Magyar Pszichológiai Társaság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
A Magyar Pszichológiai Társaság logója

A Magyar Pszichológiai Társaság 1928-ban alakult. A Társaság célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a szakmai tájékozódás elősegítése. Székhely: Budapest.

A Társaság története[szerkesztés]

A Magyar Pszichológiai Társaság 1928. február 24-én a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén mondta ki megalakulását. Elnöknek Ranschburg Pált, ügyvezető titkárnak pedig Boda Istvánt választották meg. A Magyar Pszichológiai társaság hivatalos lapját a Magyar Pszichológiai Szemlét Ranschburg Pál elnök és Kornis Gyula társelnök közreműködésével Boda István ügyvezető titkár kezdte el szerkeszteni.

Alapszabály[szerkesztés]

A Magyar Pszichológiai Társaság három célkitűzést fogalmazott meg alapszabályában:

1. A Társaság feladatának tekintette az elméleti- és alkalmazott lélektani kutatás összes ágazatának és irányának, valamint más tudományokkal érintkező határterületeinek művelését.

2. Célul tűzte ki, hogy a lélektan magyar művelőit tudományos munkájukban minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja, valamint segíti a lélektani kutatások kibontakozását és az egységes magyar lélektani terminológia kialakulását.

3. A Magyar Pszichológiai Társaság ezen kívül fontosnak tartotta - a gyakorlati élet és az általános kultúra szempontjából - a lélektan tudományosan igazolt gyakorlati jelentőségű eredményeinek minél teljesebb alkalmazását a társadalmi- és kulturális élet minden területén, emellett a magyar és külföldi tudományos élet kapcsolatainak elmélyítését és kiszélesítését.

A célok elérésére szolgáló eszközök[szerkesztés]

A Magyar Pszichológiai Társaság alapszabályában azokat az eszközöket is felsorolta, amelyekkel célkitűzéseit teljesítheti. A Társaság keretei között szerepelt nyilvános és szakosztályi felolvasó- és vitaestek rendezése, folyóiratbeli- és önálló munkák kiadása, a nemzetközi és tudományos élettel való kapcsolat fenntartása, a nagyközönség lélektani műveltségét fejlesztő ismertető előadások és tanfolyamok szervezése. A Társaság bevételeinek növekedésével pszichológiai szakkönyvtár megalapítását tervezte. Támogatni kívánta továbbá a meglévő kutatóintézeteket és szükség szerint új további intézményeket létesíteni.

A Társaság felépítése[szerkesztés]

A Magyar Pszichológiai Társaság tisztikarból, a számvizsgáló bizottságból és választmányból állt.

A Társaságban ötféle tagság létezett:
1. A tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választotta és tagságuk élethosszig tartott.
2. Alapító tagok azok lehettek, akik a Társaságot 200 pengővel támogatták, és a közgyűlés megválasztotta őket.
3. Működő taggá úgy válhatott valaki, hogy két választási tag javasolta és a választmány támogatta tagságukat. A működő tagok számát maximum 200 főben korlátozta az alapszabály.
4. A pártfogó tagoknak évi 10 pengő volt a tagsági díja. Választhatók és nem választók voltak.
5. A Társaság külső tagjai csak olyan külföldiek lehettek, akiket a közgyűlés megválasztott. Nekik nem kellett tagdíjat fizetniük.

A Társaság évente legalább egyszer közgyűlést tartott.

1948-ban felszámolták a Magyar Pszichológiai Társaságot, megszűnt tudományos folyóirata a Magyar Pszichológiai Szemle, és ezzel egyidőben számos pszichológiai intézmény bezárásra kényszerült.

Ezt követőn közel 10 évig a pszichológiai tudományos- és gyakorlati művelőinek nem volt lehetőség kutatásai és megfigyelései eredményeinek szakmai folyóiratban való közlésére, sőt nem volt olyan szakmai folyóiratuk sem, ahol megvitathatták volna elképzeléseiket.

Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején gyors ütemben és nagy lélegzetvételű programokkal szerveződött újjá a pszichológiai kutatás és alkalmazási területe.

Jelenleg (2011)[szerkesztés]

Társaság vezetőségének tagjai: Az elnök, a főtitkár, titkárok (tudományos, szakmai-tájékoztatási, gazdasági) a szekciók elnökei, a tagozatok elnökei.

A vezetőségben meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Társaság állandó bizottságainak elnökei:

a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője,
az Etikai Bizottság elnöke,
a Számvizsgáló Bizottság elnöke,
a Tesztbizottság elnöke,
a Továbbképzési Bizottság elnöke,
a PSZEU Bizottság elnöke,
a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke,
a Kommunikációs Bizottság elnöke.

A Társaság szakmai munkáját szekciókban és tagozatokban végzi.

