gelencsér Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 115. Tinta Könyvkiadó - Szöveg, koherencia, kohézió (Károly Krisztina). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 116. Tinta Könyvkiadó - A szakfordítások lektorálása (Horváth Péter Iván). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 117. Tinta Könyvkiadó - Változó szókincsünk (Minya Károly). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 118. Tinta Könyvkiadó - Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Kovács László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 119. Tinta Könyvkiadó - A magyar mondat (Brassai Sámuel). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 120. Tinta Könyvkiadó - Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben (Navracsics Judit, Lengyel Zsolt). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 121. Tinta Könyvkiadó - Dinamikus csoport, dinamikus tanulás (Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 122. Tinta Könyvkiadó - Rekurzió a nyelvben I. (Hunyadi László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 123. Tinta Könyvkiadó - Rekurzió a nyelvben II. (Bánréti Zoltán). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 124. Tinta Könyvkiadó - Rekurzió a nyelvben III. (Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 125. Tinta Könyvkiadó - A folyton megújuló nyelvészet (Terts István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 126. Tinta Könyvkiadó - Tegnapi filológiánk mai szemmel (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 127. Tinta Könyvkiadó - A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig (Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 128. Tinta Könyvkiadó - Alakzat és jelentés (Pethő József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 129. Tinta Könyvkiadó - Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok (Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 130. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a pragmatikába (Tátrai Szilárd). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 131. Tinta Könyvkiadó - Madárnévkalauz (Jakabb Oszkár). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 132. Tinta Könyvkiadó - Ember-gép kapcsolat (Németh T. Enikő). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 133. Tinta Könyvkiadó - Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Vig István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 134. Tinta Könyvkiadó - Nyelv és oktatás kisebbségben (Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 135. Le paradoxe et ses usages - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. április 14.)
 136. Tinta Könyvkiadó - A szótól a szövegig (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 137. Tinta Könyvkiadó - Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel (Simon Orsolya, Szabó Dániel). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 138. Tinta Könyvkiadó - Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 139. Tinta Könyvkiadó - A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban (Navracsics Judit, Szabó Dániel). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 140. Tinta Könyvkiadó - A lehetetlent lehetni (Beregszászi Anikó). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 141. Tinta Könyvkiadó - Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest (Ferenc Kiefer, Zoltán Bánréti). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 142. Tinta Könyvkiadó - Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről (Honti László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 143. Tinta Könyvkiadó - Az aspektus a magyar nyelvben (Németh Boglárka). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 144. Tinta Könyvkiadó - Az idegen nyelv (Hegedűs József). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 145. Tinta Könyvkiadó - Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén (P. Lakatos Ilona). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 146. Tinta Könyvkiadó - A sokszínű alkalmazott nyelvészet (Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 147. Tinta Könyvkiadó - Orosz ige (Harmati Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 148. Tinta Könyvkiadó - Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 149. Tinta Könyvkiadó - Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Kovács László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 150. Tinta Könyvkiadó - Sokszínű humor (Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 151. Tinta Könyvkiadó - Utak a kétnyelvűséghez (Klein Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 152. Tinta Könyvkiadó - Nyelvészportrék (Szépe György). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 153. Tinta Könyvkiadó - Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 154. Tinta Könyvkiadó - Nyelvhasználat a médiában (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 155. Tinta Könyvkiadó - A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet) (А. Золтан, О. Федосов, С. Янурик). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 156. Tinta Könyvkiadó - A megismerés és az értelmezés konstrukciói (Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 157. Tinta Könyvkiadó - VLlxx (Péter Szigetvári). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 158. Tinta Könyvkiadó - Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 159. Tinta Könyvkiadó - Nyelvben a világ (Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 160. Tinta Könyvkiadó - A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja (Fedoszov Oleg). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 161. Tinta Könyvkiadó - Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare (Andrea Puskás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 162. Tinta Könyvkiadó - Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása (Simon Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 163. Tinta Könyvkiadó - Túlzásba vitt szavak (Tukacs Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 164. Tinta Könyvkiadó - Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején (Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 165. Tinta Könyvkiadó - Nyelvi rendszer és nyelvhasználat (Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 166. Tinta Könyvkiadó - A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005) (Szathmári István). