Jehova Tanúi

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A Watchtower Bible & Tract Society New York Brooklyn negyedében, 2009-ben. Az épületegyüttes már nem Jehova Tanúi tulajdona

A Jehova Tanúi egy vallási felekezet, az amerikai Jehovah's Witnesses, Watchtower Bible and Tract Society nemzetközi szervezetének magyarországi képviselője, ahol 1989 óta egyházként van bejegyezve. Mindenesetre ők tartózkodnak mind a felekezet, mind az egyház megnevezéstől, magukat a „teokratikus királyság” építőinek vallják.

Jehova Tanúi olyan emberek világméretű keresztény közössége, akik tevékenyen Jehova Istenről és az emberiséget érintő szándékáról a Biblia szerint „tanúskodnak”. Saját állításuk szerint hitnézeteik kizárólag a Biblián alapulnak; ezt azonban más keresztény teológusok vitatják. Egy olyan csoportot alkotnak, melynek tagjai között sokféle etnikumú és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek, mert közösek a céljaik. Mindenekelőtt szeretnének tiszteletet és imádatot szerezni Jehovának, aki a Biblia Istene és mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát vegyenek Jézusról, és büszkék arra, hogy igaz kereszténynek vallhatják magukat.

Alapítás[szerkesztés]

Charles Taze Russel, 1911-ben

A Jehova Tanúi egyház létrejöttének gyökerei a 19. századi amerikai millerita mozgalomig nyúlnak vissza. Első vezetője Charles Taze Russell (18521916) pittsburghi posztókereskedő. Miután 1844-ben William Miller prédikátor világvége-próféciái nem teljesedtek be, a Krisztus visszajövetelét váró tömegek nagy kiábrándulásához és az adventizmus több csoportra szakadásához vezetett. Russel az 1870-es években bibliatanulmányozó csoportot hozott létre az adventizmusban csalódott csoportokból (N. H. Barbour, George Storr, Bible Students, Associated Bible Students, Free Bible Students, New Covenant Bible Students stb.) A Biblia tanításai és annak felszínre hozatala, továbbá a megszerzett ismeret másokkal való közlése volt számukra a fontos.1874-ben Russell kiadta a Zion Watch Tower (Sioni Őrtorony) folyóiratot. Majd 1931-ben kezdték kiadni a Aranykor c. folyóiratot (Golden Age). Russel követői kezdetben a Bibliakutatók nevet viselték, 1931-ben vették fel a Jehova Tanúi nevet (Ézsaiás könyve 43:10, „Ti vagytok az én tanúim…”). Majd 1881-ben Watch Tower Tract Society néven jegyezték be a szervezetet, melynek első elnöke L. H. Coonley volt. Charles Taze Russel és társai az 1870-es évek elején hozzáláttak a Biblia komoly tanulmányozásához. Számukra nyilvánvalóvá vált hogy, a kereszténység messze eltávolodott a korai keresztényiség tanításaitól és gyakorlásától. Russel sosem állította, hogy ő volt az első aki ezt felfedezte, és nyíltan elismerte, hogy milyen sokkal tartozik másoknak azért a segítségért, amelyet a bibliakutatásának első éveiben nyújtottak. Ebből kitűnik az a tény, hogy nem ő volt a vallás alapítója. Arról a jó munkáról is elismeréssel beszélt, amelyet a reformáció különféle mozgalmai idéztek elő abból a célból, hogy lehetővé tegyék az igazság pontosabb megismerését. Russel azt is megállapította, hogy „különböző tantételek, amelyeket hiszünk, és amelyek újnak, frissnek és másnak látszanak, bizonyos formában már hosszú ideje léteznek: például kiválasztás, ingyen kegyelem, helyreállítás, megigazulás, megszentelés, megdicsőülés, feltámadás”. (lásd a Jehova tanúi - Isten királyságának hirdetői c. könyvet, 10. fejezet)

Elterjedés, tagság világszerte[szerkesztés]

A Jehova Tanúi királyságterme Nicaraguában, Közép-Amerikában
Jehova tanúi házról házra prédikálnak Szófiában

Jelenleg 239 országban tevékenykednek gyülekezeteik.

A 2013-as év összesítése:

 • Jehova tanúi fiókhivatalai: 90
 • Jelentést adó országok száma: 239
 • Összes gyülekezet: 115 416
 • Emlékünnepen jelen levők világszerte: 19 950 000
 • Emlékjegyeket magukhoz vevők száma világszerte: 14 121
 • Hírnökcsúcs a Királyság-szolgálatban: 8 201 545
 • Tevékeny hírnökök átlaga havonta: 7 867 958 [1]
 • Növekedés százalékban kifejezve 2013-hez képest: 2,2 [1]
 • Megkereszteltek összlétszáma: 275 581 [1]
 • Kisegítő úttörők átlaga havonta: 635 298
 • Úttörők átlaga havonta: 1 089 446
 • Szántóföldön eltöltött órák száma összesen: 1 945 487 604
 • Házi bibliatanulmányozások átlaga havonta: 9 499 933

[1]http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/, http://www.jw.org/hu/jehova-tanui/, Jehova Tanúi évkönyve 2015

Alapvető hitnézetek[szerkesztés]

A kinyilatkoztatás és a doktrínák forrásai[szerkesztés]

 • Isten, Jehova az emberiséggel kinyilatkoztatást közölt, amelynek megismerése kizárólag a Bibliából (Szentírás) lehetséges, tehát az olyan Biblián kívüli ismeretanyag, amelyet pl. a katolikus vagy ortodox egyházak „Szent Hagyománynak” neveznek nem képezi Isten kinyilatkoztatását.[1] Az egyedül a Szentírás (sola Scriptura) elve szerint a Biblia Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava, a keresztény tanítás egyetlen forrása, a „hagyományos” hitnézetek pedig általában helytelenek.
 • A Szentírás kánonját az a 66 könyv képezi, amely a Biblia protestáns kánonjaként ismert. Nem tekintik tehát Isten ihletett szavának pl. a deuterokanonikus könyveket, de elismerik, hogy tartalmaznak történelmi szempontból érdekes, hasznos feljegyzéseket.[2] A Szentírásnak ezt a 66 könyvét Isten ihletett (sugalmazott) és tévedésmentés szavának tartják, amely megbízható és pontos természettudományos és történelmi kérdésekben egyaránt (2Timótheus 3:16, 17).
 • A Szentírás értelmezése nem az egyes egyének hatáskörébe tartozik, hanem az Isten által erre a feladatra kinevezett csoporté, amelyet Tanúk bibliafordítása, az Új világ fordítása alapján hű és értelmes rabszolgának (Mt 24:45 Ki valójában a hű és értelmes rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben?) neveznek. Ez a „szellemi táplálék” kizárólagos csatornája, amelynek nélkül nem lehet helyesen érteni a Biblia üzenetet. „Ha nem vagyunk kapcsolatban ezzel az Isten által felhasznált közlési csatornával, nem haladhatunk előre az élet útján, akármennyit olvassuk is a Bibliát.” (Őrtorony 1982 8/1 16. o.) Ezt a csoportot hitük szerint Isten, vagyis Jehova vezeti az által, hogy „szent szellemét” kiárasztja a rabszolga.[3] Isten a „rabszolgát” kollektív „prófétaként”, hírnökeként használja fel[4]
 • A ’a hű és értelmes rabszolga’ a Brooklynban székelő Vezető Testület képviseli, amely Jehova Tanúi legfőbb szerve. Útmutatásainak teljes bizalommal való követése az „önátadott igaz keresztények” (vagyis minden megkeresztelt Jehova Tanújának) fontos kötelessége – tehát e személyek nem is gondolkodnak el a kapott utasítások helyességéről, a közreadott gondolatok valóságtartalmáról.[5] „A hű és értelmes rabszolga” elsősorban Az Őrtorony folyóiraton keresztül osztja meg a fokozatosan feltárult bibliai igazságokat.[6]
 • Jehova Isten a kinyilatkoztatásait fokozatosan közli, ez vonatkozik egyrészt a bibliai iratok megírásra való ihletésre,[7] másrészt pedig a Bibliának a modern korban ’a hű és értelmes rabszolga’ által való progresszív megértésére. Ezt jelölik meg annak magyarázatául, hogy Jehova Tanúi történetében számos esetben módosították doktrínáikon, Írás-értelmezésükön. Ennek kapcsán amikor egy-egy ilyen tanításbeli változtatást említenek meg nekik, Jehova Tanúi jól begyakorolt reflexszel reagálnak, a Példabeszédek 4:18-at idézve: „Az igazságosak ösvénye azonban olyan, mint a hajnal világossága, mely egyre világosabb lesz a teljes délig. A gonoszok útja pedig olyan, mint a sötétség; nem tudják, miben botlanak meg szüntelen.”[8]

