Mária légió

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Mária légió (latinul Legio Mariae, angolul Legion of Mary) egy olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva, Szűz Máriás lelkületben közösen imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, evangelizálnak. XXIII. János pápa szerint „A Mária légió a katolikus egyház igazi arculatát jeleníti meg”.

Mária légió
(Legio Mariae, Legion of Mary)
Mária légiós oltár
Mária légiós oltár

Vallás keresztény
Felekezet Római Katolikus
Alapítva 1921
Alapító Frank Duff
Székhely Dublin (Írország)

A Mária légió weboldala

Tevékenysége[szerkesztés]

Céljuk az Egyház szolgálata közös imával, tökéletes Mária-tisztelettel, karitatív tevékenységgel, beteg- és kórházlátogatással és személyes kapcsolatépítésen alapuló apostolkodással, mindig a közvetlen egyházi elöljárók kívánsága szerint. Missziós feladataik közé tartozik a börtönviseltekkel, hajléktalanokkal, prostituáltakkal való foglalkozás.

A Mária légió mint világi apostolokból álló szervezet az Egyház rendjébe illeszkedve, mindig a helyi plébános beleegyezésével, őt segítve működhet. Ez a legelső és legfontosabb feladata. Minden csoport feltétlenül egy már működő szervezet segítségével jöhet létre, annak támogatásával, s a későbbiekben is a többi csoporttal való állandó kapcsolattartással.

A tagok hetenként találkoznak a közösség által meghatározott időpontban, plébánián vagy bármely más helyiségben. A Mária légió egész világon azonos kézikönyvének szabályai alapján megszabott rend szerinti ülés időtartama kb. másfél óra. Minden ülés Szentlélekhívással, azaz a kb. 5 perc hosszúságú légiós imádság (Tesszera) és öt tized Rózsafüzér elimádkozásával kezdődik. A közös ima után osztják el a következő heti feladatokat. A légiós munka elsajátításában a Mária légió Kézikönyve jelentős szerepet játszik, ezért abból minden ülésen felolvasnak és annak útmutatásait követik.

A Mária légió azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden időkben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője szép, mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és - a Sátánnak és a hatalma alatt állóknak - félelmetes, mint egy harcra kész hadsereg. A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, példaképe különösen az ősi Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is. A Mária légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók.
– Mária légió Kézikönyve

Óvodás, kisiskolás gyerekek számára játékos, imádságos együttlétet, ún. „Názáret” csoportot alakítanak. E csoportokat tizenéves fiatalok is ügyesen vezetik. Nyaranta táborokat szerveznek számukra, ahová a hittel még nem találkozott társaikat is elhozhatják. Néhányan bejárnak iskolákba, fogyatékosok intézeteibe, s ott imára, énekre tanítják a gyermekeket.

Az ifjúsági csoportok tagjainak fő feladata, hogy saját családjukban, iskolatársaik, barátaik között tegyenek tanúságot életük példájával, hitük megvallásával, s aktívan közreműködjenek a szentmiséken. Ők is rendszeresen összejönnek, a felnőtt légiósokénál kötetlenebb imaórára.

A felnőtt tagok felkeresik a megkeresztelteket, megbérmáltakat, s azokat, akik a szentségek felvétele után elmaradtak a templomból. Imacsoportokat vezetnek, felnőtt korú istenkeresők részére hitről beszélgető, ún. Patrícius-köröket vezetnek. Imaórákat, engesztelő virrasztásokat vezetnek. Szervezetten imádkoznak a családban gyermeket váró szülőkért és magzataikért, de a lelki adoptálást – a meg nem született, abortusztól veszélyeztetett magzatokért – is terjesztik.

Idős, beteg, egyedülálló embereket látogatnak meg otthonaikban, szociális otthonokban. Kórházakban, elfekvőkben lévőknek nyújtanak lelki vigaszt. Több szociális otthonban heti rendszerességgel jelennek meg a légiósok, ahol személyes lelki beszélgetéssel készítik fel az időseket a szentségek vételére. Foglalkoznak mentális problémák miatt pszichiátriai kezelésre szoruló emberekkel.Vállalt feladataik között szerepel a börtönpasztoráció, valamint a hajléktalanokkal és a prostituáltakkal való foglalkozás is. Időnként utcai apostolkodást szerveznek. Sokfelé, főleg faluhelyen, temetés előtt rózsafüzér imával búcsúztatják az eltávozottakat.