A Társaság havonta hírlevelet ad ki tagjai számára, amelyben az aktuális közéleti híreken kívül álláslehetőségekről, új könyvekről, pályázatokról, továbbképzési lehetőségekről is hírt kaphatnak a tagok.

A Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata a Magyar Pszichológiai Szemle. A nemzetközi absztraktkötetben is szereplő, referált folyóirat kiadója az Akadémiai Kiadó.

A Társaság kétévente országos nagygyűlést szervez, melynek célja, hogy fórumot teremtsen a szakma hazai művelői számára tudományos eredményeik, tapasztalataik bemutatására, vélemény- és tapasztalatcserére.

A Társaság szakmai elismerését kétféle díjjal fejezi ki: Ranschburg-Emlékérem és Társasági Emlékérem.

A Társaság tagjainak létszáma jelenleg 1850 fő. A tagok között a szűkebb szakma képviselőin túl szép számmal megtalálhatók a határterületek képviselői (pszichiátria, szociológia, pedagógia) illetve a pszichológus pályára készülő egyetemi hallgatók.

Belépés a Társaságba[szerkesztés]

Jelentkezési feltételek[szerkesztés]

A Társaság tagjai lehetnek: alapító tagok, rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló (jogi) tagok.

Alapító tagok, akik a Társaság alapításában (1928) vagy újjászervezésében (1962) vettek részt.

Rendes tag lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának megtartására, (a) és belépési kérelmét követően a Társaság felveszi tagjai sorába, (b) pszichológus diplomával rendelkezik vagy egyetemi doktori, PhD, kandidátusi vagy akadémiai doktori címet szerzett a pszichológia területén, ill. valamely határtudomány olyan szakembere, aki pszichológiával rendszeresen foglalkozik. Ugyancsak rendes tagként kérhetik felvételüket az akkreditált tudományegyetemek pszichológia szakos egyetemi hallgatói. A felvételi kérelemben jelezni kell, hogy a jelentkező mely szekcióhoz, illetve tagozathoz kíván csatlakozni. A jelentkezéshez az MPT két tagjának ajánló aláírását kell mellékelni. Az ajánlók egyike annak a szekciónak illetve tagozatnak a tagja kell hogy legyen, amelyikbe a jelentkező a felvételét kéri.

A felvételről a szekciók, illetve tagozatok javaslata alapján a Vezetőség határoz. A Vezetőség határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

Tiszteletbeli tag lehet az a hazai vagy külföldi szakember, aki a pszichológia területén különösen értékes munkásságot fejt ki, illetve értékes segítséget nyújt a pszichológia fejlődéséhez. Tiszteletbeli tagságra a szekciók és tagozatok tehetnek javaslatot.

Pártoló (jogi) tagja lehet a Társaságnak az a természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely anyagilag támogatni kívánja a Társaságot, és erre kötelezettséget vállal. A pártoló tagságról a Vezetőség dönt.

A tagok jogai és kötelezettségei[szerkesztés]

Az alapító és rendes tagok részt vehetnek a Társaság rendezvényein, szavazásra jogosultak, tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók, megkapják az MPT Hírlevelét, részesülhetnek a Társaság támogatásaiban. Több szekció, illetve tagozat munkájában is részt vehetnek, azonban csak egy szekcióban és egy tagozatban választhatnak, illetve választhatók.

A pártoló tag képviselője és a tiszteletbeli tagok a Társaság bármely nyilvános rendezvényén részt vehetnek, megkapják az MPT Hírlevelét. Több szekció munkájában részt vehetnek; észrevételeket, javaslatokat tehetnek a Társaság működésére vonatkozóan. Szavazati joggal nem rendelkeznek.

A társaság alapító, rendes és pártoló tagjai kötelesek tagdíjat fizetni a Társaságnak. A tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg. Nappali tagozatos egyetemi hallgató tagok és nyugdíjasok a rendes tagok tagdíjának 50%-át fizetik. A tagdíjfizetés határideje minden évben március 31.

A tagság megszűnik: kilépés, tagdíj nem fizetése, kizárás, elhalálozás, a Társaság megszűnése esetén. Kilépett az a tag, aki erről a szándékáról értesíti a vezetőséget.

Előzetes értesítés után megszűnik a tagsága annak, aki tagdíjhátralékát a hátralék képződését követő egy éven belül nem rendezi. Ha tagdíjhátralékát az értesítést követően befizeti, úgy tagsága folyamatosnak tekinthető. Ennél hosszabb szünet után új belépéssel lehet a Társaság tagja.

Ki kell zárni azt a tagot, akinek magatartása súlyosan sérti a Társaság alapszabályait. Az időleges vagy végleges kizárásról a Társaság Vezetősége által kijelölt Fegyelmi Bizottság, illetve az Etikai Bizottság javaslata alapján a Vezetőség dönt. Döntést a kizárt taggal írásban közli. A kizárt személy a döntés hatálytalanításáért, ill. újrafelvételért a Közgyűléshez fordulhat.