A mindenható Isten, Jehova[szerkesztés]

 • Csak egy igaz Isten van (szigorú monoteizmus), akit a Biblia JHVH-nak (יהוה , Yəhowā) nevez (Zsoltárok könyve 83:19 [Károli fordítás]). A "Jehova" kiejtési alakot részesítik előnyben - mivel ez a legismertebb, továbbá bevett, megszokott, hagyományos forma -, annak ellenére, hogy a bibliatudósok túlnyomó többsége a Jahve alakot tekinti az eredeti kiejtéshez legközelebb állónak a rendelkezésre álló nyelvészeti és vallástörténeti adatok alapján.
 • Jehova Isten személyes valóság, aki szerintük folyamatosan törődik az emberek fizikai, illetve szellemi szükségleteivel.
 • Isten mindenható,[9] és Ő teremtett mindent. „Jehova óriási, dinamikus energiatartalékkal rendelkezik (Ésaiás 40:26). A teremtésnél, amikor a világegyetemet alkotó anyagot létrehozta, fel kellett használnia ezen energia egy részét”.[10]
 • A "Jehova" név „használata” (rendszeres kimondása pl. az imádságban, vagy a prédikálószolgálat során) létfontosságú kötelezettség, mivel „azok, akik nem használják, nem azonosíthatók azokkal, akiket Isten kiválasztott, hogy egy néppé legyenek 'az ő neve számára'”,[11] ezért utasítják el a Tízparancsolatot (Dekalógus), mivel az tartalmazza az "ÚR, a te Istened nevét hiába fel ne vedd..." parancsolatot (Exod. 20:7; Deut. 5:11.). A "Jehova" névnek adott hangsúlyos szerep okán vették fel 1931-ben a Jehova Tanúi felekezetnevet, amely „nem csupán a csoport hivatalos elnevezését jelentette, hanem megkönnyítette számukra, hogy úgy értelmezzék a „tanúra” és „tanúskodásra” vonatkozó valamennyi bibliai utalást, mint amely konkrétan Jehova Tanúira vonatkozik”.[12] Ám az eredeti Héber Iratokban nem szerepelnek magánhangzók (lásd előbb), így nem tudhatjuk pontosan, hogyan kell pontosan ejteni a JHVH nevet.
 • Tanításuk szerint Isten nem háromszemélyű (Szentháromság), hanem csupán egy személy, az Atya az Isten. Ennek megfelelően a JHVH-istennév is csupán az Atyára vonatkozik, nem pedig az isteni lényegre (valóságra, és így mindhárom isteni személyre), mint azt a háromsághívő keresztények (elsősorban Kálvin János nyomán) hiszik. Tanításuk szerint a Fiú nem valóságos és teremtetlen Isten, úgy mint ahogy az Atya, hanem teremtett "Szó", amely a további teremtés eszköze volt, továbbá arkangyal (Mihály). A Szentháromság-hívő keresztények által harmadik isteni személyként tisztelt Szentlélek pedig személytelen erő, írásmódjuk szerint kis kezdőbetűvel „szent szellem”.[13]
 • Isten nem valóságosan mindentudó abban az értelemben, ahogy a többi keresztény felekezet hiszi, vagyis hogy időtlenségéből fakadóan „egyszerre” valóságosan és teljesen ismeri a teremtett valóság minden pillanatát anélkül, hogy ezt külön akarnia kellene, hanem előretudási képessége, vagyis lehetősége van. Ezzel a képességével körültekintően és mérlegelés alapján él, szelektíven gyakorolja[14] Ha tehát Isten valamit nem akar tudni, arról nem tud. Ebből következik egyrészt az, hogy mindenfajta predesztinációt tagadnak,[15] másrészt pedig az, hogy lehet beszélni Istennek eredeti szándékától (ha az első emberpár nem vétkezik), amely különbözik attól, amely a krisztusi megváltás által végül megvalósult - és amely afféle "B-tervként” csupán az ember bukása után született.[16]
 • Isten nem mindenütt jelen való, hanem helyhez kötött teste van: szó szerint az égben (mennyben) van, amely szerintük egy meghatározott lakhely.[17]

Jézus Krisztus, a Fiú (krisztológia)[szerkesztés]

 • Hitük szerint a Fiú teremtett lény, akit az Atya (Jehova) elsőként alkotott (Logosz), égi neve Mihály arkangyal - nem pedig teremtetlen (és időbeli kezdet nélküli), valóságos Isten, mint ahogy a legtöbb keresztény felekezet hiszi. Ebből fakadóan lényegileg alacsonyabb rendű az Atyához képest.
 • A Fiú megteremtése után eszközeként besegített az Atyának minden „más” (Kol 1:16, ÚVF) megteremtésében.
 • Az ősszülők bűnbeesése, az édeni lázadás után Jehova elhatározta, hogy létrehoz egy ’magot’, amely által gondoskodni fog a szabadulásról.
 • Emberi létezése előtt – mint „a Szó” – Jézus Isten Szószólója lehetett, aki vezette az izraelitákat a pusztában. Ézsaiás látomásban láthatta többek között Jézust emberi létezése előtti dicsőségében.
 • Isten a szent szelleme által áthelyezte a Fia életét az égből a földre, és előidézte, hogy megfoganjon egy szűz lány, Mária méhében. Így Jézus tökéletes, bűn nélküli emberként született meg.
 • Földön léte idején Jézus nem volt „Istenember”, azaz Isten és ember (ahogy a keresztények többsége hiszi), hanem csak ember volt. Csupán megkeresztelkedésekor vált a Krisztussá, vagyis a Messiássá, Jehova Felkentjévé. Miközben alámerítkezett, visszatértek hozzá emberi élete előtti, égi életének emlékei. Csodáit sem saját, hanem az Atya hatalmával hajtotta végre.
 • Jézus halála: Az élet, melyet Jézus feláldozott, teljesen egyenértékű volt azzal az élettel, melyet Ádám a bűn elkövetésekor veszített el. Kivégzőeszköze szerintük nem kereszt alakú volt, mint ahogy a keresztények többsége hiszi, hanem csupán egy egyenes oszlop, „kínzóoszlop”, ahogy a fordításukban szerepeltetik (ez a tanítás nyilvánvalóan csak a különbözés vágyából született, mivel az újszövetségi görögben nincs szó sem keresztről, sem oszlopról, a többi keresztény felekezet tulajdonképpen a kor nem-kanonikus, illetve a világi irodalom alapján, mint történelmi evidenciát használja fel bibliaértelmezéséhez).
 • Feltámadása nem a megtestesüléssel fölvett emberi testének újbóli életre keltését jelenti, hanem szellemkénti újrateremtését jelenti. Ahogy Charles Taze Russell, a szervezet alapítója azt tanította, hogy „Az ember Jézus meghalt, örökre meghalt.”[18] Ismét láthatatlan szellemszemély lett, mint megtestesülése előtt volt, bár volt amikor anyagi testet öltött fel, mint azt a múltban az embereknek megjelenő angyalok tették, hogy látható legyen. Isten nem hagyta Jézus testét a sírban, hanem eltávolította, megszüntette a testet a feltámasztásakor, mint ahogy korábban Mózes testét is.[19] Jézus teste nem támadt fel, és nem is vitte magával fizikai testét az égbe.
 • 40 nappal azután, hogy megeleveníttetett a szellemben, Jézus hústestet vett fel, megjelent a tanítványainak és beszélt nekik „az Isten királyságának dolgairól”. Azután felment (visszatért) az égbe. Ezután Jézus már soha többé nem fog látható formában megjelenni a Földön, a földi emberek soha nem fogják újból meglátni Krisztust.
 • I. sz. 33. pünkösd napján Jézus Krisztus tevékenyen uralkodni kezdett szellemtől felkent rabszolgáinak királyságában a szent szellem, az angyalok és egy látható vezető testület által.
 • Nem tartják hasonlóan fontosnak Jézus Krisztusságának hirdetését (szemben az újszövetségi hagyománnyal) az Isten nevének megvallásával.
 • 1914-ben született meg Isten Királysága: 1914 óta Krisztus tevékenyen uralkodik Isten égi Királyságának Királyaként. Jehova átadta az egekben megdicsőített Fiának, Jézus Krisztusnak az emberiség feletti uralmat. „A nemzetek meghatározott ideje” végén Jehova kibővítette Krisztus királyi megbízatását, kiterjesztve azt a keresztény gyülekezeten kívüli területre. Az 1914-es évben Isten királyi hatalmat adott Fiának „a nemzetek” felett, „a világ királysága” felett, az egész emberiség felett[20]
 • Jézus Krisztus 1919-ben szemlét tartott és úgy találta, hogy a magukat keresztényeknek vallók közül csupán egy kicsiny csoport, Az Őrtorony folyóirattal kapcsolatban levő személyek csoportja[21] foglalatoskodott azzal, hogy gondot viseljenek Mesterük földi érdekeire. Miután „megtisztította” őket, Jézus megnövelt hatalmat adott ennek a csoportnak 1919-ben: „az összes vagyona fölé” kinevezte őket. Ez az ún. "hű és értelmes rabszolga" osztály[20].