Aktívan részt vesznek a tisztaságra nevelési mozgalomban, melyben az imaháttér biztosítása mellett elkészítettek és terjesztik a tisztaság gyűrűt, melynek egyszíves változatát többnyire fiatalok viselik: „Az igaz szerelem megvár!” jeligével. Kétszíves változatát viselők a tiszta élet mellett felajánlják magukat a „Két legszentebb szívnek, vagyis Jézus és Mária szeplőtelen szívének.”

A fizikai munkából is kiveszik részüket a plébániákon, minden olyan munkában, amit világi személy elvégezhet. Sok helyütt a légiósok irodáznak, takarítanak, oltárt díszítenek, vasalnak, az útszéli kereszteket rendben tartják.

Szervezete[szerkesztés]

A Mária légiót egy hadsereg, különösen példaképe, az antik Róma hadserege mintájára szervezték meg. Szervezeti egységeik neveit is az ókori római légióktól kölcsönzik:

 • Praesidium (alsó szintű szervezet): a Praesidiumok plébániai imacsoportok a püspök és plébános által kinevezett lelki vezetővel, a Curia által 3 évre kinevezett vezetőséggel és Mária életének valamely eseményére utaló saját elnevezéssel.
 • Curia (alsó szintű területi szervezet): a Praesidiumok többsége egy-egy Curiához tartozik. Egy Curia több Praesidium vezetőtestülete, amely a rész-szervezetek vezetőségeiből tevődik össze.
 • Comitium (középszintű területi szervezet): a Curiákat a comitiumok fogják össze. A Comitiumok olyan curiák, amelyek felügyeletet gyakorolnak más curiák fölött is.
 • Regia (országos, illetve regionális szervezet): Az önállóan működő Praesidiumok és Curiák, valamint a Comitiumok irányító testülete, tagjait a Concilium nevezi ki. A Kárpátmedencében létesült szervezetek jelentős része a Magyar Mária Régia irányítása alatt működik.
 • Senatus: egy ország légiós szervezeteinek irányító testülete. A Magyar Mária Régia a bécsi Senátushoz tartozik.
 • Concilium: néhány régiát egy-egy Concilium vezet, ezek a legfőbb irányító, szabályalkotó és döntőbírói központi testületek, melyek magját a dublini érsekség rangidős Curiájának tisztségviselői alkotják. Lelki vezetőjét Írország püspöki kara nevezi ki. A bécsi Senátus az írországi Conciliumhoz tartozik, ami egyben a világszervezet központja is (Dublin – Concilium Legionis Mariae).

A világszervezet központja Írországban van:

Concilium Legionis Mariae
De Montfort House
Morning Star Avenue
Brunswick Street
Dublin 7
Ireland
Tel: +353 1 872 3153
Fax: +353 1 872 6386
e-mail: concilium@legion-of-mary.ie

Tagság[szerkesztés]

Bárki lehet tag nemre, családi állapotra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül. A tagság általános feltétele az egyházilag rendezett élet:

 • római katolikus vallás,
 • rendszeres szentgyónás, szentáldozás,
 • rendezett magánélet.

A tagság típusai:

 • Az aktív tagok (praetoriánusok) az apostoli munkában részt vevők. E tagság feltételei, hogy vállalja a részvételt a hetenkénti üléseken, a munkavégzést és azt, hogy naponta elimádkozza a Tesszerát. Párosával, heti 1–2 óra (általában a plébánossal megbeszélt) apostoli munkát vállalnak. Az aktív apostolkodó csoportok száma: kb. 350 (állandó növekedésben), átlagban 8–12 fővel – Erdély, Kárpátalja magyarlakta területei is ide tartoznak.
 • Imádkozó tag (auxiliárius vagy segítő légiós) bárki lehet, aki naponta elimádkozza a Tesszerát, és öt tized Rózsafüzért. Ha egyébként is szokta más szándékra imádkozni, az beleszámít. Nagyon fontos az ő tevékenységük, mivel ők segítik imáikkal az aktív tagok apostoli munkáját. A segítő (imádkozó, auxiliárius) légiósok száma több ezer fő.
 • A pártoló tagok (adiutorok) adják az apostoli munka anyagi fedezetét.

