Hazám, hazám

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hazám, hazám
Műfaj magyar komolyzenei dal
Dallam Erkel Ferenc
Szöveg Nádasdy Kálmán
A kotta hangneme 1–17. ütem: A moll
többi: F dúr
Előadásmód Andante

A Hazám, hazám Erkel Ferenc Bánk bán című operájának leghíresebb áriája, mely közismert címét a szöveg egy részletéről kapta. Az eredeti szövegkönyvet Egressy Béni írta. Később a szövegét Nádasdy Kálmán költötte át.

Az ária legnagyobb hatású előadója Simándy József volt. 1996-os magyarországi fellépése során magyarul elénekelte Plácido Domingo is, aki tervbe vette, hogy megszervezi az opera washingtoni előadását, erre azonban akkor nem került sor. 2010 végén Szőcs Géza kulturális államtitkár és Plácido Domingo bejelentette, hogy magyar állami támogatással Los Angelesben kerülhet sor a következő idényben a Bánk bán amerikai bemutatójára.

A könnyűzenében többek között feldolgozta a Kárpátia együttes.

Hagyományosan a Magyar Honvédség szerződéses és hivatásos állományába lépő katonák az ária katonazenekari átiratának dallamára teszik le hivatali esküjüket.[1]

Az ária Nádasdy Kálmán féle szövege:

Mint száműzött, ki vándorol
A sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.

Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és hős nevem
Szeplőtlen megmarad.
Most mind a kettő orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél
S elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy életem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.

Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te szent magyar hazám!

Az utolsó három sor másik változata:

Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te hős magyar hazám!

Egressy Béni eredeti szövege:

Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen,
Avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren...
Úgy ingadoz felzaklatott lelkem határtalan
S vezércsillag nincs kétségem vad pusztaságiban.
Amott hangzik kipusztított hazám rémes jaja,
Itt elgázolt becsületem haldokló sóhaja.
Oh, mind a kettő orvosra vár
S míg itt töprenkedem;
Hazámra szemfödél borul, elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!
Hisz mindenem neked köszönhetem.
Hazám, hazám, te mindenem!
Rajtad előbb kell, előbb segítenem.
Szegény hazám, te mindenem!
Rajtad előbb kell, előbb segítenem.
Magyar hazám, te mindenem!
Rajtad előbb segítenem,
Előbb kell segítenem!

Kottája és dallama[szerkesztés]


    {
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##t
%   \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (clean)"
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
	\partial 8 e8 |
%	Mint szám -- ű -- zött, ki ván -- do -- rol a sű -- rű é -- jen át, s vad
	    f   e  dis  e c'8.  b16  a8 a b8  a g   f e4 r8 e8
	\break
%	for- ge- tegben nem le- le ve-zer- lo csillagat,   az
	 e'8. d16 b8 d  d8. c16 a8. c16 b8 a gis fis gis4 r8 e8
	\break
%	embersziv is ugy bo- lyong, oly egyes-egyedul.  Ugy
	f e  dis e c'8. b16 a8  a  b a g f e4 r8 c'
	\break
%	te- pi kunn az orkan, mint az  onvad itt be-lul.  Csak
	d8. c16 b8 c e e  d  c  b gis f  b, c4 r8 e8
	\break
%    egy nagy er- zes el- te-  tett sok gond es gyasz a- latt, hogy
	gis8. g16 gis8 gis a8. gis16 a8 ais b  ais b  c  b4 r8 g
	\break
%    szent ha- zam  es hos ne-  vem szeplotlen megmaradt.     Most
	 gis8. g16 gis8 gis a8. gis16 a8 ais b ais b c b4\fermata r8 e,
%	Mind a ket- to       orvosra var, s mig itt toprenkedem,  ha-
	 f8. e16 dis8 e \times 2/3 { d' c b } a   a b  cis d e f4 r8. f16
	\break
%	zam boritja szemfo- del, s elvesz becsuletem.
	 f8 f e dis e c a8  f e  d b e a,4 r r1
%
%
	\break
	\key f \major
%	Hazam, ha- zam  te min-de-nem! Tu-dom, hogy e-le-  tem ne-ked ko- szon-he- tem.
	c'8 c4. des8 des4. d8 e4 f8 c2 f8 e4 d8 c d16( c) bes8 a  g8. fis16 g8. a16 g2
	\break
%	Arany me- zok,  e-zust folyok, hos vertol a-    zottak, konnytol aradok.
	c8 c4. des8 des4. d8 e4  f8 c2  f4 e8 d c( d16 c) b8 c  e8  d c b a2
	\break
%	Sajgo se- bet fe- lej- ti Bank, zokog, de szolgal-ja  ne-  pe szent ja- vat.
	g8 g4. as8 as4. as8 bes4 c8 g2 g8 g4  g8 as as4 bes8 des8. c16 bes8. as16 g2
	\break
%	magyar ha- zam, meg- aldlak en, szep erted elni, erted hal- ni, te szep    ma   gyar hazam!
	c8 c4. des8 des4. d8 e4 f8 c2  f4 e8 d c a c f  g2.  d8 d  e2( e8)  f16( e) d8 e f2 r
   }
  \addlyrics {
	Mint szám -- ű -- zött, ki ván -- do -- rol a sű -- rű é -- jen át, s_vad
	För -- ge -- teg -- ben nem le -- lé ve -- zér -- lő csil -- la -- gát,
	az em -- ber -- szív is úgy bo -- lyong, oly e -- gyes e -- gye -- dül. Úgy
	té -- pi künn az or -- kán, mint az ön -- vád itt be -- lül. Csak
	egy nagy ér -- zés él -- te -- tett sok gond és gyász a -- latt, hogy
	szent ha -- zám és hős ne -- vem szep -- lőt -- len meg -- ma -- radt. Most
	mind a ket -- tő or -- vos -- ra vár, s_míg itt töp -- ren -- ke -- dem, ha --
	zám bo -- rít -- ja szem -- fö -- dél, s_el -- vész be -- csü -- le -- tem.
%
	Ha -- zám, ha -- zám, te min -- de -- nem! 
	Tu -- dom, hogy é -- le -- tem ne -- ked kö -- szön -- he -- tem!
	A -- rany me -- zők, e -- züst fo -- lyók, hős vér -- től á -- zot -- tak, könny -- től á -- ra -- dók.
	Saj -- gó se -- bét fe -- lej -- ti Bánk, zo -- kog, de szol -- gál -- ja né -- pe szent ja -- vát.
	Ma -- gyar ha -- zám, meg -- áld -- lak én, szép ér -- ted él -- ni, ér -- ted hal -- ni,
	te szép ma -- gyar ha -- zám!
   }
  >>
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. http://nepszava.hu/cikk/670457-augusztus-20---az-iden-szaz-honvedtiszt-tesz-eskut

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]