Emberképük (antropológia)[szerkesztés]

 • Isten a jelenleg hatályos kronológiájuk szerint i. e. 4026 őszén teremtette az első embert, Ádámot.[22] Elutasítják tehát az evolúciót, amely szerintük összeegyeztethetetlen a kereszténységgel, valamint azokat tudományos állításokat is, amelyek szerint az ember már több százezer, sőt több millió éve él a földön.
 • Mivel Héber Biblia („Ószövetség”) azon szóhasználatára tekintettel, hogy a régi, vagy konkordáns fordításokban általában „léleknek” fordított héber ne′fes (נֶפֶש) szó gyakran használatos, a személyes névmást helyettesítve, magára az emberre, ezért értelmezésük szerint, az ember nem rendelkezik olyan szellemi princípiummal, szellemmel ("lélek"), ahogyan azt a hagyományos keresztény felekezetek hiszik, hanem csak úgy lehet fogalmazni, hogy „az ember maga egy lélek”. Ezáltal elvetik az újszövetségi antropológiát: mind a platóni eredetű dichotómiát (mely szerint az emberben anyagi szubsztanciájú testet, és szellemi szubsztanciájú lelket különböztethetünk meg), mind pedig Pál apostol trichotomizmusát (amely az emberben három lényegi összetevőt különböztet meg: test - lélek - szellem). Nézetük szerint az ember pusztán az Isten által biztosított életerő („szellem”, „élet lehelete” által megelevenített test, ahhoz hasonlóan, ahogyan az elektromos áram működtet egy készüléket. Ezt a nézetet az összehasonlító vallástudomány (antropológiai) monizmusnak nevezi.
 • Mivel az embernek nincs olyan értelemben vett lelke, amely túlélhetné a test halálát, ezért amikor az ember teste meghal, akkor az a személy megsemmisül, megszűnik létezni. Ebből következően tagadják a túlvilági jutalom, vagy büntetés lehetőségét. A testi halált követően az adott személy már csak abban reménykedhet, hogy Isten újjáteremti. A halottak a „feltámadásig” öntudatlan, álom nélküli alváshoz hasonló állapotban vannak. A héber se’ól′ (שְׁאוֹל) és az ennek megfelelő görög ha′dész (ᾍδης) szó szerint, az emberiség közös sírjára vonatkoztatják. Tulajdonképpen a nemlétet jelenti.
 • Jehova Isten Ádámot (és Évát) eredetileg tökéletesnek és bűntelennek teremtette azzal a céllal, hogy az emberiség családja örökké a paradicsomban, az édeni földön éljen, és soha ne mehessen a mennybe. (lásd még: a teremtés és Új Föld)
 • Körülbelül 6000 évvel ezelőtt egy lázadó angyal, Sátán, egy kígyó képében (annak büszkeségére apellálva) hazugság, félrevezetés útján rábírta Évát, hogy megszegje Isten parancsát. Éva hitt Sátánnak, és megszegte Isten törvényét, sőt Ádámot (akit ugyan nem csaptak be) is rá tudta venni ugyanerre: csatlakozzon hozzá Istennel szembeni engedetlenségében.[23] Ez után Jehova Isten megbüntette az ősszülőket. Elveszítették a tökéletességet. Egyrészt halandóak lettek, továbbá Ádám bűne miatt a halál átka minden emberre kiterjedt, mivel mindannyian Ádám leszármazottai. Másrészt pedig Jehova kiűzte az Éden-kertből az engedetlen Ádámot és Évát. Elveszett a Paradicsom, a boldogság és az örök élet; a következménye pedig a bűn, a szenvedés és a halál lett. Helyrehozhatatlanul tönkretették a kapcsolatukat Jehovával, és rányomták a bűn bélyegét a saját testükre, egészen a génjeikig (Lásd Augustinus, azaz Szent Ágoston tanítását az "áteredendő bűnről", melyet az Újszövetség görög szövege nem támaszt alá).[24]
 • Saját bibliafordításuk A Szentírás Új Világ fordítása címet viseli. A Szentírás fordítása közvetlenül héberből, arámiból és görögből mai angol nyelvre történt, melyet egy Jehova Tanúi „felkentekből” álló bizottsága készített. Az angol fordítás eredetileg 1950 és 1960 között több részben jelent meg. Más nyelvű kiadások az angol kiadáson alapulnak.

Megváltás

A legjelentősebb váltságdíj, Jézus Krisztus kiontott vére alapján érhető el. Jézus Krisztus kifizette a váltság értékét az égben így megnyitva az utat Ádám leszármazottai előtt, hogy megszabaduljanak a bűntől és a haláltól, melyet ősatyjuktól, Adámtól örököltek. Megváltásban részesülhet az, aki hitet gyakorol Jézus Krisztus váltságáldozatában és életét összhangba hozza a Biblia magas erkölcsi irányadó mértékeivel. A földi reménységű más juhok földi örök élet jutalmát kapják, a felkent 144000 pedig papokként és királyokként szolgálhat az égben.

Keresztség

„Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig.” (Máté 28:19, 20)

 • A „keresztel” szóval fordított ba·pti′zein görög szó jelentése ’megmos, megfürdet, bemerít, bemárt’. A vízben való megkeresztelkedés külsőleges jelképe annak, hogy a keresztelkedő személy teljesen, fenntartás és feltétel nélkül átadta magát Jézus Krisztuson keresztül Jehova Isten akaratának cselekvésére. A Szentírás beszámol egyebek között János keresztségéről, a szent szellemmel, illetve a tűzzel való keresztségről is.
 • A felnőtt keresztelő feltétele a megfelelő életmód, kellő ismeret és felelősségérzet a döntés meghozatalához. A keresztelkedést egy Biblia-tanulmányozás kell, hogy megelőzze. Ellenőrzésképpen a vének 120 szabványos kérdés megválaszolása alapján vizsgálják a keresztelkedésre jelentkező alkalmasságát. A teljes, vízben történő alámerítéssel végrehajtott keresztelkedés a Jehovának történő önátadást, valamint Krisztus váltságáldozatában való hitnek a mindennapi életben való megnyilvánulását jelképezi.
 • Csak a saját egyházuk számára keresztelnek, más felnőttkeresztelő egyházak keresztségét sem mint érvényeset, sem mint hatékonyat nem ismerik el, így ebben az esetben is kötelezőnek tartják az újrakeresztelést.

Hitnézetek és gyakorlatok[szerkesztés]

Bűnök és tilalmak[szerkesztés]