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 167. Tinta Könyvkiadó - A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás (Bátyi Szilvia, Vígh-Szabó Melinda). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 168. Tinta Könyvkiadó - A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 169. Tinta Könyvkiadó - A tiszta beszéd (Wacha Imre). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 170. Tinta Könyvkiadó - Az értelmes beszéd (Wacha Imre). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 171. Tinta Könyvkiadó - Szótár, lexikon, enciklopédia (Fábián Zsuzsanna, Szöllősy Éva). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 172. Tinta Könyvkiadó - (Ny)elvi kérdések (Horváth Péter Iván). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 173. Tinta Könyvkiadó - Világ és nyelv szenvedéllyel (Folmeg Márta, Jóri Anita). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 174. Tinta Könyvkiadó - Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon (Kontráné Hegybíró Edit, Csizér Kata, Piniel Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 175. Tinta Könyvkiadó - Nyelv és kép (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 176. Tinta Könyvkiadó - Nyelv, kultúra, társadalom (Gecső Tamás, Sárdi Csilla). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 177. Tinta Könyvkiadó - Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések (Navracsics Judit, Bátyi Szilvia). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 178. Tinta Könyvkiadó - Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben (Kugler Nóra). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 179. Tinta Könyvkiadó - Túlzásba vitt orosz szavak (Répási Györgyné). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 180. Tinta Könyvkiadó - Az ige a magyar nyelvben (Tolcsvai Nagy Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 181. Tinta Könyvkiadó - Magyar nyelv (Gaál Edit). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 182. Tinta Könyvkiadó - A mondattani elv és a kisnyelvtanok (Adamikné Jászó Anna). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 183. Tinta Könyvkiadó - Onder de loep (Csilla Zichler). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 184. Tinta Könyvkiadó - Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője (Bárdosi Vilmos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 185. Tinta Könyvkiadó - Család és rokonság nyelvek tükrében (Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 186. Tinta Könyvkiadó - Krúdy körül (Kemény Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 187. Tinta Könyvkiadó - A humor nagyítón keresztül (Boda-Ujlaky Judit, Barta Zsuzsanna, T. Litovkina Anna, Barta Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 188. Tinta Könyvkiadó - A nyelv interpretációja (Thass-Thienemann Tivadar). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 189. Tinta Könyvkiadó - Frazeológiai kaleidoszkóp (Rozgonyiné Molnár Emma). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 190. Tinta Könyvkiadó - A korai magyar grammatikák (C. Vladár Zsuzsa). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 191. Tinta Könyvkiadó - Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban (Gecső Tamás). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 192. Tinta Könyvkiadó - A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat (Dr. Budai László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 193. Tinta Könyvkiadó - Bevezetés a kognitív lírapoétikába (Simon Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 194. Tinta Könyvkiadó - Mondattani tanulmányok (Brassai Sámuel). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 195. Tinta Könyvkiadó - A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól (Honti László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 196. Tinta Könyvkiadó - Márka és márkanév (Kovács László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 197. Tinta Könyvkiadó - Nyelvészekről, nyelvészetről (Simoncsics Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 198. Tinta Könyvkiadó - Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (Gecső Tamás, Szabó Mihály). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 199. Tinta Könyvkiadó - Túlzásba vitt német szavak (Friederike Megyery, Székely Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 200. Tinta Könyvkiadó - Magyar gyümölcsnevek (Pelczéder Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 201. Tinta Könyvkiadó - Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében (Bódi Zoltán, Sz. HegedűsRita, Szőllősy-Sebestyén András). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 202. Tinta Könyvkiadó - A közmondásferdítések ma (Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, T. Litovkina Anna, Barta Péter, Vargha Katalin). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 203. Tinta Könyvkiadó - Humorstílusok és -stratégiák (Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 204. Tinta Könyvkiadó - Egy- és többértelműség a nyelvben (Gecső Tamás, Szabó Mihály). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 205. Tinta Könyvkiadó - A színek és a színnevek világa (Székely Gábor). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 206. Tinta Könyvkiadó - Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai (Jászay László). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 207. Tinta Könyvkiadó - Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban (Paczolay Gyula). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 6.)
 208. A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. március 31.)
 209. Tinta Könyvkiadó - Nyelv, meggyőzés, gyógyítás (Kuna Ágnes). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. június 26.)
 210. Tinta Könyvkiadó - Getting Translated (Anikó Sohár, Ildikó Limpár, Dalma Galambos). www.tintakiado.hu. (Hozzáférés: 2019. július 17.)
 211. Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban - TINTA Köny (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. május 14.)
 212. Tézisek a fordítástudományról - TINTA Könyvkiadó Webáruház (magyar nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. április 14.)
 213. Az ige vonzásában - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. július 20.)
 214. A nyelvtipológia klasszikusai - TINTA Könyvkiadó Webáruház (angol nyelven). www.tinta.hu. (Hozzáférés: 2020. július 24.)