Története[szerkesztés]

A Mária légió első Praesidiumát Irgalmasság Anyjának Egyesülete néven Frank Duff ír katolikus alapította a Szent Vince Szeretetegyesület és az antialkoholista apostolkodással foglalkozó Mértékletesség Társaságának Úttörői csoport néhány női tagjával és Fr. Michael Toher dublini érsekkel Dublin egyik plébániáján 1921. szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján, és ő is irányította egészen 1980. november 7-én bekövetkezett haláláig. Később, világszerte elterjedt szervezetté válva vették fel a római légiók hűségére, fegyelmezettségére, kitartására utaló Mária légió nevet. Közel 3 millió aktív tagja és ennél jóval több segítő (imádkozó) tagja van. A mozgalom ideológiai alapjaként Grignon Szent Lajos „Tökéletes Mária-tisztelet” című művét fogadták el.

A Mária légió Magyarországon[szerkesztés]

Magyarországon a második világháború előtt már volt ilyen szerveződés, de a kommunizmus idején mint minden hasonló szervezet, tiltott volt. Ennek ellenére Földi Endre szervezésében 1958-tól illegálisan tevékenykedett egy Mária Légiós csoport 1961 februárjáig, Földi Endre letartóztatásáig. Majd 1989 őszén az osztrák Kristián Gimbel a légió bécsi szenátusának tagja járta végig az országot, hogy újra szervezkedésre bírja a katolikus híveket.

Az első csoport Petőfiszálláson alakult meg, ahol Temesvári Benedek pálos szerzetes karolta fel a kezdeményezést. Az első praesidiumok Budapesten alakultak meg:

Az első magyarországi curia 1993. december 5-én alakult meg. Ennek központja Budapesten, a Szent István Bazilikában van:

 • lelki vezetője: Földi Endre, a bazilika káplánja
 • elnökei időrendben:
  • dr. Moskát Csaba (1993. december – 1998. február)
  • Lindmayer Antalné Kati (1998. február – 2004. február; kitöltötte az engedélyezett két hivatali időszakot).
  • Kondé Gábor (2004. február – 2007. február).

1998. november 14-én comitiummá alakult; a kinevezett lelki vezető ettől fogva Zahar Béla nagybátonyi plébános.

A magyarországi szervezetet 2000. november 11-én minősítették régiává. Első elnöke Lindmayer Antalné Kati lett. A magyarországi regia központja:

Magyar Mária légió Régiája
Budapest, V. Szent István Bazilika
1366 Budapest, 5. postafiók: 27.
e-mail: marialegio@freemail.hu

A Magyar Mária Régia a Máriatisztelet elmélyítésében, terjesztésében 2004. évtől együttműködik a Magyar Máriás papi mozgalommal.

2006 júniusában a magyar regiának 330 Praesidiuma volt, melyek Curiákhoz, azok Comitiumokhoz, illetve közvetlenül a Régiához, mint felsőbb testületekhez tartoznak.

A RÉGIA, a Comitiumok, illetve Curiák székhelyei:

BUDAPEST Debrecen Nagybátony Nagyvárad Szatmár Szeged Zalaegerszeg
Újpest Debrecen Szent Anna Bátonyterenye Nagyvárad Szent József Szatmárnémeti Békéscsaba Zalaegerszeg Mária-Magdolna
Csíksomlyó Debrecen Szent László Karancskeszi Nagyvárad Barátok Nagybánya Kistelek Zalaegerszeg Jézus Szíve
Dusnok Nyírség Pásztó Déva Nagykároly Makó Nagykutas
Eger Munkács Lupény Sárköz Orosháza Lenti
Jászberény Szentes Teskánd
Kiskunfélegyháza Vép
Miskolc
Pécs
Sülysáp
Székelyudvarhely
Szolnok

Források[szerkesztés]

http://www.tengernekcsillaga.hu/ Földi Endre atya élete, ISBN 978-963-89858-8-0, Stella Maris Alapítvány, Szerk.: Jánossy Gábor

További információk[szerkesztés]