Jehova tanúi hirdetnek az ukrajnai Lviv utcáin
 1. A csecsemőkeresztelő helytelen, mivel a csecsemő nem rendelkezhet Isten ismeretével, és nem lehet hite Jézus Krisztus váltságáldozatában, nem lehet tisztában annak értékével és így nem tehet ezekről hittvallást. A csecsemőkeresztelés ezért nem adhat védelmet, nem biztosítja az üdvösséget és semmiféle elismertséget Isten előtt.
 2. Ünnepeken való részvétel: Állami, vallási ünnepek megtartása vagy azokon, azokban aktívan részt venni helytelen, mert sérti a politikai semlegességről, ill. a hamis vallástól való elhatárolódásról szóló bibliai tanításokat, így a kisegyház elveti a közösségi-nemzeti összetartozás alapjait, és (végső soron) ellensúly nélküli kozmopolitizmust hirdet.
 3. Okkultizmus: A spiritizmus, a mágia, a jövőbelátókkal, jósokkal, horoszkópokkal való sorskutatás Isten szemében „kiirtandó” bűnös gyakorlat volt, és ma is az. A kísértetjelenségek hátterében démonok állnak, akik így próbálják az embereket rossz útra téríteni, a babonásság és a vakhit útjára terelni. Ennek ellenére az Őrtorony Társulat alapítója és első elnöke C.T. Russel, mintegy 35 éven keresztül[25] okkult tudománynak nevezhető számításokat végzett az egyiptomi piramisok méreteiben rejlő „isteni” üzenetek megfejtése céljából. Maga a társulat még a második elnök Rutherford idején is, C. T. Russel halálát követően (akinek a síremléke egy piramis) mintegy 13 évvel ebben a témában adott ki tanítást. Legfőbb tanításaik egyike, az 1914, mint meghatározó isteni prófécia, szintén a piramidológia ("piramidománia") terméke. Ennek ellenére a mai napig ez Jehova Tanúi hivatalos dogmáinak egyike.
 4. Ökumenizmus: Helytelen lenne részt venniük vallásközi mozgalmakban és el kell különülniük a világ hamis vallásaitól.
 5. Vérátömlesztés: Vérátömlesztést és egyes vérkészítményeket ill. az ezeket tartalmazó (gyógy)szereket elfogadni bűn, de a vér különböző frakcióit tartalmazó készítményeket elfogadhatják, ha lelkiismeretük megengedi. Az idegen vér mindennemű bejuttatása a testbe akár szájon (például étkezési célból, de - szemben a zsidókkal és a muzulmánokkal - nem állítanak fel az állatokat "metszéssel" ölő vágóhidakat), akár vénán keresztül (például transzfúzió) egyértelműen sérti Isten erre vonatkozó törvényeit. – A teljes tilalmat 2000-ben feloldották, ettől fogva már nem zárják ki soraikból a vérátömlesztésen átesetteket, de az eljárást ezután is bűnnek tekintik.[26]
 6. A politikai életben való részvétel ellentétben áll az igaz-keresztényi egyéniséggel (nem szavaznak, nem töltenek be politikai tisztséget vagy ezzel összefüggő állást), mivel ez sértheti a semlegesség álláspontját. Hitük szerint az emberiség minden problémáját csakis Isten Királysága oldhatja meg, ezért nem várják azok megoldását földi kormányzatoktól. Úgy tekintik magukat, mint Isten királyságának reménybeli tagjait, és ennek fényében mint „követek” nem avatkozhatnak bele egy „idegen ország” politikájába, még akkor sem, ha az a tulajdon szülőországuk (viszont a gyakorlatban, a nemzeti és a klasszikus műveltség hiányos ismerete miatt, az amerikanista kultúrát erősítik).
 7. A hadviselést-katonai szolgálatban való részvételt nem vállalják. Katonai szolgálat, magas állami, politikai tisztségvállalás elítélendő, mindenki Krisztus királyságához legyen lojális. Ha valaki katonaságot vállalna, az esetben bevetés esetén gyilkossá válhatna.
 8. A terhességmegszakítás nem alkalmazható sem születésszabályozási, sem egészségügyi okból, ugyanis a Biblia szerint Isten az életet a fogantatás pillanatától szentnek tekinti, és minden élő az Ő tulajdona.
 9. A homoszexualitás szennyes testi-lelki állapot, de a hajlam elfojtása és önmegtartóztató élet esetén saját nemükhöz vonzódó személyek is csatlakozhatnak hozzájuk, amennyiben véglegesen elhagyják ezt az életmódot
 10. Horror- és pornófilmeket nézni, ill. ilyen tartalmú könyveket olvasni helytelen, előbbit erőszakos tartalma, utóbbit a „nemi erkölcstelenségre” való ösztönzés miatt.
 11. Noha lelkiismeretre van bízva, barátkozik-e egy Tanú nem-Tanúkkal, erősen ellenjavallt ilyen emberekkel szoros barátságot ápolni, vagy részt venni helytelenített dolgokban velük, mert „Rossz társaság megronthat jó szokásokat.” A más felekezetek tagjaival kötött házasságot az önálló etnikai jelleggel bíró vallásokhoz - pl. a zsidók - hasonló bibliai hivatkozásokkal utasítják el.
 12. Szellemi gyengeségnek és veszélyes irányú gondolkodásnak minősül a születésnapok, névnapok, hagyományos keresztény ünnepek ünneplése vagy azokon való akár passzív részvétel is. Helytelen az ilyen alkalomból történő ajándékozás, gratulálás stb. Ennek oka szerintük az, hogy ezek az ünnepek pogány - tehát nem keresztény - eredetűek, valamint a Bibliában említett összes születésnapi ünnepség helyteleníthető kontextusban jelenik meg (gyilkossággal, dorbézolással párosultak, melyeket pogány személyek ünnepeltek).

Előírások[szerkesztés]

 1. Engedelmesség: Hitnézetük szerint ha Istennek tetsző életet akar valaki élni, akkor nem azt kell tennie, ami szerinte helyes, hanem azt, ami Isten szerint helyes. Mivel a Bibliát Isten szavának tekintik, ezért a benne leírtakat úgy tekintik, mintha Isten mondta volna, ezért magukra nézve azt kötelező érvényűnek tartják.
 2. Társadalmi törvények, szabályok betartása: Mindenben engedelmeskedni kell az emberi törvényeknek, amennyiben azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel. (Például: becsületesen meg kell fizetni az adót, minden körülmény között be kell tartani a KRESZ szabályokat, tiszteletben kell tartani mind a cégek mind a magánszemélyek tulajdonát, vagyis a legcsekélyebb értékű dolgokat sem szabad eltulajdonítani, stb... Azonban bűnpártolásra felszólító tanításaik ellentmondanak a fentiekben foglaltaknak. Még súlyos bűnök esetén is, mint amilyen a pedofília vagy az emberölés, felmentést ad Jehova Tanúi szervezete a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségtől. A tisztaság látszatának megőrzésére tett ezen Társulati erőfeszítés káros hatásaival foglalkozik egy korábban, az un. "Jehova Tanúi" között vezető tisztséget betöltő személy[27] "A keresztény gyülekezet vénjei felelősek azért, hogy kezeljék az isteni törvények áthágásait, mint amilyenek pl: lopás, gyilkosság vagy erkölcstelenség. Azonban Isten nem kéri a gyülekezeti vénektől, hogy a Cézár törvényeit és előírásait kövessék és érvényre juttassák... Természetesen egy olyan személy, aki szégyentelen módon megszegi a világi törvényeket és ily módon egy törvényszegő hírébe kerül, nem tekinthető jó példának, és esetleg szükség lehet a kizárására is. (1Tim 3:2,7,10). Ha egy törvénytelen tett nyomán egy másik ember halála következik be, fennállhat a vérbűn esete, ami a gyülekezet részéről vizsgálatot követel."[28]
 3. Válás csak házasságtörés esetén megengedett. Amennyiben az egyik házas fél veszélyeztetve érzi magát a másik féltől, akkor elkülönülhet a házastársától, de ez nem jogosítja fel arra, hogy egy másik nembelivel ápoljon bármilyen intim viszonyt. (Isten szemében ők még házasok, csak nem élnek együtt.) A szüzességet természetesen meg kell őrizni a nászéjszakáig, udvarolni, házasodási szándékkal lehet. A kísértés elkerülése végett vannak irányelvek, tanácsok az udvarlásra nézve (például: nyilvános helyen találkozni.), melyek megfogadása nem kötelező, de javasolt. Minden körülmények között kerülendő viszont az olyan helyzet kialakulása, mely félreértésekre adhat okot. (Egy tanúnak nem elég tisztességesnek lennie, de tisztességesnek is kell látszania). Mivel engedélyezik a házasságok hűtlen tagjainak is, hogy új házasságot kössenek, növelik a házasságtörés kísértését.
 4. Prédikálás: szívből jövő, önként vállalt kötelezettség a „jó hírt” megosztani, hogy ezáltal minél több embert segítsenek hozzá ahhoz hogy megismerje Jehova, azaz Isten akaratát.
 5. Főség: Több értelemben is megjelenő gondolat. Egyrészről egy családi hierarchia, melyben a család feje a férfi, ő Jézusnak, ill. Jehovának tartozik számadással azért, hogy felesége és gyermekei megkapják-e a szükséges szellemi útmutatást, és betartják-e az erkölcsi előírásokat. A feleség engedelmes kell, hogy legyen, de a férjnek is tisztelettudóan meg kell hallgatnia. Helytelen, ha kiabál, a fizikai erőszak és az önkényes basáskodás pedig bűn. Másrészről a gyülekezetre és szellemi életre vonatkoztatva is használják, amin azt értik, hogy a gyülekezetben elsősorban a férfiak feladata a tanítás. Ezért a gyülekezet tanítását végző vének illetve kisegítő szolgák kizárólag férfiak lehetnek. Ha egy nő egy férfi Tanú jelenlétében vezet Bibliatanulmányozást, fejkendőt kell kötnie, hogy jelezze, elismeri a főséget, azaz azt a jogát, hogy ő vezesse a tanulmányozást.
 6. Öltözék nincs különösebben szabályozva. Alkalomhoz illő, és Jehova szolgájához méltó kell, hogy legyen. Kerülendő a szélsőséges kihívó ruházat és hivalkodó ékszer viselet. A nők általában térdig, vagy az alá érő szoknyát, a férfiak öltönyt hordanak az összejöveteleken és prédikáláskor. Munkában és a hétköznapi életben tiszta, rendezett, szolid ruházat viselése illik. A bikini strandon nem számít kihívónak, de a nyilvánosság előtti alámerítéskor valami testet jobban elfedő ruhadarabot pl. pólót is viselnek (szemben az óegyház "megtisztított testtel" felvett keresztségével).