Jelentkezési lap a Magyar Pszichológiai Társaság oldaláról letölthető: www.mpt.hu

Tisztségviselők[szerkesztés]

Elnökök[szerkesztés]

Társelnökök[szerkesztés]

Tisztségviselők (2011)[szerkesztés]

Szekciók[szerkesztés]

 • Általános és Személyiségpszichológiai Szekció
Elnök: Király Ildikó
 • Börtönpszichológiai Szekció
Elnök: Huller Ervin
Titkár: Lehoczki Ágnes
 • Egészségpszichológiai Szekció
Elnök: Urbán Róbert
titkár: Pigniczkiné Rigó Adrien
 • Fejlődéslélektani Szekció
Elnök: Boronkai Judit
Titkár: Egyed Kata
 • Gyógypedagógiai pszichológiai Szekció
Elnök: Radványi Katalin
Titkár: Mészáros Andrea
 • Iskolapszichológiai Szekció
Elnök: Martonné Tamás Márta
Titkár: Rédei Zsuzsanna
 • Katasztrófapszichológiai Szekció
Elnök: Lénárt Ágota
Titkár: Milanovich Dominika
 • Katasztrófapszichológiai Szekció
Elnök: Lénárt Ágota
Titkár: Milanovich Dominika
 • Kifejezéspszichológiai Szekció
Elnök: Vass Zoltán
Titkár: Reinhardt Melinda
 • Klinikai pszichológiai Szekció
Elnök: Császár Noémi
Titkár: Kiri Edit
 • Környezetpszichológiai Szekció
Elnök: Dúll Andrea
Titkár: Lippai Edit
 • Közlekedéspszichológiai Szekció
Elnök: Zerkovitz Dávid
Titkár: Recsákné Mazányi Judit
 • Kriminálpszichológiai Szekció
Elnök: Mityók Csaba
 • Munka- és szervezetpszichológiai Szekció
Elnök: Gerákné Krasz Katalin
Titkár: Németh Gergely
 • Neuropszichológiai Szekció
Elnök: Mihalik Erzsébet
Titkár: Albu Mónika
 • Neveléslélektani Szekció
Elnök: Vajda Zsuzsanna (pszichológus)
 • Pozitív Pszichológiai Szekció
Elnök: Szondy Máté
Titkár: Martos Tamás
 • Pszichológiai Történeti Szekció
Elnök: Lányi Gusztáv
 • Sportpszichológia Szekciói
Elnök: Lénárt Ágota
 • Szociálpszichológiai Szekció
Elnök: Kovács Mónika
Titkár: Berkics Mihály
 • Tanácsadás Pszichológia Szekció
Elnök: Rajnai Nadinka
 • Valláspszichológiai Szekció
Elnök: Kézdy Anikó
Titkár: Urbán Szabolcs

Tagozatok[szerkesztés]

 • Hon- és Rendvédelmi Tagozat
Elnök: Vajger Éva
 • Ifjúsági Tagozat
Elnök: Kéki Veronika
Titkár: Farkas Renáta
 • Kelet-magyarországi Tagozat
Elnök: Bóta Margit
 • Dél-magyarországi Tagozat
Elnök: Kőrössy Judit
 • Szenior Tagozat
Elnök: Murányi Irén

Bizottságok[szerkesztés]

 • Számvizsgáló Bizottság
Elnök: Zettisch Nándor
 • Oktatási Bizottság
Elnök: Hoyer Mária
 • Tesztbizottság
Elnök: Nagy János
Titkár: Nagybányai Nagy Olivér
 • EuroPsy Bizottság
Elnök: Juhász Márta
Titkár: Költő András
Elnök: Pléh Csaba
 • Kommunikációs Bizottság
Elnök: Berky Tamás
Titkár: Csurgai Dorottya
 • Etikai Bizottság
Elnök: Simon Péter
Titkár: Pataky Ilona

Elérhetőségek[szerkesztés]

 • Magyar Pszichológiai Társaság
 • 1064 Budapest, Izabella u. 46.
 • Postacím: 1241 Budapest, Pf. 50
 • Tel.: (+36) 1 461 4521

Tagjai 1928-tól napjainkig[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Nyolc évtized : tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből / [szerzők: Pléh Csaba et. al.]; szerk.: Gyöngyösiné Kiss Enikő. – [Budapest] : Magyar Pszichológiai Társaság, 2008. 225 p. : ill. ISBN 978 963 879 151 1
 • Kardos Lajos: A Magyar Pszichológiai Társaság szerepe tudományágunk fejlődésében és sorsában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1979. 550-562. o.

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]