Szervezeti felépítés[szerkesztés]

Vezetőségi felelősség-elosztás[szerkesztés]

Az első századi jeruzsálemi gyülekezet vezető szerepéhez hasonlóan a New York-i Brooklynban székelő Vezető Testület irányítja a világméretű szervezet tevékenységét. A szellemi vezetés megnevezése: „hű és értelmes rabszolga”.

Tanításuk szerint mindenki „testvér”, azaz egyenlő Isten szemében, senki nem áll hozzá közelebb vagy távolabb.

A felekezetben nincsenek papok (közvetítők, áldozatbemutatók), sem semmilyen más hasonló személyek.

A szervezet felépítése:

Az irányítást minden szinten férfiak önkéntesen végzik:

 1. Felvigyázók „vének” – Nem fizetett egyházi személyek. Ők szervezik meg a különböző feladatokat a rájuk bízott gyülekezetekben. Aktívan részt vesznek a prédikáló munkában is.
 2. Zónafelvigyázók – irányítják a rájuk bízott zónákat. Egy évben egyszer látogatják a rájuk bízott zónákat.
 3. Kerületfelvigyázók – irányítják a rájuk bízott egyházkerületeket.
 4. Körzetfelvigyázók- irányítják a rájuk bízott egyházkörzeteket.
 5. Kisegítőszolgák – a vének munkáját segítik.
 6. A koordinátor által vezetett vének testülete felügyeli a hírnökök (tagok) tevékenységét, képzését.
 7. Az utazó-felvigyázók és a „különleges úttörők” teljes idejű szolgák. Az újszövetségi tilalom ellenére "házról házra" járnak.

Jehova tanúi szervezetében mindenki egyenlő, annak ellenére, hogy vannak akik vezető szerepet töltenek be.

Jehova tanúi szervezeti felépítése – a piros pont azt jelzi, hogy jogilag létező szervezet
Jehova tanúi gyülekezetének felépítése – a fekete téglalapok a tagokat jelképezik

Feladatokra specializált csoportok[szerkesztés]

Az egyház által létrehozott, működését segítő szervezetek:

 • Bétel Otthon: A társulat fiókhivatalai, melyben önkéntesek végzik a kiadványok elkészítését, csomagolását, a szükséges adminisztrációt.
 • Jogi Osztály: Feladata a szervezet jogi képviselete.
 • Őrtorony Biblia és Traktátus társaság: Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc.°°
 • Nemzetközi Biblia Kutatók Szövetsége: International Bible Students Association

Ezek az önkéntesek kapnak havi támogatást (Magyarországon a törvényben előírt minimálbér). Valamint az önkéntes munkájukért cserébe szállást, ételt, teljes körű kiszolgálást kapnak a többi önkéntestől.

Egyéb szervezetek: – Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania Inc. (egyes kiadványokat ez a szervezet jegyez.) – Christian Congregation of Jehovah's Witnesses. (megint más kiadványoknak ez a szervezet a copyright tulajdonosa.)

Finanszírozás[szerkesztés]

A szervezet működtetését, a kiadványok előállítását, a teljes idejű önkéntes munkát végzők ellátását az önkéntes adományokból fedezik. Az adományokat, eltérően például a katolikus módszertől, nem adománykosarak körbeadásával szedik, hanem félreeső (az újszövetségi előírással szemben mások által nem figyelt) helyre kihelyezett gyűjtőládákban történik, teljesen anonim, és önkéntes módon. A nincsteleneknek (azoknak, akik még ha akarnák sem tudnának dolgozni) ebből nemigen jut.

Bétel-otthonok[szerkesztés]

A tagok végzik a kiadványok elkészítését, csomagolást, a szükséges adminisztrációt. Ezért teljes ellátást és csekély költőpénzt kapnak. Erre a szolgálatra gyermektelen házaspárok vagy egyedülállók jelentkezhetnek, akik példamutató Tanúk, 'úttörő szolgálatot' végeztek.

A tagság megszűnésének lehetőségei:

Kiközösítés[szerkesztés]

Ha egy személy őszinte megbánást nem mutatva megszegi a bibliai alapelvek szerinti viselkedési, erkölcsi előírásokat, megbánást nem tanúsítva pl:

 • Házasságtörést követ el.
 • Dohányzik, drogozik, vagy egyéb önkárosító módon szennyezi magát (maszturbáció), ezzel tiszteletlenséget mutatva ki az élet szentsége iránt.
 • Hamis ünnepeket ünnepel.
 • Megkérdőjelezi a gyülekezet vezetői által hirdetett, bármely tanítást.
A kiközösítés menete[szerkesztés]

Egy legkevesebb három vénből álló ún. "bírói bizottság" (a közösség helyi szintű vezetői, "vének") zárt tárgyaláson, a kiközösítendő személy jelenlétében megvizsgálja, hogy megbánta-e tettét. Ha nem, vagy a megbánás nem őszinte, kiközösítik a gyülekezetből. Ha tette a magyar törvényekkel ütközik, akkor azt bejelentik a hatóságoknak (például: gyilkosság, pedofília). Kiközösítés során a gyülekezet előtt a valós indokokat nem tárják fel, csupán a tényt, hogy a személy nem Jehova tanúja többé (így a gyülekezet többi tagja nem is tud állást foglalni a konkrét esetet illetően). A kiközösítettel a tagok nem beszélhetnek (nem is köszönnek neki), mert a Bibliában van: az ilyenekkel még csak együtt se egyetek . Ennek ellenére az összejöveteleken a kiközösített személy részt vehet, ezzel is bizonyítva a bűnbánatot, de külön kell ülnie, és a véneken kívül mással nem beszélhet. Ha a kiközösített történetesen családtag, akkor saját családtagjai 'szellemi témájú' eszmecserét vele nem folytathatnak. Ha az illető kéri, és a kívánt változásokat felmutatja életében, később fokozatosan ismét teljes jogú taggá válhat. Ennek kevésbé súlyos változata (vele attól még szóba állnak) kereszteletlen hírnöki státusz visszavonása, ugyanis az ilyen személy még nem nyilvánította ki, hogy átadja az életét Jehova Istennek, éppen ezért ez számon sem kérhető rajta.

A gyülekezet elhagyása[szerkesztés]

Ha egy tag nem kíván Jehova Tanúja maradni, elkülönülhet. A tagok az elkülönült taggal a kiközösítettekhez hasonlóan bánnak. Az elkülönült később kérheti visszavételét, ekkor kivizsgálják hogy az elkülönülés oka megszűnt-e és valóban hithű Tanú kíván-e lenni. A kiközösítés vagy elkülönülés részleteit illetően a vének szigorú titoktartási kötelezettséggel tartoznak, ezért a bírói döntés okairól a gyülekezetet nem tájékoztatják, nem tájékoztathatják.

Tevékenységük[szerkesztés]

Prédikálásuk révén mindenkihez megpróbálják eljuttatni a Föld globális problémáinak Biblia szerinti megoldását, valamint megismertetni JEHOVA Isten szent nevét és akaratát a tanítható, alázatos szívű, Istent és az Ő akaratát kereső mindenfajta emberrel. Ezzel, Jézus Krisztusságának aránytalanul csekélyebb fokú hirdetése kivételével, teljesítik Jézus Krisztus azon utasítását, amellyel megbízta apostolait és tanítványait, valamint mindazokat, akik majd Őt kívánják követni életükkel, hitükkel, Istennek végzett szolgálatukkal. Ezáltal megalapozott reményük lehet Isten Királysága alatt élni a Földön.

Prédikálás[szerkesztés]

Elutasítják azt, hogy "térítés"-nek nevezik ezt a tevékenységüket, ugyanis munkájuk célja nem a térítés. Azt szeretnék a prédikálásukkal elérni, hogy minden ember győződjön meg a saját Bibliájából az általuk tanított tanítások igazságtartalmáról, és ennek az ismeretnek fényében maga döntse el, hogy mit kíván ezzel az ismerettel kezdeni. Szervezetten, ellenőrzötten végzik rendszeres prédikáló tevékenységüket, amelynek során többnyire kettesével keresik fel a területükön lakó embereket otthonaikban, vagy utcai tanúskodást végeznek. Ajtóról ajtóra, házról házra járva, a téma iránt érdeklődőkkel bibliai gondolatokat osztanak meg, ugyanakkor rámutatnak az emberiség gondjainak egyedüli megoldására. Prédikálásuk szervezésének elsődleges célja annak elkerülése, hogy egyes embereket ritkán, míg másokat túl gyakran látogassanak meg. Kiemelt prédikálási óraszámot vállaló hírnökök (tagok) az úttörők.

 • a kisegítő úttörők havi 50 vagy 30 órát,
 • az általános úttörők havi 70 órát,
 • a különleges úttörők havi 130 órát,
 • a misszionáriusok havi 130 órát tevékenykednek.

A különleges úttörők és a misszionáriusok szolgálati helyét a Társulat jelöli ki, ők csekély költségtérítést kapnak. Munkájukról nyilvántartást vezetnek, amely alapján összesített havi jelentést adnak le (eltöltött órák száma, elterjesztett folyóiratok, füzetek, könyvek száma, újralátogatások és bibliatanulmányozások száma). Ennek célja a pontos statisztika készítése, melyről a társulat évente ad ki beszámolót. Az érdeklődő személyekkel házi Biblia-tanulmányozást folytatnak, vagyis - általában az érdeklődő lakásán, az érdeklődőnek leginkább megfelelő időpontban -, általában heti egy alkalommal, legtöbbször az Őrtorony Társulat kiadott bibliatanulmányozási segédeszközöket és a Biblia Új Világ-fordítását felhasználva, a Biblia tanításait rendszerbe foglalva magyarázzák. A havi jelentés és a prédikálás minden testvérnek kötelező. Amennyiben egy hírnök - objektív okoktól eltekintve - ezt elmulasztja, akkor nem tekintik példa értékűnek, és nem kérik fel különböző gyülekezeti feladatok ellátására. Az érdeklődők, ha elegendő bibliai ismerettel rendelkeznek, jelentkezhetnek kereszteletlen hírnöknek. A jelentkezésről a vének döntenek egy elbeszélgetés után, melyben nem csak az ismeret tényét ellenőrzik, hanem azt is, hogy az érdeklődő személy érti-e az adott tanítást. A kereszteletlen hírnökök egy megkeresztelkedett testvérrel közösen prédikálnak, miközben folytatják bibliatanulmányozásukat. Havi jelentést nekik is kell írniuk, de nem vezethetnek bibliatanulmányozást. A következő lépcsőfok a keresztelkedés. Senki nem keresztelkedhet, aki előzőleg nem volt hírnök (objektív okoktól eltekintve, pl.: ágyhoz kötött súlyos betegség).

Kiadványok terjesztése[szerkesztés]

A világ legnagyobb nyomdaipari kapacitását birtokolják. Hitnézeteik terjesztésének legfőbb írott eszközei a jellegzetes kép- és szövegvilágú kiadványaik: tájékoztatók, füzetek, könyvek, folyóiratok, melyek egy időben több száz nyelven, több millió példányban jelennek meg és kerülnek terjesztésre szerte a világon, több mint 235 országban (Magyarországon 1992 óta ingyenesen).

 • Legismertebb folyóiratuk az Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát (The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom) és az Ébredjetek! (Awake!), melyek havonta 228 nyelven, közel 53 millió példányban jelennek meg. 1998 és 2008 között összesen 20 786 804 802 kiadványt adtak ki (DVD, CD/MP3, füzet, könyv, folyóirat stb.).
 • Bibliafordításuk a New World Translation of the Holy Scriptures (A Szentírás új világ fordítása).
 • Honlapjuk a jw.org jelenleg 717 nyelven tartalmaz információt.

Összejövetelek[szerkesztés]

Összejöveteli helyüket Királyság-teremnek vagy Ország-csarnoknak nevezik. Ezek célszerűen berendezett oktatóhelyek, melyek mindenféle egyházinak tartott díszítést (például kereszt, oltár, ikonok, szentképek stb.) nélkülöznek. Az emelvény felett az 'évi szöveg’ olvasható, ami egy bibliai idézet. Az évi szöveget a vezető testület határozza meg egységesen minden évben. A Királyság-termekben heti két alkalommal öt összejövetelt tartanak:

 • gyülekezeti bibliatanulmányozást (2009. január 1-jétől),
 • teokratikus szolgálati iskolát,
 • szolgálati összejövetelt,
 • Őrtorony-tanulmányozást,
 • nyilvános előadást.

Ezek során a tagok prédikáló szolgálatra való felkészítése, a Biblia alapos megismerése, a bibliai témájú beszélgetésekben való jártasság elsajátítása a központi téma. Az összejöveteleket imával és énekkel kezdik és zárják. Énekeik nem az úgynevezett keresztény dallamkincsből származnak, saját 'Királyság énekeik’ vannak (A 135 éneket tartalmazó énekeskönyvük címe: „Énekeljünk Jehovának!”.)

Kongresszusok[szerkesztés]

Összejövetelen

Általában évente háromszor nagyobb összejöveteleket (kerületkongresszus, körzetkongresszus) tartanak sportlétesítményekben vagy/és saját kongresszusi központjukban teokratikus oktatás céljából. Rendszerint ilyenkor jelennek meg az új kiadványok és merítik alá az új tagokat. Időnként nemzetközi kongresszusokat tartanak (Magyarországon nemzetközi kongresszus legutóbb 2003-ban volt).

Karitatív tevékenység[szerkesztés]

Karitatív tevékenységük elsősorban, de nem kizárólag a szervezet tagjaira korlátozódik. Elsőként jelennek meg a katasztrófák által sújtott területeken. Önkéntesekből álló építő egységekkel azonnali segítséget nyújtanak minden rászorulónak, elsősorban tagjaiknak és azok családjainak. Ennek finanszírozására külön pénzügyi kerettel rendelkeznek. Egyházi iskolákat vagy kórházakat nem tartanak fenn, de maximálisan segítik elsősorban a vér nélküli kezelés általános elterjesztését. Erre vonatkozóan komoly információs anyaggal látják el az egészségügyi intézményeket.

Nyilvántartások[szerkesztés]

Körzetkongresszus

A tagok aktivitásáról és esetleges fegyelmi ügyeiről - a tagok által elfogadott, és a mindenkori törvényeknek megfelelő - nyilvántartást vezetnek, melyet a tagság megszűnése (kizárás, elkülönülés [=kilépés]) után is megőriznek.

Egyéb hitnézetek és teológiai részletkérdések[szerkesztés]

 • Új világosság: Fenntartják, hogy tanításuk, Írás-értelmezésük kiigazításra kerülhet. Ennek okát abban jelölik meg, hogy a Bibliában több olyan beszámoló is található, melyben az apostolok vallási nézetüket kiigazítják. Ezért azt vallják, hogy Istentől ered a 'növekvő világosság’, az egyre több új ismeret hatására olykor meg kell változtatni az addigi doktrínáikat (Nem az isteni ismeret változik, hanem annak megértése volt helytelen/pontatlan): „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Példabeszédek 4:18).
 • Halandóság: Az emberek Ádám bűne miatt halnak meg. Az eredeti bűn oka az, hogy az emberek engedetlenséget tanúsítottak Isten szuverenitása iránt és ebből következően öröklik a halált és a bűnt. Sátán és démonjai szellemteremtményekként járják be a földet és mindenkit a bűn útjára próbálnak csábítani, ugyanis Sátán mind Isten szuverenitását (uralkodáshoz való jogát), mind az emberek lojalitását Isten iránt (azaz szerinte az emberek csak érdekből imádják istent) megkérdőjelezte (egyetemes vitakérdés). Ez a Biblia eredeti nyelvű szövegétől idegen, ágostoni "áteredendő bűn" dogmájának öröksége.
 • A lélek halála: Az ember halála egyenlő a lélek halálával mivel az ember maga a lélek.
 • Pokol: A görög hádesz (vagy héberül seol) az emberiség közös sírja, nem létező hely, hanem a „nemlét”. Isten emlékezetében az elhunytak jelen vannak.
 • Égi feltámadás: Csak a 144 000 tagból álló „kicsiny nyáj” (akik újraszületnek Isten szellemi fiaiként) megy az égbe és uralkodik Krisztussal (Jézus társ királyai), akik nem tartoznak a 144 000-hez, azok a Földre támadnak fel (más juhok), a földi örök élet lehetőségével.
 • Újszövetség: Az új szövetséget a szellemi Izraellel kötötték, azaz Isten kötötte Jézussal, Jézus pedig az ő társkirályaival. A „más juhok” csak haszonélvezői a szövetségnek azáltal, hogy támogatják a „kicsiny nyájat”
 • Sátán: Lázadó Angyal, a jelenlegi (földi) világ láthatatlan uralkodója.
 • Sabbat: A Sabbat (szombati pihenőnap) megtartására csak Izrael kapott parancsot, és érvénye a Mózesi Törvénnyel megszűnt, mely Jézus halálával betöltetett. (A hagyományos antinomizmus kiterjesztése a Tízparancsolat kategóriájára.)
 • Szembenállás: Történetük során tantételeikhez való ragaszkodásuk miatt (hadviselés elutasítása, zászló előtti tisztelgés elutasítása (mert bálványimádás), prédikálás stb.) többször kerültek összeütközésbe a fennálló hatalommal, más egyházakkal, a társadalommal. Németországban a holokauszt áldozatai közé tartoztak, lila háromszög volt a jelük a haláltáborokban. A kelet- és közép európai országokban illegalitásban tevékenykedtek a rendszerváltás előtt, a volt Szovjetunióban sokukat Szibériába deportálták.

Nemzetközi kritikák[szerkesztés]

A keresztény egyházak többsége keresztény jellegű nem keresztény vallásnak tartja a szervezetet, mivel elvetik a Szentháromság tanát valamint egyéb szerintük bibliai alapú tanokat, és mert nem dicsőítik és nem imádják Jézust, úgy mint Istent, valamint úgy tartják, hogy Jehova tanúi sajátos bibliafordításuk, és bibliaértelmezéseiken keresztül elferdítik a Bibliát és annak tanításait.

Irányítási mechanizmus

Tagjaik külön képzésben részesülnek a Biblia és arra alapuló kiadványaik hatékony terjesztése érdekében; részletes képzést kapnak, hogyan érveljenek bármilyen, a hitüket érő kritikára, szerintük csupán látszólagos ellentmondásokra.

Világvége időpontok

Sokan jogosan róják fel a dátumokkal kapcsolatos sajátos értelmezéseiket, és ezen értelmezéseknek gyakori változtatását. Az első jóslatuk Dániel könyve próféciái alapján 1914-re vonatkozott. Miután Jézus második eljövetele mégsem következett be, módosították a jövendölés jelentését, és azt állították, hogy az időpont Jézus láthatatlan uralmának kezdetét jelöli. A kijelentésnek, mely szerint a Dániel könyve szövegében található információk alapján jövendölték meg Jehova Tanúi 1914-et, mint Krisztus uralmának kezdetét, és a pogányok meghatározott idejének végét, határozottan ellentmondanak saját, részben belső használatra készült, részben pedig a nyilvánosságnak szánt korabeli kiadványaik, melyekből nyilvánvalóan kiderül, hogy az időkre vonatkozó próféciáik alapjául nem a Biblia, hanem az egyiptomi piramisok szolgáltak támpontul. Az Őrtorony Társulat által megjelölt számos dátum egyike az Első Világháború időszakára esett. Ezen jelentőségteljes eseményt annak bizonyítására használták, hogy az 1914-es dátumot a Krisztusi uralom kezdetének kell tekinteni. Ezért, a Dániel könyvében található 2520 napot évekre váltva, majd az így kapott időt 1914-ből leszámítva jutottak el az i. e. 607 októberéhez. Ezt követően már úgy formálták a tanítást, mintha az 1914-es dátumot valójában a Bibliai próféciák figyelembe vételével, azok megértésével kapták volna meg olyan módon, hogy a tényként kezelt i. e. 607 októberéhez hozzá adták a 2520 évet. Nulladik év nem lévén, eljutottak a kívánt dátumhoz, 1914-hez. A bibliai Zakariás könyvének első fejezete 12. versében azonban utalás történik arra vonatkozóan, hogy i. e. 518-520 között még mindig tartott az a hetven éves korszak, mely Jehova Tanúi szerint i. e. 607-ben kezdődött. Mivel a Zakariás könyvére vonatkozó adatokat maguk a Tanúk sem vonják kétségbe, határozott ellentmondásba kerülnek azon saját állításukkal, mely szerint a próféciák alapján helyes az 1914-es dátum. Napjainkban is ezt a dátumot i. e. 607 tekintik hivatalosan a megjövendölt 1914 októberében felállt „égi királyság” kiindulási alapjának. Ennek az i. e. 607-es dátumnak azonban nincsen történelmi bizonyítéka. Sőt, az említett Zakariás könyve is egyértelműen cáfolja annak helyességét. Jehova Tanúi által kiadott irodalom beszámol arról, hogy C. T. Russel, mint aki a társulat megalapítója és szellemi atyja a korabeli időszámításait nem a Biblia kijelentéseire alapozta, hanem okkult kutatások eredményeire.: [25]

idézet a kiadványból:

 • "Russell pásztor mintegy 35 évig úgy vélte, hogy a gizai nagy piramis Isten tanúköve, igazolva a bibliai időszakokat (És 19:19). Jehova Tanúi azonban felhagytak azzal az elképzeléssel, hogy egy egyiptomi piramisnak bármi köze is lehet az igaz imádathoz. (Lásd „Az Őrtorony” 1928. november 15-i és december 1-jei [ang.] számát.)"

Jehova Tanúi az 1914-ben elmaradt események láttán sem szakítottak egyből azzal az elképzelésükkel, hogy feladatuk közé tartozik Isten időtervének megértése és publikálása. Továbbra is, évtizedekre meghatározta a Társulat és tagjai bibliainak nevezett értelmezését a piramisok vizsgálata. Ennek nyilvánvalóan keresztényietlen jellege miatt, csak 1929-ben tett lépéseket a Társulat arra, hogy szakítson az évtizedeken át tartó gyakorlattal. Ez a szakítás azonban csupán látszólagos, hiszen a piramisok elemzéséből származó ie. 607 és isz. 1914-es dátumok a mai napig Jehova Tanúi legfőbb tanításainak alapkövei.[29] Saját írásuk arról számol be, hogy 1929-ben még mindig általános volt a Tanúk körében a piramisok tisztelete.

idézet a kiadványból:

 • "C. T. Russell 1886-ban kiadott egy könyvet, mely később A korszakok terve címet kapta. Ez a kötet tartalmazott egy táblázatot, amely összefüggésbe hozta az emberi korszakokat az egyiptomi nagy piramissal. Azt gondolták, hogy ez a Hufu fáraónak emelt emlékmű az az oszlop, melyre az Ésaiás 19:19, 20 utal: „Ama napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földének közepette és határán egy oszlop az Úrnak; és lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Egyiptom földén.” Mi köze lehetett a piramisnak a Bibliához? Nos, például a nagy piramis némelyik folyosójának a hosszáról az akkori értelmezés szerint azt mondták, hogy a Máté 24:21-ben leírt „nagy nyomorúság” kezdetét jelzi. Némelyik Bibliakutatót túlságosan is lekötötték a piramis különböző jellegzetességeinek a számítgatásai, hogy kiszámítson olyan dolgokat, mint például, melyik nap fog az égbe menni!

Ezt az úgynevezett kőbibliát nagy becsben tartották évtizedeken át, míg a Mindazok folyóirata ""1929. január 1-jei"" száma (The Watch Tower 1928. november 15., december 1.) nem tisztázta, hogy a Bibliában található tanúbizonyság igazolására Jehovának nincs szüksége olyan kő emlékművekre,..."

Mivel Jehova Tanúi kötelesek minden Társulati tanítást Isteni eredetűnek tekinteni, függetlenül annak súlyos ellentmondásaitól, némelyek csak nehezen, vagy egyáltalán nem voltak képesek követni az ellentmondások sorozatát, és elhagyták a szervezetet.

Egy igaz egyház

A többi egyházat (a kereszténység nagy-egyházait is) a Sátán által felhasznált szervezeteknek tekintik, és elvetik; magukat tartják Jehova Isten egyetlen földi szervezetének, kizárólagos közlési csatornájának. E szerint Isten nemzetét a „keresztényiség” alkotja – vagyis kizárólag Jehova tanúi.

Jézus = Mihály arkangyal

Jézust Mihály arkangyallal, egy - az ábrahámita vallásokban (kereszténység, zsidóság, iszlám) - általánosan elfogadott módon teremtménynek tekintett entitással, azonosítják (Órigenészhez, továbbá sok más, az egyetemes zsinatokon elítélt ókeresztény teológushoz és gyülekezethez hasonlóan). Különösen a görögkeleti dogmatika tagadja az angyalkrisztológiát.

Kereszt helyett kínoszlop

Sérelmezik, hogy azt állítják, Jézus nem kereszten, hanem kínoszlopon halt meg (az újszövetségi görögben egyik állításnak sincs konkrét textuális alapja); s feltámadásakor szellemi, és nem hústestet kapott, mivel tagadják a testek egyetemes feltámadását.

Nincs pokol

Szerintük, ahogy sok más újprotestáns és kiliaszta (millenarista) kisegyház szerint, az embernek nincs halhatatlan lelke-szelleme, a halállal teljesen megsemmisül, és majd Isten teremti újjá emlékezetéből a feltámadáskor. Jehova tanúi elvetik az örök gyötrelem tanítását (részlegesen hisznek az egyetemes, végső üdvösségben).

Az ENSZ a Jelenések könyvének fenevadja

Az elmúlt években nagy port kavart az ENSZ-szel való érintettsége. Úgy tanítják, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a bibliai Jelenések könyve véres fenevadja (17. rész 3. vers – „És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala” – Károli), Isten királyságának hamis utánzata, Sátán műve; ugyanakkor a New York-i Őrtorony Társulat (Watchtower Bible and Tract Society of New York) 1992 és 2001 között tagja volt az ENSZ nem-kormányzati-szervének a (Non Government Organisations, NGO) Nyilvános Információs Irodájának (Department of Public Information, DPI), melynek célja az ENSZ tevékenységének propagálása, így hűtlenkedett a Gonosszal. (Az ENSZ NGO DPI vezetőjének hivatalos levele erről angol nyelven)

Armageddon

Az „Armageddon” szó azt jelenti, hogy 'az áldás', 'a gyülekezés' vagy, népszerű értelmezés szerint, ’Megiddó hegye’. Megiddó ősi városa és a mellette elterülő Jezréel völgye a történelem tanúsága szerint döntő csaták színhelye volt. „A történelem folyamán a Megiddónál és Jezréel völgyében zajló csaták nagyban meghatározták a civilizáció alakulását” – írja Eric H. Cline történész (The Battles of Armageddon).

A Bibliában a Jelenések könyve azt írja, hogy ’az egész lakott föld királyai’ egybe lesznek gyűjtve „a mindenható Isten nagy napjának háborújára” (Jelenések 16:14). A prófécia így folytatódik: „És egybegyűjtötték őket arra a helyre, melyet héberül Har-Magedonnak [azaz Armageddonnak] neveznek” (Jelenések 16:16). Később a Jelenések könyve leírja, hogy ’a föld királyai és a seregeik egybe fognak gyűlni, hogy háborút viseljenek a lovon ülő ellen és az ő serege ellen’ (Jelenések 19:19). Ezt a lovast a Biblia Jézus Krisztussal azonosítja (1Timóteusz 6:14,15; Jelenések 19:11,12,16).

Lásd még[szerkesztés]

Referenciák[szerkesztés]

 1. w01 4/15 17. o.
 2. si 301. o.
 3. w09 2/15 24-25. o.
 4. The Watchtower January 15, 1959, pages 40-41; April 1, 1972, pages 198-199, April 1, 1972.
 5. w09 11/15 14. o.
 6. w10 4/15 10. o.
 7. cl 19. fej. 189. o.
 8. w06 2/15 26. o.
 9. jd 4. fej. 45. o.
 10. w92 2/1 9. o.
 11. Az igazság, mely örök élethez vezet
 12. jv 11. fej. 152. o.
 13. *** w02 5/15 4. o.
 14. w06 6/1 25. o.; rs 415. o.
 15. w95 2/15 5. o.
 16. w06 6/1 25. o
 17. g05 3/8 20. o.
 18. Studies in the Scriptures, Vol. 5, 1899, p. 454
 19. pe 17. fej. 144. o.
 20. ^ a b w90 3/15 15. o.
 21. w85 7/1 17. o. 12.
 22. si 286. o.
 23. Őrtorony 1997 6/15 15. o.
 24. Ébredjetek! 06/6 29. o.
 25. ^ a b Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői 14. fej. 201. o. „Ők nem része a világnak”
 26. Ezentúl Jehova tanúi is elfogadhatják a vérátömlesztést (Origó, 2000. június 15.)
 27. [1]
 28. Őrtorony folyóirat német kiadás 1986 01. 10. Fragen von Lesern (Olvasói Kérdések rovat)
 29. Őrtorony folyóirat 2000. január 1. 9-10. o. 16-17. bek. Szolgáljunk az őrállóval!

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Jehova Tanúi témájú médiaállományokat.
Hivatalos honlapok
Kiadványok
Kritikai oldalak
Jehova tanúi egyházából kivált csoportok

Bibliográfia[szerkesztés]

 • Érveljünk az Írásokból! Kiadja: WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.
 • A 'Pogányok ideje' – Vajon véget ért? Tanulmány Jehova tanúi végidőszámításairól szerző: Jonsson, Carl Olof Kiadó: Magánkiadás 2000 267 o., 20 cm ISBN 9636404259
 • 1914 : beteljesedett prófécia? : "Jehova tanúinak" alaptanítása az Ige mérlegén Kovács Zsolt Budapest Evangéliumi K. és Iratmisszió, 1997 60 p. ; 20 cm ISBN 963 9012 52 1
 • Jehova tanúja voltam : Egy tévút története Josy Doyon ; ford. Pálics Márta Szeged Agapé, 1998. 208 p. ; 20 cm. ISBN 963 458 112 9
 • Tévedések útján : "A Jehova tanúi" Palotay Sándor, Szigeti Jenő 1977
 • Jehova és a szervezet : "győződjetek meg minden dologról!" Szalai András ; közread. az Apológia Kutatóközpont. Budapest 2001 Royal Press Hungary 291 p. 24 cm ISBN 963-00-8568-2
 • Jehova tanúi : Történetük, tanítások, értékelésük Lothar Gassmann ; ford. Szentpétery Péter. Budapest Evangéliumi K. 1998. 232 p.; 20 cm. ISBN 963 9012 85 8
 • Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között H. J. Spier ; ford. Kálmán Edit 3., bőv. kiad. 1992
 • "A Jehova tanúi" írta: Fekete Péter Budapest ; Gödöllő: Iránytű, 1993 Budapest: Hungaprint 56 p. ; 21 cm ISBN 963-85082-3-X
 • Hirdetők könyv jv 14. fej. 201. o. „Ők nem része a világnak” Jehova Tanúi kiadványa.
 • Őrtorony folyóirat w00 1/1 9-10. o. 16-17. bek. Szolgáljunk az őrállóval! Jehova Tanúi kiadványa.

Angol nyelvű irodalom (cikkek, tanulmányok):

 • Lying in Court and Religion: An Analysis of the Theocratic Warfare Doctrine of the Jehovah's Witnesses A tárgyalótermi hazugság és a vallás, egy JT doktrína a "teokratikus hadviselés" tantételének elemzése Jerry Bergman, PhD-értekezése. 2002, Vol. 1, No. 2 Northwest State College Archbold, Ohio
 • Jehova tanúk gyerekei: a vallás és a törvény összeütközése Jehovah's Witness children: when religion and the law collide Phil Wilson. Paediatric Nursing. Harrow-on-the-Hill: Apr 2005. Vol. 17, Iss. 3; p. 34 (4 pages)
 • Vallásos nevelés és a vallás és oktatás kapcsolata /Tóh András- dolgozat
 • Jehovah's Witnesses and blood transfusions. Descombes HM. Journal of Medical Ethics Oct 2001. Vol. 27, Iss. 5; p. 355
 • The Church "come of age": An analysis of Bonhoeffer's "non-religious interpretation" for the religiously pluralistic world by Kang, Sung Mo, Ph. D., Fuller Theological Seminary, School of Theology, 2001, 331 pages; AAT 3003172
 • Jehovah's Witnesses Depriving Others?The Hastings Center Report. Hastings-on-Hudson: Jan 1995. Vol. 25, Iss. 1; p. 3 (2 pages)
 • The end of historicism. Millerite hermeneutic of time prophecies in the Old Testament by Arasola, Kai Jaakko, Teol. D., Uppsala Universitet (Sweden), 1989, 226 pages; AAT C228452
 • Jehovah's wetnesses: recruitment and enculturation in a millennial sect by Brose, Alberta Jeanne, Ph. D., University of California, Riverside, 1982, 261 pages; AAT 8214036
 • Of Another world: the Jehovah's Withesses by Zellner, William Wesley, Ph. D., South Dakota State University, 1981, 128 pages; AAT 8211062
 • Jehovah's Witnesses: the effects of millenarianism on the maintenance of a religious sect by Curry, Melvin Dotson, JR., Ph. D., The Florida State University, 1980, 322 pages; AAT

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]